Predpis bol zrušený predpisom 69/1957 Zb.

11/1956 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1956

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

11
Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia
z 12. apríla 1956
o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1956 a 1957
Predsedníctvo Národného zhromaždenia Republiky československej sa uznieslo podľa § 66 ústavy na tomto zákonnom opatrení:
§ 1
Ustanovenia zákona z 20. januára 1954 č. 3 Zb., o platenej dovolenke na zotavenie v r. 1954, ktoré podľa zákonného opatrenia predsedníctva Národného zhromaždenia č. 9/1955 Zb. platili tiež pre rok 1955, platia tiež pre úpravu platenej dovolenky na zotavenie v roku 1956 a 1957.
§ 2
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1956; vykonajú ho všetci členovia vlády.
Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Krutina v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Štoll v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generál plukovník Lomský v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.