37/1955 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 13.08.1955 do 31.03.1964

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

37
Nariadenie ministra spravodlivosti
z 29. júla 1955,
ktorým sa určuje výška zákonných úrokov z omeškania
Minister spravodlivosti nariaďuje po dohode so zúčastnenými ministrami podľa §§ 255 a 569 občianskeho zákonníka č. 141/1950 Zb.:
§ 1
Ustanovenia § 7 nariadenia č. 157/1950 Zb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia občianskeho zákonníka, v znení nariadenia ministra spravodlivosti č. 17/1952 Zb., sa doplňujú a znejú:
„(1)
Výška zákonných úrokov z omeškania je 2 1/2 percenta za rok. Pri pohľadávkach štátu, hospodárskych, rozpočtových a iných organizácií a zariadení socialistického sektora je výška zákonných úrokov z omeškania 5 percent za rok.
(2)
Ustanovenie odseku 1 neplatí pre zmluvné právne pomery vo styku s cudzinou.“.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Široký v. r.

Dr. Bartuška v. r.