49/1954 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

49
Vládne nariadenie
zo dňa 12.novembra 1954,
ktorým sa mení názov Slovenskej univerzity v Bratislave
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 3 zákona č. 58/1950 Zb., o vysokých školách:
§ 1
Názov Slovenskej univerzity v Bratislave sa mení a znie: „Univerzita Komenského v Bratislave“.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister školstva.
Široký v. r.

Štoll v. r.