91/1953 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

91
Nariadenie ministra dopravy
zo dňa 3. decembra 1953
o Dodatkovom dohovore k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach zo dňa 23. novembra 1933 (M. D. T.) a o niektorých prílohách k tomuto dohovoru.
Minister dopravy nariaďuje po dohode so zúčastnenými ministrami podľa § 47 zákona č. 97/1950 Sb., o dráhach:
§ 1.
(1)
Dňom 1. septembra 1953 nadobúdajú účinnosť
a)
Dodatkový dohovor zo dňa 13. mája 1950 k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach zo dňa 23. novembra 1933 (M. D. T.), ako i Príloha X k M. D. T., ktorá je súčasťou Dodatkového dohovoru,
b)
nové znenie Prílohy VII k M. D. T.,
c)
Príloha IX k M. D. T.
(2)
Dňom 1. septembra 1953 stráca platnosť doterajšie znenie Prílohy VII k M. D. T., uverejnené vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 58/1938 Sb.
§ 2.
Dodatkový dohovor k M. D. T. (včítane Prílohy X k M. D. T.), nové znenie Prílohy VII k M. D. T. a Prílohu IX k M. D. T. vyhlási Ministerstvo dopravy v Tarifnom vestníku.
§ 3.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Široký v. r.

Pospíšil v. r.