Predpis bol zrušený predpisom 65/1965 Zb.

127/1951 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1952 do 31.12.1965

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

127.
Vládne nariadenie
zo dňa 17. decembra 1951,
o presunoch pôsobnosti v osobných veciach štátnych zamestnancov z ústredných úradov na podriadené osobné úrady.
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:
§ 1.
Presunom pôsobnosti podľa tohto nariadenia sa majú ústredné úrady čo najviac zbaviť rozhodovania v jednotlivých osobných veciach štátnych zamestnancov, aby sa tak zjednodušilo a zhospodárnilo ich vybavovanie.
§ 2.
(1)
Z pôsobnosti ústredných úradov v osobných veciach zamestnancov národných výborov sa prenáša na krajské národné výbory (Ústredný národný výbor hlavného mesta Prahy)
1.
započítanie dôb pre časový postup podľa § 7 ods. 2 a § 8 ods. 2 vládneho nariadenia č. 68/1950 Sb., ktorým sa vydáva platový poriadok pre správnych zamestnancov, alebo podľa obdobných predpisov, pokiaľ sa tak deje v rámci smerníc vydaných podľa § 10 tohto poriadku (predpisov obdobných),
2.
rozhodovanie o preložení zamestnanca, s ktorým je spojená zmena osobného úradu (§ 12 ods. 2 vládneho nariadenia č. 120/1950 Sb., o právach a povinnostiach štátnych zamestnancov, o konaní vo veciach ich pracovného pomeru a o rozhodcovských komisiách), ak sa zúčastnené osobné úrady na preložení dohodnú,
3.
rozhodovanie o prevode zamestnanca do iného odboru štátnej správy (§ 12 ods. 3 vl. nar. č. 120/1950 Sb.), ak nedôjde prevodom k zmene osobného úradu,
4.
povoľovanie výnimiek zo zákazu zamestnávať príbuzných alebo sošvagrené osoby, manželov a osoby, ktoré sú v pomere poručenskom alebo osvojeneckom tak, aby jedna bola priamo podriadená druhej alebo podliehala jej pokladničnej alebo účtovnej kontrole (§ 9 ods. 3 vl. nar. č. 120/1950 Sb.).
(2)
O preložení zamestnanca podľa odseku 1 č. 2 rozhoduje doterajší osobný zamestnancov úrad.
(3)
Pokiaľ v prípadoch podľa odseku 1 spolurozhodoval dosiaľ aj iný ústredný úrad, odpadá i táto spoluúčasť.
§ 3.
Ústredné úrady, do pôsobnosti ktorých náleží rozhodovanie v osobných veciach ostatných štátnych zamestnancov, sa splnomocňujú, aby podľa potreby preniesly pôsobnosť uvedenú v § 2 ods. 1 na osobné úrady im bezprostredne podriadené.
§ 4.
Ustanovenie § 2 ods. 1 písm. g) vládneho nariadenia zo dňa 31. marca 1949 č. 80 Sb., o vnútornej organizácii pražských orgánov ľudovej správy, sa zrušuje.
§ 5.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1952; vykonajú ho všetci členovia vlády.
Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Bacílek v. r.

Bílek v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Havelka v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Kabeš v. r.

Kliment v. r.

Kopecký v. r.

Kopřiva v. r.

Krajčír v. r.

Málek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Pokorný v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Rais v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.