Predpis bol zrušený predpisom 163/1990 Zb.

58/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1966 do 09.05.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

58.
Zákon
zo dňa 18. mája 1950
o vysokých školách
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:
§ 33
(1)
Bohoslovecká fakulta Karlovej univerzity v Prahe sa vyníma zo sväzku tejto univerzity.
(2)
Cyrilo-Metodejská bohoslovecká fakulta Palackého univerzity v Olomouci sa vyníma zo sväzku tejto univerzity.
§ 34
(1)
Hlavnú správu a dozor nad bohosloveckými fakultami uvedenými v § 33, ako i nad Husovou čs. evanjelickou fakultou bohosloveckou v Prahe, nad Katolíckou bohosloveckou fakultou v Bratislave a nad Slovenskou evanjelickou bohosloveckou fakultou v Bratislave, vykonáva minister poverený vedením Štátneho úradu pre cirkevné veci.
(2)
Organizáciu fakúlt uvedených v odseku 1 a v § 33, ich zriaďovanie, rušenie, slučovanie a delenie, určovanie alebo zmenu ich sídel a názvov vykonáva vláda nariadením.
(3)
Študijné a skúšobné predpisy pre tieto fakulty vydáva Štátny úrad pre cirkevné veci po dohode s Ministerstvom školstva, vied a umení.
(4)
V ostatnom sa tento zákon na bohoslovecké fakulty nevzťahuje.
Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.