Predpis bol zrušený predpisom 34/1958 Zb.

49/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1951 do 30.06.1958

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

49
Vyhláška ministra vnútra
zo dňa 22. mája 1950,
ktorou sa určuje začiatok účinnosti presunu pôsobnosti vo veci rozlučovania obcí.
Minister vnútra určuje podľa § 4 ods. 1 vládneho nariadenia č. 116/1949 Sb., o ďalších presunoch pôsobnosti vo verejnej správe:
Presun pôsobnosti vo veci rozlučovania obcí s Ministerstva vnútra na krajské národné výbory podľa pol. 15 prílohy A uvedeného vládneho nariadenia nadobudne účinnosť dňom 1. januára 1951.
Nosek v. r.