168/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 27.12.1950 do 31.12.1952

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

168.
Zákon
zo dňa 20. decembra 1950,
ktorým sa mení a doplňuje zákon o dávke z majetkového prírastku a o dávke z majetku.
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:
Čl. I.
Zákon č. 134/1946 Sb., o dávke z majetkového prírastku a o dávke z majetku, sa mení a doplňuje takto:
1.
§ 54 zneje:
„Cenné papiere, pre ktoré nebola vyhlásená osobitná cena (§ 53), podiely v spoločnostiach s ručením obmedzeným a závodné podiely v hospodárskych a zárobkových spoločenstvách (družstvách) sa ocenia menovitou hodnotou.“.
2.
§ 68 ods. 7 sa zrušuje.
3.
K § 81 ods. 1 sa pripojuje ďalšia veta tohto znenia:
„Premlčacie lehoty podľa § 277 ods. 1 a 7 a podľa § 281 sa určujú na 10 rokov.“.
Čl. II.
Bezúročný odklad platenia dávok poskytnutý podľa § 68 ods. 7 zák. č. 134/1946 Sb. stráca platnosť šesťdesiatym dňom po vyhlásení tohto zákona.
Čl. III.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií.
Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.