68/1949 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.1949 do 31.12.1952

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

68
Zákon
zo dňa 22. februára 1949,
ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia zákona o dávke z majetkového prírastku a o dávke z majetku.
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:
Čl. I.
Zákon zo dňa 15. mája 1946, č. 134 Sb., o dávke z majetkového prírastku a o dávke z majetku, sa mení a doplňuje takto:
1.
§ 76, ods. 5 zneje:
„Majetkové hodnoty, uvedené v odseku 1, ktoré neboly do 31. marca 1949 prihlásené podľa ustanovení §§ 16 a 19, prepadajú uvedeným dňom v prospech československého štátu, a to podľa stavu ku dňu 31. marca 1949. Za prepadnuté nároky z poistných smlúv odvedú poisťovne sumy, odpovedajúce prémiovým rezervám, vypočítaným podľa smerníc Ministerstva financií (§ 11 dekrétu č. 95/1945 Sb.), a to aj pri poistení, ktoré poisťovňa nie je podľa poistných podmienok povinná odkupovať. Poistné smluvy, pri ktorých boly tieto sumy odvedené, zanikajú dňom 31. marca 1949.“.
2.
§ 82 zneje:
„Minister financií môže
a)
nariadením vydať doplňovacie predpisy na zamedzenie úniku majetku z prihlasovacej povinnosti alebo z povinnosti platiť dávku z majetkového prírastku alebo dávku z majetku;
b)
povoľovať na zamedzenie nesrovnalostí alebo tvrdostí výnimky z ustanovení tohto zákona.“.
Čl. II.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.