214/1949 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.1949

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

214.
Nariadenie ministra financií
zo dňa 29. septembra 1949,
ktorým sa vydávajú predpisy na skoncovanie poplatkového ekvivalentu za čas do 30. júna 1949.
Minister financií nariaďuje podľa § 2 zákona zo dňa 15. júna 1949, č. 159 Sb., ktorým sa zrušuje poplatkový ekvivalent:
§ 1.
(1)
Národné podniky podliehajú do 30. júna 1949 poplatkovému ekvivalentu z nehnuteľného imania, ktoré na ne pri ich zriadení alebo inom vzniku bolo prevedené alebo prešlo, začínajúc dňom, ku ktorému na ne bolo imanie prevedené alebo prešlo. Ak nie je tento deň prvým dňom kalendárneho štvrťročia, začína sa ekvivalentná povinnosť prvým dňom najbližšieho nasledujúceho kalendárneho štvrťročia.
(2)
Ak bolo prevedené alebo ak prešlo nehnuteľné imanie na národný podnik po jeho zriadení (vzniku) a ak nepodliehal prevod (prechod) nehnuteľnostnému poplatku alebo ak bol od neho oslobodený, platí o vzniku ekvivalentnej povinnosti týkajúcej sa tohto imania obdobne ustanovenie odseku 1.
(3)
Národným podnikom sa z ich nehnuteľného imania predpíše poplatkový ekvivalent pripadajúci na čas od 1. januára do 30. júna 1949 ako zvýšenie poplatkového ekvivalentu za rok 1948. Z nehnuteľného imania, ktoré bolo na národné podniky prevedené alebo prešlo 1. januára 1949 alebo neskoršie, nebude poplatkový ekvivalent vybraný. Sumy zaplatené z takého imania, pokiaľ nebudú preúčtované na nedoplatky poplatkového ekvivalentu z iného imania toho istého národného podniku, nebudú však vrátené.
(4)
Od národných podnikov, ktoré boly zriadené alebo vznikly až dňom 1. januára 1949 alebo neskoršie a od komunálnych podnikov zriadených podľa zákona zo dňa 21. júla 1948, č. 199 Sb., o komunálnych podnikoch, nebude poplatkový ekvivalent požadovaný. Nebudú však vrátené sumy zaplatené za prvé polročie 1949 z imania, ktoré na tieto národné podniky alebo komunálne podniky bolo prevedené alebo prešlo.
§ 2.
(1)
Ustanovenie § 17, ods. 1 zákona zo dňa 8. apríla 1938, č. 76 Sb., o poplatkovom ekvivalente, platí tiež pre znárodnené podniky a konfiškované podniky, a to odo dňa znárodnenia alebo konfiškácie.
(2)
Ustanovenie odseku 1 platí obdobne aj o nehnuteľnom imaní ekvivalentných podmetov, ktoré bolo štátom prevzaté (vyvlastnené) podľa zákona zo dňa 11. júla 1947, č. 142 Sb., o revízii prvej pozemkovej reformy, vo znení zákona zo dňa 21. marca 1948, č. 44 Sb., alebo ktoré bolo štátom vykúpené podľa zákona zo dňa 21. marca 1948, č. 46 Sb., o novej pozemkovej reforme (trvalej úprave vlastníctva na poľnohospodársku a lesnú pôdu).
(3)
Nedoplatky poplatkového ekvivalentu, pripadajúce na imanie konfiškované, štátom prevzaté alebo vykúpené za čas od prvého dňa kalendárneho štvrťročia po konfiškácii, prevzatí alebo výkupe do konca štvrťročia, v ktorom došlo ku prevodu (začleneniu, prídelu) na inú osobu, nebudú vybrané.
(4)
Ak bolo prevedené alebo ak prešlo imanie uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto paragrafu na národný podnik, zaniká ekvivalentná povinnosť dňom, ktorým vznikla povinnosť národného podniku platiť poplatkový ekvivalent z takého imania (§ 1, ods. 1 a 2).
§ 3.
(1)
Okresný národný výbor nevyrubí, poprípade nedorubí poplatkový ekvivalent, ak možno predpokladať, že by predpísaná suma nebola úmerná trovám konania.
(2)
Preplatky poplatkového ekvivalentu, ktorých výška nie je úmerná trovám konania sa nevrátia.
§ 4.
(1)
Ak bola vec, podrobená poplatkovému ekvivalentu, zničená, odpíše sa na žiadosť ekvivalentného podmetu nedoplatok, pokiaľ nepresahuje sumu, ktorá pripadá na hodnotu zničenej veci za čas začínajúci prvým dňom kalendárneho štvrťročia po jej zničení.
(2)
Ustanovenie odseku 1 platí obdobne aj o nedoplatkoch poplatkového ekvivalentu z imania, ktoré bolo v dobe neslobody ekvivalentnému podmetu odňaté. Pokiaľ bolo odňaté imanie vrátené, odpíše sa nedoplatok len za čas do prvého dňa kalendárneho štvrťročia nasledujúceho po dni, ktorého sa ekvivalentný podmet znovu ujal držby vráteného imania.
(3)
Ak bola vec, podrobená poplatkovému ekvivalentu, poškodená, môže okresný národný výbor na doloženú žiadosť nedoplatok poplatkového ekvivalentu primerane snížiť alebo celkom odpísať.
§ 5.
Opatrenia urobené po dni 27. októbra 1945, ktoré zodpovedajú ustanoveniam § 1, ods. 1 a 2 a § 4, považujú sa za urobené podľa týchto ustanovení.
§ 6.
(1)
Okresný národný výbor môže ekvivalentným podmetom povoliť, aby podaly priznania v zjednodušenej forme, a pri ekvivalentných podmetoch, ktoré sostavujú účtovné závierky o stave svojho imania a hospodárenia, môže vziať za základ pre vyrubenie poplatkového ekvivalentu hodnotu imania tejto dávke podrobeného, uvedenú v závierke (súvahe) naposled zriadenej.
(2)
Národné podniky, ktoré sostavujú začiatočnú (východiskovú) súvahu o stave svojho imania, sú povinné takú súvahu zriadenú ku dňu vzniku ekvivalentnej povinnosti pripojiť ku svojmu priznaniu. Hodnota nehnuteľností s príslušenstvom uvedená v tejto súvahe je zpravidla základom pre vyrubenie poplatkového ekvivalentu.
§ 7.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.