Predpis bol zrušený predpisom 31/1973 Zb.

230/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 14.10.1948 do 09.12.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

230
Vyhláška ministra zahraničných vecí
zo dňa 18. septembra 1948
o obchodnej dohode o valorizácii smluvných colných sadzieb medzi republikou Československou a Španielskom, sjednanej v Prahe výmenou nót zo dňa 4. marca a 6. apríla 1948.
Obchodná dohoda o valorizácii smluvných colných sadzieb medzi Československou republikou a Španielskom, sjednaná v Prahe výmenou nót zo dňa 4. marca a 6. apríla 1948 a uvedená so súhlasom prezidenta republiky na dočasnú platnosť podľa § 1 zákona zo dňa 4. júla 1923, č. 158 Sb. , o dočasnej úprave obchodných stykov s cudzinou, a podľa čl. VII zákona zo dňa 22. júna 1926, č. 109 Sb. , ktorým sa čiastočne mení zákon o colnom sadzobníku pre československé colné územie a colný sadzobník a vydávajú ustanovenia o úprave obchodných stykov s cudzinou, vládnou vyhláškou zo dňa 30. apríla 1948, č. 159 Sb. , bola dňa 20. júla 1948 schválená Národným shromaždením a dňa 6. septembra 1948 bola ratifikovaná prezidentom republiky.
Dr. Clementis v. r.