185/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1952

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

185
Zákon
zo dňa 19. júla 1948
o poštátnení liečebných a ošetrovacích ústavov a o organizácii štátnej ústavnej liečebnej starostlivosti
Národné zhromaždenie Československej republiky uznieslo sa na tomto zákone:
Časť I
Poštátnenie liečebných a ošetrovacích ústavov
§ 1
Liečebnými a ošetrovacími ústavmi sa podľa tohto zákona rozumejú zdravotnícke zariadenia, v ktorých sa poskytuje osobám chorým alebo na zdraví ohrozeným ústavná starostlivosť, vykonávaná lekárom alebo pod jeho dozorom odborne školenými pomocnými silami a skladajúca sa z vyšetrovania, liečenia a ošetrenia.
§ 2
(1)
Dňom 1. januára 1949 prechádza do vlastníctva štátu všetok majetok, ktorý slúži alebo je určený na prevádzku liečebných a ošetrovacích ústavov okrem majetku nositeľov verejnoprávneho sociálneho poistenia.
(2)
Majetok, slúžiaci alebo určený na prevádzku liečebných a ošetrovacích ústavov, ktorý je časťou majetkových podstát národných podnikov, vyjme príslušný minister po dohode s ministrami zdravotníctva a financií z majetkovej podstaty týchto podnikov a minister zdravotníctva použije tento majetok pri začlenení spomenutých ústavov do organizácie ústavov štátnych (§ 9).
(3)
Ministerstvo zdravotníctva vyhlási s účinkom doručenia v Úradnom liste, ktoré ústavy a ktorý majetok boli poštátnené týmto zákonom.
(4)
Prechod nehnuteľností a knihovných práv na československý štát (štátnu zdravotnú správu) zapíše knihové súdy do verejných kníh na návrh Ministerstva zdravotníctva s odvolaním na tento zákon.
§ 3
(1)
Ku dňu poštátnenia majetku štát vstupuje do záväzkov s ním spojených. Do záväzkov, podľa ktorých má majetková podstata alebo prevádzkové zariadenie poštátneného majetku prejsť po dni začiatku účinnosti tohto zákona na tretiu osobu, štát nevstupuje. Za záväzky, patriace k poštátnenému majetku, sa nepokladajú osobné dane, dávky a poplatky bývalého vlastníka a poštátnená majetková podstata ani štát za ne neručia. Osobnými daňami a dávkami sa rozumejú najmä daň dôchodková, vojnový príspevok, daň rentová priamo vyberaná, daň z majetku podľa vládneho nariadenia zo dňa 16. decembra 1942, č. 410 Sb., o dani z majetku , majetkové dávky podľa zákona zo dňa 15. mája 1946, č. 134 Sb., o dávke z majetkového prírastku a o dávke z majetku, a mimoriadne dávky podľa zákona zo dňa 31. októbra 1947 č. 185 Sb., o mimoriadnej jednorazovej dávke a mimoriadnej dávke z nadmerných prírastkov na majetku. Spôsob úhrady týchto osobných daní a dávok určí Ministerstvo financií vyhláškou v Úradnom liste.
(2)
Štát sa môže domáhať zrušenia alebo inej primeranej úpravy záväzkov, ktoré sú hospodársky neodôvodnené, počítajúc do toho záväzky zo služobných zmlúv, zaručujúcich zamestnancom neprimerane vysoké platy, zaopatrovacie požitky, odbavné alebo pod. Ak nedôjde o tom k dohode, rozhodne rozhodcovský súd, zriadený podľa zákona zo dňa 21. novembra 1946, č. 228 Sb., o rozhodcovských súdoch pre úpravu niektorých záväzkov národných podnikov.
§ 4
(1)
Ak je poštátnený majetok ku dňu poštátnenia predlžený, môže štátna zdravotná správa požiadať súd, aby do výšky všeobecnej ceny aktív zadlženého majetku ku dňu poštátnenia upravil uspokojenie záväzkov, patriacich k tomuto majetku a určil ich splatnosť.
(2)
Veritelia sú povinní na vyzvanie súdu vyhlásené v Úradnom liste, v lehote súdom určenej prihlásiť svoje nároky ku konaniu a návrhu podľa odseku 1; ak tak neurobia, ich nároky proti štátu zanikajú.
(3)
Úprava podľa odseku 1 sa vykoná takto:
a)
nedotknuté zostávajú záväzky vyplývajúce z nárokov veriteľov na vylúčenie z podstaty poštátneného majetku, pokiaľ takéto nároky nezanikli poštátnením;
b)
nedotknuté zostávajú tiež záväzky, vyplývajúce z nárokov veriteľov, majúcich právo na oddelené uspokojenie z určitej veci, pokiaľ sú kryté jej hodnotou;
c)
ostatné záväzky, ktoré podľa svojho poradia [písm.d)] nebudú plne kryté rozdielom medzi všeobecnou cenou aktív poštátneného majetku a hodnotou záväzkov, ktoré podľa ustanovenia písm.a) a b) zostanú nedotknuté, a uspokoja pomerne. Za takéto záväzky sa pokladajú tiež záväzky, uvedené pod písm.b), pokiaľ nie sú kryté spôsobom tam uvedeným;
d)
záväzky, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia písm.c), sa zaraďujú podľa poradia do štyroch tried. Do prvej triedy patria trovy konania, do druhej až štvrtej triedy patria záväzky, ktoré podľa obdoby konkurzného konania patria do prvej až tretej triedy. Záväzky tej istej triedy majú medzi sebou rovnaké poradie.
(4)
Pokiaľ záväzky podľa poradia im prislúchajúceho nebudú uspokojené úpravou podľa odseku 3, nepôsobia proti štátu. Úprava záväzkov podľa odseku 3 pôsobí iba proti štátu.
(5)
Zákonom budú vydané podrobné predpisy o súdnej príslušnosti, o konaní podľa predchádzajúcich odsekov, o jeho účinkoch na premlčanie pohľadávok, na spory, na exekučné a konkurzné konanie, na právo na oddelené uspokojenie a o spôsobe, ako sa zisťujú nároky veriteľov.
§ 5
(1)
Štát môže odporovať právnym úkonom, ktoré vykonal po 27. októbri 1945 vlastník poštátneného majetku s úmyslom poškodiť alebo sťažiť poštátnenie alebo zavliecť vo svoj prospech alebo cudzí prospech majetkové hodnoty.
(2)
Odporovať možno do dvoch rokov od poštátnenia majetku. Inak platia primerane ustanovenia odporovacieho poriadku, vydaného zákonom zo dňa 27. marca 1931, č. 64 Sb., ktorým sa vydávajú poriadky konkurzný, vyrovnávací a odporovací.
(3)
Právne úkony o prevode majetku, na ktorý by sa vzťahoval tento zákon, alebo o prevode kapitálových účastí pri spoločnostiach, ktorých majetok sa poštátňuje podľa tohto zákona, pokiaľ boli uzavreté šesť mesiacov pred dňom vyhlásenia tohto zákona sú platné len vtedy, a ich schváli Ministerstvo zdravotníctva. O schválenie treba žiadať do 31. marca 1949, inak sa predpokladá, že schválenie nebolo udelené.
§ 6
(1)
Za majetok, poštátnený podľa tohto zákona, s výnimkou majetku zväzkov ľudovej správy, majetku slúžiaceho prevádzke doterajších verejných nemocníc, prevádzaných podľa zákona zo dňa 5. marca 1888, č. 19 č. z. z., ktorým sa upravujú právne pomery v.v. nemocníc v Čechách, alebo prevádzke všeobecnej nemocnice v Prahe, prislúcha náhrada vo výške všeobecnej ceny majetku. Od všeobecnej ceny sa odpočítajú podpory, poskytnuté vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi alebo ich právnym predchodcom z verejných prostriedkov alebo z prostriedkov nositeľov verejnoprávneho sociálneho poistenia na stavebné a na nestavebné investície. Ministerstvo zdravotníctva môže rozhodnúť, že od všeobecnej ceny sa odpočíta hodnota darov a odkazov, poskytnutých vlastníkov alebo prevádzateľovi alebo ich právnym predchodcom v prospech poštátneného ústavu. Inak o náhrade platia primerane ustanovenia §§ 7 až 11 dekrétu prezidenta republiky zo dňa 24.októbra 1945, č. 100 Sb., o znárodnení baní a niektorých priemyselných podnikov, v znení zákona zo dňa 28. apríla 1948, č. 114 Sb. (ďalej len „dekrét“).
(2)
Štát uhradí Fondu znárodneného hospodárstva trovy, spojené s poskytnutím náhrady za majetkové podstaty, poštátnené podľa tohto zákona, a to podľa plánu, na ktorom sa dohodnú ministri zdravotníctva a financií.
(3)
Za majetok, uvedený v § 2, ods. 2, sa náhrada národnému podniku neposkytuje.
§ 7
(1)
Zamestnanci poštátnených ústavov prechádzajú dňom poštátnenia do služieb štátu a zaradia sa podľa príslušných predpisov o štátnych zamestnancoch; zaradenia vykoná Ministerstvo zdravotníctva po dohode s ministerstvami vnútra a financií.
(2)
Vláda vydá nariadením predpisy o zhodnotení prevádzajúcej služobnej činnosti zamestnancov prevzatých štátom, pričom môže určiť odchýlky z ustanovenia odseku 1 až do vykonania všeobecnej úpravy platov zamestnancov štátnych liečebných a ošetrovacích ústavov.
Časť III
Záverečné ustanovenia
§ 14
Právne úkony, písomnosti a úradné úkony, ktoré sú potrebné na vykonanie časti I a na úpravu organizácie ústavov podľa časti II, sú oslobodené od daní, poplatkov a dávok za úradné úkony vo veciach správnych.
§ 15
Zrušený od 1. 8. 1950.
§ 16

[Red. poznámka: Podľa prílohy A bodu 89 predpisu č. 116/1949 Zb. sa prenáša pôsobnosť v § 16 tohto zákona z ústredného úradu na krajské národné výbory v predmete pôsobnosti „Likvidácia dočasných správ poštátnených a konfiškovaných odborných ústavov a oblastných nemocníc."]

[Red. poznámka: Podľa prílohy B bodu 19 predpisu č. 116/1949 Zb. sa prenáša pôsobnosť v § 16 tohto zákona z ústredného úradu na okresné národné výbory v predmete pôsobnosti „Likvidácia dočasných správ poštátnených a konfiškovaných okresných nemocníc"]
O dočasnej správe poštátnených a konfiškovaných liečebných a ošetrovacích ústavov platia primerane ustanovenia §§ 12 a 13 zákona č. 125/1948 Sb.
§ 17
Dokiaľ nadobudne účinnosť zákon, predvídaný ustanovením § 176, ods. 3 Ústavy Československej republiky, pôsobnosť, vyhradená týmto zákonom krajským národným výborom, prislúcha zemským národným výborom, na Slovensku Povereníctvu zdravotníctva.
§ 18
(1)
Ustanovenia tohto zákona s výnimkou časti II sa vzťahujú i na vojenské liečebné a ošetrovacie ústavy; pôsobnosť, ktorá podľa ustanovení článku I prislúcha ministrovi (Ministerstvu) zdravotníctva, prináleží pri vojenských liečebných a ošetrovacích ústavoch ministrovi (Ministerstvu) národnej obrany.
(2)
Organizácia, správa a prevádzka vojenských liečebných a ošetrovacích ústavov sa spravuje osobitnými predpismi.
(3)
Vojenské liečebné a ošetrovacie ústavy môžu poskytovať ústavnú starostlivosť i osobám, na ktoré sa nevzťahuje vojenská nemocenská starostlivosť. Osobám, podliehajúcim vojenskej nemocenskej starostlivosti, môže sa poskytnúť ústavná starostlivosť v civilných štátnych liečebných a ošetrovacích ústavoch. Rozsah a úhradu ústavnej starostlivosti, poskytovanej podľa tohto odseku určí Ministerstvo zdravotníctva po dohode s ministerstvami národnej obrany, sociálnej starostlivosti a financií. Povaha a rozsah tejto starostlivosti sa spravuje výlučne zdravotným stavom ošetrovanej osoby; preto je zakázané rozdeľovať ošetrované osoby do tzv. tried alebo poskytovať prednostnú ústavnú starostlivosť podľa výšky odplaty.
§ 19
Zrušuje sa platnosť, prípadne používateľnosť všetkých predpisov, ktoré odporujú tomuto zákonu.
§ 20
Ustanovenia tohto zákona sa použijú i na prípady poštátnenia liečebných a ošetrovacích ústavov, vykonané podľa iných predpisov po 1. januári 1948.
§ 21
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, národnej obrany, vnútra a financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

tiež za ministra arm. gen. Svobodu

Dr. Dolanský v. r.

Kliment v. r.

za ministra Erbana

Plojhar v. r.