176/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 08.03.1948

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

176
Vládní nařízení
ze dne 26. července 1948,
kterým se prohlašuje městská veřejná nemocnice v Komárně za ústav státní.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 4, odst. 2 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 242 Sb., o prozatímní úpravě právních poměrů ústavů léčebných a humanitních v republice Československé:
§ 1
Městská veřejná nemocnice v Komárně se prohlašuje dnem 15. března 1948 za státní ústav a přejímá se do správy státní zdravotní správy.
§ 2
Prováděcí nařízení sboru pověřenců ze dne 8. března 1948, č. 9 Sb.n. SNR, o postátnění městské veřejné nemocnice v Komárně, se zrušuje.
§ 3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 8. března 1948; provede je ministr zdravotnictví v dohodě s ministry financí a vnitra.
Zápotocký v. r.

Plojhar v. r.