16/1947 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 14.04.1948 do 16.04.1948

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

16.
Zákon
ze dne 30. ledna 1947
o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Část I.
§ 1.
(1)
Zamestnanci, ktorí boli dňa 23. júna 1945 zamestnaní na pôdohospodárskom majetku, skonfiškovanom podľa nariadenia Slovenskej národnej rady zo dňa 23. augusta 1945, č. 104 Sb. n. SNR, o konfiškovaní a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov slovenského národa, v znení nariadení Slovenskej národnej rady zo dňa 14. mája 1946, č. 64 Sb.n. SNR, a zo dňa 19. decembra 1947, č. 89 Sb. n. SNR (ďalej len „nariadenie"), a u ktorých sú splnené ďalšie podmienky podľa § 2, budú prijatí, ak o to požiadajú, do pracovného (služobného) pomeru československým štátom (štátnym podnikom), okresmi, obcami, alebo družstvami, a to v počte, ktorý je úmerný potrebe správy a hospodárenia na pôde spravovanej správou majetkov pre pozemkovú reformu, zriadenou podľa § 20 nariadenia, po prípade na pôde prevzatej, odovzdanej alebo pridelenej (§§ 6 až 9, 11 a 12 nariadenia).
(2)
Tito zaměstnanci budou přijati v přednostním pořadí přede všemi jinými uchazeči na místa odpovídající jejich předběžnému vzdělání a jejich schopnostem za mzdových (platových) a jiných pracovních podmínek, stanovených předpisy platnými pro úpravu pracovního (služebního) poměru u příslušného zaměstnavatele.
(3)
Zaměstnanci na zkonfiskovaném zemědělském majetku (odstavec 1), kteří sice nesplňují podmínky stanovené v § 2, odst. 1, písm. a) a b), mají však předepsanou odbornou způsobilost pro vykonávání služby, kterou dosud zastávají, mohou býti v mezích potřeby stanovené v odstavci 1, požádají-li o to, dále zaměstnáváni ve službách subjektů tam uvedených, mohou-li býti upotřebeni vedle zaměstnanců, kteří budou přijati podle odstavce 2.
§ 2.
(1)
Zaměstnanci podle § 1, odst. 1 a 2 se rozumějí jen ti zaměstnanci, kteří
a)
jsou starší 18 let,
b)
boli ku dňu 23. júna 1945 zamestnaní na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku v hlavnom zamestnaní aspoň dva roky,
c)
zůstali i po tomto dni na uvedeném majetku a vykonávají práce nebo služby pro některý ze subjektů uvedených v § 1, odst. 1.
(2)
Přerušení zaměstnání pro prokázanou nemoc nebo úraz nebo pro účast na boji za osvobození (§ 1 zákona ze dne 19. prosince 1946, č. 255 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození) nebo vůbec pro zatčení, věznění nebo internování z důvodů národního, politického nebo rasového útlaku anebo pro úřední přikázání do jiného zaměstnání nepřerušuje lhůtu stanovenou v odstavci 1, písm. b).
§ 3.
(1)
Uchazeči, kteří nebudou umístěni podle § 1, budou včleněni do práce [§ 1 vládního nařízení ze dne 4. června 1945, č. 13 Sb., o zatímní výstavbě úřadů ochrany práce, a § 3, odst. 1, písm. b) nařízení Slovenské národní rady ze dne 27. listopadu 1945, č. 142 Sb. n. SNR, o zřízení okresních úřadů ochrany práce a zemského úřadu ochrany práce] příslušným zemským úřadem ochrany práce na podkladě seznamů, které mu předloží subjekty uvedené v § 1, odst. 1 prostřednictvím ministerstva zemědělství.
(2)
Osobám, které budou v řízení podle odstavce 1 včleněny do práce mimo své dosavadní bydliště, poskytne ministerstvo zemědělství na žádost náhradu prokázaných nutných stěhovacích výloh, nejvýše však částkou 6.000 Kčs.
§ 4.
Zamestnanci, ktorí nepožiadajú o prijatie podľa § 1, ďalej zamestnanci, ktorí síce žiadosť o prijatie podajú, nebudú však prijatí, ako aj iní ako v § 1, ods. 1 a 3 uvedení zamestnanci na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku môžu, pokiaľ vyhovujú určeným podmienkam, požiadať o prídel pôdohospodárskeho majetku podľa nariadenia, pričom majú prednostné právo ako skupiny osôb uvedené v § 12 nariadenia.
§ 5
(1)
Zamestnancom uvedeným v § 2, ktorí nebudú prijatí podľa § 1, ods. 1, ani nedostanú prídel podľa § 4, a ktorých úrad ochrany práce nebude môcť včleniť do práce (§ 3) pre pokročilý vek alebo z iného dôvodu sníženia pracovnej schopnosti, priznajú nositelia verejnoprávneho poistenia starobný alebo invalidný dôchodok počnúc dňom, ktorým v dôsledku vykonávania nariadenia stratili zamestnanie na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku, ako keby k uvedenému dňu boly splnené podmienky predpísané pre priznanie tohto dôchodku.
(2)
Důchody poskytnuté podle odstavce 1 za dobu ode dne jejich přiznání až do doby, kdy by u zaměstnance byly splněny jinak platné podmínky pro vznik nároků na vyplácení starobního (invalidního) důchodu, nahradí nositeli pojištění ministerstvo zemědělství.
(3)
Ustanovenia predošlých odsekov platia aj o zamestnancoch, u ktorých sú dané podmienky uvedené v § 2, ods. 1, písm. a) a b), s ktorými však bol pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona v dôsledku vykonávania nariadenia pracovný pomer rozviazaný so strany zamestnávateľovej bez ich viny.
Část II.
§ 6.
(1)
Bývalým zaměstnancům na převzatém nebo vyvlastněném majetku, po případě jejich rodinným příslušníkům, kteří prokáží, že dostávali z důvodu jejich zaměstnání přede dnem 12. srpna 1947 od dřívějšího zaměstnavatele z fondů vydržovaných dřívějším zaměstnavatelem pravidelné příspěvky (požitky), na př. pensijní, starobní, úrazové, nadlepšovací, dary z milosti a pod., bude tyto příspěvky (požitky),pokud dotčené poměry nejsou nebo nebudou upraveny zvláštními předpisy, nadále poskytovati prostřednictvím Fondu pro zaopatření zaměstnanců velkostatků (§ 73 náhradového zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb., ve znění zákona ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb.) ministerstvo zemědělství, budou-li splněny podmínky uvedené v § 7, odst. 1 a 2. Naturální požitky, pokud nebudou moci býti dále poskytovány, přemění ministerstvo zemědělství podle platných cenových předpisů na požitky peněžité, které bude vypláceti. Záležel-li naturální požitek v užívání bytu, platí i tu ustanovení § 3, odst. 2 přiměřeně.
(2)
Ustanovením odstavce 1 není dotčena smluvní nebo jinak založená povinnost třetích osob poskytovati tamže uvedené příspěvky nebo vydržovati zaměstnanecké fondy. Nároky, plynoucí z plnění těchto závazků bývalým zaměstnancům, přecházejí na československý stát (ministerstvo zemědělství), pokud ministerstvo zemědělství samo příspěvky vyplatilo.
§ 7.
(1)
Podmínkou poskytování příspěvků podle § 6, odst. 1 je, že příspěvky nebyly dřívějším plátcem v důsledku konfiskace dále poskytovány nebo nemohou býti poskytovány z příslušného fondu proto, že jej dřívější vlastník nebo jiný uživatel zkonfiskovaného zemědělského majetku není povinen dále vydržovati nebo jej ve skutečnosti nevydržuje.
(2)
Příspěvky se poskytují jen osobám, které nemají jiný příjem nebo jiné jmění postačující k vlastnímu zaopatření a k zaopatření osob, o které jest jim podle zákona pečovati. Osobám, jejichž jiný příjem nedostačuje zcela k uvedenému zaopatření, se poskytne pouze doplňující příspěvek. Má-li příjemce vedle příspěvku podle § 6, odst. 1 jiný příjem, nesmí úhrn poskytovaného příspěvku spolu s jiným příjmem činiti více než 4.000 Kčs měsíčně.
Část III.
§ 8.
(1)
Umiestenie a iné zaopatrenie podľa tohto zákona sa poskytuje na žiadosť, ktorú treba podať do 60 dní odo dňa vyhlásenia tohto zákona. Žiadosť o umiestenie treba podať u subjektu (§ 1, ods. 1), pre ktorý žiadateľ v dobe podania žiadosti pracuje, po prípade u jeho podniku, a treba v nej uviesť všetky okolnosti, rozhodné pre prijatie a pre určenie mzdy (platu). Žiadosti o prednostný prídel pôdohospodárskeho majetku, ako aj o zaopatrenie podľa §§ 5 a 6 treba podať u Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy. Podaním žiadosti o niektorý z určených spôsobov umiestenia alebo zaopatrenia v uvedenej lehote zachováva sa nárok na ktorékoľvek iné umiestenie alebo zaopatrenie podľa tohto zákona. Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy môže v prípadoch osobitného zreteľa hodných preminúť zmeškanie lehoty.
(2)
Osoby, ktoré nepodajú žiadosť v lehote určenej v odseku 1, stratia, ak zmeškanie lehoty im nebude preminuté, nárok na zaopatrenie podľa tohto zákona, ako aj nároky z predošlého pracovného (služobného) pomeru, ktoré by snáď mohly uplatňovať proti štátu alebo iným subjektom uvedeným v § 1, ods. 1.
§ 9.
Ustanovenia tohto zákona neplatia pre osoby uvedené v § 1, ods. 1, písm. a) až c) nariadenia, pokiaľ neide o osoby, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 1, ods. 4 tohože nariadenia.
§ 10.
(1)
Zaměstnanci, kteří se cítí dotčeni tím, že nebylo vyhověno jejich žádosti podle ustanovení § 1, odst. 1 a 3 a podle § 6, odst. 1, mohou si stěžovati k stížnostní komisi, která se zřizuje při ministerstvu zemědělství. Stížnost je podati u komise do 15 dnů ode dne, kdy bylo zaměstnanci doručeno vyrozumění o tom, že se žádosti nevyhovuje; nebylo-li o žádosti rozhodnuto do tří měsíců ode dne, kdy byla podána, jest stížnost podati do 15 dnů po uplynutí této lhůty.
(2)
Do komise vysílají po jednom zástupci ministerstva zemědělství, sociální péče, vnitra a financí a Ústřední rada odborů. Předsedou komise je zástupce ministerstva zemědělství, jeho zástupcem zástupce ministerstva sociální péče.
(3)
Komise je způsobilá se usnášeti, jsou-li přítomni mimo předsedu nebo jeho zástupce alespoň čtyři členové komise. Komise rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů; při rovnosti hlasů platí za rozhodnutí mínění, ke kterému se přikloní předsedající. Rozhodnutí komise je konečné.
(4)
Pro řízení před komisí platí jinak přiměřeně ustanovení vládního nařízení ze dne 13. ledna 1928, č. 8 Sb., o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správním řízení).
§ 11.
(1)
Ku krytiu nákladov spojených s náhradou sťahovacích výdavkov podľa § 3, ods. 2, ďalej s náhradou dôchodkov podľa § 5, ods. 2 a s poskytovaním príspevkov (pôžitkov) podľa § 6, ods. 1 bude vyberaná od štátu, okresov, obcí, družstiev a od prídelcov, ktorými bola poľnohospodárska alebo lesná pôda prevzatá, alebo ktorým bola odovzdaná alebo pridelená, osobitná dávka z 1 ha prevzatej, odovzdanej alebo pridelenej pôdy, po prípade osobitná prirážka k prídelovej cene určenej podľa §§ 15 a 16 nariadenia.
(2)
Výšku týchto dávok a spôsob ich vyberania, ako aj výšku prirážky k úhrade, po prípade podmienky oslobodenia drobných prídelcov od povinnosti platiť prirážku, určí vláda nariadením podľa potreby, zodpovedajúcej pravdepodobnej úhrnnej výške nákladov uvedených v odseku 1. Prirážky k prídelovej cene sa vyberajú spolu s touto prídelovou cenou spôsobom určeným pre jej splácanie (§ 19 nariadenia).
§ 12.
Podání podle § 3, odst. 2, § 8, odst. 1 a § 10, odst. 1 a jejich přílohy jsou osvobozeny od poplatků.
§ 13.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské; provedou jej ministři zemědělství a sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.
1.
kde se v zákonu č. 16/1947 Sb. mluví o zkonfiskovaném zemědělském majetku, po případě o jeho konfiskaci podle dekretu č. 12/1945 Sb., rozumí se podle toho zákona půda vykoupená, po případě výkup;
Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.