16/1947 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 12.08.1947 do 13.04.1948

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

16.
Zákon
ze dne 30. ledna 1947
o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Část I.
§ 1.
(1)
Zaměstnanci, kteří budou v den, kterým bude převzat nebo vyvlastněn majetek podle zákona č. 142/1947 Sb., zaměstnáni na tomto majetku, a u nichž budou splněny další podmínky podle § 2, budou přijati, požádají-li o to, do pracovního (služebního) poměru československým státem (státním podnikem, ministerstvem zemědělství-náhradovým fondem), okresy, obcemi nebo družstvy, a to v počtu, který jest úměrný potřebě správy a hospodaření na půdě převzaté a spravované ministerstvem zemědělství-náhradovým fondem, po případě na půdě odevzdané nebo přidělené (§ 8 zák. č. 142/1947 Sb.).
(2)
Tito zaměstnanci budou přijati v přednostním pořadí přede všemi jinými uchazeči na místa odpovídající jejich předběžnému vzdělání a jejich schopnostem za mzdových (platových) a jiných pracovních podmínek, stanovených předpisy platnými pro úpravu pracovního (služebního) poměru u příslušného zaměstnavatele.
(3)
Zaměstnanci na zkonfiskovaném zemědělském majetku (odstavec 1), kteří sice nesplňují podmínky stanovené v § 2, odst. 1, písm. a) a b), mají však předepsanou odbornou způsobilost pro vykonávání služby, kterou dosud zastávají, mohou býti v mezích potřeby stanovené v odstavci 1, požádají-li o to, dále zaměstnáváni ve službách subjektů tam uvedených, mohou-li býti upotřebeni vedle zaměstnanců, kteří budou přijati podle odstavce 2.
§ 2.
(1)
Zaměstnanci podle § 1, odst. 1 a 2 se rozumějí jen ti zaměstnanci, kteří
a)
jsou starší 18 let,
b)
byli ke dni, kterým bude převzat nebo vyvlastněn majetek podle zákona č. 142/1947 Sb., zaměstnáni na majetku převzatém nebo vyvlastněném v hlavním zaměstnání alespoň dva roky,
c)
zůstali i po tomto dni na uvedeném majetku a vykonávají práce nebo služby pro některý ze subjektů uvedených v § 1, odst. 1.
(2)
Přerušení zaměstnání pro prokázanou nemoc nebo úraz nebo pro účast na boji za osvobození (§ 1 zákona ze dne 19. prosince 1946, č. 255 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození) nebo vůbec pro zatčení, věznění nebo internování z důvodů národního, politického nebo rasového útlaku anebo pro úřední přikázání do jiného zaměstnání nepřerušuje lhůtu stanovenou v odstavci 1, písm. b).
§ 3.
(1)
Uchazeči, kteří nebudou umístěni podle § 1, budou včleněni do práce [§ 1 vládního nařízení ze dne 4. června 1945, č. 13 Sb., o zatímní výstavbě úřadů ochrany práce, a § 3, odst. 1, písm. b) nařízení Slovenské národní rady ze dne 27. listopadu 1945, č. 142 Sb. n. SNR, o zřízení okresních úřadů ochrany práce a zemského úřadu ochrany práce] příslušným zemským úřadem ochrany práce na podkladě seznamů, které mu předloží subjekty uvedené v § 1, odst. 1 prostřednictvím ministerstva zemědělství.
(2)
Osobám, které budou v řízení podle odstavce 1 včleněny do práce mimo své dosavadní bydliště, poskytne ministerstvo zemědělství na žádost náhradu prokázaných nutných stěhovacích výloh, nejvýše však částkou 6.000 Kčs.
§ 4.
Zaměstnanci, kteří nepožádají o přijetí podle § 1, dále zaměstnanci, kteří sice žádost o přijetí podají, nebudou však přijati, jakož i jiní než v § 1, odst. 1 a 3 uvedení zaměstnanci na převzatém nebo vyvlastněném majetku mohou, pokud vyhovují stanoveným podmínkám, požádati o příděl majetku podle zákona č. 142/1947 Sb., při čemž mají přednostní právo jako skupiny osob uvedené v § 8, odst. 4 téhož zákona.
§ 5
(1)
Zaměstnancům uvedeným v § 2, kteří nebudou přijati podle § 1, odst. 1, ani neobdrží příděl podle § 4, a kteří nebudou moci býti úřadem ochrany práce včleněni do práce (§ 3) pro pokročilé stáří nebo z jiného důvodu snížení pracovní schopnosti, přiznají nositelé veřejnoprávního pojištění starobní nebo invalidní důchod počínajíc dnem, kterým v důsledku provádění revise podle zákona č. 142/1947 Sb. skončil pracovní poměr zaměstnance na majetku převzatém nebo vyvlastněném, jako kdyby k uvedenému dni byly splněny podmínky předepsané pro přiznání tohoto důchodu.
(2)
Důchody poskytnuté podle odstavce 1 za dobu ode dne jejich přiznání až do doby, kdy by u zaměstnance byly splněny jinak platné podmínky pro vznik nároků na vyplácení starobního (invalidního) důchodu, nahradí nositeli pojištění ministerstvo zemědělství.
(3)
Ustanovení předchozích odstavců platí i o zaměstnancích, u nichž jsou dány podmínky uvedené v § 2, odst. 1, písm. a) a b), s nimiž však byl před účinností tohoto zákona v důsledku provádění dekretu č. 12/1945 Sb. pracovní poměr rozvázán se strany zaměstnavatelovy bez jejich viny.
Část II.
§ 6.
(1)
Bývalým zaměstnancům na převzatém nebo vyvlastněném majetku, po případě jejich rodinným příslušníkům, kteří prokáží, že dostávali z důvodu jejich zaměstnání přede dnem 12. srpna 1947 od dřívějšího zaměstnavatele z fondů vydržovaných dřívějším zaměstnavatelem pravidelné příspěvky (požitky), na př. pensijní, starobní, úrazové, nadlepšovací, dary z milosti a pod., bude tyto příspěvky (požitky),pokud dotčené poměry nejsou nebo nebudou upraveny zvláštními předpisy, nadále poskytovati prostřednictvím Fondu pro zaopatření zaměstnanců velkostatků (§ 73 náhradového zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb., ve znění zákona ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb.) ministerstvo zemědělství, budou-li splněny podmínky uvedené v § 7, odst. 1 a 2. Naturální požitky, pokud nebudou moci býti dále poskytovány, přemění ministerstvo zemědělství podle platných cenových předpisů na požitky peněžité, které bude vypláceti. Záležel-li naturální požitek v užívání bytu, platí i tu ustanovení § 3, odst. 2 přiměřeně.
(2)
Ustanovením odstavce 1 není dotčena smluvní nebo jinak založená povinnost třetích osob poskytovati tamže uvedené příspěvky nebo vydržovati zaměstnanecké fondy. Nároky, plynoucí z plnění těchto závazků bývalým zaměstnancům, přecházejí na československý stát (ministerstvo zemědělství), pokud ministerstvo zemědělství samo příspěvky vyplatilo.
§ 7.
(1)
Podmínkou poskytování příspěvků podle § 6, odst. 1 je, že příspěvky nebyly dřívějším plátcem v důsledku konfiskace dále poskytovány nebo nemohou býti poskytovány z příslušného fondu proto, že jej dřívější vlastník nebo jiný uživatel zkonfiskovaného zemědělského majetku není povinen dále vydržovati nebo jej ve skutečnosti nevydržuje.
(2)
Příspěvky se poskytují jen osobám, které nemají jiný příjem nebo jiné jmění postačující k vlastnímu zaopatření a k zaopatření osob, o které jest jim podle zákona pečovati. Osobám, jejichž jiný příjem nedostačuje zcela k uvedenému zaopatření, se poskytne pouze doplňující příspěvek. Má-li příjemce vedle příspěvku podle § 6, odst. 1 jiný příjem, nesmí úhrn poskytovaného příspěvku spolu s jiným příjmem činiti více než 4.000 Kčs měsíčně.
Část III.
§ 8.
(1)
Umístění a jiné zaopatření podle tohoto zákona se poskytuje na žádost, kterou je podati do 60 dnů ode dne, kterým bude majetek převzat nebo vyvlastněn. Žádost o umístění je podati u subjektu (§ 1, odst. 1), pro nějž žadatel v době podání žádosti pracuje, po případě u jeho služebny, a je v ní uvésti všechny okolnosti, rozhodné pro přijetí a stanovení mzdy (platu). Žádosti o přednostní příděl zemědělského majetku, jakož i o zaopatření podle §§ 5 a 6 jest podati u ministerstva zemědělství. Podáním žádosti o některý ze stanovených způsobů umístění nebo zaopatření v uvedené lhůtě se zachovává nárok na kterékoliv jiné umístění nebo zaopatření podle tohoto zákona. Ministerstvo zemědělství může v případech hodných zvláštního zřetele prominouti zmeškání lhůty.
(2)
Osoby, které nepodají žádost ve lhůtě stanovené v odstavci 1, pozbývají, nebude-li jim zmeškání lhůty prominuto, nárok na zaopatření podle tohoto zákona.
§ 9.
Ustanovení tohoto zákona neplatí:
a)
v zemích České a Moravskoslezské pro osoby uvedené v § 1, odst. 1, písm. a) a b) dekretu presidenta republiky ze dne 21. června 1945, č. 12 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, pokud nejde o osoby, pro něž platí ustanovení § 1, odst. 1 téhož dekretu,
b)
na Slovensku pro osoby uvedené v § 1, odst. 1, písm. a) až c) nařízení Slovenské národní rady ze dne 23. srpna 1945, č. 104 Sb. n. SNR, o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel slovenského národa, ve znění nařízení Slovenské národní rady ze dne 14. května 1946, č. 64 Sb. n. SNR, pokud nejde o osoby, pro něž platí ustanovení § 1, odst. 4 téhož nařízení.
§ 10.
(1)
Zaměstnanci, kteří se cítí dotčeni tím, že nebylo vyhověno jejich žádosti podle ustanovení § 1, odst. 1 a 3 a podle § 6, odst. 1, mohou si stěžovati k stížnostní komisi, která se zřizuje při ministerstvu zemědělství. Stížnost je podati u komise do 15 dnů ode dne, kdy bylo zaměstnanci doručeno vyrozumění o tom, že se žádosti nevyhovuje; nebylo-li o žádosti rozhodnuto do tří měsíců ode dne, kdy byla podána, jest stížnost podati do 15 dnů po uplynutí této lhůty.
(2)
Do komise vysílají po jednom zástupci ministerstva zemědělství, sociální péče, vnitra a financí a Ústřední rada odborů. Předsedou komise je zástupce ministerstva zemědělství, jeho zástupcem zástupce ministerstva sociální péče.
(3)
Komise je způsobilá se usnášeti, jsou-li přítomni mimo předsedu nebo jeho zástupce alespoň čtyři členové komise. Komise rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů; při rovnosti hlasů platí za rozhodnutí mínění, ke kterému se přikloní předsedající. Rozhodnutí komise je konečné.
(4)
Pro řízení před komisí platí jinak přiměřeně ustanovení vládního nařízení ze dne 13. ledna 1928, č. 8 Sb., o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správním řízení).
§ 11.
(1)
Ke krytí nákladů spojených s náhradou stěhovacích výloh podle § 3, odst. 2, dále s náhradou důchodů podle § 5, odst. 2 a s poskytováním příspěvků (požitků) podle § 6, odst. 1 bude vybírána od státu, okresů, obcí, družstev a od přídělců, jimž byla zemědělská nebo lesní půda odevzdána nebo přidělena, zvláštní dávka z 1 ha odevzdané nebo přidělené půdy, po případě zvláštní přirážka k přídělové ceně stanovené podle § 8, odst. 7 zák. č. 142/1947 Sb.
(2)
Výši těchto dávek a způsob jejich vybírání, jakož i výši přirážky k přídělové ceně, po případě podmínky osvobození drobných přídělců od povinnosti platiti přirážku, stanoví vláda nařízením podle potřeby, odpovídající pravděpodobné úhrnné výši nákladů uvedených v odstavci 1. Přirážka k přídělové ceně se vybírá spolu s touto přídělovou cenou způsobem, který bude pro její splácení stanoven.
§ 12.
Podání podle § 3, odst. 2, § 8, odst. 1 a § 10, odst. 1 a jejich přílohy jsou osvobozeny od poplatků.
§ 13.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské; provedou jej ministři zemědělství a sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.
Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.