173/1946 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 27.09.1946 do 31.12.1952

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

173.
Vyhláška ministra financí
ze dne 13. září 1946,
jíž se stanoví den počátku účinnosti zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku.
Podle ustanovení § 87, odst. 1 zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku, vyhlašuji:
§ 1.
Zákon ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku, nabývá účinnosti dnem 30. září 1946.
§ 2.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Dr. Dolanský v. r.