2/2020

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

2
OPATRENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
zo 6. februára 2020 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2020
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 26/2020 Z. z.)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov ustanovuje :
§ 1
Hodnoty výstrojných súčastí podľa reálnych nákupných cien, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2020, sú uvedené v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 15. februára 2019 č. 21/2019 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2019 (oznámenie č. 52/2019 Z. z.).
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2020.
Denisa Saková v. r.
Príloha k opatreniu č. 2/2020 R. o.