3/2019

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

3
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 18. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 17/2019 Z. z.)

Konsolidované znenie opatrenia

Národná banka Slovenska podľa § 77 ods. 7 a § 139 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. 223/2014 Z. z.) v znení opatrenia č. 2/2015 (oznámenie č. 51/2015 Z. z.), opatrenia č. 29/2015 (oznámenie č. 63/2016 Z. z.) a opatrenia č. 15/2017 (oznámenie č. 341/2017 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l) hlásenie o internalizovanom vyrovnaní Ocp (IVT) 21-04 vypracované podľa osobitných predpisov.4)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014) v platnom znení.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/391 z 11. novembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa bližšie určuje obsah podávania správ o internalizovanom vyrovnaní (Ú. v. EÚ L 65, 10.3.2017).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/393 z 11. novembra 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vzory a postupy pre podávanie správ a prenos informácií o internalizovanom vyrovnaní v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 (Ú. v. EÚ L 65, 10.3.2017).“.
2.
V § 2 ods. 5 sa slová „písm. d), e) a k)“ nahrádzajú slovami „písm. d), e), k) a l)“.
3.
V § 3 ods. 1 sa slová „písm. a) až f), h), j) a k)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až f), h), j) až l)“.
4.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. l) sa predkladá do desiatich pracovných dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúva.“.
Jozef Makúch v. r.
guvernér