43/2017

Časová verzia predpisu účinná od 03.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

43
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
č. 16 z 12. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007 č. 16/2007 o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom v znení neskorších predpisov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 342/2017 Z. z.)

Konsolidované znenie právneho predpisu

Národná banka Slovenska podľa a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007 č. 16/2007 o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom (oznámenie č. 651/2007 Z. z.) v znení opatrenia č. 24/2008 (oznámenie č. 513/2008 Z. z.) a opatrenia č. 27/2015 (oznámenie č. 64/2016 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písmená a) až d) znejú:

„a) Bcp (NBS) 08-98 Hlásenie referenčných údajov o finančných nástrojoch vypracované podľa osobitných predpisov,3)
b) Bcp (NBS) 09-99 Hlásenie o pozastavení, obnovení a vylúčení finančných nástrojov z obchodovania vypracované podľa osobitného predpisu;4) doplňujúca metodika na jeho vypracúvanie je uvedená v prílohe č. 1,
c) Bcp (NBS) 10-99 Hlásenie o parametroch dočasného zastavenia obchodovania s finančnými nástrojmi podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2,
d) Ocp (BMO) 16-99 Hlásenie o uzatvorených obchodoch vypracované podľa osobitného predpisu,5)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 až 5 znejú:
3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014) v platnom znení.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/585 z 14. júla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre normy a formáty údajov týkajúce sa referenčných údajov o finančných nástrojoch, ako aj technických opatrení v súvislosti s opatreniami, ktoré má vypracovať Európsky orgán pre cenné papiere a trhy a príslušné orgány (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017).
4) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1005 z 15. júna 2017, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát a načasovanie oznámení a zverejnenia pozastavenia a vylúčenia finančných nástrojov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi (Ú. v. EÚ L 153, 16.6.2017).
5) Opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. 223/2014 Z. z.) v znení neskorších predpisov.“.

2.
V § 2 ods. 1 písm. i) sa nad slovom „pasívach“ a v písmene j) nad slovom „nákladoch“ odkaz „3)“ nahrádza odkazom „6)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
6) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu (oznámenie č. 388/2014 Z. z.) v znení opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19926/2015-74 (oznámenie č. 417/2015 Z. z.).“.
3.
V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú písmená k) a l).
4.
V § 2 ods. 2 sa vypúšťajú písmená f), g), j) a k).

Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená f) a g).
5.
V § 2 ods. 2 písm. f) sa nad slovom „pasívach“ a v písmene g) nad slovom „nákladoch“ odkaz „3)“ nahrádza odkazom „6)“.
6.
V § 2 odsek 3 znie:

„(3) Metodické vysvetlivky na vypracúvanie výkazov podľa odseku 1 písm. c) a písm. e) až h) a odseku 2 písm. a) až e) sú uvedené v prílohách č. 2, 5 až 8 a 10 až 14.“.
7.
§ 3 znie:

㤠3
„(1) Výkaz podľa § 2 ods. 1 písm. a) sa vypracúva a predkladá v lehote podľa osobitných predpisov.3)

(2) Výkaz podľa § 2 ods. 1 písm. b) sa vypracúva a predkladá v lehote podľa osobitného predpisu.4)

(3) Výkazy podľa § 2 ods. 1 písm. c) a h) sa vypracúvajú ku dňu vzniku skutočnosti, s ktorou je spojená povinnosť vypracovať výkaz a predkladajú sa najneskôr v nasledujúci pracovný deň. Výkaz podľa § 2 ods. 1 písm. c) sa okrem vzniku skutočnosti, s ktorou je spojená povinnosť vypracovať výkaz, vypracováva a predkladá raz ročne k 15. januáru.

(4) Výkaz podľa § 2 ods. 1 písm. d) sa vypracúva a predkladá v lehote podľa osobitného predpisu.5)

(5) Výkaz podľa § 2 ods. 1 písm. e) sa vypracúva mesačne k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca a predkladá sa do troch pracovných dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúva.

(6) Výkazy podľa § 2 ods. 1 písm. f) a g) sa vypracúvajú denne a predkladajú sa najneskôr v najbližší nasledujúci pracovný deň.

(7) Výkazy podľa § 2 ods. 1 písm. i) a j) sa vypracúvajú štvrťročne k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka a predkladajú sa na základe údajov z účtovníctva vedeného burzou cenných papierov do 25 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúvajú, okrem výkazov vypracovaných k poslednému dňu kalendárneho roka.

(8) Výkaz podľa § 2 ods. 2 písm. a) sa vypracúva ku dňu vzniku skutočnosti, s ktorou je spojená povinnosť vypracovať výkaz a predkladá sa v najbližší nasledujúci pracovný deň.

(9) Výkaz podľa § 2 ods. 2 písm. c) sa vypracúva denne a predkladá sa v najbližší nasledujúci pracovný deň.

(10) Výkazy podľa § 2 ods. 2 písm. b), d) a e) sa vypracúvajú mesačne k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca a predkladajú sa do troch pracovných dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúvajú.

(11) Výkazy podľa § 2 ods. 2 písm. f) a g) sa vypracúvajú štvrťročne k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka a predkladajú sa na základe údajov z účtovníctva vedeného centrálnym depozitárom cenných papierov do 25 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúvajú, okrem výkazov vypracúvaných k poslednému dňu kalendárneho roka.

(12) Výkazy podľa § 2 ods. 1 písm. i) a j) a ods. 2 písm. f) a g) sa vypracúvajú k poslednému dňu kalendárneho roka a predkladajú sa na základe predbežných údajov známych k poslednému dňu kalendárneho roka upravených o účtovné prípady doúčtované do 10. januára nasledujúceho kalendárneho roka, najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

(13) Ak sa burze cenných papierov a centrálnemu depozitárovi cenných papierov ako daňovníkovi dane z príjmov predĺži lehota na podanie daňového priznania podľa osobitného predpisu,7) predkladajú sa výkazy podľa odseku 12 bezodkladne po zostavení ročnej účtovej závierky; v takomto prípade sa predloží k 31. marcu kalendárneho roka informácia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania a výkazy podľa odseku 12 sa predkladajú aj k 31. marcu kalendárneho roka, a to na základe údajov o stave majetku, čistého obchodného imania, záväzkov, nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré sú burze cenných papierov a centrálnemu depozitárovi cenných papierov známe k 31. marcu kalendárneho roka s tým, že ide o predbežné údaje.“

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
7) § 49 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“

8.
V § 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak8)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8) Článok 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010/EÚ z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010) v platnom znení.“.
9.
Za § 5a sa vkladá § 5b, ktorý znie:

㤠5b
Výkazy za obdobie pred 3. januárom 2018 sa zostavia a predložia podľa právneho predpisu účinného do 2. januára 2018.“.
10.
Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.
11.
Príloha č. 2 sa nahrádza prílohou č. 2 k tomuto opatreniu.
12.
Prílohy č. 3, 4, 9, 15 až 17 sa vypúšťajú.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 3. januára 2018.
Jozef Makúch v. r.
guvernér
Príloha č. 1 k opatreniu č. 43/2017 Z. z.
Príloha č. 2 k opatreniu č. 43/2017 Z. z.