21/2017

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

21
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
č. 4 z 10. júla 2017 o náležitostiach oznámenia potrebného na zistenie ďalších osôb, ktoré na základe vzťahu k oznamovateľovi majú k banke alebo k pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 199/2017 Z. z.)

Národná banka Slovenska podľa § 35 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Oznámenie členov štatutárneho orgánu banky, vedúcich zamestnancov banky, ďalších zamestnancov banky určených stanovami banky a prokuristu banky podľa § 35 ods. 4 písm. a) zákona, členov dozornej rady banky podľa § 35 ods. 4 písm. b) zákona, fyzických osôb, ktoré majú kontrolu nad bankou, členov štatutárnych orgánov a vedúcich zamestnancov právnických osôb, ktoré majú kontrolu nad bankou podľa § 35 ods. 4 písm. c) zákona, obsahuje o každej blízkej osobe1) tieto údaje:
a)
meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia, miesto narodenia a rodné číslo; ak ide o cudzinca2) dátum narodenia a miesto narodenia,
c)
štátnu príslušnosť,
d)
adresu trvalého pobytu; ak ide o cudzinca adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, ak taký pobyt má,
e)
druh príbuzenského vzťahu.
(2)
Oznámenie právnických osôb, ktoré majú kontrolu nad bankou podľa § 35 ods. 4 písm. c) zákona, obsahuje o každom členovi jej štatutárneho orgánu a o každom jej vedúcom zamestnancovi3) tieto údaje:
a)
meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia, miesto narodenia a rodné číslo; ak ide o cudzinca2) dátum narodenia a miesto narodenia,
c)
štátnu príslušnosť,
d)
adresu trvalého pobytu; ak ide o cudzinca adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, ak taký pobyt má.
(3)
Oznámenie akcionárov, ktorí majú kvalifikovanú účasť na banke podľa § 35 ods. 4 písm. f) zákona, obsahuje tieto údaje:
a)
obchodné meno právnickej osoby, ktorá je pod ich kontrolou, jej právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu, ak bolo pridelené,
b)
výšku ich podielu na základom imaní právnickej osoby podľa písmena a),
c)
obchodné meno právnickej osoby, ktorá má nad nimi kontrolu, jej právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu, ak bolo pridelené,
d)
výšku podielu právnickej osoby podľa písmena c) na ich základnom imaní.
(4)
Oznámenie osôb podľa § 35 ods. 4 písm. a), b), c) a f) zákona obsahuje o každej právnickej osobe, na ktorej majú kvalifikovanú účasť podľa § 35 ods. 4 písm. e) zákona členovia štatutárneho orgánu banky, vedúci zamestnanci3) banky, ďalší zamestnanci banky určení stanovami banky a prokurista banky, členovia dozornej rady banky, osoby, ktoré majú kontrolu nad bankou, členovia štatutárnych orgánov a vedúci zamestnanci3) takýchto právnických osôb, osoby blízke1) členom štatutárneho orgánu banky, členom dozornej rady banky, vedúcim zamestnancom3) banky a fyzickým osobám, ktoré majú kontrolu nad bankou, tieto údaje:
a)
obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu, ak bolo pridelené,
b)
výšku podielu na základom imaní.
§ 2
(1)
Oznámenie vedúceho pobočky zahraničnej banky podľa § 35 ods. 5 písm. a) zákona, členov štatutárneho orgánu a dozornej rady zahraničnej banky podľa § 35 ods. 5 písm. b) zákona, fyzických osôb, ktoré majú kontrolu nad zahraničnou bankou, členov štatutárnych orgánov právnických osôb, ktoré majú kontrolu nad zahraničnou bankou podľa § 35 ods. 5 písm. c) zákona, obsahuje o každej blízkej osobe1) tieto údaje:
a)
meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia, miesto narodenia a rodné číslo; ak ide o cudzinca2) dátum narodenia a miesto narodenia,
c)
štátnu príslušnosť,
d)
adresu trvalého pobytu; ak ide o cudzinca adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, ak taký pobyt má,
e)
druh príbuzenského vzťahu.
(2)
Oznámenie právnických osôb, ktoré majú kontrolu nad zahraničnou bankou, obsahuje o každom členovi jej štatutárneho orgánu tieto údaje:
a)
meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia, miesto narodenia a rodné číslo; ak ide o cudzinca2) dátum narodenia a miesto narodenia,
c)
štátnu príslušnosť,
d)
adresu trvalého pobytu; ak ide o cudzinca adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, ak taký pobyt má,
e)
označenie štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorého je členom.
(3)
Oznámenie akcionárov, ktorí majú kvalifikovanú účasť na zahraničnej banke podľa § 35 ods. 5 písm. f) zákona, obsahuje tieto údaje:
a)
obchodné meno právnickej osoby, ktorá je pod ich kontrolou, jej právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu, ak bolo pridelené,
b)
výšku ich podielu na základnom imaní právnickej osoby podľa písmena a),
c)
obchodné meno právnickej osoby, ktorá má nad nimi kontrolu, jej právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu, ak bolo pridelené,
d)
výšku podielu právnickej osoby podľa písmena c) na ich základnom imaní.
(4)
Oznámenie osôb podľa § 35 ods. 5 písm. a), b), c) a f) zákona obsahuje o každej právnickej osobe, na ktorej majú kvalifikovanú účasť podľa § 35 ods. 5 písm. e) zákona vedúci pobočky zahraničnej banky, členovia štatutárneho orgánu a dozornej rady zahraničnej banky, osoby, ktoré majú kontrolu nad zahraničnou bankou, členovia štatutárnych orgánov právnických osôb, ktoré majú kontrolu nad zahraničnou bankou, osoby blízke1) vedúcemu pobočky zahraničnej banky, členom štatutárneho orgánu zahraničnej banky, členom dozornej rady zahraničnej banky a fyzickým osobám, ktoré majú kontrolu nad zahraničnou bankou, tieto údaje:
a)
obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu, ak bolo pridelené,
b)
výšku podielu na základnom imaní.
§ 3
Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 2001 č. 17/2001 o náležitostiach oznámenia potrebného na zistenie ďalších osôb, ktoré na základe vzťahu k oznamovateľovi majú k banke alebo k pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah (oznámenie č. 32/2001 Z. z.).
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2017.
Jozef Makúch v. r.
guvernér
1)
§ 116 Občianskeho zákonníka
2)
§ 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3)
§ 9 ods. 3 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov