Právne predpisy v rómskom jazyku

O Ministerstvos vaš e justicija andre Slovakijakeri republika, jekhetanes le Zorardo manušeskero khereha Slovakijakera republikakero vaš o nacijonalna minoriti kerel a pre kada than del avri ho in andre thodo andro varesave legislativno mangipena prethode andro čhiba avre kidle nacijonalna minoritetengere.

O prethovibena šaj arakhen andre ungriko, romaňi, rusinsko the ňemciko čhib.

Len sama:

Oles, so hino andro avri dine legislativna mangipena prethode andre minoritno čhib, hin ča o INFORMATIVNO charakteros. O Opre kidle zakona Slovakijakera republikakere andro lengeri legislativno zoralo androthoviben arakhena andre Elektronicko Opre kidle zakoni Slovakijakere republikakere a sajekh andre lakeri oficijalno avri ispidľi verzija. 

 
Názov v slovenskom jazyku Názov v rómskom jayzku odkaz
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 15 % obyvateľstva

GOVERMENTOSKERO AVRITHOĎIPEN vaš Slovakijakeri republikate, sostar pes del avri gaveskero zoznamos, khatar o themutne le Slovakijakeri republikatar so peren maškar narodnosťiko cikňiben the presikhaven jekhčineder sar  15 % nipostar

odkaz
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov E INFORMACIJA Ministerstvostar vaš o avrune buťa Slovakijakera republikakero odkaz
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín E INFORMACIJA Le Ministerstvostar vaš o avrune buťa Slovakijakero republikakero O Ministerstvos vaš o avrune buťa Slovakijakero republikakero del e informacija, hoj 1. februariste 1995 sas andro Štrasburg phundrado pro podpisos o Ramcovo dovakeriben te arakhel o nacijonalna minoriti. Vaš e Slovakijakeri republika o dovakeriben sas podpisimen 1. februariste 1995. odkaz
Ústava Slovenskej  republiky E USTAVA LE SLOVAČIKO REPUBLIKAKERI odkaz
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom jazyku Slovenskej republiky

ZAKNOS NACIJONALNO RADATAR SLOVAKIJAKERE REPUBLIKAKERA pal e themeskeri čhib Slovakijakere republikakeri

odkaz
Zákon o používaní jazykov národnostných menšín ZAKONOS Pal o keriben le čhibenca le nacijonalno minoritengere odkaz
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov O MANGIPEN RAIJPNASTAR Slovakijakera republikakero, saveha pen keren varesave mangipena le zakonostar g. 184/1999 Z.z. pal o keriben le čhibenca nacijonalno minoritengere avka sar phenen o neveder mangipena odkaz
Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Z A K O N Pal o Fondos vaš e kultura e nacijonalno minoritengeri a pal o averipena the buchľaripen andro varesave zakoni

odkaz
Zákono životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zakonos pal o dživipnaskero cikneskero minimo thaj palo o čeripen thaj dorakiben varesave zakonenge  odkaz
Zákon o mene a priezvisku Zakonos pal o nevos thaj dujto nevos-prjezviskos odkaz
Zákon o združovaní občanov Zakonos palo o jekhetano arakhiben občanenge odkaz
Zákon o zhromažďovacom práve Zakonos palo o arakhibnaskero pravos odkaz
Zákon o verejných kultúrnych podujatiach Zakonos palo o verejnone kulturno podujaťja odkaz
Zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)

Zakonos palo o ajso istotnono ačhaviben, lačhariben oblasťenge thaj pale ochrana, merkipen prejkale e diskriminacija thaj palo o čeripen thaj dorakiben-pheraďipen varesave zakonenge (o antidiskriminačno zakonos)

odkaz
Zákon o petičnom práve Zakonos palo o petično pravos odkaz
Zákon o správnom konaní (správny poriadok) Zakonos pal o spravno ačhiben odkaz
Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov  Zakonos pal e famiľija u pal averipena u dothovibena varesave zakonenca odkaz
Zákon o priestupkoch  Zakonos pal o binende odkaz