Právny a informačný portál Slov-Lex

 

Právny a informačný portál Slov-Lex, dostupný na webovom sídle www.slov-lex.sk,  si kladie za cieľ jednak zabezpečiť prístup odbornej aj širokej verejnosti k platnému právu v elektronickej verzii a ďalším informáciám súvisiacich s právom, zároveň však poskytuje tvorcom práva efektívne nástroje k tvorbe a riadeniu životných cyklov právnych predpisov.

Dominantnými časťami systému Slov-Lex sú dva úzko prepojené systémy: eZbierka a eLegislatíva.

Cieľovú skupinu systému eZbierka tvoria adresáti práva, ktorými sú orgány štátnej správy, orgány zákonodarnej moci, územné samosprávne celky, orgány súdnej moci, odborníci pôsobiaci v oblasti práva (advokáti, notári, znalci apod.), živnostníci, podnikatelia (fyzické i právnické osoby) a občania.

Cieľovú skupinu komponentu eLegislatíva tvoria subjekty zapojené do procesu prípravy a tvorby legislatívy: vláda, legislatívna rada vlády,  NS SR, prezident, ďalších cca 30 subjektov  - autorov práva ..., ale aj účastníci pripomienkových konaní, odborníci pôsobiaci v oblasti práva (advokáti, notári, znalci apod.), živnostníci, podnikatelia (fyzické i právnické osoby) a občania.

Systém eZbierka predstavuje bezplatný prístup k právnemu poriadku Slovenskej republiky uvedeným cieľovým skupinám v ktoromkoľvek čase bez ohľadu na geografickú príslušnosť alebo iné rozdiely a to prostredníctvom portálu Slov-Lex, ktorý poskytuje:

• možnosti rýchleho a efektívneho vyhľadávania,

• prehľadné zobrazenie požadovaného právneho predpisu rozhodnutia ÚS SR, prípadne iného právneho alebo organizačného aktu, aj so súvislosťami a ontológiou,

• elektronicky podpísané PDF verzie predpisov publikovaných v eZbierke s informatívnym a právne záväzným obsahom,

• vyhlásené novely a zároveň aj konsolidované znenia všetkých typov právnych predpisov,

• väzby na právne predpisy EÚ zo zdroja EUR-LEX,

• podporné funkcie ako diskusie, content management, RSS kanály a pod.

 

V systéme eLegislatíva prebieha legislatívny proces naprieč všetkými jeho fázami. Hlavnými funkciami systému sú:

• možnosti vyhľadávania a prehliadania právnych predpisov v procese ich tvorby,

• nástroje autorizovaným používateľom pre každú fázu životného cyklu predpisu od predprípravnej až po vyhlasovaciu, od vytvorenia návrhu právneho predpisu cez pripomienkovanie a pozmeňovacie návrhy, schvaľovanie až po vyhlásenie,

• plnohodnotný textový editor na  vypracovanie novely ako aj úplného znenia rôznych druhov právnych predpisov v súlade s legislatívnymi pravidlami vlády,

• sledovanie životného cyklu, proaktívne informovanie,

• nástroje na publikáciu právnych predpisov.

 

Návrh riešenia portálu Slov-Lex je postavený výlučne na moderných technológiách, ktoré tvoria priemyselné štandardy vo svete. Informačný systém Slov-Lex dosahuje požadované vlastnosti ako modularita a škálovateľnosť riešenia, úspora prostriedkov využitím open-source produktov, otvorenosť integrácie na ďalšie systémy, štandardizácia formátov dát a začlenenie do elektronizácie legislatívy na úrovni EÚ a množstvo ďalších dnes už samozrejmých vlastností kvalitného moderného systému.

 

Navrhovaný systém napĺňa úlohy vytýčené v rámci Stratégie informatizácie spoločnosti verejnej správy (SIVS), ktoré sú premietnuté v cieľoch Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (NKIVS):

• Zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou,

• Elektronizácia procesov verejnej správy,

• Zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti verejnej správy,

• Zvýšenie kompetentnosti verejnej správy.

 

Právny a informačný portál Slov-Lex poskytuje priestor pre nové eGov služby:

Systém eLegislatíva a s ním súvisiace nové eGov služby sú dostupné od apríla 2016, odkedy nadobudli účinnosť vybrané ustanovenia upravujúce tvorbu právnych predpisov. Podrobnosti upravuje Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 400/2015 Z. z.

 

Právny a informačný portál Slov-Lex poskytuje priestor pre nové elektronické služby:

1. Zbierka zákonov Slovenskej republiky

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy

- bezplatný prístup k právnemu poriadku Slovenskej republiky uvedeným cieľovým skupinám v ktoromkoľvek čase bez ohľadu na geografickú príslušnosť alebo iné rozdiely a to prostredníctvom portálu Slov-Lex, ktorý poskytuje:

- možnosti rýchleho a efektívneho vyhľadávania,

- prehľadné zobrazenie požadovaného právneho predpisu rozhodnutia ÚS SR, prípadne iného právneho alebo organizačného aktu, aj so súvislosťami a ontológiou,

- elektronicky podpísané PDF verzie predpisov publikovaných v eZbierke s informatívnym a právne záväzným obsahom,

2. Pripomienkovanie pripravovanej legislatívnej normy verejnosťou

https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-legislativneho-procesu

Služba umožňuje používateľom (verejnosti) zúčastniť sa na pripravovaných legislatívnych návrhoch. Prihláseným  používateľom služba umožní  vyjadriť svoje námety, pripomienky k zamýšľanej právnej úprave. Pre legislatívnych pracovníkom služba umožní vytvorenie  správy o účasti verejnosti na pripravovanom legislatívnom zámere.

Systém eLegislatíva pokrýva legislatívny proces a životný cyklus tvorby právnych predpisov. Hlavnými funkciami systému sú:

• možnosti vyhľadávania a prehliadania právnych predpisov v procese ich tvorby,

• nástroje autorizovaným používateľom pre každú fázu životného cyklu predpisu od predprípravnej až po vyhlasovaciu, od vytvorenia návrhu právneho predpisu cez pripomienkovanie a pozmeňovacie návrhy, schvaľovanie až po vyhlásenie,

• plnohodnotný textový editor na  vypracovanie novely ako aj úplného znenia rôznych druhov právnych predpisov v súlade s legislatívnymi pravidlami vlády,

• sledovanie životného cyklu, proaktívne informovanie,

• nástroje na publikáciu právnych predpisov.

 

3. Poskytovanie vykonávacích právnych predpisov ústredných orgánov štátnej správy

https://www.slov-lex.sk/vykonavacie-predpisy

Prostredníctvom eGov služby budú zverejnené vykonávacie predpisy  ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, iných orgánov štátnej správy.Zverejnenie sa tiež týka predovšetkým rezortných publikačných nástrojov (napr. Finančný spravodajca MF SR, Zbierka inštrukcií a oznámení MS SR a Vestník MDVaRR SR).

 

4. Poskytovanie rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva

https://www.slov-lex.sk/europsky-sud-pre-lp

https://www.slov-lex.sk/sudny-dvor-eu

Služba sprístupňuje súdne rozhodnutia Súdneho dvora EÚ a ESĽP, ktorá umožní čitateľom prístup a sprehľadní obsah rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie.

 

5. Tezaurus slovenského práva

https://www.slov-lex.sk/zoznam-tezaurov

Ide o riadený slovník slovenského práva, ktorého obsahom sú jednotlivé pojmy – koncepty, ktoré poskytujú právny výklad obsahu týchto pojmov a základné pravidlá interpretácie vo vzťahu k aplikačnej praxi.


6. Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republiky

https://www.slov-lex.sk/vseobecne-sudy-sr

Služba poskytuje prístup k rozhodnutiam všeobecných súdov Slovenskej republiky, vrátane pokročilých nástrojov na vyhľadávanie a ďalšiu prácu so zverejneným obsahom, ktorý je aktualizovaný na dennej báze.

 

7. Poskytovanie nástrojov na aproximáciu právnych noriem Európskej únie

Prostredníctvom eGov služby budú spracované a zverejnené právne akty Európskej únie (Nariadenia, Smernice a Rozhodnutia). Služba automatizuje  proces aproximáciou európskeho práva do vnútroštátnych všeobecne záväzných právnych predpisov a tvorbu notifikačných dokumentov voči Európskej komisii.  Služba zabezpečí používateľovi možnosť vyhľadať a sprístupniť informácie o legislatívnom procese aproximovaného aktu.

 

8. Pripomienkovanie návrhov legislatívnych aktov Európskej únie

eGov služba pokrýva životný cyklus vytvárania stanovísk SR  k návrhom aktov EÚ. Umožňuje evidenciu a vyhľadávanie všetkých dokumentov spojených s jednotlivými aktmi EÚ a prípravou stanovísk SR. Služba podporuje vytváranie a verejné pripomienkovanie predbežného stanoviska SR k návrhom aktov EÚ, ako aj tvorbu inštrukcií aj oficiálnej pozície SR. Informačné vlastnosti služby vytvoria predpoklady pre otvorené informovanie o návrhoch EÚ a zapojenie verejnosti do správy vecí verejných.