Pripomienkovanie pripravovaných legislatívnych návrhov verejnosťou

Táto služba poskytuje používateľom (verejnosti) prístup k pripravovaným legislatívnym zmenám navrhovaným legislatívcom. 

Používateľ z radov verejnosti majú k dispozícii funkcie na pripomienkovanie návrhov právnych predpisov a vyjadrenie svojho pohľadu na opodstatnenosť zavedenia novej legislatívnej zmeny.

Systém zároveň prostredníctvom prezentačného rozhrania umožňuje predkladateľovi návrhov právnych predpisov prezerať zadané pripomienky, vyhodnocovať a vyjadrovať sa k nim, pričom sú používateľom po vyhodnotení pripomienkového konania k dispozícii tlačové zostavy s informáciami o priebehu pripomienkového konania.

Služba vytvára priestor na posilnenie inštitútu priamej demokracie v Slovenskej republike.

Pripomienkovanie pripravovaných legislatívnych návrhov verejnosťou zabezpečuje používateľom možnosť pripomienkovať pripravovaný predbežný návrh právneho predpisu v štádiu medzirezortného pripomienkového konania (MPK).

Služba pripomienkovania je prístupná pre pri hláseného používateľa po predchádzajúcej registrácii vyplnením registračného formulára alebo použitím občianskeho preukazu s čipom (eID).