99/2024 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

99
ZÁKON
z 18. apríla 2024
o centrálnom informačnom systéme štátnej služby a o zmene a doplnení zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a)
zriadenie, účel a obsah centrálneho informačného systému štátnej služby (ďalej len „centrálny informačný systém“),
b)
prístup do centrálneho informačného systému,
c)
poskytovanie údajov do centrálneho informačného systému a z centrálneho informačného systému,
d)
postavenie a pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) v súvislosti s centrálnym informačným systémom a
e)
právne vzťahy v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v centrálnom informačnom systéme a s využívaním služieb centrálneho informačného systému.
§ 2
(1)
Jednotný postup služobných úradov1) pri uplatňovaní tohto zákona zabezpečuje úrad vlády.
(2)
Služobný úrad poskytuje úradu vlády pri výkone jeho pôsobnosti podľa tohto zákona potrebnú súčinnosť.
Centrálny informačný systém
§ 3
(1)
Zriaďuje sa centrálny informačný systém. Centrálny informačný systém je informačný systém verejnej správy.2) Centrálny informačný systém tvorí verejný portál a interný portál.
(2)
Správcom3) centrálneho informačného systému je úrad vlády. Číselníky pre centrálny informačný systém vytvára a spravuje úrad vlády.
(3)
Centrálny informačný systém slúži na automatizovaný zber a spracúvanie údajov na účely podpory tvorby, uskutočňovania a kontroly štátnej politiky v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov a riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe.4)
(4)
Služobný úrad je povinný používať centrálny informačný systém v rozsahu, spôsobom a na účely ustanovené týmto zákonom, všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie a osobitným predpisom.4)
§ 4
Interný portál
(1)
Na internom portáli sú dostupné služby služobným úradom a úradu vlády.
(2)
Súčasťou interného portálu je modul
a)
služobných úradov,
b)
obsadzovania miest, ktorý pozostáva z
1.
registra výberových konaní,
2.
registra žiadostí o prijatie na štátnozamestnanecké miesto (ďalej len „register žiadostí o prijatie“),
3.
registra žiadostí o overenie bezúhonnosti,
c)
kvalifikovaných uchádzačov, ktorý pozostáva z
1.
registra bývalých štátnych zamestnancov,
2.
registra absolventov,
d)
štátnych zamestnancov,
e)
vzdelávania,
f)
služobných preukazov,
g)
analýz a poskytovania údajov (ďalej len „analytický modul“).
(3)
Súčasťou interného portálu sú tiež nástroje na zabezpečenie správy a prevádzky centrálneho informačného systému.
§ 5
Verejný portál
(1)
Na verejnom portáli sú dostupné služby uchádzačom o štátnu službu (ďalej len „uchádzač“), štátnym zamestnancom, bývalým štátnym zamestnancom5), absolventom6) a verejnosti (ďalej len „používateľ verejného portálu“); prístup k časti služieb má používateľ verejného portálu po registrácii a autentifikácii7) na verejnom portáli. Používateľovi verejného portálu je po registrácii a autentifikácii zriadený používateľský účet.
(2)
Na verejnom portáli sú zverejňované výberové konania vyhlásené prostredníctvom registra výberových konaní, vzdelávacie aktivity organizované prostredníctvom modulu vzdelávania, výstupy pre verejnosť a informácie súvisiace so štátnou službou a službami verejného portálu; informácie súvisiace so štátnou službou sa zverejňujú bez osobných údajov.
(3)
Verejný portál slúži používateľom verejného portálu aj na elektronické podávanie žiadostí a iných podaní a na poskytovanie údajov podľa tohto zákona a osobitného predpisu8) do modulov a registrov interného portálu.
(4)
Registrácia a autentifikácia podľa odseku 1 sa vyžaduje najmä na prístup k
a)
správe používateľského účtu,
b)
podávaniu žiadostí a poskytovaniu údajov do registra výberových konaní, registra žiadostí o prijatie a do modulu kvalifikovaných uchádzačov,
c)
zobrazeniu ponúkaných vzdelávacích aktivít organizovaných modulom vzdelávania a k správe vlastných vzdelávacích aktivít štátneho zamestnanca.
§ 6
Prístup do centrálneho informačného systému
(1)
Úrad vlády má prístup do
a)
centrálneho informačného systému, okrem používateľských účtov, v nevyhnutnom rozsahu na účely výkonu svojej pôsobnosti, povinností a oprávnení a na plnenie úloh podľa tohto zákona a osobitného predpisu,9)
b)
analytického modulu.
(2)
Úrad vlády má na vykonanie potrebných úkonov na účely podľa odseku 1 písm. a) na čas ich realizácie prístup v nevyhnutnom rozsahu aj do rozhrania služobného úradu v moduloch podľa § 4 ods. 2 písm. a), b), d) až f); o vstupoch úradu vlády do rozhrania služobného úradu sa vedú v centrálnom informačnom systéme záznamy. Zamestnanec alebo štátny zamestnanec úradu vlády môže vstupovať do rozhrania služobného úradu podľa prvej vety len so súhlasom nadriadeného.
(3)
Služobný úrad má prístup do
a)
modulu kvalifikovaných uchádzačov, k všetkým údajom evidovaným v tomto module,
b)
modulov podľa § 4 ods. 2 písm. a), b), d) až f), k svojim údajom evidovaným v týchto moduloch,
c)
nástroja na správu používateľov interného portálu a rozsahu ich oprávnení vo svojom rozhraní alebo v rozhraní podriadeného služobného úradu.
(4)
Zamestnávateľ pri výkone práce vo verejnom záujme,10) ktorý je služobným úradom, má prístup do registra absolventov a k všetkým údajom evidovaným v tomto registri.
(5)
Služobný úrad, ktorým je Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“) alebo krajská prokuratúra, nemá prístup do registra výberových konaní a do registra žiadostí o overenie bezúhonnosti. Služobný úrad, ktorým je Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, Špecializovaný trestný súd, krajský súd, okresný súd, mestský súd alebo správny súd, nemá prístup do registra výberových konaní.
(6)
Služby modulu vzdelávania a modulu služobných preukazov môže využívať služobný úrad, ktorý poskytuje údaje do modulu štátnych zamestnancov.
§ 7
Poskytovanie údajov do centrálneho informačného systému
(1)
Úrad vlády poskytuje údaje do modulu služobných úradov a modulu štátnych zamestnancov a môže poskytovať údaje do analytického modulu.
(2)
Služobný úrad poskytuje údaje do modulu služobných úradov, registra výberových konaní, registra žiadostí o overenie bezúhonnosti a do modulu štátnych zamestnancov. Služobný úrad môže poskytovať údaje do registra žiadostí o prijatie, registra bývalých štátnych zamestnancov, modulu vzdelávania, modulu služobných preukazov a do analytického modulu.
(3)
Služobný úrad, ktorým je generálna prokuratúra alebo krajská prokuratúra, neposkytuje údaje do registra výberových konaní a do registra žiadostí o overenie bezúhonnosti. Služobný úrad, ktorým je Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, Špecializovaný trestný súd, krajský súd, okresný súd, mestský súd alebo správny súd, neposkytuje údaje do registra výberových konaní. Služobný úrad, ktorým je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, neposkytuje údaje týkajúce sa zastupiteľských úradov do registra výberových konaní a do registra bývalých štátnych zamestnancov.
(4)
Do registra výberových konaní môže poskytovať údaje uchádzač. Do registra žiadostí o prijatie môže poskytovať údaje občan, ktorý sa uchádza o prijatie do štátnej služby a štátny zamestnanec. Do registra bývalých štátnych zamestnancov poskytuje údaje bývalý štátny zamestnanec. Do registra absolventov poskytuje údaje absolvent. Do modulu štátnych zamestnancov, modulu vzdelávania a do modulu služobných preukazov môže poskytovať údaje štátny zamestnanec. Do analytického modulu môže poskytovať údaje najmä štátny zamestnanec, bývalý štátny zamestnanec evidovaný v registri bývalých štátnych zamestnancov, absolvent evidovaný v registri absolventov a uchádzač. Údaje podľa prvej až šiestej vety sa poskytujú prostredníctvom verejného portálu.
(5)
Do verejného portálu môže poskytovať údaje používateľ verejného portálu.
(6)
V centrálnom informačnom systéme sa automaticky overujú voči údajom
a)
registra fyzických osôb11) a registra adries12) údaje poskytnuté podľa prílohy písmen i) až m), p), q) a an)
1.
štátneho zamestnanca evidovaného v module štátnych zamestnancov,
2.
bývalého štátneho zamestnanca evidovaného v registri bývalých štátnych zamestnancov,
3.
uchádzača prihláseného do výberového konania,
4.
občana, ktorý požiadal o prijatie na obsadzované štátnozamestnanecké miesto,
b)
registra fyzických osôb údaje poskytnuté podľa
1.
prílohy písmen i) až m) a an) absolventa pred jeho zaradením do registra absolventov,
2.
prílohy písmena ay) žiadosti o výpis z registra trestov alebo žiadosti o odpis registra trestov pred jej odoslaním na generálnu prokuratúru.
(7)
Do modulu služobných úradov a do modulu štátnych zamestnancov môže služobný úrad poskytovať údaje aj dávkovým importom súborov určených na tento účel, alebo prostredníctvom iného informačného systému verejnej správy13) integrovaného na centrálny informačný systém.
(8)
Úrad vlády a služobný úrad sú povinní zabezpečiť ochranu údajov v centrálnom informačnom systéme v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi.14)
(9)
Za správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov vrátane osobných údajov v centrálnom informačnom systéme zodpovedá ten, kto ich poskytol. Údaje evidované v centrálnom informačnom systéme sa považujú za správne, úplné a aktuálne, kým sa preukáže opak.
§ 8
Poskytovanie údajov z centrálneho informačného systému
(1)
Z centrálneho informačného systému možno poskytovať služobným úradom a orgánom verejnej moci na účel plnenia úloh podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu15) údaje o
a)
organizačných útvaroch služobného úradu,
b)
štátnozamestnaneckých miestach v rozsahu opisu štátnozamestnaneckého miesta,
c)
výberových konaniach v rozsahu vyhlásenia výberového konania na verejnom portáli.
(2)
Z centrálneho informačného systému možno poskytovať služobným úradom na účel plnenia úloh podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu15) údaje o vzdelávacích aktivitách služobného úradu organizovaných prostredníctvom modulu vzdelávania.
(3)
Údaje podľa odsekov 1 a 2 sa poskytujú v elektronickej podobe, automatizovaným spôsobom, bezodplatne a bez osobných údajov.
§ 9
Modul služobných úradov
(1)
Modul služobných úradov slúži na vedenie
a)
systemizácie štátnozamestnaneckých miest (ďalej len „systemizácia“) a údajov súvisiacich so systemizáciou,
b)
zoznamu služobných úradov a
c)
údajov o služobnom úrade vrátane údajov o jeho organizačnej štruktúre, organizačných útvaroch a o plánovaných miestach; za plánované miesto sa na účely tohto zákona považuje štátnozamestnanecké miesto a iné miesto podľa osobitného predpisu16) okrem miesta profesionálneho vojaka.
(2)
O inom mieste podľa odseku 1 písm. c) sa evidujú tieto údaje:
a)
osobitný predpis,16) ktorý sa na dané miesto vzťahuje; ak ide o miesto pri výkone práce vo verejnom záujme, aj údaj o tom, či sa na mieste vykonávajú pracovné činnosti s prevahou duševnej práce alebo pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce,17)
b)
údaj o obsadenosti,
c)
názov,
d)
údaj, či ide o miesto vedúceho zamestnanca a označenie miesta vedúceho zamestnanca,
e)
kód miesta,
f)
zaradenie v organizačnej štruktúre,
g)
adresa a názov pracoviska služobného úradu a
h)
dátum vytvorenia a dátum zrušenia.
(3)
O inom mieste podľa odseku 1 písm. c), ktoré je miestom príslušníka Policajného zboru, príslušníka Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníka Horskej záchrannej služby, sa v module služobných úradov neevidujú údaje podľa odseku 2 písm. a) až c) a g).
Modul obsadzovania miest
§ 10
Register výberových konaní
Register výberových konaní slúži najmä na zabezpečenie úkonov realizovaných služobným úradom pri výberovom konaní,18) na vedenie a správu evidencie výberových konaní, uchádzačov prihlásených do výberového konania a ich žiadostí o zaradenie do výberového konania.
§ 11
Register žiadostí o prijatie
Register žiadostí o prijatie slúži na vedenie a správu evidencie žiadostí o prijatie,19) ktoré boli podané služobnému úradu.
§ 12
Register žiadostí o overenie bezúhonnosti
(1)
Register žiadostí o overenie bezúhonnosti slúži na
a)
zabezpečenie overenia bezúhonnosti štátneho zamestnanca alebo občana, ktorý sa uchádza o prijatie do štátnej služby, služobným úradom v prípadoch ustanovených osobitným predpisom,20)
b)
zabezpečenie overenia bezúhonnosti fyzickej osoby zamestnávateľom pri výkone práce vo verejnom záujme,10) ktorý je služobným úradom, v prípadoch ustanovených osobitným predpisom,21)
c)
vedenie a správu evidencie žiadostí o výpis z registra trestov, žiadostí o odpis registra trestov a verejných listín získaných na základe týchto žiadostí z informačného systému generálnej prokuratúry.
(2)
Služobný úrad je povinný vymazať z registra žiadostí o overenie bezúhonnosti verejnú listinu získanú z informačného systému generálnej prokuratúry bezodkladne po overení bezúhonnosti dotknutej osoby.
Modul kvalifikovaných uchádzačov
§ 13
Register bývalých štátnych zamestnancov
(1)
Register bývalých štátnych zamestnancov slúži na vedenie a správu evidencie bývalých štátnych zamestnancov služobných úradov zaradených do registra bývalých štátnych zamestnancov na základe žiadosti podľa odseku 2.
(2)
Služobný úrad zaradí bývalého štátneho zamestnanca, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,5) do registra bývalých štátnych zamestnancov na základe písomnej žiadosti podanej v listinnej podobe alebo prostredníctvom verejného portálu; žiadosť možno podať aj pred skončením štátnozamestnaneckého pomeru.
(3)
Bývalý štátny zamestnanec v žiadosti podľa odseku 2 uvedie názov príslušného služobného úradu, svoj titul, meno, priezvisko, rodné číslo alebo iné identifikačné číslo, dátum narodenia, pohlavie, telefónne číslo a emailovú adresu.
(4)
Bývalý štátny zamestnanec evidovaný v registri bývalých štátnych zamestnancov môže písomne požiadať prostredníctvom verejného portálu príslušný služobný úrad o zmenu údajov evidovaných v registri bývalých štátnych zamestnancov.
(5)
Bývalý štátny zamestnanec môže byť evidovaný v registri bývalých štátnych zamestnancov najviac po dobu 2 rokov odo dňa skončenia štátnozamestnaneckého pomeru. Pred uplynutím doby podľa prvej vety sa vyradí z registra bývalých štátnych zamestnancov bývalý štátny zamestnanec, ktorý dovŕšil vek 65 rokov, alebo ktorý písomne požiadal o vyradenie z tohto registra. Žiadosť o vyradenie z registra bývalých štátnych zamestnancov možno podať písomne v listinnej podobe alebo prostredníctvom verejného portálu. Na základe písomnej žiadosti podanej v listinnej podobe vyradí bývalého štátneho zamestnanca z registra bývalých štátnych zamestnancov príslušný služobný úrad.
§ 14
Register absolventov
(1)
Register absolventov slúži na vedenie a správu evidencie absolventov zaradených do registra absolventov na základe žiadosti podľa odseku 2.
(2)
Absolvent, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,6) môže podať písomnú žiadosť o zaradenie do registra absolventov prostredníctvom verejného portálu.
(3)
V žiadosti podľa odseku 2 absolvent uvedie svoj titul, meno, priezvisko, rodné číslo alebo iné identifikačné číslo, dátum narodenia, pohlavie, občianstvo, telefónne číslo, emailovú adresu, najvyšší dosiahnutý stupeň vzdelania, posledný skončený stupeň vzdelania a dátum skončenia prípravy na povolanie; súčasťou žiadosti je aj čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka.
(4)
Absolvent sa zaradí do registra absolventov, ak spĺňa podmienky podľa odseku 2 a jeho údaje podľa § 7 ods. 6 písm. b) prvého bodu boli úspešne overené; v prípade nesúladu overovaných údajov uvedených v žiadosti s údajmi evidovanými v registri fyzických osôb môže absolvent dotknuté údaje opraviť alebo potvrdiť ich správnosť.
(5)
Absolvent sa vyradí z registra absolventov, ak prestal byť absolventom alebo ak písomne požiadal o vyradenie z registra absolventov prostredníctvom verejného portálu. Úrad vlády vyradí absolventa z registra absolventov na základe jeho písomnej žiadosti podanej v listinnej podobe alebo ak na základe kontroly údajov v registri absolventov zistí, že absolvent nespĺňa podmienky evidencie v tomto registri.
(6)
Na účel evidencie v registri absolventov sa za absolventa považuje aj fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu22) a ktorá nie je občanom podľa osobitného predpisu.23)
§ 15
Modul štátnych zamestnancov
Modul štátnych zamestnancov slúži najmä na vedenie a správu evidencie
a)
štátnych zamestnancov služobného úradu,
b)
bývalých štátnych zamestnancov služobného úradu na účel ich zaraďovania do registra bývalých štátnych zamestnancov podľa § 13 ods. 2.
§ 16
Modul vzdelávania
Modul vzdelávania slúži služobnému úradu na organizovanie, vedenie a správu evidencie vzdelávacích aktivít štátnych zamestnancov,24) na vedenie a správu evidencie lektorov vzdelávacích aktivít, štátnych zamestnancov prihlásených na vzdelávacie aktivity a náhradníkov na vzdelávacie aktivity a poskytuje služobnému úradu aj dotazníkový nástroj.
§ 17
Modul služobných preukazov
Modul služobných preukazov slúži služobnému úradu na vytvorenie, vedenie a správu evidencie služobných preukazov25) a na vedenie údajov o štátnych zamestnancoch, pre ktorých boli služobné preukazy vytvorené.
§ 18
Analytický modul
(1)
Analytický modul slúži úradu vlády na zber, analýzu a vyhodnocovanie údajov, na tvorbu výstupov o štátnej službe a na účely podľa § 20 ods. 8.
(2)
Analytický modul obsahuje najmä
a)
dátový sklad,
b)
analytické nástroje na spracúvanie údajov a tvorbu výstupov,
c)
nástroje na zverejňovanie výstupov na verejnom portáli,
d)
dotazníkový nástroj.
(3)
Dátový sklad je tvorený automatizovane kópiami číselníkov, kmeňových údajov a referenčných údajov evidovaných v moduloch podľa § 4 ods. 2 a kópiami vybraných údajov poskytovaných do centrálneho informačného systému podľa § 7 ods. 1, 2, 4 a 7. Dátový sklad môže obsahovať aj údaje, ktoré sú všeobecne známe, alebo údaje známe úradu vlády z jeho činnosti.
(4)
Výstupy z analytického modulu sa zverejňujú v anonymizovanej podobe.
§ 19
Spracúvanie osobných údajov v centrálnom informačnom systéme
(1)
Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o ochrane osobných údajov.26)
(2)
Úrad vlády a služobný úrad spracúva osobné údaje v centrálnom informačnom systéme v nevyhnutnom rozsahu a na účely podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,27) po dobu nevyhnutnú na výkon svojej pôsobnosti, povinností a oprávnení a na plnenie úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.28)
(3)
Úrad vlády je prevádzkovateľom podľa osobitného predpisu29) v prípade
a)
vedenia logov30) v centrálnom informačnom systéme,
b)
úkonov vykonávaných v centrálnom informačnom systéme na účely podľa § 6 ods. 1 písm. a) a ods. 2,
c)
analytického modulu.
(4)
Služobný úrad je prevádzkovateľom podľa osobitného predpisu29) v prípade modulov podľa § 4 ods. 2 písm. a) až f) a v prípade, keď využíva nástroj podľa § 6 ods. 3 písm. c). Ustanovením prvej vety nie je dotknutý odsek 3.
(5)
Ak tento zákon neustanovuje inak, za plnenie povinností a úloh prevádzkovateľa podľa osobitného predpisu29) zodpovedá každý prevádzkovateľ samostatne. Úrad vlády a služobný úrad si na účel plnenia povinností a úloh podľa prvej vety poskytujú potrebnú vzájomnú súčinnosť.
(6)
Úrad vlády zverejňuje všeobecnú informáciu o spracúvaní osobných údajov v centrálnom informačnom systéme na verejnom portáli. Služobný úrad zabezpečí zosúladenie ním zverejňovanej informácie o spracúvaní osobných údajov so všeobecnou informáciou podľa prvej vety.
(7)
Úrad vlády a služobný úrad zverejní na svojom webovom sídle informáciu o tom, kde a ako si môže dotknutá osoba uplatniť práva vo vzťahu k spracúvaniu jej osobných údajov v centrálnom informačnom systéme. Informáciu o spracúvaní osobných údajov v rozsahu podľa osobitného predpisu31) nie je možné zverejniť na webovom sídle len formou odkazu.
(8)
Informovanie dotknutej osoby o spracúvaní osobných údajov v centrálnom informačnom systéme zabezpečuje každý prevádzkovateľ samostatne a
a)
úrad vlády, ak sú jej osobné údaje poskytované do centrálneho informačného systému prostredníctvom verejného portálu, a
b)
úrad vlády a služobný úrad, ak ide o vyhlásenie výberového konania a žiadosť o zaradenie do výberového konania podávanú prostredníctvom verejného portálu.
(9)
Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva podľa osobitného predpisu32) voči prevádzkovateľovi podľa odseku 3 alebo odseku 4, ktorý spracúva jej osobné údaje. Za vybavenie žiadosti v súlade s osobitným predpisom,33) ktorou si dotknutá osoba uplatnila práva podľa prvej vety, zodpovedá prevádzkovateľ, ktorý žiadosť podľa prvej vety vybavuje.
(10)
Prevádzkovateľ zaisťuje bezpečnosť spracúvania osobných údajov v centrálnom informačnom systéme, najmä prijatím primeraných technických a organizačných opatrení po zohľadnení svojho interného prostredia, svojich používateľov centrálneho informačného systému a odporúčaní úradu vlády pre oblasť prevádzky centrálneho informačného systému. O prijatých opatreniach podľa prvej vety vedie prevádzkovateľ dokumentáciu, ktorú na žiadosť poskytne dozornému orgánu34) alebo úradu vlády.
(11)
Za oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dozornému orgánu34) a dotknutej osobe za podmienok podľa osobitného predpisu35) zodpovedá prevádzkovateľ, u ktorého došlo k porušeniu ochrany osobných údajov. Ak k porušeniu ochrany osobných údajov podľa prvej vety došlo v služobnom úrade, je služobný úrad povinný o tejto skutočnosti písomne informovať aj úrad vlády. Úrad vlády a služobný úrad si na účely podľa prvej vety, alebo pri podozrení na porušenie ochrany osobných údajov, poskytujú potrebnú vzájomnú súčinnosť.
(12)
Ak služobný úrad poveril na základe písomnej zmluvy spracúvaním osobných údajov v centrálnom informačnom systéme sprostredkovateľa,36) bezodkladne písomne informuje úrad vlády o udelení a rozsahu poverenia sprostredkovateľa.
(13)
Rozsah osobných údajov poskytovaných do centrálneho informačného systému a spracúvaných v centrálnom informačnom systéme na účely ustanovené týmto zákonom je uvedený v prílohe.
§ 20
Účely spracúvania osobných údajov v centrálnom informačnom systéme
(1)
V rámci verejného portálu sú spracúvané osobné údaje na účely zriadenia a správy používateľského účtu a zabezpečenia prístupu k službám centrálneho informačného systému v súvislosti s obsadzovaním miest a s prijatím na obsadzované štátnozamestnanecké miesto, so zaradením a evidenciou v module štátnych zamestnancov, v registri absolventov a v registri bývalých štátnych zamestnancov a v súvislosti so vzdelávacími aktivitami organizovanými prostredníctvom modulu vzdelávania. Rozsah spracúvaných osobných údajov na účely podľa prvej vety tvoria v prípade
a)
registrovaného používateľa verejného portálu údaje podľa prílohy písmen i) až o), r) až x) a bb); ak ide o štátneho zamestnanca, aj údaje podľa prílohy písmen a) a ai), a ak ide o bývalého štátneho zamestnanca evidovaného v registri bývalých štátnych zamestnancov, aj údaje podľa prílohy písmen b), aj) a al),
b)
lektora vzdelávacej aktivity v súvislosti so vzdelávacími aktivitami organizovanými prostredníctvom modulu vzdelávania údaje podľa prílohy písmen a), i) a n).
(2)
V module služobných úradov sú spracúvané osobné údaje na účel zabezpečenia evidencie a správy stavu a spôsobu obsadenosti štátnozamestnaneckých miest a na účely kontroly a štatistiky. Rozsah spracúvaných osobných údajov na účel podľa prvej vety tvoria v prípade štátneho zamestnanca údaje podľa prílohy písmen a), c) až i), aa) až ac) a bi) a v prípade zástupcu vedúceho štátneho zamestnanca údaje podľa prílohy písmen a) a i).
(3)
V module obsadzovania miest sú spracúvané osobné údaje na účely zabezpečenia úkonov súvisiacich s obsadzovaním miest,37) a to s výberovým konaním, s preukazovaním bezúhonnosti a s prijatím na obsadzované štátnozamestnanecké miesto, na účely vedenia a správy evidencie v registri výberových konaní, v registri žiadostí o overenie bezúhonnosti a v registri žiadostí o prijatie a na účely kontroly a štatistiky. Rozsah spracúvaných osobných údajov na zabezpečenie úkonov súvisiacich s
a)
výberovým konaním, vedením a správou evidencie v registri výberových konaní a na účely kontroly a štatistiky tvoria v prípade uchádzača, ktorý sa prihlásil do výberového konania, údaje podľa prílohy písmen a), c) až g), i) až o), r) až x), aa), ba), be) až bg),
b)
prijatím na obsadzované štátnozamestnanecké miesto, vedením a správou evidencie v registri žiadostí o prijatie a na účely kontroly a štatistiky tvoria v prípade občana a štátneho zamestnanca, ktorý požiadal o prijatie na obsadzované štátnozamestnanecké miesto, údaje podľa prílohy písmen a), c), f), i) až q), ay), ba), bf) a bg),
c)
preukazovaním bezúhonnosti, vedením a správou evidencie v registri žiadostí o overenie bezúhonnosti a na účely kontroly a štatistiky tvoria v prípade občana, ktorý požiadal o prijatie na obsadzované štátnozamestnanecké miesto, štátneho zamestnanca a v prípade fyzickej osoby podľa osobitného predpisu21) údaje podľa prílohy písmen a), ay) a az).
(4)
V module kvalifikovaných uchádzačov sú spracúvané osobné údaje na zabezpečenie úkonov súvisiacich s vedením a správou evidencie bývalých štátnych zamestnancov v registri bývalých štátnych zamestnancov, vedením a správou evidencie absolventov v registri absolventov, obsadzovaním štátnozamestnaneckých miest a miest pri výkone práce vo verejnom záujme, s prijatím na obsadzované štátnozamestnanecké miesto a miesto pri výkone práce vo verejnom záujme a na účely kontroly a štatistiky. Rozsah spracúvaných osobných údajov na zabezpečenie úkonov súvisiacich s evidenciou a správou
a)
bývalých štátnych zamestnancov v registri bývalých štátnych zamestnancov, s obsadzovaním štátnozamestnaneckých miest a prijatím na obsadzované štátnozamestnanecké miesto a na účely kontroly a štatistiky tvoria v prípade bývalého štátneho zamestnanca údaje podľa prílohy písmen b), i) až o), r) až x), af), aj) a al),
b)
absolventov v registri absolventov, s obsadzovaním štátnozamestnaneckých miest a miest pri výkone práce vo verejnom záujme a prijatím na obsadzované štátnozamestnanecké miesto a na miesto pri výkone práce vo verejnom záujme tvoria v prípade absolventa údaje podľa prílohy písmen i) až o), r) až x) a be).
(5)
V module štátnych zamestnancov sú spracúvané osobné údaje na účely zabezpečenia úkonov súvisiacich s vedením a správou evidencie štátnych zamestnancov a bývalých štátnych zamestnancov v module štátnych zamestnancov, s účasťou štátneho zamestnanca na vzdelávacích aktivitách organizovaných prostredníctvom modulu vzdelávania, vytvorením služobného preukazu v module služobných preukazov, zaraďovaním bývalého štátneho zamestnanca do registra bývalých štátnych zamestnancov a podávaním žiadostí zo strany služobného úradu vo vzťahu k údajom evidovaným o štátnom zamestnancovi v module štátnych zamestnancov a na účely kontroly a štatistiky. Rozsah spracúvaných osobných údajov na účely podľa prvej vety tvoria v prípade
a)
štátneho zamestnanca a bývalého štátneho zamestnanca údaje podľa prílohy písmen a) až r), t) až x), z) až ao), bh) a bi),
b)
lektora vzdelávacej aktivity v súvislosti s účasťou štátneho zamestnanca na vzdelávacích aktivitách organizovaných prostredníctvom modulu vzdelávania údaje podľa prílohy písmena i).
(6)
V module vzdelávania sú spracúvané osobné údaje na účely zabezpečenia úkonov súvisiacich s organizovaním, vedením a správou evidencie, vyhodnocovaním vzdelávacích aktivít štátnych zamestnancov, na účely vedenia a správy evidencie lektorov vzdelávacích aktivít, štátnych zamestnancov prihlásených na vzdelávacie aktivity a náhradníkov na vzdelávacie aktivity a na účely kontroly a štatistiky. Rozsah spracúvaných osobných údajov o štátnom zamestnancovi, náhradníkovi a lektorovi vzdelávacej aktivity na účely podľa prvej vety tvoria údaje podľa prílohy písmen a), c), f), g), i) a n) a o lektorovi vzdelávacej aktivity aj údaj podľa prílohy písmena bd).
(7)
V module služobných preukazov sú spracúvané osobné údaje na účely zabezpečenia úkonov súvisiacich s vytvorením služobného preukazu, s vedením a správou evidencie služobných preukazov a na účely kontroly a štatistiky. Rozsah spracúvaných osobných údajov o štátnom zamestnancovi na účely podľa prvej vety tvoria údaje podľa prílohy písmen a), c), e), f), h) až j), n), p), y), ad), al) a ap) až ax).
(8)
V analytickom module sú spracúvané osobné údaje na účely analýzy a vyhodnocovania údajov o štátnej službe, prípravy, tvorby a sprístupňovania analytických výstupov v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov o služobných úradoch vrátane ich organizačnej štruktúry, o systemizácii, o štátnych zamestnancoch, bývalých štátnych zamestnancoch, absolventoch, uchádzačoch, o obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest, vzdelávaní, odmeňovaní a o služobnom hodnotení, na účel tvorby a kontroly štátnej politiky v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov a riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe, na zabezpečenie získavania a vyhodnocovania spätnej väzby k službám poskytovaným centrálnym informačným systémom, na realizáciu prieskumov so zameraním na štátnozamestnanecké vzťahy, štátnu službu a jej inštitúty a na účel štatistiky. Rozsah spracúvaných osobných údajov na účely podľa prvej vety tvoria v prípade
a)
lektora vzdelávacej aktivity údaje podľa prílohy písmen a), c), f), g), i), n) a bd),
b)
štátneho zamestnanca údaje podľa prílohy písmen a), c) až h), l), m), r), t) až v), z) až ao), bc) a bf) až bi),
c)
bývalého štátneho zamestnanca údaje podľa prílohy písmen a) až h), l), m), r) až x), z) až ao), bc), bf) a bg),
d)
absolventa údaje podľa prílohy písmen l), m), r) až x), bc), bf) a bg),
e)
uchádzača, ktorý sa prihlásil do výberového konania, údaje podľa prílohy písmen a), c) až g), l), m), r) až x), aa), bc), bf) a bg),
f)
občana, ktorý požiadal o prijatie na obsadzované štátnozamestnanecké miesto, údaje podľa prílohy písmen a), c) až g), l), m), bc), bf) a bg),
g)
adresáta elektronického dotazníka údaje podľa prílohy písmen a) až g), i), l) až n), r) až v), aa), ad) až al) a bc),
h)
fyzickej osoby evidovanej v centrálnom informačnom systéme údaje podľa prílohy písmen l), m) a bc).
(9)
V centrálnom informačnom systéme spracúva úrad vlády na účely ustanovené v § 19 ods. 3 písm. a) a b) osobné údaje dotknutých osôb podľa odsekov 2 až 8, podľa prílohy, v rozsahu nevyhnutnom na realizáciu potrebných úkonov.
§ 21
Kontrolná činnosť
(1)
Kontrolu dodržiavania tohto zákona, všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného na jeho vykonanie a súvisiacich vnútorných predpisov v služobnom úrade vykonáva úrad vlády. Kontrolu podľa prvej vety môže vykonať aj nadriadený služobný úrad.
(2)
Na kontrolu vykonávanú úradom vlády sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.38) Na kontrolu vykonávanú nadriadeným služobným úradom sa použijú základné pravidlá kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu.39)
(3)
Na základe výsledku kontroly môže úrad vlády v zápisnici o prerokovaní protokolu určiť opatrenia potrebné na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a uložiť kontrolovanému služobnému úradu povinnosť informovať úrad vlády v určenej lehote o ich splnení.
§ 22
Splnomocňovacie ustanovenie
Podrobnosti o rozsahu osobných údajov poskytovaných do centrálneho informačného systému, rozsah iných údajov poskytovaných do centrálneho informačného systému, podrobnosti o používateľskom účte, použitie, správu a obsah používateľského účtu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad vlády.
§ 23
Prechodné ustanovenie
Služobný úrad môže poskytovať údaje do modulu služobných úradov a do modulu štátnych zamestnancov od 1. júna 2024. Služobný úrad je povinný poskytovať údaje do modulu služobných úradov a do modulu štátnych zamestnancov od 1. júla 2025. Na úrad vlády sa primerane vzťahujú ustanovenia prvej a druhej vety.
Čl. II
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 90/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 397/2019 Z. z., zákona č. 470/2019 Z. z., zákona č. 126/2020 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 453/2021 Z. z., zákona č. 485/2021 Z. z., zákona č. 82/2022 Z. z., zákona č. 186/2022 Z. z., zákona č. 222/2022 Z. z., zákona č. 232/2022 Z. z., zákona č. 350/2022 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 509/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V čl. 8 tretej vete sa slovo „nadbytočného“ nahrádza slovom „bývalého“.
2.
V § 6 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
3.
V § 7 ods. 6 sa vypúšťajú slová „§ 6 ods. 3,“.

4.
§ 8 a 9 vrátane nadpisov znejú:
㤠8
Bývalý štátny zamestnanec
Štátny zamestnanec, ktorý nedovŕšil 65 rokov veku, sa po skončení štátnozamestnaneckého pomeru, ktorý trval najmenej 1 rok, považuje za bývalého štátneho zamestnanca. Bývalý štátny zamestnanec môže požiadať o zaradenie do registra bývalých štátnych zamestnancov podľa osobitného predpisu.8c) Ustanovenia prvej a druhej vety sa nevzťahujú na štátneho zamestnanca podľa § 7 ods. 2 až 8 a na štátneho zamestnanca, ktorého štátnozamestnanecký pomer skončil výpoveďou alebo dohodou z dôvodu podľa § 75 ods. 1 písm. e) až g), okamžite podľa § 78 ods. 1 alebo na základe zákona podľa § 82 ods. 1 písm. b) až g), i), k) alebo písm. l).
§ 9
Absolvent
(1)
Absolventom na účely tohto zákona je občan, ktorý
a)
dosiahol vek najmenej 18 rokov a nedovŕšil 30 rokov veku a
b)
od skončenia jeho prípravy na povolanie podľa osobitného predpisu9) neuplynuli viac ako dva roky.
(2)
Štátnozamestnanecké miesto určené v systemizácii štátnozamestnaneckých miest (ďalej len „systemizácia“) ako štátnozamestnanecké miesto vhodné pre absolventa sa obsadzuje absolventom podľa odseku 1.
(3)
Splnenie podmienok podľa odseku 1 sa posudzuje
a)
ku dňu podania žiadosti o prijatie na štátnozamestnanecké miesto (ďalej len „žiadosť o prijatie“) vhodné pre absolventa obsadzované bez výberového konania,
b)
ku dňu prihlásenia sa do výberového konania podľa § 44, alebo
c)
na účel evidencie v registri absolventov.9a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8c a 9a znejú:
8c) § 13 zákona č. 99/2024 Z. z. o centrálnom informačnom systéme štátnej služby a o zmene a doplnení zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9a) § 14 zákona č. 99/2024 Z. z.“.
5.
§ 9a sa vypúšťa.
6.
V § 10 ods. 2 druhej vete sa za slová „ktoré vydajú“ vkladajú slová „a zverejnia na svojom webovom sídle“.
7.
V § 15 ods. 2 písm. g) sa slová „krajský súd a okresný súd“ nahrádzajú slovami „krajský súd, okresný súd, mestský súd a správny súd“.
8.
V § 18 ods. 5 sa slová „až g)“ nahrádzajú slovami „až f)“.
9.
V § 18 ods. 6 sa za písmeno i) vkladajú nové písmená j) a k), ktoré znejú:
„j)
mestský súd, je predseda mestského súdu,
k)
správny súd, je predseda správneho súdu,“.
Doterajšie písmená j) až m) sa označujú ako písmená l) až o).
10.
V § 21 ods. 1 písm. d) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a vykonáva ďalšie činnosti podľa osobitného predpisu,20)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
20) Zákon č. 99/2024 Z. z.“.
11.
V § 21 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).
12.
V § 21 sa vypúšťa odsek 3.
13.
§ 23 vrátane nadpisu znie:
㤠23
Systemizácia
(1)
Služobný úrad je povinný viesť systemizáciu. Systemizácia je usporiadanie určeného počtu štátnozamestnaneckých miest podľa organizačnej štruktúry služobného úradu. Počet štátnozamestnaneckých miest v služobných úradoch určuje príslušný správca rozpočtovej kapitoly v rámci limitu počtu zamestnancov schváleného na príslušný rozpočtový rok.
(2)
Služobný úrad na účely tohto zákona vypracuje opis každého štátnozamestnaneckého miesta okrem štátnozamestnaneckého miesta, na ktorom vykonáva štátnu službu štátny zamestnanec, ktorému patrí funkčný plat podľa § 126 ods. 4 alebo podľa osobitného predpisu.6a)
(3)
Služobný úrad, ktorý má najmenej 150 štátnozamestnaneckých miest, je povinný podľa svojich prevádzkových možností určovať v systemizácii štátnozamestnanecké miesta vhodné pre absolventov, ak tento zákon neustanovuje inak. Služobný úrad, ktorý má menej ako 150 štátnozamestnaneckých miest, služobný úrad, ktorým je kancelária národnej rady, a služobný úrad, ktorým je najvyšší kontrolný úrad, môžu určovať v systemizácii štátnozamestnanecké miesta vhodné pre absolventov.
(4)
Ako štátnozamestnanecké miesto vhodné pre absolventa možno určiť štátnozamestnanecké miesto, na ktorom sa nevyžaduje odborná prax podľa § 38 ods. 2 písm. d).
(5)
Ako štátnozamestnanecké miesto vhodné pre absolventa nemožno určiť štátnozamestnanecké miesto
a)
podľa § 36 ods. 2,
b)
vedúceho zamestnanca alebo
c)
na zastupiteľskom úrade.
(6)
Podrobnosti o obsahu systemizácie, opise štátnozamestnaneckého miesta, štátnozamestnaneckom mieste vhodnom pre absolventa a o minimálnom počte štátnozamestnaneckých miest v organizačných útvaroch ministerstiev a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy ustanoví vykonávací právny predpis, ktorý vydá úrad vlády.“.
14.
§ 25 až 28 vrátane nadpisu nad § 25 sa vypúšťajú.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťa.
15.
V § 31 odsek 2 znie:
„(2)
Lehota je zachovaná, ak sa podanie v posledný deň lehoty podá na príslušnom služobnom úrade, odovzdá na poštovú prepravu poštovému podniku alebo odošle prostredníctvom centrálneho informačného systému príslušnému služobnému úradu. Ustanovenie prvej vety sa primerane použije aj na podanie odoslané úradu vlády.“.
16.
V § 32 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Ak sa doručuje písomnosť prostredníctvom centrálneho informačného systému, považuje sa za doručenú dňom jej odoslania.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.
17.
V § 33 sa vypúšťajú slová „a pri hromadnom výberovom konaní“.
18.
V § 34 tretej vete sa vypúšťajú slová „alebo na základe hromadného výberového konania“.
19.
V § 36 ods. 3 písm. a) a ods. 4 sa vypúšťajú slová „do štátnej služby“.
20.
§ 37 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
štátneho zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje § 38 ods. 19, trvá najviac do uplynutia kalendárneho mesiaca, v ktorom štátny zamestnanec dovŕši vek 68 rokov.“.
21.
V § 38 ods. 1 sa vypúšťajú slová „do štátnej služby (ďalej len „žiadosť o prijatie“)“.
22.
V § 38 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a nedovŕšil vek 65 rokov, ak tento zákon neustanovuje inak“.
23.
V § 38 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „alebo v hromadnom výberovom konaní“.
24.
V § 38 odsek 3 znie:
„(3)
Žiadosť o prijatie je možné podať na služobný úrad písomne v listinnej podobe alebo prostredníctvom verejného portálu.23a) K žiadosti o prijatie sa na účel osvedčenia splnenia podmienok prijatia na obsadzované štátnozamestnanecké miesto pripoja potrebné dokumenty, ktoré požaduje služobný úrad. V žiadosti o prijatie sa uvedie názov služobného úradu a v prípade občana, ktorý sa uchádza o prijatie do štátnej služby,
a)
titul, meno a priezvisko,
b)
kontaktné údaje,
c)
rodné číslo alebo iné identifikačné číslo,
d)
dátum narodenia,
e)
pohlavie,
f)
občianstvo,
g)
údaje potrebné na zabezpečenie jeho výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov podľa osobitného predpisu,24) ak ide o občana Slovenskej republiky,
h)
adresa trvalého pobytu,
i)
korešpondenčná adresa, ak sa líši od adresy trvalého pobytu,
j)
údaj, či bol úspešný a vybraný na základe výberového konania; ak áno, aj jeho identifikátor uchádzača vo výberovom konaní a ak nie, aj názov funkcie alebo štátnozamestnaneckého miesta a jeho zaradenie v organizačnej štruktúre.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23a a 24 znejú:
23a) § 5 zákona č. 99/2024 Z. z.
24) § 12 ods. 4 a § 20 ods. 5 zákona č. 192/2023 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
25.
V § 38 odseky 5 a 9 znejú:
„(5)
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa uchádza o prijatie do štátnej služby, poskytne na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 4 v žiadosti o prijatie údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.24) Údaje podľa prvej vety služobný úrad zašle pred založením štátnozamestnaneckého pomeru prostredníctvom centrálneho informačného systému generálnej prokuratúre; služobný úrad, ktorým je generálna prokuratúra alebo krajská prokuratúra, zašle pred založením štátnozamestnaneckého pomeru údaje podľa prvej vety registru trestov prostredníctvom informačného systému generálnej prokuratúry.
(9)
Štátny zamestnanec alebo občan Slovenskej republiky, ktorý sa uchádza o prijatie do štátnej služby, poskytne na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 8 v žiadosti o prijatie alebo pred preložením na štátnozamestnanecké miesto uvedené v odseku 8 údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.24) Údaje podľa prvej vety služobný úrad zašle pred založením štátnozamestnaneckého pomeru alebo pred preložením štátneho zamestnanca prostredníctvom centrálneho informačného systému generálnej prokuratúre. Služobný úrad, ktorým je generálna prokuratúra alebo krajská prokuratúra, zašle pred založením štátnozamestnaneckého pomeru alebo pred preložením štátneho zamestnanca údaje podľa prvej vety registru trestov prostredníctvom informačného systému generálnej prokuratúry.“.
26.
V § 38 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Preukázanie bezúhonnosti odpisom registra trestov sa nevyžaduje, ak sa prekladá štátny zamestnanec zo štátnozamestnaneckého miesta uvedeného v odseku 8 alebo ak ide o dočasné preloženie podľa § 60 ods. 2.“.
Doterajšie odseky 10 až 17 sa označujú ako odseky 11 až 18.
27.
V § 38 ods. 11 sa číslo „9“ nahrádza číslom „10“.
28.
V § 38 ods. 15 sa číslo „11“ nahrádza číslom „12“ a číslo „15“ sa nahrádza číslom „16“.
29.
V § 38 odsek 16 znie:
„(16)
Ak sa obsadzuje štátnozamestnanecké miesto na základe výberového konania, preukazuje sa splnenie kvalifikačných predpokladov podľa odseku 12 písm. a) a c) najneskôr ku dňu prihlásenia sa do výberového konania. Ak služobný úrad vyžaduje predloženie kópie rozhodnutia podľa odseku 15 šiestej vety, preukazuje sa splnenie kvalifikačných predpokladov podľa odseku 12 písm. a) a c) najneskôr pred založením štátnozamestnaneckého pomeru.“.
30.
§ 38 sa dopĺňa odsekmi 19 a 20, ktoré znejú:
„(19)
Občana, ktorý sa uchádza o prijatie do štátnej služby, a ktorý dovŕšil vek 65 rokov a nedovŕšil vek 68 rokov, možno prijať do dočasnej štátnej služby podľa § 36 ods. 3 písm. a), b), e) alebo ods. 4 písm. c).
(20)
Na štátneho zamestnanca sa primerane vzťahujú odseky 1 až 8, 11 až 16 a 19.“.
31.
V § 39 odsek 1 znie:
„(1)
Štátnozamestnanecké miesto obsadzuje služobný úrad na základe výberového konania, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, a to
a)
štátnym zamestnancom alebo
b)
občanom, ktorý sa uchádza o prijatie do štátnej služby.“.
32.
V § 39 ods. 2 sa číslo „26“ nahrádza číslom „27“.
33.
V § 40 ods. 3 písm. a) prvom a druhom bode sa slovo „nadbytočných“ nahrádza slovom „bývalých“.
34.
V § 40 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Bývalý štátny zamestnanec sa môže prihlásiť do vnútorného výberového konania, ak je evidovaný v registri bývalých štátnych zamestnancov.8c) Štátny zamestnanec a občan, ktorí dovŕšili vek 65 rokov a nedovŕšili vek 68 rokov, sa môžu zúčastniť výberového konania, ktorým sa obsadzuje štátnozamestnanecké miesto podľa § 36 ods. 3 písm. a) alebo ods. 4 písm. c).
(5)
Štátny zamestnanec prijatý do dočasnej štátnej služby bez výberového konania sa nemôže prihlásiť do užšieho vnútorného výberového konania.“.
35.
V § 40 ods. 8 sa slovo „nadbytočný“ nahrádza slovom „bývalý“.
36.
V § 40 ods. 10 sa slová „písm. c) alebo písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. b) alebo písm. c)“.
37.
V § 41 ods. 1 sa nad slovo „konaní“ umiestňuje odkaz 26d a vypúšťajú sa slová „na ústrednom portáli“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26d znie:
26d) § 10 zákona č. 99/2024 Z. z.“.
38.
V § 41 odsek 2 znie:
„(2)
Lehota na prihlásenie sa do výberového konania trvá najmenej päť pracovných dní a plynie odo dňa, ktorý nasleduje po dni vyhlásenia výberového konania. Lehotu možno predĺžiť, ak je zrejmé, že vyhlásené výberové konanie bude neúspešné z dôvodu podľa odseku 25 písm. c), alebo ak sa do výberového konania neprihlásili aspoň dvaja uchádzači. Uchádzač sa prihlasuje do výberového konania podaním žiadosti o zaradenie do výberového konania (ďalej len „žiadosť o zaradenie“) spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi na príslušný služobný úrad. Služobný úrad môže v odôvodnených prípadoch zmeniť v registri výberových konaní vybrané údaje žiadosti o zaradenie. Na opakovane podanú totožnú žiadosť o zaradenie s totožnými dokumentmi sa neprihliada.“.
39.
V § 41 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
v elektronickej podobe prostredníctvom verejného portálu po autentifikácii27) na verejnom portáli.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:
27) § 21 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
40.
V § 41 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
V žiadosti o zaradenie si uchádzač môže zvoliť požadovanú podobu doručovania písomností služobným úradom; elektronickú podobu doručovania písomností podľa § 43 ods. 1 písm. b) druhého bodu si možno zvoliť v žiadosti o zaradenie podanej podľa odseku 3 písm. b) po autentifikácii občianskym preukazom s elektronickým čipom. Uchádzač môže počas výberového konania požiadať v písomnej forme v listinnej podobe služobný úrad o zmenu podoby doručovania písomností; primerane platí postup podľa prvej vety.
(5)
Uchádzač osvedčuje splnenie predpokladov a požiadaviek uvedených vo vyhlásení výberového konania žiadosťou o zaradenie a ďalšími požadovanými dokumentmi.“.
41.
V § 41 ods. 6 druhej vete sa slová „Ak odsek 7 druhej vety neustanovuje inak, považuje sa povinnosť“ nahrádzajú slovom „Povinnosť“ a za slovo „úradu“ sa vkladajú slová „sa považuje“.
42.
V § 41 ods. 6 písm. d) sa slová „prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli do zriadenej elektronickej schránky28) služobného úradu.“ nahrádzajú slovami „služobnému úradu prostredníctvom verejného portálu.23a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 sa vypúšťa.
43.
V § 41 odseky 7 a 8 znejú:
„(7)
Služobný úrad môže v odôvodnených prípadoch zmeniť obsah vyhláseného výberového konania.
(8)
Ak sa žiadosť o zaradenie podá v listinnej podobe, služobný úrad ju zaeviduje do registra výberových konaní. Každému uchádzačovi prihlásenému do výberového konania je pridelený identifikátor v tvare reťazca zloženého z písmen, čísel a znakov, ktorý slúži na jeho identifikáciu v procese výberového konania; pridelený identifikátor sa uchádzačovi oznámi najneskôr v pozvánke na výberové konanie.“.
44.
V § 41 odsek 10 znie:
„(10)
Služobný úrad nezaradí do výberového konania uchádzača, ktorý nespĺňa predpoklady a požiadavky vyhláseného výberového konania alebo ktorý podal žiadosť o zaradenie alebo ďalšie požadované dokumenty po uplynutí lehoty na prihlásenie sa do výberového konania; služobný úrad túto skutočnosť oznámi nezaradenému uchádzačovi.“.
45.
V § 41 ods. 22 druhej vete sa slová „písm. c) alebo písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. b) alebo písm. c)“ a v tretej vete sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.
46.
V § 41 ods. 24 prvej vete sa vypúšťajú slová „na ústrednom portáli“ a slová „c) až e)“ sa nahrádzajú slovami „b) až d)“.
47.
V § 41 ods. 25 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).
48.
V § 41 sa za odsek 25 vkladá nový odsek 26, ktorý znie:
„(26)
Ak nie je vyhlásený výsledok výberového konania alebo vyhodnotenie uchádzačov vyhlásené spolu s výsledkom výberového konania v súlade so zápisnicou alebo záznamom, môže služobný úrad bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvedel, vyhlásiť prostredníctvom registra výberových konaní zmenu výsledku výberového konania v súlade so zápisnicou alebo záznamom. Ak dôjde v dôsledku zmeny výsledku výberového konania k zmene vybraného úspešného uchádzača, služobný úrad bezodkladne po vyhlásení zmeny výsledku výberového konania oznámi výsledok výberového konania vybranému úspešnému uchádzačovi.“.
Doterajšie odseky 26 a 27 sa označujú ako odseky 27 a 28.
49.
V § 42 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
zistí, že výberové konanie nebolo vyhlásené v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom; tým nie je dotknuté ustanovenie § 41 ods. 7.“.
50.
V § 42 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
51.
V § 42 ods. 2 sa za slovo „zrušeniu“ vkladá slovo „obsadzovaného“ a slová „obsadenie štátnozamestnaneckého miesta“ sa nahrádzajú slovami „jeho obsadenie“.
52.
V § 42 odsek 3 znie:
„(3)
Zrušenie výberového konania, zrušenie obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta alebo zánik dôvodu na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta služobný úrad bezodkladne vyhlási prostredníctvom registra výberových konaní.“.
53.
§ 42 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Zrušenie výberového konania sa bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom a zrušenie obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta alebo zánik dôvodu na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta všetkým uchádzačom, ktorí sa zúčastnili výberového konania.
(5)
Ak sa na základe výberového konania obsadzuje viacero štátnozamestnaneckých miest a po uskutočnení výberového konania bola časť z nich zrušená, oznámi sa bezodkladne zrušenie obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta dotknutému úspešnému uchádzačovi.“.
54.
V § 43 ods. 1 písm. b) a ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „na ústrednom portáli“.
55.
V § 43 ods. 1 písm. b) prvom bode a ods. 3 písm. b) prvom bode sa vypúšťajú slová „uvedenej v žiadosti o zaradenie“.
56.
V § 43 odsek 2 znie:
„(2)
Služobný úrad doručuje uchádzačovi písomnosti v podobe, ktorú si uchádzač zvolil v žiadosti o zaradenie alebo o ktorú požiadal vo výberovom konaní. Ak nemožno doručovať písomnosti podľa prvej vety, služobný úrad doručuje uchádzačovi písomnosti v inej podobe podľa odseku 1. Ak si uchádzač v listinnej žiadosti o zaradenie nezvolil podobu doručovania, doručuje mu služobný úrad písomnosti spravidla v listinnej podobe.“.
57.
V § 43 ods. 4 sa slová „elektronický formulár dostupný“ nahrádzajú slovami „písomnosť dostupná“.
58.
§ 44 znie:
㤠44
Ak sa štátnozamestnanecké miesto vhodné pre absolventa obsadzuje na základe výberového konania, obsadzuje sa na základe vonkajšieho výberového konania z absolventov. Na výberové konanie podľa prvej vety sa primerane vzťahujú ustanovenia § 40 až 43.“.
59.
V § 46 ods. 1 písmená a), b) a j) znejú:
„a)
vyhlásení výberového konania vrátane zmeny obsahu vyhláseného výberového konania,
b)
prihlásení sa do výberového konania, rozsahu údajov vyžadovaných v žiadosti o zaradenie a o zmene údajov žiadosti o zaradenie,
j)
zrušení výberového konania, zrušení obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta a zániku dôvodu na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta.“.
60.
V § 46 ods. 1 sa vypúšťa písmeno k).
61.
V § 47 sa v celom texte vypúšťajú slová „§ 39 ods. 1 písm. b) a“.
62.
V § 47 ods. 2 sa v celom texte slová „krajský súd a okresný súd“ nahrádzajú slovami „krajský súd, okresný súd, mestský súd a správny súd“.
63.
V § 51 ods. 2 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo iný údaj o zaradení v organizačnej štruktúre služobného úradu“.
64.
§ 108 vrátane nadpisu znie:
㤠108
Služobný preukaz štátneho zamestnanca
(1)
Štátny zamestnanec sa pri vykonávaní štátnej služby preukazuje služobným preukazom.
(2)
Služobný preukaz, ktorý vyhotoví služobný úrad, obsahuje najmä označenie služobného úradu, titul, meno a priezvisko štátneho zamestnanca, osobné číslo pridelené štátnemu zamestnancovi a fotografiu štátneho zamestnanca.
(3)
Služobný preukaz môže služobný úrad vyhotovovať aj prostredníctvom centrálneho informačného systému.39aa) Služobný preukaz vyhotovený podľa prvej vety môže okrem účelu podľa odseku 1 slúžiť pri vykonávaní štátnej služby aj na autentifikáciu štátneho zamestnanca v informačných systémoch a na autorizáciu elektronických písomností; na účel autorizácie elektronických písomností musí služobný preukaz spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.39ab)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 39aa a 39ab znejú:
39aa) § 17 zákona č. 99/2024 Z. z.
39ab) Čl. 3 ods. 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení.“.
65.
V § 118 ods. 2 sa slová „krajský súd alebo okresný súd“ nahrádzajú slovami „krajský súd, okresný súd, mestský súd alebo správny súd“.
66.
V § 142 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
67.
§ 159 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Služobný úrad, ktorý podľa osobitného predpisu30) určuje zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov služobným predpisom, je povinný zverejňovať tento služobný predpis na svojom webovom sídle.“.
68.
V § 173 ods. 1 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.
69.
V § 175 ods. 2 sa za slovom „lehoty“ vypúšťa čiarka a slová „ak § 41 ods. 2 alebo § 44 ods. 3 druhá veta neustanovuje inak“.
70.
Za § 193f sa vkladajú § 193g až 193k, ktoré vrátane nadpisu nad § 193g znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2024
§ 193g
(1)
Štátnemu zamestnancovi, ktorého štátnozamestnanecký pomer vznikol do 31. mája 2024, služobný úrad odovzdá opis štátnozamestnaneckého miesta, vypracovaný podľa predpisov účinných od 1. júna 2024, najneskôr do 31. októbra 2024.
(2)
Štátnozamestnanecké miesto vhodné pre absolventa určené podľa predpisov účinných do 31. mája 2024 sa považuje za štátnozamestnanecké miesto vhodné pre absolventa určené podľa predpisov účinných od 1. júna 2024. Služobný úrad je povinný určiť v systemizácii štátnozamestnanecké miesta vhodné pre absolventov podľa § 23 ods. 3 až 5 v znení účinnom od 1. júna 2024 najneskôr do 1. januára 2025.
(3)
Preukazovanie bezúhonnosti začaté do 31. mája 2024 sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. mája 2024. Evidencia údajov v súvislosti s preukazovaním bezúhonnosti v centrálnom informačnom systéme podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2024 sa skončí 31. júla 2024.
(4)
Výberové konanie a hromadné výberové konanie vyhlásené do 31. mája 2024 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. mája 2024. Evidencia výberových konaní a hromadných výberových konaní v registri výberových konaní podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2024 sa skončí 31. decembra 2024.
(5)
Výberové konanie podľa predpisov účinných od 1. júna 2024 možno vyhlásiť na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta, ktorého opis štátnozamestnaneckého miesta bol vypracovaný podľa predpisov účinných od 1. júna 2024.
§ 193h
(1)
Nadbytočného štátneho zamestnanca, ktorý do 31. mája 2024 podal žiadosť o zaradenie do registra nadbytočných štátnych zamestnancov, služobný úrad bezodkladne zaradí do registra nadbytočných štátnych zamestnancov podľa predpisov účinných
do 31. mája 2024.
(2)
Evidencia absolventa v registri úspešných absolventov, ktorý bol zaradený do registra úspešných absolventov do 31. mája 2024, skončí 31. júla 2024.
(3)
Evidencia nadbytočného štátneho zamestnanca v registri nadbytočných štátnych zamestnancov, ktorý bol zaradený do registra do 31. mája 2024 alebo podľa odseku 1, skončí 31. júla 2024.
§ 193i
Centrálny informačný systém podľa tohto zákona sa vyradí z prevádzky do 31. decembra 2024.
§ 193j
(1)
Služobný úrad, ktorý neposkytuje údaje do modulu služobných úradov podľa osobitného predpisu,64) je povinný oznamovať úradu vlády počet štátnozamestnaneckých miest, usporiadanie štátnozamestnaneckých miest podľa organizačnej štruktúry a podľa platových tried a schému organizačnej štruktúry do
a)
15. januára podľa stavu k 1. januáru a
b)
15. júla podľa stavu k 1. júlu.
(2)
Služobný úrad, ktorý neposkytuje údaje do modulu štátnych zamestnancov podľa osobitného predpisu,64) poskytuje úradu vlády na základe žiadosti údaje o štátnom zamestnancovi potrebné na štatistické a analytické účely v súvislosti s tvorbou a uskutočňovaním štátnej politiky v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov. Povinnosť služobného úradu podľa prvej vety sa vzťahuje na údaje o
a)
občianstve, veku a pohlaví,
b)
funkcii a o tom, či ide o vedúceho zamestnanca,
c)
kvalifikačných predpokladoch a ovládaní cudzieho jazyka,
d)
druhu štátnej služby a dni vzniku štátnozamestnaneckého pomeru,
e)
platových náležitostiach,
f)
vzdelávaní, služobnom hodnotení a iných skutočnostiach potrebných na dosiahnutie účelu podľa prvej vety.
§ 193k
(1)
Trvanie štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca vykonávajúceho lekársku posudkovú činnosť pri výkone štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti,45a) ktorý by inak skončil podľa § 82 ods. 5, možno opätovne predĺžiť najviac do 31. decembra 2028 dohodou o zmene štátnozamestnaneckého pomeru formou písomného dodatku k služobnej zmluve. Predĺženie štátnozamestnaneckého pomeru podľa prvej vety sa považuje za zmenu štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 55 ods. 1 písm. u).
(2)
Štátnozamestnanecké miesto v stálej štátnej službe alebo štátnozamestnanecké miesto v dočasnej štátnej službe, na ktorom sa vykonáva lekárska posudková činnosť podľa odseku 1, možno do 30. júna 2028 obsadiť aj prijatím občana, ktorý dovŕšil vek 65 rokov, do dočasnej štátnej služby, bez výberového konania. Štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca podľa prvej vety trvá po dobu dohodnutú v služobnej zmluve, najdlhšie však do 31. decembra 2028. Ustanovenia prvej a druhej vety sa nevzťahujú na štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 64 znie:
64) § 23 zákona č. 99/2024 Z. z.“.
71.
§ 196 sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8.
vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 128/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu údajov poskytovaných do registra výberových konaní, do registra úspešných absolventov a do registra nadbytočných štátnych zamestnancov v znení vyhlášky č. 506/2019 Z. z.“.
72.
Príloha č. 1 sa vypúšťa.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2024.
Zuzana Čaputová v. r.

v z. Peter Žiga v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 99/2024 Z. z.
ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV POSKYTOVANÝCH DO CENTRÁLNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU A SPRACÚVANÝCH V CENTRÁLNOM INFORMAČNOM SYSTÉME


a)
názov služobného úradu,
b)
názov bývalého služobného úradu,
c)
názov organizačného útvaru alebo iný údaj o zaradení v organizačnej štruktúre,
d)
údaje o štátnozamestnaneckom mieste,
e)
údaj, či ide o štátnozamestnanecké miesto vedúceho štátneho zamestnanca a jeho označenie,
f)
funkcia alebo názov štátnozamestnaneckého miesta,
g)
pozícia,
h)
kód zamestnanca (osobné číslo),
i)
titul, meno, priezvisko,
j)
rodné číslo alebo iné identifikačné číslo,
k)
dátum narodenia,
l)
pohlavie,
m)
občianstvo,
n)
kontaktné údaje,
o)
korešpondenčná adresa,
p)
adresa trvalého pobytu,
q)
adresa prechodného pobytu,
r)
údaje o vzdelaní,
s)
údaje o pracovných skúsenostiach,
t)
jazykové znalosti,
u)
počítačové znalosti,
v)
schopnosti a osobné vlastnosti,
w)
údaje o získaných licenciách a certifikátoch,
x)
typ vodičského oprávnenia,
y)
diskrétny údaj pre nahlásenie straty alebo odcudzenia služobného preukazu,
z)
údaj o zdravotnej spôsobilosti podľa osobitného predpisu a kategorizácia prác z hľadiska zdravotného rizika,
aa)
druh štátnej služby; ak ide o dočasnú štátnu službu aj jej typ,
ab)
údaje o prijatí na štátnozamestnanecké miesto, dočasnom preložení, trvalom preložení, vymenovaní do funkcie alebo o zvolení do funkcie, poverení vykonávaním funkcie vedúceho štátneho zamestnanca alebo o poverení zastupovaním vedúceho štátneho zamestnanca na štátnozamestnaneckom mieste vedúceho štátneho zamestnanca,
ac)
obdobie a spôsob obsadenia štátnozamestnaneckého miesta,
ad)
údaje o štátnozamestnaneckom pomere vrátane histórie pôsobnosti na služobnom úrade,
ae)
údaje o inom pracovnoprávnom vzťahu v služobnom úrade,
af)
údaje o služobnej praxi,
ag)
údaje o praxi v štátnej službe,
ah)
údaje o praxi mimo štátnej služby,
ai)
údaje o vzdelávaní vrátane vzdelávacích aktivít,
aj)
údaje o služobnom hodnotení,
ak)
údaje o odmeňovaní,
al)
údaje o skončení alebo zániku štátnozamestnaneckého pomeru,
am)
údaj, či spĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad požadovaný na štátnozamestnaneckom mieste,
an)
dátum úmrtia,
ao)
údaje o odstupnom a o odchodnom,
ap)
druh a číslo dokladu totožnosti, ak sa žiada o vydanie mandátneho certifikátu,
aq)
údaj o vydavateľovi dokladu totožnosti a dobe jeho platnosti, ak sa žiada o vydanie mandátneho certifikátu,
ar)
číslo sekundárneho dokladu, údaj o jeho vydavateľovi a dobe platnosti, ak sa žiada o vydanie mandátneho certifikátu; sekundárnym dokladom môže byť cestovný pas, vodičský preukaz, zbrojný preukaz, služobný preukaz, preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia alebo rodný list,
as)
údaje o autentifikačnom certifikáte,
at)
údaje o bezkontaktnom čipe služobného preukazu,
au)
údaje o mandátnom certifikáte a mandáte,
av)
údaje obsiahnuté v prílohe na overenie mandátu,
aw)
číslo, druh, dátum vydania a doba platnosti služobného preukazu,
ax)
fotografia na služobný preukaz,
ay)
údaje ustanovené osobitným predpisom40) na zabezpečenie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov,
az)
verejná listina získaná elektronicky z informačného systému generálnej prokuratúry,
ba)
údaje, ktoré sú obsahom dokumentov pripojených k žiadosti o zaradenie do výberového konania alebo k žiadosti o prijatie,
bb)
prihlasovacie heslo,
bc)
vek,
bd)
identifikátor lektora,
be)
čestné vyhlásenie, ktoré obsahuje žiadosť o zaradenie do výberového konania alebo žiadosť o zaradenie do registra absolventov,
bf)
identifikátor uchádzača vo výberovom konaní,
bg)
údaje súvisiace s vyhodnotením výberového konania a obsadením štátnozamestnaneckého miesta,
bh)
pravidelné miesto výkonu štátnej služby a pravidelné miesto výkonu štátnej služby na účely cestovných náhrad,
bi)
adresa a názov pracoviska služobného úradu.
1)
§ 15 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 2 ods. 4 a § 3 písm. d) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
Zákon č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 8 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení zákona č. 99/2024 Z. z.
6)
§ 9 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 21 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
8)
Napríklad § 38 ods. 3 a § 41 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
Napríklad § 21 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení zákona č. 470/2019 Z. z., zákon č. 95/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
§ 1 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
Napríklad § 7 zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov.
14)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) v platnom znení, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
Napríklad zákon č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2019 Z. z.
16)
Napríklad zákon č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
Napríklad § 41 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení zákona č. 99/2024 Z. z.
19)
§ 38 ods. 3 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení zákona č. 99/2024 Z. z.
20)
§ 18 ods. 3 a § 38 ods. 5 a 9 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 3 ods. 5 a § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
§ 9 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
Napríklad § 161 až 164 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
§ 108 ods. 3 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení zákona č. 99/2024 Z. z.
26)
Nariadenie (EÚ) 2016/679.
Zákon č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27)
Nariadenie (EÚ) 2016/679.
Zákon č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
Napríklad nariadenie (EÚ) 2016/679, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 95/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29)
Čl. 4 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/679.
§ 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z.
31)
Čl. 13 ods. 1 a čl. 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679.
§ 19 ods. 1 a § 20 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z.
37)
§ 38 až 44 a § 54 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
38)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
40)
§ 12 ods. 4, § 13 a § 20 ods. 5 zákona č. 192/2023 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.