72/2024 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

72
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
z 12. apríla 2024,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení neskorších predpisov
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. a vyhlášky č. 163/2022 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 2 ods. 1 a 2 sa slová „2. september“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „1. september“ v príslušnom tvare.
2.
V § 2 ods. 4 sa slová „prvý pondelok po 30. máji“ nahrádzajú slovami „pondelok posledného týždňa v mesiaci máj“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2024.
Tomáš Drucker v. r.