46/2024 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.03.2024 do 31.03.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

46
ZÁKON
z 13. februára 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. V
Zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 533/2021 Z. z., zákona č. 351/2022 Z. z., zákona č. 205/2023 Z. z. a zákona č. 287/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
3.
V § 131a sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
Čl. VI
Zákon č. 172/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení a dopĺňa takto:
V čl. VII sa slová „a čl. III bodov 4, 10 až 14“ nahrádzajú slovami „čl. III bodov 11, 12 a 14“ a na konci sa pripájajú slová „a čl. III bodov 4, 10 a 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2025“.
Čl. VII
Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení zákona č. 69/2023 Z. z., zákona č. 195/2023 Z. z., zákona č. 205/2023 Z. z. a zákona č. 272/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
36.
V § 43 sa slová „okrem § 1 až 7 a 9 až 42, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2024.“ nahrádzajú slovami „okrem § 1 až 7, § 9 ods. 1 písm. a) až o) a ods. 2, § 10 až 23, § 24 ods. 3 až 5 a ods. 9 až 12, § 25 až 34, § 36 až 39, § 40 ods. 1, 3 a 5 až 14, § 40a až 40c, § 41 bodov 3 až 7 a 9 a § 42, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2024, a § 9 ods. 1 písm. p), § 24 ods. 1 a 2, ods. 6 až 8, § 35, § 40 ods. 2 a 4 a § 41 bodov 1, 2, 8, 10 a 11, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2025.“.
Čl. VIII
Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení zákona č. 205/2023 Z. z. a zákona č. 272/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 63 ods. 1 a 2 sa slovo „2024“ nahrádza slovom „2025“.
2.
V § 63 ods. 3 sa slovo „2033“ nahrádza slovom „2034“.
3.
V § 65 ods. 2 až 6 sa slovo „2024“ nahrádza slovom „2025“.
4.
V § 65 ods. 7 sa slovo „2024“ nahrádza slovom „2025“ a slovo „2026“ sa nahrádza slovom „2027“.
5.
V § 65 ods. 8 sa slovo „2026“ nahrádza slovom „2027“.
6.
V § 65 ods. 11 sa slovo „2030“ nahrádza slovom „2031“ a slovo „2024“ sa nahrádza slovom „2025“.
7.
V § 65 ods. 13 sa slovo „2024“ nahrádza slovom „2025“.
8.
V § 65 ods. 14 sa slovo „2028“ nahrádza slovom „2029“.
9.
V § 65 ods. 16 sa slovo „2024“ nahrádza slovom „2025“.
10.
§ 65 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
„(18)
Na umiestnenie stavby jadrového zariadenia a stavby súvisiacej s jadrovým zariadením, pre ktorú bolo začaté konanie na Úrade jadrového dozoru do 31. marca 2025 podľa osobitného predpisu,1) sa vzťahuje zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 31. marca 2025. Návrh na vydanie územného rozhodnutia podľa predchádzajúcej vety možno podať do 31. marca 2027.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) § 17a zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
11.
V § 65a ods. 3 a 5 sa slovo „2024“ nahrádza slovom „2025“.
12.
V § 66 sa slovo „2024“ nahrádza slovom „2025“.
Čl. IX
Zákon č. 205/2023 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy sa mení a dopĺňa takto:
1.
V čl. I bode 19 nadpise pod § 24l sa slová „1. apríla 2024“ nahrádzajú slovami „1. apríla 2025“, v § 24l ods. 1, 3 a 5 sa slová „1. apríl 2024“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „1. apríl 2025“ v príslušnom tvare a v § 24l ods. 1, 2 a 5 sa slová „31. marec 2024“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „31. marec 2025“ v príslušnom tvare.
2.
Článok IV sa dopĺňa bodom 6, ktorý znie:
„6.
Za § 30h sa vkladá § 30i, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠30i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2024
(1)
Ustanovenie § 4 ods. 6 písm. b) sa do 31. marca 2025 nepoužije.
(2)
Do 31. marca 2025 je obec dotknutým orgánom vo veci posúdenia súladu dokumentácie navrhovanej stavby s dohodou uzatvorenou v spojení s investičnou činnosťou v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce a vydáva vo veci tohto súladu záväzné stanovisko v konaní o vydanie stavebného povolenia.“.
3.
Článok V sa dopĺňa bodom 14, ktorý znie:
„14.
Za § 31e sa vkladá § 31f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2024
(1)
Ustanovenia § 6a ods. 2 písm. p), § 7a ods. 2 písm. j), § 7d a § 14a ods. 2 písm. d) sa do 31. marca 2025 nepoužijú.
(2)
Do 31. marca 2025 je dotknutým orgánom vo veci posúdenia súladu dokumentácie navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, postupuje podľa odsekov 3 až 9 a vo veci tohto súladu záväzné stanovisko pre konanie podľa osobitného predpisu12) vydáva
a)
Bratislava, ak ide o iné stavby než jednoduché stavby,
b)
mestská časť, ak ide o jednoduché stavby a o stavby v lokalitách, kde tak určí štatút.
(3)
Žiadosť o záväzné stanovisko vo veci posúdenia súladu dokumentácie navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie sa doručuje Bratislave a mestskej časti, na území ktorej sa má nachádzať stavba; ak stavbu tvorí viac stavebných objektov, doručuje sa mestskej časti, na území ktorej sa má nachádzať hlavná stavba.
(4)
Lehota na vydanie záväzného stanoviska vo veci posúdenia súladu dokumentácie navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie je
a)
45 dní, ak ide o jednoduchú stavbu,
b)
75 dní, ak ide o inú stavbu než podľa písmena a) alebo písmena c), a
c)
90 dní, ak ide o stavbu dopravnej infraštruktúry, stavbu technickej infraštruktúry, stavbu jadrových zariadení, stavbu súvisiacu s jadrovým zariadením a stavbu významnej investície.
(5)
Ak ide o záväzné stanovisko vo veci posúdenia súladu dokumentácie navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, ktoré vydáva mestská časť, Bratislava môže do 15 dní doručiť mestskej časti svoje vyjadrenie. Vyjadrenie obsahuje vždy aj výrokovú časť, ktorá sa navrhuje zapracovať do záväzného stanoviska. Ak mestská časť nesúhlasí s výrokovou časťou vyjadrenia Bratislavy, je pred vydaním záväzného stanoviska povinná vyjadrenie s Bratislavou prerokovať.
(6)
Ak ide o záväzné stanovisko vo veci posúdenia súladu dokumentácie navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, ktoré vydáva Bratislava, mestská časť môže do 30 dní doručiť Bratislave svoje vyjadrenie. Vyjadrenie obsahuje vždy aj výrokovú časť, ktorá sa navrhuje zapracovať do záväzného stanoviska. Ak Bratislava nesúhlasí s výrokovou časťou vyjadrenia mestskej časti, je pred vydaním záväzného stanoviska povinná vyjadrenie s mestskou časťou prerokovať.
(7)
Lehota podľa odsekov 4 až 6 začína plynúť dňom doručenia žiadosti o záväzné stanovisko vo veci posúdenia súladu dokumentácie navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie Bratislave a mestskej časti.
(8)
Mestské zastupiteľstvo môže so súhlasom príslušnej mestskej časti v štatúte určiť lokality, v ktorých záväzné stanovisko vo veci posúdenia súladu dokumentácie navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, aj ak ide o iné než jednoduché stavby, vydáva mestská časť.
(9)
Vypracovanie záväzného stanoviska Bratislavy vo veci posúdenia súladu dokumentácie navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie zabezpečuje hlavný architekt.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
12) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
4.
V čl. VIII bod 12 znie:
„12.
V § 34 ods. 13 a 14 sa slová „právoplatného územného rozhodnutia o umiestnení stavby“ nahrádzajú slovami „vytýčenia priestorovej polohy stavby“ a vypúšťajú sa slová „rozhodnutie o umiestnení stavby stratí platnosť23g) alebo ak dôjde k jeho zmene a v dôsledku nej“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23g sa vypúšťa.“.
5.
V čl. VIII sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie:
„13.
V § 34 ods. 13 a 14 sa slová „verejnoprospešnej stavby“ nahrádzajú slovami „stavby vo verejnom záujme“.
Doterajšie body 13 až 15 sa označujú ako body 14 až 16.
6.
V čl. IX bode 3 nadpise pod § 80an sa slová „1. apríla 2024“ nahrádzajú slovami „1. apríla 2025“ a v celom texte § 80an sa slová „31. marca 2024“ nahrádzajú slovami „31. marca 2025“ a slová „31. marca 2026“ sa nahrádzajú slovami „31. marca 2027“.
7.
V čl. X body 38 a 39 znejú:
„38.
V § 16 odseky 14 až 16 znejú:
(14) Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) na základe návrhu Slovenskej komory architektov aktualizuje zoznam dokladov o vzdelaní ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 41c a v prípadoch ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi oznamuje zmeny Európskej komisii a členským štátom.
(15)
Komora môže v odôvodnených prípadoch uznať aj vzdelanie v inom študijnom odbore.
(16)
Komora môže vo výnimočných prípadoch podložených najmä úspešnou odbornou činnosťou uchádzačov povoliť výnimku z predpísaného vzdelania.“.
39.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
(17) Slovenská komora stavebných inžinierov na účely autorizácie podľa § 5, 5a a 5b a na účely hosťovania podľa § 15a uzná doklad o vzdelaní, ktorým je pre autorizáciu podľa
a)
§ 5 ods. 1 písm. a) doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa získanom štúdiom v študijnom programe, ktorý spĺňa podmienky podľa odsekov 1 až 9,
b)
§ 5 ods. 1 písm. b) a podľa § 5a ods. 1 doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa získanom štúdiom v príslušnom študijnom programe,
c)
§ 5b ods. 1 doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa získanom štúdiom v príslušnom študijnom programe, vysokoškolskom vzdelaní prvého stupňa v príslušnom študijnom programe, alebo úplnom strednom odbornom vzdelaní v príslušnom študijnom odbore.“.
8.
V čl. X bode 40 § 16a ods. 3 a 4 sa slová „§ 16 ods. 15 až 17“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 17“.
9.
V čl. X bode 44 § 16b ods. 3 písm. b) sa slová „§ 16 ods. 18“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 15“ a v písm. c) sa slová „§ 16 ods. 19“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 16“.
10.
V čl. X bod 78 znie:
„78.
V § 24 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
4. zoznam architektov spoločne poskytujúcich služby podľa § 9 ods. 1 a zoznam obchodných spoločností podľa § 14c ods. 1, ktorých spoločníkom alebo akcionárom je architekt, a podľa § 14c ods. 2, v ktorých architekt vykonáva činnosť odborného garanta,“.
11.
V čl. X sa za bod 78 vkladá nový bod 79, ktorý znie:
„79.
V § 24 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
5. zoznam územných plánovačov spoločne poskytujúcich služby podľa § 9 ods. 1 a zoznam obchodných spoločností podľa § 14c ods. 1, ktorých spoločníkom alebo akcionárom je územný plánovač, a podľa § 14c ods. 2, v ktorých územný plánovač vykonáva činnosť odborného garanta,“.“.
Doterajšie body 79 až 109 sa označujú ako body 80 až 110.“.
12.
V čl. X bode 109 v nadpise pod § 43dc sa slová „1. apríla 2024“ nahrádzajú slovami „1. apríla 2025“ a v celom texte § 43dc sa slová „31. marca 2024“ nahrádzajú slovami „31. marca 2025“ a slová „31. marca 2026“ sa nahrádzajú slovami „31. marca 2027“.
13.
V čl. XII bode 1 poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa slová „§ 2 ods. 7 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“ nahrádzajú slovami „§ 43b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.“.
14.
V čl. XII sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
3) § 2 ods. 7 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.“.
Doterajšie body 2 až 10 sa označujú ako body 3 až 11.“.
15.
Článok XII sa dopĺňa bodom 12, ktorý znie:
„12.
Za § 32i sa vkladá § 32j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32j
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2024
Na účely § 2 ods. 1 písm. d), e), p) a r) sa do 31. marca 2025 kolaudačným osvedčením rozumie kolaudačné rozhodnutie stavebného úradu.“.
16.
V čl. XIV sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie:
„5.
V § 14 odsek 2 znie:
(2) Okresný úrad je dotknutým orgánom16b)
a)
pri prerokúvaní územných plánov obcí a zón,
b)
v územnom konaní,
c)
v stavebnom konaní a v kolaudačnom konaní, ak ide o zariadenie civilnej ochrany.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16b znie:
16b) § 15 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.
§ 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.“.
Doterajšie body 5 až 9 sa označujú ako body 6 až 10.
17.
V čl. XVII sa vypúšťa bod 5.
18.
V čl. XVIII sa pred bod 1 vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1.
V § 1a sa za slová „Umiestnenie stavby diaľnice sa“ vkladajú slová „v územnom pláne mikroregiónu a“.
Doterajšie body 1 až 5 sa označujú ako body 2 až 6.
19.
V čl. XXI bod 1 znie:
„1.
V § 2 písmená h) a i) znejú:
h) letiskom územne vymedzená plocha alebo určená plocha na konštrukcii trvalo alebo dočasne určená na vzlety a pristátia príslušnej kategórie lietadiel alebo bezpilotných leteckých systémov a s tým súvisiace činnosti, na ktorej sú umiestnené letiskové stavby, letecké pozemné zariadenia a ďalšie objekty slúžiace leteckej prevádzke a ktorá spĺňa požiadavky podľa leteckých predpisov alebo osobitných predpisov;1ab) na účely tohto zákona sa za letisko považuje aj heliport,
i)
leteckým pozemným zariadením komponenty, systémy a pozemné technické zariadenia a ich programové prostriedky, ktoré majú vplyv na bezpečnosť letovej prevádzky a sú určené na poskytovanie leteckých navigačných služieb, riadenie vzdušného priestoru alebo na riadenie toku letovej prevádzky, a svetlá a svetelné návestidlá, ktoré majú vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky,“.
20.
V čl. XXI bod 6 znie:
„6.
§ 27 vrátane nadpisu znie:
㤠27
Zriaďovanie alebo zrušenie civilných letísk
(1)
Zriadiť alebo zrušiť civilné letisko možno len so súhlasom, ktorý na základe žiadosti vydáva ministerstvo po vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov a obcí a na základe záväzného stanoviska Dopravného úradu. Bez súhlasu vydaného podľa prvej vety nie je možné začať konanie vo výstavbe.
(2)
Ministerstvo môže udeliť súhlas podľa odseku 1 so zrušením civilného letiska na žiadosť vlastníka civilného letiska, prevádzkovateľa civilného letiska alebo vlastníka pozemku, na ktorom sa civilné letisko nachádza.“.
21.
V čl. XXI sa za bod 6 vkladajú nové body 7 a 8, ktoré znejú:
„7.
§ 28 vrátane nadpisu znie:
㤠28
Špeciálny stavebný úrad a dotknutý orgán
(1)
Dopravný úrad je špeciálnym stavebným úradom6) pre stavby v územných obvodoch letísk, stavby letísk a stavby pre letecké pozemné zariadenia.
(2)
Dopravný úrad ako špeciálny stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie pre
a)
stavbu letiska, ak je vydané povolenie na prevádzkovanie letiska,
b)
stavbu pre letecké pozemné zariadenie, ak je vydané povolenie na prevádzkovanie leteckého pozemného zariadenia.
(3)
Dopravný úrad je dotknutým orgánom štátnej správy a záujmy civilného letectva uplatňuje formou záväzného stanoviska
a)
v územnom konaní o umiestnení stavby, ak ide o
1.
letiskové stavby,
2.
stavby pre letecké pozemné zariadenia,
3.
stavby v plošnom priemete ochranných pásem letísk, ochranných pásem leteckých pozemných zariadení a ochranných pásem osobitných letísk, ktorých realizáciou by mohli byť porušené zákazy alebo obmedzenia určené rozhodnutím o určení alebo zmene ochranných pásem,
4.
stavby mimo ochranných pásem letísk, ochranných pásem leteckých pozemných zariadení alebo ochranných pásem osobitných letísk, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, ak ide o stavby podľa § 30 ods. 1,
b)
v územnom konaní o využití územia pri
1.
letiskách s trávnatým povrchom,
2.
osobitných letiskách s trávnatým povrchom,
3.
rozhodovaní o využívaní územia v plošnom priemete ochranných pásem letísk, ochranných pásem leteckých pozemných zariadení alebo ochranných pásem osobitných letísk, pri ktorom by mohli byť porušené zákazy alebo obmedzenia určené rozhodnutím o určení ochranných pásem,
c)
v stavebnom konaní, v kolaudačnom konaní, v konaní o zmene stavby, v konaní o odstránenie stavby alebo pri povoľovaní stavieb, ak ide o
1.
letiskové stavby,
2.
stavby pre letecké pozemné zariadenia,
3.
stavby alebo činnosti v plošnom priemete ochranných pásem letísk, ochranných pásem leteckých pozemných zariadení alebo ochranných pásem osobitných letísk, ktorých realizáciou by mohli byť porušené zákazy alebo obmedzenia určené rozhodnutím o určení ochranných pásem,
4.
stavby alebo činnosti mimo ochranných pásem letísk, ochranných pásem leteckých pozemných zariadení alebo ochranných pásem osobitných letísk, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, ak ide o stavby alebo činnosti podľa § 30 ods. 1,
d)
v konaní o vydanie povolenia na predčasné užívanie
1.
letiskovej stavby,
2.
stavby pre letecké pozemné zariadenia.
(4)
Záväzné stanovisko Dopravného úradu podľa odseku 3 stráca platnosť, ak sa v lehote dvoch rokov odo dňa jeho vydania nezačne konanie, na účely ktorého bolo takéto záväzné stanovisko vydané.
(5)
Dopravný úrad je dotknutým orgánom štátnej správy a záujmy civilného letectva uplatňuje formou
a)
stanoviska pri prerokúvaní
1.
návrhu územnoplánovacej dokumentácie vrátane jej zmien a doplnkov,
2.
územnoplánovacích podkladov vrátane ich zmien a doplnkov,
b)
súhlasu
1.
pred vykonaním ohlásenia stavby alebo činnosti podľa osobitného predpisu6a) v plošnom priemete ochranných pásem letísk, ochranných pásem leteckých pozemných zariadení alebo ochranných pásem osobitných letísk, ktorých realizáciou by mohli byť porušené zákazy alebo obmedzenia určené rozhodnutím o určení ochranných pásem,
2.
pred vykonaním ohlásenia stavby alebo činnosti podľa osobitného predpisu6a) mimo ochranných pásem letísk, ochranných pásem leteckých pozemných zariadení alebo ochranných pásem osobitných letísk, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, ak ide o stavby alebo činnosti podľa § 30 ods. 1,
c)
stanoviska pri vydaní súhlasu so skúšobnou prevádzkou letiskovej stavby alebo so skúšobnou prevádzkou stavby pre letecké pozemné zariadenia podľa osobitného predpisu,6b)
d)
stanoviska, záväzného stanoviska alebo súhlasu v konaní podľa osobitného predpisu.6c)
(6)
Ak ide o stavbu alebo vykonávanie činností podľa § 30 ods. 1, je súhlas Dopravného úradu vydaný podľa § 30 ods. 1 a 2
a)
súčasťou záväzného stanoviska podľa odseku 3 písm. c) štvrtého bodu alebo
b)
súčasťou súhlasu podľa odseku 5 písm. b) druhého bodu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a až 6c znejú:
6a) § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
6b) § 84 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
6c) Napríklad zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 452/2021 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8.
§ 28 vrátane nadpisu znie:
§ 28
Dotknutý orgán
(1)
Dopravný úrad je dotknutým orgánom štátnej správy a záujmy civilného letectva uplatňuje formou
a)
stanoviska pri prerokúvaní
1.
návrhu územnoplánovacej dokumentácie vrátane jej zmien a doplnkov,
2.
územnoplánovacích podkladov vrátane ich zmien a doplnkov,
b)
stanoviska, záväzného stanoviska alebo súhlasu v konaní podľa osobitného predpisu,5)
c)
súhlasu
1.
pred vykonaním ohlásenia drobnej stavby alebo drobných stavebných prác podľa písmena e) prvého bodu,
2.
pre letiskové stavby s trávnatým povrchom, ak nejde o trvalú úpravu pozemku podľa všeobecného predpisu o výstavbe,6)
d)
záväzného stanoviska dotknutého orgánu vo výstavbe, ak ide o
1.
letiskové stavby,
2.
stavby pre letecké pozemné zariadenia,
e)
záväzného stanoviska pri prerokovaní návrhu stavebného zámeru, v konaní o stavebnom zámere alebo pri nariaďovaní stavebných prác alebo ak si to Dopravný úrad v záväznom stanovisku vyhradil aj pri kolaudácii stavby, pri zmene stavby, pri odstránení stavby, ak ide o stavby alebo činnosti vo výstavbe
1.
v plošnom priemete ochranných pásem letísk, ochranných pásem leteckých pozemných zariadení alebo ochranných pásem osobitných letísk, ktorých realizáciou by mohli byť porušené zákazy alebo obmedzenia určené rozhodnutím o určení alebo zmene ochranných pásem,
2.
mimo ochranných pásem letísk, ochranných pásem leteckých pozemných zariadení alebo ochranných pásem osobitných letísk, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, ak ide o stavby alebo činnosti podľa § 30 ods. 3,
f)
stanoviska
1.
pri povolení skúšobnej prevádzky letiskovej stavby alebo stavby pre letecké pozemné zariadenia,
2.
pri povolení predčasného užívania letiskovej stavby alebo stavby pre letecké pozemné zariadenia.
(2)
Stanovisko, záväzné stanovisko alebo súhlas Dopravného úradu podľa odseku 1 písm. b) a e) stráca platnosť, ak sa v lehote dvoch rokov odo dňa jeho vydania nezačne konanie alebo činnosť vo výstavbe, na účely ktorých bolo stanovisko, záväzné stanovisko alebo súhlas vydané.
(3)
Pri príprave stanoviska, záväzného stanoviska alebo súhlasu je Dopravný úrad oprávnený si vyžiadať stanovisko osoby, ktorá môže byť stavbou, stavebnými prácami alebo činnosťou dotknutá, a v žiadosti určiť lehotu na doručenie stanoviska.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:
„“.
5) Napríklad zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
6) § 2 písm. d) zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a až 6c sa vypúšťajú.“.
Doterajšie body 7 až 44 sa označujú ako body 9 až 46.
22.
V čl. XXI bod 20 znie:
„20.
V § 32 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo leteckého pozemného zariadenia“ a slová „alebo leteckého zariadenia“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Ak žiadateľ o prevádzkovanie letiska nespĺňa podmienku odbornej spôsobilosti, je povinný určiť zodpovedného zástupcu, ktorý spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti. Zodpovedný zástupca je fyzická osoba určená prevádzkovateľom letiska, prostredníctvom ktorej prevádzkovateľ letiska zabezpečuje odborné vykonávanie činností počas prevádzkovania letiska. Ak ide o verejné letisko, zodpovedný zástupca musí byť zamestnancom prevádzkovateľa letiska.“.
23.
V čl. XXI bode 29 § 33a odsek 3 znie:
„(3)
Letecké pozemné zariadenie možno použiť v civilnom letectve len so súhlasom, ktorý vydáva Dopravný úrad na základe žiadosti. Súhlas podľa prvej vety sa nevyžaduje, ak ide o vybavenie letiska súvisiace s bezpečnosťou podľa osobitného predpisu,8af) a komponenty ATM/ANS a systémy ATM/ANS podľa osobitného predpisu.8ag) Dopravný úrad vydá súhlas na použitie leteckého pozemného zariadenia v civilnom letectve po overení súladu technickej špecifikácie leteckého pozemného zariadenia s požiadavkami podľa leteckého predpisu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8af a 8ag znejú:
„“.
8af) Čl. 35 nariadenia (EÚ) 2018/1139 v platnom znení.
8ag) Čl. 45 nariadenia (EÚ) 2018/1139 v platnom znení.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1768 zo 14. júla 2023, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá osvedčovania a vyhlásenia týkajúcich sa systémov manažmentu letovej prevádzky/leteckých navigačných služieb a komponentov manažmentu letovej prevádzky/leteckých navigačných služieb (Ú. v. EÚ, L 228, 15. 9. 2023).“.
24.
V čl. XXI bode 29 § 33a odsek 9 znie:
„(9)
Na prevádzkovateľa leteckého pozemného zariadenia a držiteľa osvedčenia podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia § 32 ods. 4 a 7; zodpovedný zástupca musí byť ich zamestnancom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8ah sa vypúšťa.“.
25.
V čl. XXI bod 43 znie:
„43.
V § 55 odsek 2 znie:
(2) Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní vo veciach
a)
zákazu a obmedzenia letov podľa § 6,
b)
určovania podmienok vykonávania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota podľa § 7 ods. 2,
c)
vyšetrovania leteckých nehôd podľa § 18,
d)
vydávania a uznávania preukazov spôsobilosti leteckého personálu podľa § 19,
e)
overovania spôsobilosti lietadiel a iných výrobkov leteckej techniky podľa § 22 až 24,
f)
stanovísk, súhlasov a záväzných stanovísk podľa § 28,
g)
súhlasov podľa § 29 ods. 4,
h)
schvaľovania kurzov odbornej prípravy podľa § 34a ods. 8,
i)
povoľovania nepravidelných dopravných letov podľa § 39,
j)
povoľovania iných ako dopravných letov zahraničných prevádzkovateľov lietadiel za odplatu podľa § 40,
k)
podľa § 41 ods. 1 písm. e) a ods. 11,
l)
udeľovania výnimiek podľa § 47 písm. t),
m)
udeľovania výnimiek alebo povolení podľa § 48 ods. 1 písm. y),
n)
prijímania leteckých predpisov podľa § 56.“.
26.
V čl. XXI bod 46 znie:
„46.
Za § 57h sa vkladajú § 57i až § 57k, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným
od 1. apríla 2024
§ 57i
(1)
Lehota desiatich rokov podľa § 29b ods. 2 písm. b), ktorá začala plynúť pred 1. aprílom 2024, zostáva zachovaná podľa predpisov účinných od 1. apríla 2024.
(2)
Dopravný úrad je povinný splnenie podmienky podľa § 32 ods. 3 skúmať, ak ide o letisko, pri ktorom žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie letiska bola podaná po 1. apríli 2024, alebo ak ide o osobitné letisko, pri ktorom žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 bola podaná po 1. apríli 2024.
(3)
Ak ide o letisko s povolením na prevádzkovanie letiska, ktoré nadobudlo právoplatnosť pred 1. aprílom 2024, alebo o osobitné letisko s rozhodnutím o určení podmienok prevádzkovania osobitného letiska, ktoré nadobudlo právoplatnosť pred 1. aprílom 2024, Dopravný úrad splnenie podmienky podľa § 32 ods. 3 skúma len na základe podnetu vlastníka pohybovej plochy alebo jej pásov, alebo dosadacej a odpútacej plochy a plochy konečného priblíženia a vzletu, letiskových stavieb alebo nezastavaných pozemkov, ktoré sa užívajú na účel prevádzkovania letiska alebo osobitného letiska, alebo prevádzkovateľa letiska alebo držiteľa rozhodnutia o určení podmienok prevádzkovania osobitného letiska; to neplatí, ak ide o verejné letisko prevádzkované letiskovou spoločnosťou podľa osobitného predpisu.8aaaa) Prevádzkovateľ letiska a držiteľ rozhodnutia o určení podmienok prevádzkovania osobitného letiska podľa prvej vety sú povinní Dopravnému úradu preukázať splnenie podmienky podľa § 32 ods. 3 do jedného roka odo dňa doručenia výzvy Dopravného úradu na jej preukázanie, inak platnosť povolenia na prevádzkovanie letiska alebo rozhodnutia o určení podmienok prevádzkovania osobitného letiska zaniká. Lehotu podľa druhej vety môže Dopravný úrad pred jej uplynutím na základe odôvodnenej žiadosti prevádzkovateľa letiska alebo držiteľa rozhodnutia o určení podmienok prevádzkovania osobitného letiska predĺžiť, a to aj opakovane, ak nastanú okolnosti hodné osobitného zreteľa, najmä ak ide o veľký počet vlastníkov.
(4)
Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. marca 2024 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2024.
(5)
Rozhodnutia vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do uplynutia doby, na ktorú boli vydané.
§ 57j
Do 31. marca 2025 nemožno bez súhlasu ministerstva so zriadením civilného letiska alebo bez súhlasu ministerstva so zrušením civilného letiska vydať územné rozhodnutie; ustanovenie § 27 ods. 1 druhej vety sa nepoužije.
§ 57k
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2025
(1)
Pôsobnosť Dopravného úradu ako špeciálneho stavebného úradu pre stavby v územných obvodoch letísk, stavby letísk a stavby pre letecké pozemné zariadenia prechádza od 1. apríla 2025 na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.
(2)
Konania Dopravného úradu pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre stavby v územných obvodoch letísk, stavby letísk a stavby pre letecké pozemné zariadenia, ktoré do 31. marca 2025 začal Dopravný úrad a ktoré neboli právoplatne skončené pred 1. aprílom 2025, dokončí Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. aprílom 2025, zostávajú zachované.
(3)
Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov Dopravného úradu, ktorí plnili úlohy súvisiace s výkonom pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre stavby v územných obvodoch letísk, stavby letísk a stavby pre letecké pozemné zariadenia, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov, prechádzajú od 1. apríla 2025 z Dopravného úradu na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. Nároky štátnych zamestnancov a zamestnancov vyplývajúce z prechodu práv a povinností uspokojí Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.
(4)
Majetok štátu, pohľadávky a záväzky, ktoré mal k 31. marcu 2025 v správe Dopravný úrad pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre stavby v územných obvodoch letísk, stavby letísk a stavby pre letecké pozemné zariadenia, prechádzajú od 1. apríla 2025 do správy Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.
(5)
Podrobnosti o prechode práv a povinností podľa odseku 3 a o prechode správy majetku štátu, pohľadávok a záväzkov podľa odseku 4 sa upravia dohodou medzi Dopravným úradom a Úradom pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.“.
27.
V čl. XXXII bode 6 nadpise pod § 52zzv sa slová „1. apríla 2024“ nahrádzajú slovami „1. apríla 2025“ a v § 52zzv sa slová „31. marec 2024“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „31. marec 2025“ v príslušnom tvare.
28.
V čl. XXXIII bod 11 znie:
„11.
Za § 29d sa vkladá § 29e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠29e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2024
(1)
Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré žiadajú o trvalé odňatie alebo dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy, môžu do 31. marca 2025 namiesto dokladu podľa § 17 ods. 5 písm. g) k žiadosti priložiť záväzné stanovisko orgánu územného plánovania podľa osobitného predpisu.10a)
(2)
Hranicou zastavaného územia obce pre obec, ktorá má územný plán schválený podľa doterajších predpisov, alebo pre obec, ktorá nemá územný plán, je až do schválenia nového územného plánu podľa všeobecného predpisu o územnom plánovaní hranica územia určeného lomovými bodmi zastavaného územia obce, ktoré boli premietnuté do katastra k 1. januáru 1990.“.
29.
V čl. XXXIV bode 20 nadpise pod § 37bf sa slová „1. apríla 2024“ nahrádzajú slovami „1. apríla 2025“.
30.
V čl. XXXV bode 10 nadpise pod § 104p sa slová „1. apríla 2024“ nahrádzajú slovami „1. apríla 2025“ a v § 104p ods. 1 sa slová „31. decembra 2024“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2025“ a slová „31. marca 2024“ sa nahrádzajú slovami „31. marca 2025“.
31.
V čl. XXXVII sa za bod 8 vkladá nový bod 9, ktorý znie:
„9.
V § 10 ods. 2 prvá veta znie: „Na priestorové usporiadanie územia s umiestnením stavieb v ochrannom pásme lesa a na určenie funkčného využívania územia15a) v ochrannom pásme lesa, ako aj na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa sa vyžaduje záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
15a) § 22 ods. 4 a § 31 ods. 7 a 21 zákona č. 200/2022 Z. z.“.
Doterajšie body 9 až 21 sa označujú ako body 10 až 22.
32.
V čl. XXXVII bod 22 znie:
„22.
V § 60 ods. 2 písmeno d) znie:
d) dáva záväzné stanovisko v konaniach a postupoch podľa § 10 ods. 2,“.
33.
V čl. XLII sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2.
V § 18 sa na konci pripája táto veta: „Úrad je dotknutým orgánom v procese územného plánovania,13a) ak ide o stavbu, v ktorej sa bude zaobchádzať s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
13a) § 15 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.“.
Doterajší bod 2 sa označuje ako bod 3.
34.
V čl. XLIII sa vypúšťa bod 3.
35.
V čl. XLIV bode 22 nadpise pod § 9e sa slová „1. apríla 2024“ nahrádzajú slovami „1. apríla 2025“ a v § 9e ods. 1 a 2 sa slová „31. marca 2024“ nahrádzajú slovami „31. marca 2025“.
36.
V čl. XLVIII bod 21 znie:
„21.
V § 102 ods. 1 písmeno ad) znie:
ad) je dotknutým orgánom štátnej správy pri prerokúvaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie vrátane jej zmien a doplnkov z hľadiska umiestnenia dráh v území, ich napojení a križovaní a ich technických a prevádzkových parametrov,“.
37.
V čl. XLVIII bode 25 nadpise pod § 112i, § 112i ods. 1 až 3 a 5 sa slová „1. apríla 2024“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „1. apríla 2025“ v príslušnom tvare a v § 112i ods. 2 a 5 sa slová „31. marec 2024“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „31. marec 2025“ v príslušnom tvare.
38.
V čl. LI bode 12 nadpise pod § 96m, § 96m ods. 1 a 3 sa slová „1. apríla 2024“ nahrádzajú slovami „1. apríla 2025“ a v § 96m ods. 3 sa slová „31. marcu 2024“ nahrádzajú slovami „31. marcu 2025“.
39.
V čl. LIII sa pred bod 1 vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1.
V § 2 odsek 1 znie:
(1) Vyvlastnenie možno uskutočniť len
a)
v nevyhnutnej miere,
b)
vo verejnom záujme na účel ustanovený zákonom alebo pre verejnoprospešné stavby podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie, pričom verejný záujem na vyvlastnení sa musí preukázať vo vyvlastňovacom konaní,
c)
za primeranú náhradu, a
d)
ak cieľ vyvlastnenia nemožno dosiahnuť dohodou alebo iným spôsobom.“.
Doterajšie body 1 až 15 sa označujú ako body 2 až 16.
40.
V čl. LIII bod 3 znie:
„3.
V § 7 ods. 1 sa slová „príslušný okresný úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „príslušný regionálny úrad Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „regionálny úrad“)“.
41.
V čl. LIII body 5 až 7 znejú:
„5.
V § 7 ods. 2 písm. a) sa slová „okresný úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „regionálny úrad“.
6.
V § 7 ods. 2 písm. b) a f) sa slová „okresných úradov v sídlach krajov“ nahrádzajú slovami „regionálnych úradov“.
7.
V § 7 ods. 2 písm. c) sa slová „okresný úrad v sídle kraja, ktorý“ nahrádzajú slovami „regionálny úrad, ktorý“.
42.
V čl. LIII bod 16 znie:
„16.
Za § 19a sa vkladajú § 19b a 19c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠19b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2024
(1)
Konania o vyvlastnení začaté a právoplatne neukončené do 31. marca 2024 sa dokončia podľa predpisu účinného do 31. marca 2024. Konania podľa prvej vety dokončí na prvom stupni regionálny úrad a na druhom stupni úrad.
(2)
Do 31. marca 2025 sa na účely § 2 ods. 2 záväzným stanoviskom obce alebo mestskej časti rozumie záväzné stanovisko orgánu územného plánovania vydané na žiadosť podľa všeobecného predpisu o územnom plánovaní.
§ 19c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2025
(1)
Konania o vyvlastnení začaté a právoplatne neukončené do 31. marca 2025 sa dokončia podľa predpisu účinného do 31. marca 2025.
(2)
Ak ide o konanie o vyvlastnení, ktoré sa začalo po 31. marci 2025 a ktoré sa vedie na účely získania práva k pozemku alebo k stavbe a toto právo sa bude preukazovať na účely konania, ktoré sa podľa všeobecného predpisu o výstavbe dokončí podľa predpisov účinných do 31. marca 2025, na takéto konanie o vyvlastnení sa použije predpis účinný do 31. marca 2025. Konanie podľa prvej vety vedie na prvom stupni regionálny úrad a na druhom stupni úrad.“.
43.
V čl. LIV bode 21 nadpise pod § 16 sa slová „1. apríla 2024“ nahrádzajú slovami „1. apríla 2025“ a v § 16 ods. 1 a 2 sa slová „31. marca 2024“ nahrádzajú slovami „31. marca 2025“.
44.
V čl. LIV bode 22 sa za slová „v celom texte zákona“ vkladajú slová „okrem § 13 a 16“.
45.
V čl. LX sa slová „čl. I až IV, čl. V bodov 1 až 4, 7 a 10, čl. VI bodu 5, čl. VII až XXII, čl. XXIII bodov 1, 2 a 9 až 15, čl. XXIV až XLVII, čl. XLVIII bodov 1 až 14 a 16 až 26, čl. XLIX, čl. L bodov 1 až 16 a 18 až 20, čl. LI až LVI, čl. LVII bodov 1 a 9 až 20, čl. LVIII bodov 1 a 8 až 37 a čl. LIX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2024, a čl. V bodu 13 a čl. VI bodu 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2025“ nahrádzajú slovami:
„čl. I bodov 1 až 3 a 7, čl. II bodov 1 a 6, čl. III bodov 2, 3 a 5, čl. IV bodov 2 až 5 a 6, čl. V bodov 1 až 4, 7, 10, 13 a 14, čl. VI bodov 5 a 7, čl. VII bodov 1 a 2, čl. VIII bodov 1, 6, 10, 11 a 13, čl. IX bodu 6, čl. X bodov 11, 13, 15 až 17, 19, 20, 22, 24, 27 až 35, 37, 38, 41, 45, 48, 50 až 55, 57, 60 až 64, 67, 68, 70, 71, 74, 78, 85 až 91, 95 až 100, 103, 105 až 108 a 110, čl. XII bodov 1, 3 až 5, 9, 11 a 12, čl. XIII bodu 8, čl. XIV bodov 2, 4 a 5, čl. XV bodu 6, čl. XVI bodov 2 a 3, čl. XVII bodov 1, 2 a 4, čl. XVIII bodu 1, čl. XIX bodov 1 a 3, čl. XXI bodov 1 až 7, 9 až 12, § 30 ods. 1 a 2 v bode 13, 14 až 34, 36 až 45 a § 57i a 57j v bode 46, čl. XXIII bodov 1, 2 a 13, čl. XXVI bodu 4, čl. XXVII, čl. XXIX bodov 2 a 3, čl. XXXI, čl. XXXII bodu 1, čl. XXXIII bodov 1, 3 až 8, 10 a 11, čl. XXXVI bodu 5, čl. XXXVII bodov 1, 2, 4, 9, 14 až 16, 18, 19 a 21, čl. XXXVIII bodov 5 a 7, čl. XLII bodu 2, čl. XLIII bodov 6 a 7, čl. XLIV bodov 3, 16 a 17, čl. XLVIII bodov 3 a 21, čl. L bodov 1 až 16 a 18 až 20, čl. LI bodu 3, čl. LII, čl. LIII bodov 1, 3 až 7, 10 až 12 a § 19b v bode 16, čl. LVII bodu 17 a čl. LVIII bodov 1 a 8 až 37, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2024, a
čl. I bodov 4 až 6 a 8 až 20, čl. II bodov 2 až 5 a 7, čl. III bodov 1 a 4, čl. IV bodu 1, čl. VII bodu 3, čl. VIII bodov 2 až 5, 7 až 9, 12 a 14 až 16, čl. IX bodov 1 až 5 a 7 až 10, čl. X bodov 1 až 10, 12, 14, 18, 21, 23, 25, 26, 36, 39, 40, 42 až 44, 46, 47, 49, 56, 58, 59, 65, 66, 69, 72, 73, 75 až 77, 79 až 84, 92 až 94, 101, 102, 104 a 109, čl. XI, čl. XII body 2, 6 až 8 a 10, čl. XIII bodov 1 až 7 a 9 až 18, čl. XIV bodov 1, 3 a 6 až 10, čl. XV bodov 1 až 5, čl. XVI bodu 1, čl. XVII bodov 3 a 6 až 8, čl. XVIII bodov 2 až 6, čl. XIX bodov 2 a 4, čl. XX, čl. XXI bodov 8, § 30 ods. 3 v bode 13, bodu 35 a § 57k v bode 46, čl. XXII, čl. XXIII bodov 9 až 12, 14 a 15, čl. XXIV, čl. XXV, čl. XXVI bodov 1 až 3 a 5, čl. XXVIII, čl. XXIX bodov 1 a 4 až 9, čl. XXX, čl. XXXII bodov 2 až 6, čl. XXXIII bodov 2, 8 a 9, čl. XXXIV, čl. XXXV, čl. XXXVI bodov 1 až 4 a 6 až 8, čl. XXXVII bodov 3, 5 až 8, 10 až 13, 17, 20 a 22, čl. XXXVIII bodov 1 až 4, 6 a 8 až 10, čl. XXXIX až XLI, čl. XLII bodov 1 a 3, čl. XLIII bodov 1, 2, 4, 5, 8 až 10, čl. XLIV bodov 1, 2, 4 až 15 a 18 až 26, čl. XLV až XLVII, čl. XLVIII bodov 1, 2, 4 až 14, 16 až 20 a 22 až 26, čl. XLIX, čl. LI bodov 1, 2 a 4 až 13, čl. LIII bodov 2, 8, 9, 13 až 15 a § 19c v bode 16, čl. LIV až LVI, čl. LVII bodov 1, 9 až 16 a 18 až 20 a čl. LIX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2025“.
Čl. X
Zákon č. 272/2023 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy sa mení a dopĺňa takto:
1.
V čl. III sa za bod 32 vkladá nový bod 33, ktorý znie:
„33.
V § 67 písmeno f) znie:
f) je dotknutým orgánom v konaní a vydáva záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. a) ku Koncepcii územného rozvoja regiónu, územnému plánu mikroregiónu a územnému plánu obce, podľa § 9 ods. 1 písm. b) v územiach s tretím, štvrtým a piatym stupňom ochrany, podľa § 9 ods. 1 písm. d) až g), j) a k) a podľa § 9 ods. 1 písm. l) k programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku a ako dotknutý orgán podľa osobitného predpisu100ab) vydáva záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. t), ak na jeho vydanie nie je podľa tohto zákona príslušné ministerstvo,“.
Doterajšie body 33 až 38 sa označujú ako body 34 až 39.
2.
Čl. III sa dopĺňa bodom 40, ktorý znie:
„40.
Za § 104i sa vkladá § 104j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠104j
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2024
Orgán ochrany prírody je do 31. marca 2025 dotknutým orgánom v konaní o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie.144)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 144 znie:
144) § 140d zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V čl. IV bode 7 sa slová „35 až 37“ nahrádzajú slovami „35 a 36“ a vypúšťajú sa slová „37) Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V čl. IV sa za bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie:
„8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37 znie:
37) Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.“.
Doterajšie body 8 až 27 sa označujú ako body 9 až 28.“.
5.
V čl. V bode 33 § 29 odsek 17 znie:
„(17)
Proti rozhodnutiu vydanému v zisťovacom konaní, v ktorom príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena
a)
bude posudzovať podľa tohto zákona, môže podať odvolanie len navrhovateľ,
b)
nebude posudzovať podľa tohto zákona, môže podať odvolanie len účastník konania.“.
6.
V čl. V sa za bod 47 vkladá nový bod 48, ktorý znie:
„48.
§ 64 sa dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
h) zisťovacieho konania podľa § 29, na ktoré sa vzťahujú len ustanovenia o odvolacom konaní,
i)
vydávania vyjadrenia podľa § 18 ods. 6.“.“.
Doterajšie body 48 až 54 sa označujú ako body 49 až 55.“.
7.
V čl. V bod 53 znie:
„53.
Za § 65h sa vkladajú § 65i a 65j, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠65i
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2024
Konania podľa tohto zákona, ktoré boli začaté do 31. marca 2024, sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. marca 2024.
§ 65j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2025
(1)
Konania podľa tohto zákona, ktoré boli začaté do 31. marca 2025, sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. marca 2025.
(2)
Na navrhovanú činnosť alebo jej zmenu, ktorou je stavba, ktorá sa podľa všeobecného predpisu o výstavbe dokončí podľa predpisov účinných do 31. marca 2025, sa nepoužijú ustanovenia o integrovanom konaní.“.
8.
V čl. X sa za bod 18 vkladá nový bod 19, ktorý znie:
„19.
V § 31 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „a s Úradom pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky“.
Doterajšie body 19 až 21 sa označujú ako body 20 až 22.
9.
V čl. X bod 20 znie:
„20.
V § 31 ods. 1 písmeno g) znie:
g) spolupracuje v oblasti územného plánovania a výstavby s Úradom pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky,“.
10.
V čl. X bode 22 nadpise pod § 40j sa slová „1. apríla 2024“ nahrádzajú slovami „1. apríla 2025“ a v celom texte § 40j sa slová „31. marca 2024“ nahrádzajú slovami „31. marca 2025“.
11.
V čl. XI bod 11 znie:
„11.
V § 107 písm. p) sa slová „k územným plánom regiónov“ nahrádzajú slovami „ku Koncepcii územného rozvoja regiónu a k územným plánom mikroregiónov“.
12.
V čl. XV sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie:
„13.
V § 61 ods. 3 sa slová „1. apríla 2024“ nahrádzajú slovami „1. apríla 2025“.
Doterajšie body 13 a 14 sa označujú ako body 14 a 15.
13.
V čl. XVI sa slová „čl. II až XV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2024“ nahrádzajú slovami „čl. II bodov 5, 8 a 10, čl. III bodov 5, 10, 29, 33, 38 až 40, čl. IV bodov 8, 15, 16 a 19, čl. V bodov 3, 4, 11 až 21, 23 až 35, 42, 47 a 48, 50 až 52 a § 65i v bode 53, čl. VI bodov 4, 5, 14 a 15, čl. VIII, čl. IX bodov 2 a 5, čl. X bodov 19 a 21, čl. XI bodov 9 až 11, čl. XII bodu 3, čl. XIII a čl. XV bodov 2 a 8 až 10 a 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2024, a čl. II bodov 1 až 4, 6, 7, 9 a 11 až 13, čl. III bodov 1 až 4, 6 až 9, 11 až 28, 31, 32 a 34 až 37, čl. IV bodov 1 až 7, 9 až 14, 17, 18 a 20 až 28, čl. V bodov 1, 2, 5 až 10, 22, 36 až 41, 43 až 46, 49, § 65j v bode 53, bodov 54 a 55, čl. VI bodov 1 až 3 a 6 až 13, čl. VII, čl. IX bodov 1, 3, 4 a 6 až 10, čl. X bodov 1 až 18, 20 a 22, čl. XI bodov 1 až 8 a 12, čl. XII bodov 1 a 2, čl. XIV a čl. XV bodov 1, 3 až 7, 11, 12, 14 a 15, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2025.“.
Čl. XI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. marca 2024 okrem čl. I až III, čl. IV bodov 1 až 3, čl. V bodov 1, 2 a 4 a čl. VII bodov 1 až 35, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2024, a čl. IV bodu 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2025.
Zuzana Čaputová v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.