39/2024 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

39
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. marca 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 409/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 367/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 394/2016 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 2/2024 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 2 predvetí sa za slová „podľa účelu ich použitia“ vkladajú slová „bez dane z pridanej hodnoty“.
2.
V § 8 ods. 1 sa slová „15. februára“ nahrádzajú slovami „31. januára“.
3.
V § 8 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane dane z pridanej hodnoty“.
4.
V § 9 ods. 2 druhej vete sa za slová „povrchových vôd“ vkladajú slová „bez dane z pridanej hodnoty“.
5.
V § 12 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane dane z pridanej hodnoty“.
6.
Za § 15b sa vkladá § 15c, ktoré znie:
㤠15c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným odo dňa vyhlásenia
(1)
Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd na rok 2024 a preddavky určené rozhodnutím správcu vodohospodársky významných vodných tokov vydaným pred 1. januárom 2024 sú príjmom správcu vodohospodársky významných vodných tokov. Environmentálny fond poukáže všetky prijaté preddavky na rok 2024 na účet správcu vodohospodársky významných vodných tokov bezodkladne po ich prijatí.
(2)
Pri ročnom zúčtovaní nedoplatkov a preplatkov za odbery podzemných vôd za rok 2023 a pri ročnom zúčtovaní nedoplatkov a preplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd za rok 2023 sa uplatnia postupy platné do 14. januára 2024. Nedoplatky za rok 2023 uhradí odberateľ, alebo znečisťovateľ na osobitný účet Environmentálneho fondu do 30. apríla 2024. Preplatok za rok 2023 Environmentálny fond vráti odberateľovi, alebo znečisťovateľovi do 30. apríla 2024.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Robert Fico v. r.