20/2024 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

20
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 19. februára 2024,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v znení
vyhlášky č. 87/2022 Z. z.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 140 ods. 8 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v znení vyhlášky č. 87/2022 Z. z. sa mení takto:
§ 28 vrátane nadpisu znie:
㤠28
Výnimky
Výnimku podľa § 140 ods. 1 písm. b) zákona možno povoliť, len ak ide o vozidlo
a)
ministerstva, iného ústredného orgánu štátnej správy alebo nimi zriadenej rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie,
b)
Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
d)
Ústavného súdu Slovenskej republiky,
e)
súdu alebo Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky,
f)
Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, krajskej prokuratúry alebo okresnej prokuratúry,
g)
Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
h)
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
i)
Národnej banky Slovenska,
j)
Policajného zboru,
k)
Zboru väzenskej a justičnej stráže,
l)
finančnej správy,
m)
Slovenskej informačnej služby,
n)
ozbrojených síl Slovenskej republiky,
o)
Vojenského spravodajstva,
p)
Vojenskej polície,
q)
obecnej polície, ak je označené podľa osobitného predpisu,2)
r)
Hasičského a záchranného zboru,
s)
Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby alebo ostatných hasičských jednotiek, ak je určené na záchranu života, zdravia alebo majetku,
t)
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Slovenskej republiky, ak je určené, vybavené a používané na zisťovanie zdrojov rušenia prevádzky telekomunikačných sietí a zariadení,
u)
prevádzkovateľa univerzálnej poštovej služby, ak je určené, vybavené a používané na vyberanie a distribúciu poštových zásielok,
v)
zdravotníckeho zariadenia, ak je označené ako sanitné vozidlo, alebo označené vozidlo zariadenia ambulantnej starostlivosti pri poskytovaní starostlivosti formou mobilného hospicu alebo prostredníctvom agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti,3)
w)
Slovenského Červeného kríža,
x)
biskupského úradu alebo ústredia inej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
y)
súkromnej bezpečnostnej služby s licenciou na prevádzkovanie strážnej služby prevádzkujúcej zabezpečovací systém alebo poplachový systém slúžiaci na ochranu alebo na hlásenie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta,4) ak je používané na preverenie signálu; vozidlo musí byť označené podľa osobitného predpisu,5) pričom toto označenie nesmie byť odnímateľné,
z)
súkromnej bezpečnostnej služby, ak je určené, vybavené a používané na prepravu bankoviek a mincí;6) vozidlo musí byť označené podľa osobitného predpisu,7) pričom toto označenie nesmie byť odnímateľné,
aa)
finančnej inštitúcie, ak je určené, vybavené a používané na prepravu bankoviek a mincí,
ab)
pri preprave predsedu samosprávneho kraja.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 až 7 znejú:
2) § 22a zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.
3) § 7 ods. 3 písm. e) a g) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4) § 3 písm. g) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení zákona č. 8/2013 Z. z.
5) § 56 ods. 6 zákona č. 473/2005 Z. z.
6) § 11a ods. 1 písm. j) zákona č. 473/2005 Z. z. v znení zákona č. 8/2013 Z. z.
7) Napríklad čl. 7, 14 až 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1214/2011 zo 16. novembra 2011 o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny (Ú. v. EÚ L 316, 29. 11. 2011).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2024.
Matúš Šutaj Eštok v. r.