112/2024 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

112
VYHLÁŠKA
Úradu vlády Slovenskej republiky
zo 14. mája 2024,
o údajoch poskytovaných do centrálneho informačného systému štátnej služby a o používateľskom účte
Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) podľa § 22 zákona č. 99/2024 Z. z. o centrálnom informačnom systéme štátnej služby a o zmene a doplnení zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a)
podrobnosti o rozsahu osobných údajov poskytovaných do centrálneho informačného systému štátnej služby (ďalej len „centrálny informačný systém“),
b)
rozsah iných údajov poskytovaných do centrálneho informačného systému,
c)
podrobnosti o používateľskom účte,
d)
použitie, správu a obsah používateľského účtu.
§ 2
Verejný portál
Uchádzač o štátnu službu (ďalej len „uchádzač“), štátny zamestnanec, bývalý štátny zamestnanec,1) absolvent2) a verejnosť (ďalej len „používateľ verejného portálu“) môže poskytovať údaje do verejného portálu podľa prílohy č. 1.
§ 3
Modul služobných úradov
Úrad vlády poskytuje údaje do modulu služobných úradov podľa prílohy č. 2 štrnásteho bodu. Služobný úrad poskytuje údaje do modulu služobných úradov podľa prílohy č. 2 prvého až tretieho bodu a piateho až trinásteho bodu; služobný úrad s charakteristikou platových tried podľa osobitného predpisu3) poskytuje údaje aj podľa prílohy č. 2 štvrtého bodu.
§ 4
Modul obsadzovania miest
(1)
Služobný úrad poskytuje údaje do registra výberových konaní podľa prílohy č. 3 časti A prvého bodu a tretieho až piateho bodu; to sa nevzťahuje na služobný úrad, ktorým je Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, krajská prokuratúra, Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, Špecializovaný trestný súd, krajský súd, okresný súd, mestský súd, správny súd a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ak ide o údaje týkajúce sa zastupiteľských úradov. Uchádzač môže poskytovať údaje do registra výberových konaní podľa prílohy č. 3 časti A druhého bodu.
(2)
Služobný úrad môže poskytovať údaje do registra žiadostí o prijatie na štátnozamestnanecké miesto podľa prílohy č. 3 časti B druhého bodu. Občan, ktorý sa uchádza o prijatie do štátnej služby, a štátny zamestnanec môže poskytovať údaje do registra žiadostí o prijatie na štátnozamestnanecké miesto podľa prílohy č. 3 časti B prvého bodu.
(3)
Služobný úrad poskytuje údaje do registra žiadostí o overenie bezúhonnosti podľa prílohy č. 3 časti C; to sa nevzťahuje na služobný úrad, ktorým je Generálna prokuratúra Slovenskej republiky a krajská prokuratúra.
§ 5
Modul kvalifikovaných uchádzačov
(1)
Služobný úrad môže poskytovať údaje do registra bývalých štátnych zamestnancov podľa prílohy č. 4 časti A druhého bodu a tretieho bodu; to sa nevzťahuje na služobný úrad, ktorým je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ak ide o údaje týkajúce sa zastupiteľských úradov. Bývalý štátny zamestnanec poskytuje údaje do registra bývalých štátnych zamestnancov podľa prílohy č. 4 časti A prvého bodu.
(2)
Absolvent poskytuje údaje do registra absolventov podľa prílohy č. 4 časti B.
§ 6
Modul štátnych zamestnancov
(1)
Úrad vlády poskytuje údaje do modulu štátnych zamestnancov podľa prílohy č. 5 prvého bodu.
(2)
Služobný úrad poskytuje údaje do modulu štátnych zamestnancov podľa prílohy č. 5 druhého až piateho bodu.
(3)
Štátny zamestnanec môže ako účastník vzdelávacej aktivity organizovanej prostredníctvom modulu vzdelávania poskytovať údaje do modulu štátnych zamestnancov vo forme odpovedí na hodnotiaci dotazník.4)
§ 7
Modul vzdelávania
(1)
Služobný úrad môže poskytovať údaje do modulu vzdelávania podľa prílohy č. 6.
(2)
Štátny zamestnanec môže ako účastník vzdelávacej aktivity organizovanej prostredníctvom modulu vzdelávania poskytovať údaje do modulu vzdelávania vo forme odpovedí na dotazník spokojnosti s absolvovanou vzdelávacou aktivitou a lektorom danej vzdelávacej aktivity a vo forme odpovedí na dotazník, ktorým služobný úrad realizuje prieskum v súvislosti so vzdelávaním štátnych zamestnancov.
§ 8
Modul služobných preukazov
(1)
Služobný úrad môže poskytovať údaje do modulu služobných preukazov podľa prílohy č. 7 prvého bodu.
(2)
Štátny zamestnanec môže poskytovať údaje do modulu služobných preukazov podľa prílohy č. 7 druhého bodu.
§ 9
Používateľský účet
(1)
Používateľský účet zriadený na verejnom portáli spravuje registrovaný a autentifikovaný používateľ verejného portálu.
(2)
Používateľský účet obsahuje najmä
a)
osobný profil,
b)
dostupné služby súvisiace s výberovým konaním, prijatím na obsadzované štátnozamestnanecké miesto, evidenciou v registri bývalých štátnych zamestnancov a v registri absolventov a so vzdelávacími aktivitami organizovanými modulom vzdelávania a
c)
nastavenia používateľského účtu.
(3)
Z používateľského účtu sa automaticky
a)
preberajú potrebné údaje do žiadostí podávaných prostredníctvom verejného portálu v rozsahu, ktorý obsahuje používateľský účet,
b)
preberajú potrebné údaje vrátane každej zmeny týchto údajov do registra bývalých štátnych zamestnancov a do registra absolventov v rozsahu, ktorý obsahuje používateľský účet.
(4)
Zrušením používateľského účtu nie je dotknutá evidencia používateľa verejného portálu v moduloch podľa § 4 ods. 2 zákona.
§ 10
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2024.
v z. Tatiana Janečková v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 112/2024 Z. z.
ÚDAJE POSKYTOVANÉ DO VEREJNÉHO PORTÁLU


1.
K registrácii prostredníctvom formulára a správe používateľského účtu sa poskytujú tieto údaje používateľa verejného portálu:
a)
meno a priezvisko, dátum narodenia a pohlavie,
b)
e-mailová adresa a telefónne číslo,
c)
prihlasovacie heslo.
2.
K registrácii občianskym preukazom s elektronickým čipom a správe používateľského účtu sa poskytujú tieto údaje používateľa verejného portálu:
a)
údaje podľa prvého bodu písm. a) prebraté z občianskeho preukazu s elektronickým čipom,
b)
údaje podľa prvého bodu písm. b),
c)
prihlasovacie heslo, ak sa používateľ verejného portálu chce prihlasovať na verejný portál aj bez použitia občianskeho preukazu s elektronickým čipom.
3.
K vytvoreniu a správe osobného profilu sa poskytujú údaje podľa prvého bodu písm. a) a b) používateľa verejného portálu a môžu sa poskytovať tieto údaje používateľa verejného portálu:
a)
titul pred menom a titul za priezviskom,
b)
občianstvo,
c)
korešpondenčná adresa,
d)
údaje o vzdelaní, a to stupeň vzdelania, názov školy a fakulty, študijný odbor, získaný titul, mesiac a kalendárny rok začiatku štúdia a mesiac a kalendárny rok ukončenia štúdia,
e)
údaje o pracovných skúsenostiach, a to názov zamestnávateľa, pozícia, pracovná oblasť, popis činností a obdobie trvania príslušnej pracovnej skúsenosti,
f)
údaje o jazykových znalostiach, a to názov jazyka a úroveň jeho ovládania,
g)
údaje o počítačových znalostiach, a to názov aplikácie, technológie alebo softvéru a úroveň ich ovládania,
h)
údaje o získaných licenciách a certifikátoch, a to názov licencie alebo certifikátu, názov právnickej osoby alebo meno fyzickej osoby, ktorá licenciu alebo certifikát vydala, dátum vystavenia licencie alebo certifikátu a informácia, či má licencia alebo certifikát dátum exspirácie; ak áno, aj dátum exspirácie,
i)
schopnosti a osobnostné vlastnosti,
j)
typ vodičského oprávnenia.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 112/2024 Z. z.
ÚDAJE POSKYTOVANÉ DO MODULU SLUŽOBNÝCH ÚRADOV


1.
K vytvoreniu služobného úradu v centrálnom informačnom systéme sa poskytujú tieto údaje:
a)
názov služobného úradu,
b)
identifikačné číslo organizácie,
c)
dátum vzniku služobného úradu,
d)
typ služobného úradu,
e)
zaužívaná skratka služobného úradu,
f)
názov nadriadeného služobného úradu, ak má služobný úrad nadriadený služobný úrad,
g)
informácia, či je služobný úrad správcom rozpočtovej kapitoly; ak ním nie je, informácia, kto je správcom rozpočtovej kapitoly, do ktorej patrí tento služobný úrad,
h)
informácia, či sú charakteristiky platových tried pre služobný úrad upravené osobitným predpisom; ak áno, uvádza sa aj názov príslušného osobitného predpisu,
i)
informácia, že služobný úrad nemá ani jedno štátnozamestnanecké miesto,
j)
adresa webového sídla služobného úradu,
k)
názov štatutárneho orgánu služobného úradu,
l)
meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo kontaktnej osoby,
m)
údaje, ktoré obsahuje pripojená príloha, a informácia, či príloha obsahuje alebo neobsahuje osobné údaje.
2.
K vytvoreniu a správe pracoviska služobného úradu v centrálnom informačnom systéme sa poskytujú tieto údaje:
a)
názov a adresa pracoviska služobného úradu,
b)
dátum vzniku pracoviska služobného úradu,
c)
dátum zrušenia pracoviska služobného úradu.
3.
K zaevidovaniu a správe kontaktnej osoby za služobný úrad sa poskytujú tieto údaje:
a)
kód zamestnanca, ktorým je osobné číslo zamestnanca,
b)
titul pred menom, meno a priezvisko, titul za priezviskom,
c)
pozícia,
d)
pracovisko služobného úradu,
e)
e-mailová adresa, telefónne číslo a mobilné telefónne číslo, ak má kontaktná osoba služobný mobilný telefón,
f)
úroveň prístupu,
g)
oblasť prístupu v centrálnom informačnom systéme,
h)
iné údaje, ak je to potrebné na dosiahnutie účelu podľa zákona alebo osobitných predpisov,5) a ak ide o iné osobné údaje, len v rozsahu a na účely, ktoré ustanovuje zákon alebo osobitné predpisy.6)
4.
K nastaveniu a správe platových tried a platových taríf sa poskytujú tieto údaje:
a)
platová trieda a zodpovedajúca funkcia, vzdelanie, najnáročnejšie činnosti a dátum, odkedy sa uplatňuje príslušná platová trieda,
b)
platová tarifa pre zodpovedajúcu platovú triedu a dátum, odkedy sa uplatňuje príslušná platová tarifa,
c)
iné údaje, ak je to potrebné na dosiahnutie účelu podľa zákona alebo osobitných predpisov.5)
5.
K vytvoreniu a správe organizačného útvaru v centrálnom informačnom systéme sa poskytujú tieto údaje:
a)
názov, typ, skratka, kód a zaradenie organizačného útvaru v organizačnej štruktúre,
b)
informácia, či má organizačný útvar špecifické postavenie; ak má organizačný útvar špecifické postavenie, uvedie sa aj osobitný predpis, v ktorom sa ustanovuje takéto postavenie,
c)
dátum platnosti údajov o organizačnom útvare,
d)
údaje k presunu organizačného útvaru do iného služobného úradu, a to názov iného služobného úradu, dôvod a dátum presunu,
e)
údaje k zrušeniu organizačného útvaru, a to dôvod a dátum jeho zrušenia.
6.
K vytvoreniu a správe štátnozamestnaneckého miesta s opisom štátnozamestnaneckého miesta v centrálnom informačnom systéme sa poskytujú tieto údaje:
a)
funkcia,
b)
druh štátnej služby štátnozamestnaneckého miesta; ak ide o dočasnú štátnu službu, aj jej typ,
c)
názov štátnozamestnaneckého miesta, ak je to potrebné,
d)
osobitné označenie pozície štátneho zamestnanca, ak je to potrebné,
e)
informácia, či ide o štátnozamestnanecké miesto vedúceho štátneho zamestnanca; ak áno, uvádza sa aj označenie štátnozamestnaneckého miesta vedúceho štátneho zamestnanca,
f)
kód miesta,
g)
zaradenie štátnozamestnaneckého miesta v organizačnej štruktúre,
h)
odbor štátnej služby, ak je určený,
i)
kódové určenie a názvoslovné pomenovanie (SK ISCO),7) ak je to potrebné,
j)
pracovisko služobného úradu,
k)
adresa pravidelného miesta výkonu štátnej služby,
l)
informácia, či ide o štátnozamestnanecké miesto
1.
mimoriadnej významnosti,
2.
odborníka ústavného činiteľa,
3.
odborníka dočasne potrebného na plnenie úloh štátnej služby,
4.
vhodné pre absolventa; ak áno, aj dátum jeho určenia ako štátnozamestnaneckého miesta vhodného pre absolventa,
5.
štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii,
6.
spolufinancované z finančných prostriedkov Európskej únie; ak áno, aj typ alebo názov projektu,
m)
dátum platnosti údajov o štátnozamestnaneckom mieste,
n)
najnáročnejšie činnosti,
o)
bližšie určené najnáročnejšie činnosti,
p)
ďalšie činnosti, ak je to potrebné,
q)
bližšie určené ďalšie činnosti, ak je to potrebné,
r)
ostatné činnosti, ak je to potrebné,
s)
predpoklady,8)
t)
požiadavky,9)
u)
požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta,
v)
údaj, či sa na štátnozamestnaneckom mieste preukazuje bezúhonnosť verejnou listinou,10)
w)
údaj, či na štátnozamestnaneckom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky,
x)
údaj, či sa na štátnozamestnaneckom mieste vyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami; ak áno, aj vyžadovaný stupeň utajenia,
y)
údaje súvisiace s obsadenosťou štátnozamestnaneckého miesta, a to
1.
informácia, ktorým štátnym zamestnancom je štátnozamestnanecké miesto obsadené,
2.
druh štátnej služby dotknutého štátneho zamestnanca; ak ide o dočasnú štátnu službu, aj jej typ,
3.
spôsob obsadenia štátnozamestnaneckého miesta a upresnenie spôsobu obsadenia štátnozamestnaneckého miesta,
4.
dátum prijatia do štátnej služby, trvalého preloženia alebo dočasného preloženia štátneho zamestnanca na štátnozamestnanecké miesto; ak ide o dočasné preloženie v tom istom služobnom úrade, aj údaj, či ide o dočasné preloženie so súhlasom alebo bez súhlasu štátneho zamestnanca,
5.
dátum skončenia obsadenia štátnozamestnaneckého miesta konkrétnym štátnym zamestnancom,
z)
údaje k presunu štátnozamestnaneckého miesta do iného služobného úradu, a to názov iného služobného úradu, dôvod a dátum presunu,
aa)
údaje k zrušeniu štátnozamestnaneckého miesta, a to dôvod a dátum jeho zrušenia,
ab)
iné údaje, ak je to potrebné na dosiahnutie účelu podľa zákona alebo osobitných predpisov,5) a ak ide o iné osobné údaje, len v rozsahu a na účely, ktoré ustanovuje zákon alebo osobitné predpisy.6)
7.
K vytvoreniu a správe štátnozamestnaneckého miesta bez opisu štátnozamestnaneckého miesta v centrálnom informačnom systéme sa poskytujú tieto údaje:
a)
označenie alebo názov funkcie podľa osobitného predpisu,11)
b)
informácia, či ide o štátnozamestnanecké miesto mimoriadnej významnosti alebo štátnozamestnanecké miesto štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii,
c)
názov právneho predpisu, ktorý ustanovuje odmeňovanie štátneho zamestnanca na tomto štátnozamestnaneckom mieste,
d)
údaje podľa šiesteho bodu písm. b), e) až j), m) a y) až ab).
8.
Údaje o inom mieste podľa osobitného predpisu,12) okrem miesta profesionálneho vojaka, podľa § 9 ods. 2 zákona a údaje podľa § 9 ods. 2 písm. d) až f) a h) zákona, ak ide o miesto príslušníka Policajného zboru, príslušníka Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníka Horskej záchrannej služby; v prípade správy iného miesta podľa osobitného predpisu12) aj údaje podľa šiesteho bodu písm. z) a aa).
9.
K vytvoreniu a správe plánovaného miesta nezačleneného do organizačného útvaru v centrálnom informačnom systéme sa poskytujú údaje podľa
a)
šiesteho bodu, ak ide o štátnozamestnanecké miesto s opisom štátnozamestnaneckého miesta,
b)
siedmeho bodu, ak ide o štátnozamestnanecké miesto bez opisu štátnozamestnaneckého miesta,
c)
ôsmeho bodu, ak ide o iné miesto podľa osobitného predpisu.12)
10.
K zmene základných údajov služobného úradu v centrálnom informačnom systéme sa poskytujú tieto údaje:
a)
požadovaný dátum zmeny,
b)
popis požadovanej zmeny,
c)
meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo kontaktnej osoby,
d)
údaje, ktoré obsahuje pripojená príloha, a informácia, či príloha obsahuje alebo neobsahuje osobné údaje.
11.
K zmene údajov organizačnej štruktúry služobného úradu v centrálnom informačnom systéme sa poskytujú tieto údaje:
a)
názov služobného úradu,
b)
typ zmeny,
c)
dôvod požadovanej zmeny,
d)
dôležitosť,
e)
údaje podľa desiateho bodu.
12.
K zrušeniu služobného úradu v centrálnom informačnom systéme, ktorým je pri poskytovaní údajov do centrálneho informačného systému aj zánik služobného úradu zlúčením, splynutím alebo rozdelením, sa poskytujú tieto údaje:
a)
názov služobného úradu,
b)
dôvod zrušenia služobného úradu,
c)
dátum zrušenia služobného úradu,
d)
údaje podľa desiateho bodu písm. c) a d).
13.
K nastaveniu a správe limitu počtu zamestnancov a počtu miest v centrálnom informačnom systéme sa poskytujú tieto údaje:
a)
zdroj údajov,
b)
limit počtu zamestnancov schválený na daný rozpočtový rok,
c)
počet plánovaných miest,
d)
určený počet štátnozamestnaneckých miest,
e)
plánovaný počet iných miest podľa osobitného predpisu,12)
f)
dátum, odkedy sú poskytnuté údaje platné.
14.
K vedeniu a správe evidencie služobných úradov v centrálnom informačnom systéme sa poskytujú
a)
k zaevidovaniu a správe služobného úradu v centrálnom informačnom systéme tieto údaje:
1.
údaje podľa prvého bodu písm. a) až k),
2.
sídlo služobného úradu,
3.
právna forma služobného úradu,
4.
informácia, či má služobný úrad povinnosť určovať v systemizácii štátnozamestnaneckých miest absolventské miesta,13)
5.
informácia o spracúvaní osobných údajov pri výberovom konaní služobného úradu alebo pri vzdelávacích aktivitách služobného úradu organizovaných prostredníctvom modulu vzdelávania, ak je to potrebné,
b)
k zaevidovaniu zrušenia služobného úradu v centrálnom informačnom systéme, ktorým je pri poskytovaní údajov do centrálneho informačného systému aj zánik služobného úradu zlúčením, splynutím alebo rozdelením, tieto údaje:
1.
dátum zrušenia služobného úradu,
2.
dôvod zrušenia služobného úradu.
Príloha č. 3
k vyhláške č. 112/2024 Z. z.
ÚDAJE POSKYTOVANÉ DO MODULU OBSADZOVANIA MIEST

A. Register výberových konaní
1.
K správe vyhlásenia výberového konania sa poskytujú tieto údaje:
a)
druh výberového konania,
b)
okruh uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie,
c)
počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest,
d)
kód miesta,
e)
zaradenie obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta v organizačnej štruktúre,
f)
názov nadriadeného organizačného útvaru, ak je to potrebné,
g)
obsadzovaná funkcia,
h)
odbor štátnej služby,
i)
názov štátnozamestnaneckého miesta, ak je to potrebné,
j)
osobitné označenie pozície štátneho zamestnanca, ak je to potrebné,
k)
označenie štátnozamestnaneckého miesta vedúceho štátneho zamestnanca, ak sa obsadzuje štátnozamestnanecké miesto vedúceho štátneho zamestnanca,
l)
druh štátnej služby štátneho zamestnanca; ak ide o dočasnú štátnu službu, aj jej typ,
m)
kódové určenie a názvoslovné pomenovanie (SK ISCO),7) ak je to potrebné,
n)
najnáročnejšia činnosť,
o)
bližšie určená najnáročnejšia činnosť,
p)
doplňujúce informácie k činnostiam, ak je to potrebné,
q)
ponúkaný funkčný plat, ak je to potrebné,
r)
možné benefity, ak je to potrebné,
s)
pracovisko služobného úradu, pod ktoré je zaradené obsadzované štátnozamestnaneckého miesto,
t)
údaj o tom, či sa na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste preukazuje bezúhonnosť verejnou listinou,10)
u)
kvalifikačné predpoklady,14)
v)
požiadavky,9)
w)
údaj, či na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky,
x)
údaj, či sa na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste vyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami; ak áno, aj informácia, odkedy sa toto oprávnenie vyžaduje a vyžadovaný stupeň utajenia,
y)
požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti uchádzača overované v rámci výberového konania, ktoré sa určili podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta,
z)
požadované dokumenty a informácia, či požadovaný dokument obsahuje alebo neobsahuje osobné údaje,
aa)
sídlo služobného úradu,
ab)
dátum vyhlásenia výberového konania,
ac)
termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania,
ad)
adresa na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania v listinnej podobe spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi,
ae)
predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania,
af)
predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania,
ag)
spôsob vykonania výberového konania,
ah)
formy overenia,15) z ktorých má pozostávať výberové konanie,
ai)
doplňujúce informácie k formám overenia, ak je to potrebné,
aj)
informácia o spracúvaní osobných údajov,
ak)
titul pred menom, meno a priezvisko, titul za priezviskom, e-mailová adresa a telefónne číslo kontaktnej osoby a účel, na ktorý ju možno kontaktovať,
al)
údaje, ktoré obsahuje príloha k vyhláseniu výberového konania, ak sa pripojila k vyhláseniu výberového konania,
am)
iné údaje, ak je to potrebné na dosiahnutie účelu podľa zákona alebo osobitných predpisov.5)
2.
Uchádzač v žiadosti o zaradenie do výberového konania podanej prostredníctvom verejného portálu poskytuje tieto údaje:
a)
titul pred menom, meno a priezvisko, titul za priezviskom,
b)
občianstvo,
c)
rodné číslo alebo iné identifikačné číslo,
d)
dátum narodenia,
e)
pohlavie,
f)
dátum skončenia prípravy na povolanie podľa osobitného predpisu16) a posledný skončený stupeň vzdelania, ak ide o výberové konanie podľa osobitného predpisu,17)
g)
e-mailová adresa a telefónne číslo,
h)
korešpondenčná adresa,
i)
zvolená podoba doručovania písomností v súvislosti s výberovým konaním,
j)
údaje, ktoré obsahujú prílohy k žiadosti o zaradenie do výberového konania,
k)
čestné vyhlásenie,18)
l)
iné údaje, ak je to potrebné na dosiahnutie účelu podľa zákona alebo osobitných predpisov,5) a ak ide o iné osobné údaje, len v rozsahu a na účely, ktoré ustanovuje zákon alebo osobitné predpisy.6)
3.
K zaevidovaniu a správe žiadosti o zaradenie do výberového konania podanej v listinnej podobe sa poskytujú tieto údaje uchádzača:
a)
dátum podania žiadosti,
b)
údaje podľa druhého bodu písm. a) až j) a písm. l).
4.
K zmene údajov v žiadosti o zaradenie do výberového konania podanej prostredníctvom verejného portálu sa poskytujú tieto údaje uchádzača:
a)
dátum skončenia prípravy na povolanie podľa osobitného predpisu,16) ak ide o výberové konanie podľa osobitného predpisu,17)
b)
údaje podľa druhého bodu písm. b) až e) a g) až j).
5.
K správe výberového konania a správe uchádzačov prihlásených do výberového konania sa poskytujú k
a)
nezaradeniu uchádzača do výberového konania dôvod nezaradenia do výberového konania a iná informácia, ak je to potrebné,
b)
správe pozvánok na výberové konanie tieto údaje:
1.
termín a miesto uskutočnenia výberového konania,
2.
formy overenia15) v písomnej časti výberového konania a ich poradie,
3.
formy overenia15) v ústnej časti výberového konania a ich poradie,
4.
iná informácia do pozvánky, ak je to potrebné,
c)
nastaveniu podpisu do pozvánky a oznámení titul pred menom, meno a priezvisko, titul za priezviskom a funkcia štátneho zamestnanca,
d)
nastaveniu kontaktnej osoby do pozvánky a oznámení titul pred menom, meno a priezvisko, titul za priezviskom, e-mailová adresa a telefónne číslo,
e)
vyhláseniu zrušenia výberového konania dôvod zrušenia výberového konania a iná informácia, ak je to potrebné,
f)
zaevidovaniu vyhodnotenia výberového konania, vyhláseniu výsledku výberového konania a k oznámeniu výsledku výberového konania tieto údaje:
1.
údaj, ktorý uchádzač sa nezúčastnil výberového konania, a údaj, ktorý uchádzač je vo výberovom konaní úspešný a vybraný, ďalší úspešný v poradí a neúspešný,
2.
termín na podanie písomnej žiadosti o prijatie na štátnozamestnanecké miesto (ďalej len „žiadosť o prijatie“) a iná informácia, ak je to potrebné,
g)
zaevidovaniu zmeny výsledku výberového konania, vyhláseniu zmeny výsledku výberového konania a k oznámeniu výsledku výberového konania údaje podľa písmena f),
h)
vyhláseniu zrušenia obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta alebo štátnozamestnaneckých miest po uskutočnení výberového konania a k oznámeniu zrušenia obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta tieto údaje:
1.
aký počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest sa má zrušiť,
2.
informácia, ktorému uchádzačovi sa má doručovať oznámenie o vyhlásení zrušenia obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta,
3.
iná informácia, ak je to potrebné,

i)
zaevidovaniu stavu obsadenosti štátnozamestnaneckého miesta údaj, či uchádzač
1.
neobsadil štátnozamestnanecké miesto a dôvod neobsadenia štátnozamestnaneckého miesta,
2.
skončil štátnozamestnanecký pomer v skúšobnej dobe.
B. Register žiadostí o prijatie na štátnozamestnanecké miesto
1.
Občan, ktorý sa uchádza o prijatie do štátnej služby, alebo štátny zamestnanec v žiadosti o prijatie podanej prostredníctvom verejného portálu poskytuje tieto údaje:
a)
názov služobného úradu,
b)
údaj, či bol úspešný a vybraný na základe výberového konania; ak áno, aj identifikátor uchádzača vo výberovom konaní a ak nie, aj názov funkcie alebo štátnozamestnaneckého miesta a jeho zaradenie v organizačnej štruktúre,
c)
titul pred menom, meno a priezvisko, titul za priezviskom,
d)
občianstvo,
e)
rodné číslo alebo iné identifikačné číslo,
f)
dátum narodenia,
g)
pohlavie,
h)
e-mailová adresa a telefónne číslo,
i)
adresa trvalého pobytu,
j)
korešpondenčná adresa, ak sa líši od adresy trvalého pobytu,
k)
údaje podľa osobitného predpisu19) potrebné k zabezpečeniu verejnej listiny20) na účel preukázania bezúhonnosti, ak ide o štátneho občana Slovenskej republiky,
l)
údaje, ktoré obsahuje príloha k žiadosti o prijatie.
2.
K zaevidovaniu listinnej žiadosti o prijatie a k správe žiadosti o prijatie sa poskytujú tieto údaje občana, ktorý sa uchádza o prijatie do štátnej služby, alebo štátneho zamestnanca:
a)
údaje podľa prvého bodu písm. b) až l),
b)
spôsob a dátum podania žiadosti o prijatie.
C. Register žiadostí o overenie bezúhonnosti
K zabezpečeniu verejnej listiny20) na účel preukázania bezúhonnosti sa poskytujú tieto údaje:
a)
typ žiadosti,
b)
účel žiadosti,
c)
spisová značka,
d)
poznámka,
e)
údaje dotknutej fyzickej osoby a určeného zamestnanca služobného úradu podľa osobitného predpisu.21)
Príloha č. 4
k vyhláške č. 112/2024 Z. z.
ÚDAJE POSKYTOVANÉ DO
MODULU KVALIFIKOVANÝCH UCHÁDZAČOV


A. Register bývalých štátnych zamestnancov
1.
Z dostupných údajov používateľského účtu bývalého štátneho zamestnanca na verejnom portáli, zo žiadosti bývalého štátneho zamestnanca o zaradenie do registra bývalých štátnych zamestnancov, z jeho žiadosti o zmenu údajov v registri bývalých štátnych zamestnancov a z jeho žiadosti o vyradenie z registra bývalých štátnych zamestnancov sa poskytujú tieto údaje bývalého štátneho zamestnanca:
a)
názov príslušného služobného úradu,
b)
titul pred menom, meno a priezvisko, titul za priezviskom,
c)
rodné číslo alebo iné identifikačné číslo,
d)
dátum narodenia,
e)
pohlavie,
f)
e-mailová adresa a telefónne číslo,
g)
korešpondenčná adresa,
h)
údaje o vzdelaní, a to najvyšší dosiahnutý stupeň vzdelania, názov školy a fakulty, študijný odbor, získaný titul, mesiac a kalendárny rok začiatku štúdia a mesiac a kalendárny rok ukončenia štúdia,
i)
údaje o pracovných skúsenostiach, a to názov zamestnávateľa, pozícia, pracovná oblasť, popis činností a obdobie trvania príslušnej pracovnej skúsenosti,
j)
údaje o jazykových znalostiach, a to názov jazyka a úroveň jeho ovládania,
k)
údaje o počítačových znalostiach, a to názov aplikácie, technológie alebo softvéru a úroveň ich ovládania,
l)
údaje o získaných licenciách a certifikátoch, a to názov licencie alebo certifikátu, názov právnickej osoby alebo meno fyzickej osoby, ktorá vydala licenciu alebo certifikát, dátum vystavenia licencie alebo certifikátu a informácia, či má licencia alebo certifikát dátum exspirácie; ak áno aj dátum exspirácie,
m)
schopnosti a osobnostné vlastnosti,
n)
typ vodičského oprávnenia,
o)
popis požadovanej zmeny údajov, ak žiada prostredníctvom verejného portálu o zmenu údajov v registri bývalých štátnych zamestnancov,
p)
požadovaný dátum vyradenia z registra bývalých štátnych zamestnancov.
2.
K zmene údajov bývalého štátneho zamestnanca v registri bývalých štátnych zamestnancov sa poskytujú tieto údaje:
a)
dátum prijatia žiadosti o zaradenie do registra bývalých štátnych zamestnancov,
b)
spôsob podania žiadosti o zaradenie do registra bývalých štátnych zamestnancov,
c)
dátum zaradenia bývalého štátneho zamestnanca do registra bývalých štátnych zamestnancov,
d)
e-mailová adresa a telefónne číslo bývalého štátneho zamestnanca,
e)
údaje, ktoré obsahuje príloha k žiadosti o zaradenie do registra bývalých štátnych zamestnancov a informácia, či príloha obsahuje alebo neobsahuje osobné údaje.
3.
K vyradeniu bývalého štátneho zamestnanca z registra bývalých štátnych zamestnancov sa poskytujú tieto údaje:
a)
dátum prijatia žiadosti o vyradenie z registra bývalých štátnych zamestnancov,
b)
spôsob podania žiadosti o vyradenie z registra bývalých štátnych zamestnancov,
c)
dátum vyradenia z registra bývalých štátnych zamestnancov.
B. Register absolventov
Z dostupných údajov používateľského účtu absolventa na verejnom portáli, zo žiadosti absolventa o zaradenie do registra absolventov a z jeho žiadosti o vyradenie z registra absolventov, ktoré podal prostredníctvom verejného portálu, sa poskytujú tieto údaje absolventa:
a)
občianstvo,
b)
posledný skončený stupeň vzdelania,
c)
dátum skončenia prípravy na povolanie podľa osobitného predpisu,16)
d)
čestné vyhlásenie podľa § 14 ods. 3 zákona,
e)
údaje podľa časti A prvého bodu písm. b) až n).
Príloha č. 5
k vyhláške č. 112/2024 Z. z.
ÚDAJE POSKYTOVANÉ DO
MODULU ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV


1.
K nastaveniu priamych individuálnych nákladov spojených s účasťou štátneho zamestnanca na kompetenčnom vzdelávaní22) sa poskytujú tieto údaje:
a)
dátum, odkedy sú platné limity podľa písmen b) až d),
b)
prvý limit,
c)
druhý limit,
d)
tretí limit.
2.
O štátnom zamestnancovi a bývalom štátnom zamestnancovi sa poskytujú tieto údaje:
a)
titul pred menom, meno a priezvisko, titul za priezviskom,
b)
služobná e-mailová adresa, služobné telefónne číslo a služobné mobilné telefónne číslo, ak má pridelený služobný mobilný telefón,
c)
súkromná e-mailová adresa, súkromné telefónne číslo a súkromné mobilné telefónne číslo, ak je to potrebné,
d)
kód zamestnanca, ktorým je osobné číslo zamestnanca,
e)
rodné číslo alebo iné identifikačné číslo,
f)
dátum narodenia,
g)
dátum úmrtia,
h)
pohlavie,
i)
občianstvo,
j)
adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu alebo korešpondenčná adresa,
k)
údaj o zdravotnej spôsobilosti podľa osobitného predpisu a kategorizácia prác z hľadiska zdravotného rizika,
l)
pravidelné miesto výkonu štátnej služby na účely cestovných náhrad,
m)
údaje o štátnozamestnaneckom pomere
1.
spôsob obsadenia štátnozamestnaneckého miesta a upresnenie spôsobu obsadenia štátnozamestnaneckého miesta,
2.
založenie štátnozamestnaneckého pomeru,
3.
dátum vzniku štátnozamestnaneckého pomeru,
4.
dátum nástupu na služobný úrad,
5.
dĺžka týždenného služobného času,
6.
druh štátnej služby štátneho zamestnanca; ak ide o dočasnú štátnu službu, aj jej typ,
7.
štátnozamestnanecké miesto štátneho zamestnanca a jeho zaradenie v organizačnej štruktúre,
n)
údaj, či spĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad požadovaný na štátnozamestnaneckom mieste a o aký osobitný kvalifikačný predpoklad ide,
o)
schopnosti a osobnostné vlastnosti,

p)
údaje o inom pracovnoprávnom vzťahu v služobnom úrade, a to forma pracovnoprávneho vzťahu, bližší popis iného pracovnoprávneho vzťahu a obdobie jeho trvania,
q)
údaje o pôsobnosti na služobnom úrade
1.
údaj o obsadení štátnozamestnaneckého miesta štátnym zamestnancom, spôsob obsadenia daného štátnozamestnaneckého miesta štátnym zamestnancom a obdobie, počas ktorého bolo dané štátnozamestnanecké miesto obsadené týmto štátnym zamestnancom,
2.
dátum trvalého preloženia v tom istom služobnom úrade alebo z iného služobného úradu na štátnozamestnanecké miesto alebo dátum dočasného preloženia v tom istom služobnom úrade alebo z iného služobného úradu na štátnozamestnanecké miesto; ak ide o dočasné preloženie na štátnozamestnanecké miesto v tom istom služobnom úrade, aj informácia, či ide o dočasné preloženie so súhlasom alebo bez súhlasu štátneho zamestnanca,
3.
názov služobného úradu, do ktorého sa trvale prekladá štátny zamestnanec, dátum a dôvod trvalého preloženia do iného služobného úradu,
4.
názov služobného úradu, do ktorého sa dočasne prekladá štátny zamestnanec, dôvod dočasného preloženia do iného služobného úradu a obdobie dočasného preloženia v inom služobnom úrade,
5.
údaje o poverení, a to typ poverenia, obdobie poverenia, zaradenie štátnozamestnaneckého miesta vedúceho štátneho zamestnanca v organizačnej štruktúre služobného úradu a údaj o dotknutom štátnozamestnaneckom mieste vedúceho štátneho zamestnanca,
6.
údaje o služobnom voľne, a to druh služobného voľna a jeho trvanie,
7.
dátum zaradenia do evidenčného stavu,
8.
dátum a dôvod vyradenia z evidenčného stavu,
r)
údaje o vzdelaní
1.
dosiahnuté vzdelanie, a to stupeň vzdelania, názov školy a fakulty, študijný odbor, získaný titul, rok začatia štúdia a rok ukončenia štúdia,
2.
ostatné vzdelanie, a to názov školy alebo vzdelávacej inštitúcie, získaný titul, rok začatia štúdia a rok ukončenia štúdia,
3.
informácia, či ovláda cudzí jazyk; ak áno, uvedie sa jeho názov, úroveň ovládania a údaj, či má certifikát,
4.
informácia, či ovláda počítačové aplikácie, technológie alebo softvér; ak áno, uvedie sa ich názov a úroveň ovládania,
5.
typ vodičského oprávnenia, ak má vodičský preukaz,
s)
údaje o vzdelávaní
1.
informácia, či mal dohodnutú skúšobnú dobu,
2.
informácia, či absolvoval adaptačné vzdelávanie,
3.
informácia, či je v zozname mentorov,
4.
údaje o plánovaných vzdelávacích aktivitách, a to kalendárny rok, kód vzdelávacej aktivity, informácia, či ide o adaptačné vzdelávanie alebo kompetenčné vzdelávanie,23) názov vzdelávacej aktivity, forma vzdelávania a druh kompetenčného vzdelávania,
5.
údaje o absolvovaných vzdelávacích aktivitách, a to informácia, či ide o adaptačné vzdelávanie alebo kompetenčné vzdelávanie,23) kód vzdelávacej aktivity, názov vzdelávacej aktivity, forma kontinuálneho vzdelávania, forma vzdelávania, druh kompetenčného vzdelávania, poskytovateľ vzdelávania, názov organizačného útvaru poskytujúceho vzdelávanie, termín konania vzdelávacej aktivity, rozsah vzdelávacej aktivity v hodinách, výška priamych nákladov na zabezpečenie vzdelávacej aktivity z finančných prostriedkov služobného úradu alebo z finančných prostriedkov Európskej únie a kontakt na poskytovateľa vzdelávania,
t)
údaje o služobnej praxi, a to predchádzajúca služobná prax ku dňu nástupu na služobný úrad alebo ku dňu skončenia dočasného preloženia na inom služobnom úrade a údaj o odpočte dní podľa osobitného predpisu,24)
u)
údaje o praxi v štátnej službe, a to názov služobného úradu, obdobie danej praxe, funkcia alebo názov štátnozamestnaneckého miesta a popis činností,
v)
údaje o praxi mimo štátnej služby, a to názov zamestnávateľa, obdobie danej praxe, pozícia, pracovná oblasť a popis činností,
w)
údaje o služobnom hodnotení
1.
názov služobného úradu,
2.
zaradenie štátnozamestnaneckého miesta v organizačnej štruktúre,
3.
typ hodnotiteľa,
4.
druh služobného hodnotenia,
5.
obdobie, za ktoré sa vykonalo služobné hodnotenie,
6.
body získané za jednotlivé hodnotené oblasti,
7.
návrhy na zlepšenie vykonávania štátnej služby,
8.
dátum služobného hodnotenia,
9.
informácia, či bola podaná námietka proti služobnému hodnoteniu; ak áno, aj dátum jej podania, informácia, ako bola vyhodnotená, a ak námietke nebolo vyhovené v plnom rozsahu, aj informácia, či alebo ako bola vyhodnotená na vyššom stupni,
x)
údaje o odmeňovaní
1.
typ funkčného platu,
2.
dátum, odkedy mu patrí daný typ funkčného platu,
3.
informácia, či je platený z európskych finančných prostriedkov; ak áno, aj podiel jeho funkčného platu z európskych finančných prostriedkov v percentách,
4.
platová trieda alebo funkcia, platová tarifa, informácia, či sa má použiť zvýšenie platovej tarify, služobná prax v percentách a zložky funkčného platu25) a ich výška, ak mu patrí funkčný plat podľa osobitného predpisu,25)
5.
platová trieda alebo funkcia a výška osobného platu, ak mu patrí osobný plat,26)
6.
platová trieda alebo funkcia a výška mimoriadneho platu, ak mu patrí mimoriadny plat,27)
7.
výška platu a výška paušálnych náhrad, ak mu patrí funkčný plat vo výške platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,28)
8.
údaje o odmenách, a to typ odmeny,29) jej výška a kedy bola vyplatená,
9.
údaje o nepravidelných zložkách platu, a to typ nepravidelnej zložky platu, kedy bola vyplatená a jej výška,
10.
názov osobitného predpisu, výška platu a dátum, odkedy mu patrí plat podľa osobitného predpisu,30)
y)
údaje o skončení alebo zániku štátnozamestnaneckého pomeru,31) a to dátum, spôsob a dôvod skončenia alebo zániku štátnozamestnaneckého pomeru a informácia, či bolo skončenie štátnozamestnaneckého pomeru iniciované zo strany služobného úradu alebo štátneho zamestnanca, ak nejde o skončenie štátnozamestnaneckého pomeru na základe zákona,32)
z)
údaje o odstupnom, a to, či
1.
má nárok na odstupné; ak áno, aj údaj o výške vyplateného odstupného,
2.
bolo vyplatené odstupné vrátené služobnému úradu; ak áno, aj údaj o výške vrátaného odstupného a dôvod jeho vrátenia,
aa)
údaje o odchodnom, a to, či
1.
nemá nárok na odchodné,
2.
bolo vyplatené odchodné; ak áno, aj údaj o výške vyplateného odchodného,
3.
bolo vyplatené znížené odchodné; ak áno, aj údaj o výške vyplateného zníženého odchodného,
ab)
dátum platnosti údajov štátneho zamestnanca alebo bývalého štátneho zamestnanca,
ac)
iné údaje, ak je to potrebné na dosiahnutie účelu podľa zákona alebo osobitných predpisov,5) a ak ide o iné osobné údaje, len v rozsahu a na účely, ktoré ustanovuje zákon alebo osobitné predpisy.6)
3.
K zmene údajov štátneho zamestnanca v module štátnych zamestnancov sa poskytujú tieto údaje:
a)
názov služobného úradu štátneho zamestnanca,
b)
dôležitosť,
c)
dátum zmeny,
d)
popis a dôvod požadovanej zmeny,
e)
meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo kontaktnej osoby,
f)
údaje, ktoré sú obsahom pripojenej prílohy, a informácia, či príloha obsahuje alebo neobsahuje osobné údaje.
4.
K zaradeniu bývalého štátneho zamestnanca do registra bývalých štátnych zamestnancov sa poskytujú tieto údaje:
a)
dátum prijatia žiadosti o zaradenie do registra bývalých štátnych zamestnancov,
b)
spôsob podania žiadosti o zaradenie do registra bývalých štátnych zamestnancov,
c)
dátum zaradenia bývalého štátneho zamestnanca do registra bývalých štátnych zamestnancov,
d)
e-mailová adresa a telefónne číslo bývalého štátneho zamestnanca,
e)
údaje, ktoré obsahuje príloha k žiadosti o zaradenie do registra bývalých štátnych zamestnancov, a informácia, či príloha obsahuje alebo neobsahuje osobné údaje.
5.
K nahláseniu účasti štátneho zamestnanca na vzdelávaciu aktivitu organizovanú prostredníctvom modulu vzdelávania sa poskytuje informácia, ktorý štátny zamestnanec je
a)
účastníkom vzdelávacej aktivity,
b)
náhradníkom na vzdelávacej aktivite, ak je to potrebné.
Príloha č. 6
k vyhláške č. 112/2024 Z. z.
ÚDAJE POSKYTOVANÉ DO MODULU VZDELÁVANIA


1.
K pridaniu a správe lektora sa poskytujú tieto údaje:
a)
identifikátor lektora,
b)
titul pred menom, meno a priezvisko, titul za priezviskom lektora,
c)
e-mailová adresa, telefónne číslo a mobilné telefónne číslo lektora,
d)
názov organizačného útvaru poskytujúceho vzdelávanie,
e)
iné údaje, ak je to potrebné na dosiahnutie účelu podľa zákona alebo osobitných predpisov,5) a ak ide o iné osobné údaje, len v rozsahu a na účely, ktoré ustanovuje zákon alebo osobitné predpisy.6)
2.
K pridaniu a správe vzdelávacej aktivity sa poskytujú tieto údaje:
a)
názov vzdelávacej aktivity,
b)
forma vzdelávania,
c)
informácia, kto bude lektorom s plným prístupom,
d)
informácia, kto bude lektorom s prístupom na čítanie,
e)
jazyk vzdelávania,
f)
druh kompetenčného vzdelávania,
g)
cieľ vzdelávacej aktivity,
h)
popis a obsah vzdelávacej aktivity,
i)
cieľová skupina vzdelávacej aktivity,
j)
spôsob vedenia vzdelávacej aktivity,
k)
názov organizačného útvaru poskytujúceho vzdelávanie,
l)
informácia, či je vzdelávacia aktivita sprístupnená pre služobný úrad, všetky služobné úrady alebo pre zvolený okruh služobných úradov; ak je vzdelávacia aktivita sprístupnená len pre zvolený okruh služobných úradov, uvádzajú sa aj zvolené služobné úrady,
m)
rozsah vzdelávacej aktivity určený v hodinách,
n)
minimálny a maximálny počet účastníkov,
o)
maximálny počet účastníkov vzdelávacej aktivity z jedného služobného úradu,
p)
údaje zodpovednej osoby do podpisovej doložky pozvánky na vzdelávaciu aktivitu, a to titul pred menom, meno a priezvisko, titul za priezviskom, funkcia a zaradenie v organizačnej štruktúre služobného úradu,
q)
údaje zodpovednej osoby do podpisovej doložky osvedčenia, a to titul pred menom, meno a priezvisko, titul za priezviskom, funkcia, zaradenie v organizačnej štruktúre služobného úradu a iné doplňujúce údaje,
r)
informácia, ktorý štátny zamestnanec je účastníkom konkrétneho termínu vzdelávacej aktivity,
s)
informácia, ktorý štátny zamestnanec je náhradníkom na vzdelávacej aktivite,
t)
informácia, či účastník vzdelávacej aktivity absolvoval alebo neabsolvoval vzdelávaciu aktivitu,
u)
informácia, ktorý dotazník spokojnosti sa má odoslať účastníkovi vzdelávacej aktivity, ak má služobný úrad vytvorenú viac ako jednu šablónu príslušného dotazníka,
v)
informácia o ukončení vzdelávacej aktivity a dôvode jej ukončenia,
w)
iné údaje, ak je to potrebné na dosiahnutie účelu podľa zákona alebo osobitných predpisov.5)
3.
K pridaniu a správe termínu vzdelávacej aktivity sa poskytujú tieto údaje:
a)
forma vzdelávania,
b)
dátum a čas konania,
c)
miesto konania,
d)
dátum a čas registrácie,
e)
program vzdelávacej aktivity,
f)
doplňujúce informácie k termínu vzdelávacej aktivity,
g)
študijné materiály a informácia, či sa tieto študijné materiály majú sprístupniť a komu sa majú sprístupniť,
h)
prílohy a informácia, či sa tieto prílohy majú sprístupniť a komu sa majú sprístupniť,
i)
informácia o ukončení termínu vzdelávacej aktivity,
j)
informácia o zrušení termínu vzdelávacej aktivity a dôvod jeho zrušenia,
k)
iné údaje, ak je to potrebné na dosiahnutie účelu podľa zákona alebo osobitných predpisov.5)
4.
K pridaniu a správe organizačného útvaru služobného úradu poskytujúceho vzdelávanie sa poskytujú tieto údaje:
a)
názov organizačného útvaru,
b)
popis organizačného útvaru,
c)
informácia, či je organizačný útvar aktívny alebo neaktívny.
5.
K pridaniu a správe dotazníka sa poskytujú tieto údaje:
a)
názov dotazníka,
b)
autor dotazníka,
c)
typ dotazníka,
d)
informácia, či sa má odosielať notifikácia o vyplnení dotazníka respondentami na
e-mailovú adresu; ak áno, je potrebné uviesť aj príslušnú e-mailovú adresu,
e)
otázky dotazníka a súvisiace údaje k ich nastaveniu,
f)
určení respondenti dotazníka, ak nejde o hodnotiaci dotazník a dotazník spokojnosti,
g)
ďalšie údaje, ktoré súvisia s nastavením dotazníka, ak je to potrebné.
Príloha č. 7
k vyhláške č. 112/2024 Z. z.
ÚDAJE POSKYTOVANÉ DO MODULU SLUŽOBNÝCH PREUKAZOV


1.
K vytvoreniu a správe služobného preukazu sa poskytujú tieto údaje:
a)
fotografia štátneho zamestnanca na služobný preukaz,
b)
údaje o služobnom preukaze, a to druh preukazu, doba jeho platnosti a diskrétny údaj pre nahlásenie jeho straty alebo odcudzenia,
c)
údaje o autentifikačnom certifikáte, a to názov certifikačnej autority, dátum vydania, dátum exspirácie a dátum a dôvod deaktivácie,
d)
údaje bezkontaktného čipu, a to dátum aktivácie a kód bezkontaktného čipu,
e)
údaje o mandátnom certifikáte a mandáte, a to názov oprávnenia, dátum vydania, dátum exspirácie, sériové číslo mandátneho certifikátu a heslo k zrušeniu mandátneho certifikátu,
f)
názov oprávneného poskytovateľa dôveryhodných služieb, ak sa žiada o vydanie mandátneho certifikátu,
g)
údaje k deaktivácii mandátneho certifikátu, a to dátum a dôvod deaktivácie,
h)
číslo primárneho dokladu štátneho zamestnanca, údaj o jeho vydavateľovi a dátum jeho exspirácie, ak sa žiada o vydanie mandátneho certifikátu; primárnym dokladom je doklad totožnosti, ktorým môže byť občiansky preukaz alebo cestovný pas,
i)
číslo sekundárneho dokladu štátneho zamestnanca, údaj o jeho vydavateľovi a dátume jeho exspirácie, ak sa žiada o vydanie mandátneho certifikátu; sekundárnym dokladom môže byť cestovný pas, vodičský preukaz, zbrojný preukaz, služobný preukaz alebo preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia,
j)
údaje obsiahnuté v prílohe na overenie mandátu, ak sa žiada o vydanie mandátneho certifikátu,
k)
dátum dočasného pozastavenia platnosti služobného preukazu,
l)
dátum deaktivácie služobného preukazu,
m)
informácia, že došlo k strate alebo odcudzeniu služobného preukazu a dátum straty alebo odcudzenia služobného preukazu,
n)
iné údaje, ak je to potrebné na dosiahnutie účelu podľa zákona alebo osobitných predpisov.5)
2.
K nahláseniu straty alebo odcudzenia služobného preukazu vytvoreného modulom služobných preukazov sa poskytujú tieto údaje:
a)
informácia, či došlo k strate alebo odcudzeniu služobného preukazu,
b)
názov služobného úradu, meno a priezvisko, rodné číslo alebo iné identifikačné číslo, diskrétny údaj pre nahlásenie straty alebo odcudzenia služobného preukazu, e-mailová adresa a telefónne číslo štátneho zamestnanca.
1)
§ 8 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 99/2024 Z. z.
2)
§ 9 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 126/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vzdelávaní štátnych zamestnancov.
5)
Napríklad zákon č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach v znení neskorších predpisov, vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 110/2024 Z. z. o systemizácii štátnozamestnaneckých miest.
6)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
Zákon č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 449/2020 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní.
8)
§ 38 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení zákona č. 99/2024 Z. z.
9)
§ 38 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení zákona č. 470/2019 Z. z.
11)
Napríklad zákon č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
Napríklad zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
13)
§ 23 ods. 3 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15)
§ 41 ods. 11 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení zákona č. 470/2019 Z. z.
16)
Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17)
§ 44 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
§ 3 ods. 2 písm. d) prvý, tretí a piaty bod vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
§ 12 ods. 4 a § 20 ods. 5 zákona č. 192/2023 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20)
§ 38 ods. 4 a 8 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
§ 164 ods. 5 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení zákona č. 470/2019 Z. z.
23)
§ 163 a 164 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
§ 126 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení zákona č. 470/2019 Z. z.
29)
§ 142 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30)
Napríklad § 14 ods. 9 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 189/2023 Z. z.
31)
§ 72, § 75, § 78 a 79 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32)
§ 82 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.