109/2024 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2024 do 31.12.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

109
ZÁKON
z 24. apríla 2024,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a znižovaním administratívnej záťaže
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 162/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z., zákona č. 419/2020 Z. z., zákona č. 85/2022 Z. z., zákona č. 256/2022 Z. z., zákona č. 324/2022 Z. z., zákona č. 393/2022 Z. z., zákona č. 433/2022 Z. z., zákona č. 205/2023 Z. z., zákona č. 309/2023 Z. z. a zákona č. 108/2024 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
4) § 11 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 9 ods. 3 sa slová „len pre jednu osobu, ktorej“ nahrádzajú slovami „najviac pre tri osoby, ktorým“.
3.
V § 12 ods. 13 prvej vete sa pred slovami „dokladom k žiadosti“ vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa slová „dokladom k žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do prenosovej sústavy alebo do distribučnej sústavy“.
4.
V § 73 odsek 4 znie:
„(4)
Odberateľ plynu alebo vlastník nehnuteľnosti, do ktorej je dodávaný plyn, je povinný umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete kontrolu odberného plynového zariadenia alebo určeného meradla.“.
5.
V § 76 odsek 2 znie:
„(2)
Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný vykonať fyzický odpočet stavu počítadla určeného meradla na odbernom mieste, ktoré nie je vybavené určeným meradlom s diaľkovým odpočtom minimálne raz za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ak odberateľ nepotvrdil prevádzkovateľovi distribučnej siete záujem o nahlásenie stavu počítadla určeného meradla ako náhrady za fyzický odpočet alebo nejde o odberné miesto so spotrebou, ktorá neprekročila 200 m3 za rok za obdobie posledných piatich rokov; fyzický odpočet u odberateľa plynu mimo domácnosti je povinný vykonať každoročne k 31. decembru v priebehu mesiaca december príslušného kalendárneho roka. Fyzickým odpočtom stavu počítadla určeného meradla na odbernom mieste sa rozumie aj odpočet na základe stavu počítadla určeného meradla nahláseného odberateľom plynu a odsúhlaseného prevádzkovateľom distribučnej siete. Ak odberateľ plynu potvrdí prevádzkovateľovi distribučnej siete záujem o nahlásenie stavu počítadla určeného meradla ako náhrady za fyzický odpočet a nenahlási odpočet v dohodnutej lehote, je prevádzkovateľ distribučnej siete oprávnený použiť typový diagram dodávky pre stanovenie odpočtu tohto odberateľa. Odberateľ plynu mimo domácnosti môže každoročne nahlásiť svojmu dodávateľovi plynu alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete skutočný stav počítadla určeného meradla k 31. decembru najneskôr do piatich kalendárnych dní od skončenia kalendárneho roka. Prevádzkovateľ distribučnej siete má právo použiť typové diagramy dodávky, ak nemá k dispozícii údaje o skutočnom stave počítadla určeného meradla alebo údaje o stave počítadla určeného meradla nahláseného odberateľom plynu a odsúhlaseného prevádzkovateľom distribučnej siete alebo ak spotreba na odbernom mieste za posledných päť rokov neprekročila 200 m3 za rok. Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný oznámiť dodávateľovi plynu údaje za odberné miesta odberateľov plynu mimo domácností do 10 kalendárnych dní od skončenia kalendárneho roka.“.
6.
V § 76 ods. 10 prvej vete sa slovo „písomne“ nahrádza slovami „v listinnej podobe alebo elektronickej podobe“.
Čl. III
Zákon č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 25 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „zodpovednostnou značkou a“.
2.
V § 33 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Povinnosť podľa prvej vety sa nevzťahuje na obchodníkov, ktorí obchodujú výlučne so strieborným tovarom, pri ktorom hmotnosť jedného kusu nie je vyššia ako 10 gramov.“.
3.
V § 35 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Povinnosť uvádzania hmotnosti na doklade podľa prvej vety sa nevzťahuje na predaj strieborného tovaru, ktorého hmotnosť nie je vyššia ako 10 gramov.“.
4.
Za § 53 sa vkladá § 53a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠53a
Oznamovacia povinnosť k úpravám účinným od 1. júla 2024
Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.26)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:
26) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).“.
Čl. IV
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 373/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z. a zákona č. 7/2024 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
zosnulých osôb.“.
2.
V § 3 sa vypúšťa odsek 6.
3.
V § 78 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 7 až 10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 sa vypúšťa.
4.
V § 78 ods. 7 sa vypúšťa tretia veta.
5.
Slová „§ 78 ods. 8“ sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „§ 78 ods. 7“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2024 okrem čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2025.
Zuzana Čaputová v. r.

v z. Peter Žiga v. r.

Robert Fico v. r.