10/2024 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.02.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

10
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. februára 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2023 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach
jej poskytovania odsúdeným
Vláda Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2023 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania odsúdeným sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11a
Prechodné ustanovenie účinné od 10. februára 2024
Rozúčtovanie pracovných odmien odsúdených zaradených do práce v roku 2024 sa vykoná podľa tohto nariadenia a podľa pracovných taríf uvedených v prílohách č. 3 a 4 v znení účinnom od 10. februára 2024.“.

2.
Prílohy č. 3 a 4 vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 7/2023 Z. z.
Mesačné pracovné tarify pre odsúdených zaradených do práce
(v eurách mesačne)

Pracovný
stupeň
Počet rokov
započítanej praxe
Pracovná trieda
1 2 3 4
1 do 5 rokov 284,30 308,50 333,60 545,70
2 od 5 do 10 rokov 297,20 321,20 348,80 570,00
3 nad 10 rokov 309,50 335,00 363,10 593,00Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 7/2023 Z. z.
Hodinové pracovné tarify pre odsúdených zaradených do práce
(v eurách za hodinu)

Pracovný
stupeň
Počet rokov
započítanej praxe
Pracovná trieda
1 2 3 4
1 do 5 rokov 1,634 1,773 1,917 3,136
2 od 5 do 10 rokov 1,708 1,846 2,005 3,276
3 nad 10 rokov 1,779 1,925 2,087 3,408
“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 10. februára 2024.
Robert Fico v. r.