92/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

92
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 15. marca 2023,
ktorou sa ustanovujú podmienky výberového konania na poskytovanie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 95 ods. 2 písm. j) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 256/2022 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy vyhlasuje na svojom webovom sídle výberové konanie na poskytovanie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny (ďalej len „výberové konanie“). O vyhlásenom výberovom konaní informuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy úrad do troch pracovných dní odo dňa jeho vyhlásenia.
(2)
Náležitosti vyhláseného výberového konania sú:
a)
určenie minimálnej veľkosti kapacity zariadenia na uskladňovanie elektriny, určenie výkonu na uskladnenie elektriny do zariadenia na uskladňovanie elektriny, určenie výkonu na dodanie elektriny zo zariadenia na uskladňovanie elektriny a ďalšie technické parametre zariadenia na uskladňovanie elektriny,
b)
oblasť v prenosovej sústave špecifikovaná rozvodňou, z ktorej je napájaná, alebo uzlová oblasť v distribučnej sústave, v ktorej sa požaduje poskytovanie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny,
c)
obdobie poskytovania služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny,
d)
určenie podmienok účasti záujemcu vo výberovom konaní,
e)
návrh zmluvy upravujúcej výšku a spôsob zloženia finančnej zábezpeky, práva a povinnosti zmluvných strán počas trvania finančnej zábezpeky a podmienky použitia finančnej zábezpeky prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy,
f)
návrh zmluvy o poskytovaní služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny, ktorej súčasťou je povinnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy pripojiť zariadenie na uskladňovanie elektriny do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy spolu s určeným časom na pripojenie,
g)
obsah a náležitosti ponuky,
h)
spôsob a lehota na podávanie ponúk,
i)
spôsob vyhodnotenia výberového konania spolu s určenými kritériami hodnotenia,
j)
spôsob a lehota na oznámenie vybranej ponuky,
k)
dôvody, pre ktoré si prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie,
l)
ďalšie podmienky určené prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy.
§ 2
(1)
Výberového konania sa môže zúčastniť záujemca,
a)
ktorý je právnickou osobou so sídlom v Európskej únii alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
b)
na ktorého majetok nie je vyhlásený konkurz, ktorý nie je v reštrukturalizácii alebo v likvidácii, proti ktorému nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku a
c)
ktorý uzatvoril zmluvu o finančnej zábezpeke s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy.
(2)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy môže určiť aj ďalšie podmienky účasti vo výberovom konaní týkajúce sa finančného postavenia a technickej spôsobilosti záujemcu.
§ 3
(1)
Ponuka do výberového konania sa podáva elektronickou formou uvedenou vo výzve, ktorou prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy vyhlásil výberové konanie.
(2)
Ponuka predložená do výberového konania sa nemôže počas priebehu výberového konania dopĺňať alebo meniť.
(3)
Lehota na predloženie ponuky je najmenej 90 dní odo dňa vyhlásenia výberového konania.
(4)
Od predloženia ponuky do uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny je ponuka do výberového konania pre záujemcu záväzná; ponuka predložená do výberového konania sa môže odvolať iba do uplynutia lehoty určenej na predloženie ponuky.
§ 4
Finančná zábezpeka je určená na úhradu pokuty pre prípad, že záujemca, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku
a)
neuzatvorí zmluvu o poskytovaní služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny,
b)
neuvedie zariadenie na uskladňovanie elektriny do prevádzky v určenej lehote alebo
c)
neposkytne služby zariadenia na uskladňovanie elektriny v požadovanom čase.
§ 5
(1)
Vo výberovom konaní sa vyhodnocujú len ponuky, ktoré spĺňajú podmienky vyhláseného výberového konania.
(2)
Ponuky predložené do výberového konania sa vyhodnocujú podľa ceny za poskytovanie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny, pričom rozhodujúca je najnižšia cena; v prípade ponúk s rovnakou cenou za poskytovanie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny je rozhodujúce poradie podania ponuky.
(3)
Ak z vyhlásených podmienok výberového konania vyplýva, že prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy požaduje čo najskoršie poskytovanie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny alebo prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy určil ďalšie kritériá hodnotenia podľa § 1 ods. 2 písm. i), môže prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy vyhodnocovať ponuky predložené do výberového konania na základe takto ustanovených podmienok a následne sa ponuky predložené do výberového konania vyhodnocujú podľa odseku 2.
(4)
Výsledok vyhodnotenia ponúk predložených do výberového konania sa do desiatich pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do výberového konania oznámi všetkým záujemcom a úradu.
(5)
Ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy zruší výberové konanie, informuje o tom záujemcov, ktorí splnili podmienky výberového konania, a úrad do troch pracovných dní odo dňa zrušenia výberového konania.
§ 6
(1)
Zmluva o poskytovaní služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny sa uzavrie so záujemcom, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku, do desiatich pracovných dní odo dňa oznámenia výsledku výberového konania. O uzatvorení zmluvy o poskytovaní služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny informuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy úrad do troch pracovných dní odo dňa jej uzatvorenia.
(2)
Ak sa neuzavrie zmluva o poskytovaní služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny z dôvodu odmietnutia jej uzatvorenia záujemcom, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku, zmluva o poskytovaní služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny sa uzavrie v poradí s ďalším záujemcom, ktorý splnil podmienky výberového konania.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2023.
Andrej Juris v. r.