91/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

91
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 13. marca 2023,
ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 ods. 1 písm. w) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2022 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a)
ukazovatele kvality pitnej vody a limitné hodnoty ukazovateľov kvality pitnej vody na kontrolu kvality pitnej vody,
b)
požiadavky na programy monitorovania,
c)
postup pri vypracovaní manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou a určení miery rizika v systéme zásobovania pitnou vodou,
d)
podrobnosti všeobecnej analýzy manažmentu rizík domového rozvodného systému,
e)
prioritné priestory,
f)
opatrenia na zníženie rizík spojených s domovým rozvodným systémom,
g)
metódy odberu a analýz pitnej vody a ich špecifikácie,
h)
ukazovatele kvality teplej vody a limitné hodnoty ukazovateľov kvality teplej vody,
i)
rozsah a spôsob poskytovania informácií dodávateľom pitnej vody zásobovaným obyvateľom a verejnosti.
§ 2
Ukazovatele kvality pitnej vody a ich limitné hodnoty
(1)
Ukazovatele kvality pitnej vody a limitné hodnoty ukazovateľov kvality pitnej vody sú uvedené v prílohe č. 1 časti A až C.
(2)
Rozsah analýz a početnosť odberov vzoriek pitnej vody v systéme zásobovania pitnou vodou je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Splnenie limitných hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody sa vyžaduje v týchto miestach odberu:
a)
pri dodávaní pitnej vody z rozvodnej vodovodnej siete alebo z iného zdroja v priestore alebo v objekte v mieste, kde pitná voda vyteká z vodovodného kohútika alebo z iného obdobného zariadenia na priame používanie na pitné účely,
b)
pri odbere z cisterny alebo z iného zásobníka určeného na zásobovanie pitnou vodou v mieste odberu pitnej vody,
c)
pri spotrebiteľskom balení v mieste plnenia pitnej vody do spotrebiteľského balenia,
d)
v mieste používania pitnej vody v potravinárskom podniku.1)
(4)
Ukazovatele kvality pitnej vody, ktorých limitná hodnota je určená medznou hodnotou, sa vyšetrujú najmä na kontrolu systému zásobovania pitnou vodou a na určenie vhodných kontrolných opatrení a nápravných opatrení, ktoré dodávateľ pitnej vody pri zistení nevyhovujúcej kvality pitnej vody má vykonať. Ak prekročenie medznej hodnoty ukazovateľa kvality pitnej vody predstavuje riziko ohrozenia zdravia, použitie pitnej vody sa môže obmedziť alebo pitná voda môže byť z používania vylúčená.
(5)
Prekročenie limitnej hodnoty ukazovateľa kvality pitnej vody sa potvrdzuje opakovaným odberom vzorky pitnej vody. Ak opatrenia na odstránenie prekročenia ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorého limitná hodnota je určená medznou hodnotou, sa vykonávajú bezodkladne, opakovaný odber vzorky pitnej vody sa vykoná až po uskutočnení opatrení na odstránenie prekročenia limitnej hodnoty ukazovateľa kvality pitnej vody.
(6)
Kontrolu ukazovateľov kvality pitnej vody je možné vykonať týmito spôsobmi:
a)
odbermi a analýzami bodových vzoriek vody,
b)
meraniami zaznamenanými priebežným procesom alebo
c)
kombináciou kontroly podľa písmen a) a b).
(7)
Pitná voda nemôže mať agresívne vlastnosti podľa technickej normy2) alebo podľa inej európskej technickej normy; ak neexistujú vhodné technické normy podľa iného vhodného technického predpisu, zahraničného technického predpisu alebo podľa iného vhodného obdobného dokumentu.
(8)
Ukazovatele kvality pitnej vody a ich limitné hodnoty uvedené v prílohe č. 1 časti C sa zisťujú na identifikáciu rizík z domových rozvodných systémov a na odstránenie príčin prekročenia limitných hodnôt ukazovateľov domových rozvodných systémov podľa § 17d ods. 2 písm. e) a f) zákona.
(9)
Ak existuje podozrenie na prenosné ochorenie, ktoré súvisí s baktériami rodu Legionella alebo sa zistí vodou prenosné ochorenie, ktoré súvisí s baktériami rodu Legionella, opatrenia na zmiernenie rizík alebo na odstránenie rizík, ktoré vyplývajú z domových rozvodných systémov, sa vykonávajú aj pri zistení nižších hodnôt, ako je limitná hodnota baktérií rodu Legionella.
§ 3
Programy monitorovania
(1)
Monitorovanie pitnej vody sa vykonáva pravidelnou kontrolou kvality pitnej vody podľa programu monitorovania, ktorý zohľadňuje výsledky manažmentu rizík plôch povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu3) a výsledky manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou podľa § 4.
(2)
Program monitorovania sa vypracuje tak, že
a)
rozsah vyšetrovaných ukazovateľov a početnosť odberov vzoriek určených na kontrolu pitnej vody poskytuje dostatočné informácie o kvalite pitnej vody na potvrdenie jej zdravotnej bezpečnosti,
b)
je overená účinnosť nápravných opatrení a kontrolných opatrení, ktoré sú zavedené v celom vodárenskom dodávateľskom reťazci,
c)
určuje najvhodnejšie prostriedky na zmiernenie rizík alebo na odstránenie rizík, ktoré sú významné pre ľudské zdravie.
§ 4
Manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou
(1)
Manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou je dokument, v ktorom sa analyzujú, posudzujú a vyhodnocujú riziká systému zásobovania a na ich základe sa navrhujú opatrenia v oblasti riadenia rizík. Manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou sa pre konkrétny systém zásobovania pitnou vodou vypracuje postupom podľa prílohy č. 3.
(2)
Ak zásobovaná oblasť má viacerých dodávateľov pitnej vody, každý z dodávateľov pitnej vody vypracuje manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou jemu patriacej časti zásobovanej oblasti. Manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou vypracuje dodávateľ pitnej vody tak, že obsahovo a časovo nadväzuje na manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou, ktorý vypracuje dodávateľ pitnej vody inej časti zásobovanej oblasti. Zároveň poskytne nevyhnutné informácie z vypracovaného manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou a potrebné výsledky monitorovania kvality pitnej vody v jeho časti zásobovanej oblasti dodávateľovi pitnej vody inej nadväzujúcej časti zásobovanej oblasti. Informácie sa poskytujú v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na vytvorenie nadväzujúceho manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou alebo nadväzujúceho programu monitorovania pitnej vody iným dodávateľom pitnej vody.
(3)
Manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou poskytuje dodávateľ pitnej vody na posúdenie podľa § 13 ods. 4 písm. n) zákona ako dokument, ak obsahuje manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou všetkých častí zásobovanej oblasti. Ak dokument neobsahuje manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou všetkých častí zásobovanej oblasti, poskytuje sa na posúdenie za podmienky, že zohľadňuje riziká z častí systému, pre ktoré nie je vykonaný manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou.
(4)
Miera rizika sa určuje najmä podľa postupu, ktorý je uvedený v prílohe č. 3; na určenie miery rizika možno použiť aj inú porovnateľnú metodiku, ktorá vhodným spôsobom posúdi pravdepodobnosť výskytu nebezpečných udalostí podľa § 17b ods. 3 písm. c) zákona a závažnosť ich nežiaducich následkov v systéme zásobovania pitnou vodou.
(5)
Miery rizika sú tieto:
a)
A je veľmi vysoké riziko, ktoré vyžaduje bezodkladné riešenie a opatrenia,
b)
B je vysoké riziko, ktoré vyžaduje opatrenia nad rozsah bežných postupov v čo najkratšom čase,
c)
C je stredné riziko, ktoré vyžaduje opatrenia bežnými postupmi,
d)
D je nízke riziko, ktoré vyžaduje len evidenciu alebo jednoduché opatrenia bežnými postupmi.
(6)
Za neprijateľné riziko sa v procese systému zásobovania pitnou vodou považujú miery rizika A a B. Miesta systému zásobovania pitnou vodou, v ktorých je identifikovaný možný výskyt miery rizika A alebo rizika B, sa považujú za kritické kontrolné body, v ktorých sa kontroluje účinnosť prijatých kontrolných opatrení a nápravných opatrení.
(7)
Manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou podľa § 17c ods. 1 a 2 zákona obsahuje
a)
základné údaje o zásobovanej oblasti vrátane počtu zásobovaných obyvateľov,
b)
výsledky manažmentu rizík plôch povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu3) na výrobu pitnej vody, ktoré sú použité pri vypracovaní manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou,
c)
údaje o zdrojoch surovej vody,
d)
základné údaje o vodárenských objektoch a rozvodnej vodovodnej sieti,
e)
údaje o technologických postupoch úpravy vody4) a použitých chemických látkach na úpravu vody na pitnú vodu,
f)
údaje o použitých materiáloch, výrobkoch a filtračných médiách určených na styk s pitnou vodou,
g)
analýzy, posúdenie a vyhodnotenie miery rizík identifikovaných v systéme zásobovania pitnou vodou,
h)
určenie opatrení na zmiernenie alebo odstránenie neprijateľných rizík a určenie kritických kontrolných bodov,
i)
návrh programu monitorovania s určením miest odberu vzoriek,
j)
spôsob evidencie výsledkov kontroly kvality pitnej vody,
k)
spôsob evidencie výsledkov kontroly funkčnosti zariadení,
l)
spôsob a rozsah informácií poskytovaných o pitnej vode podľa § 9,
m)
údaje o ochranných pásmach a spôsob evidencie ich kontroly.
§ 5
Monitorovanie kvality pitnej vody v systéme zásobovania pitnou vodou
(1)
Monitorovanie kvality pitnej vody v systéme zásobovania pitnou vodu obsahuje program monitorovania systému zásobovania pitnou vodou, ktorý zahŕňa rozsah analýz a početnosť odberov vzoriek na kontrolu
a)
kvality surovej vody,5)
b)
technologického postupu úpravy vody,4)
c)
kvality pitnej vody.
(2)
Do programu monitorovania kvality pitnej vody sa v systéme zásobovania pitnou vodou zaraďujú
a)
ukazovatele na kontrolu kvality surovej vody vodárenského zdroja alebo vodného zdroja,
b)
ukazovatele na kontrolu technologického postupu úpravy vody,
c)
ukazovatele kvality pitnej vody uvedené v prílohe č. 1 časti A a B a v prílohe č. 2,
d)
doplnkové ukazovatele kvality pitnej vody určené podľa § 5 ods. 4 písm. ap) zákona,
e)
látky a zlúčeniny podľa aktuálneho zoznamu sledovaných látok alebo zlúčenín podľa § 5 ods. 4 písm. ao) tretieho bodu zákona,
f)
látky a zlúčeniny, ktorých prítomnosť je nevyhnutné monitorovať na základe výsledkov manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou alebo výsledkov manažmentu rizík plôch povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu.3)
(3)
Rozsah ukazovateľov kvality pitnej vody alebo početnosť odberov vzoriek pitnej vody v programe monitorovania systému zásobovania pitnou vodou podľa odseku 2 sa zvýši, ak
a)
rozsah a početnosť odberov vzoriek uvedené v prílohách č. 1 a 3 neposkytujú dostatočné informácie o splnení požiadaviek na kvalitu pitnej vody a na preukázanie zdravotnej bezpečnosti pitnej vody,
b)
na preukázanie zdravotnej bezpečnosti pitnej vody je potrebná kontrola ďalších látok alebo mikroorganizmov, ktoré nie sú do programu monitorovania zaradené, ale môžu byť prítomné vo vode v množstvách alebo v koncentráciách, ktoré predstavujú riziko pre ľudské zdravie,
c)
je potrebné overiť účinnosť kontrolných opatrení a nápravných opatrení na kontrolu, zmiernenie alebo odstránenie neprijateľných rizík v systéme zásobovania pitnou vodou,
d)
je potrebné zvýšiť početnosť odberu vzoriek alebo meraní v rámci preventívnych opatrení na predchádzanie identifikovaným rizikám v plochách povodia pre miesta odberu vody alebo na ich kontrolu.6)
(4)
Vzor programu monitorovania systému zásobovania pitnou vodou pre dodávateľa pitnej vody, ktorý nie je povinný vypracovať manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou, je uvedený v prílohe č. 4.
(5)
Rozsah ukazovateľov kvality pitnej vody alebo početnosť odberov vzoriek pitnej vody na kontrolu kvality pitnej vody v programe monitorovania systému zásobovania pitnou vodou sa môže znížiť, ak výsledky manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou potvrdia, že pitná voda je zdravotne bezpečná; zníženie sa nevzťahuje na ukazovatele Escherichia coli a črevné enterokoky.
(6)
Rozsah ukazovateľov kvality pitnej vody alebo početnosť odberov vzoriek pitnej vody možno v programe monitorovania systému zásobovania pitnou vodou znížiť, ak sú dodržané aj tieto požiadavky:
a)
miesta a početnosť odberov vzoriek pitnej vody na odberných miestach zohľadňujú pôvod, zmeny a dlhodobý trend hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody,
b)
manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou potvrdzuje, že nie je pravdepodobné zhoršenie kvality pitnej vody niektorým z možných identifikovaných faktorov ovplyvňujúcich zásobovanie pitnou vodou a
c)
výsledky všetkých analýz vzoriek pitnej vody odobraté v pravidelných intervaloch počas obdobia najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov z miest odberu reprezentatívnych pre celú zásobovanú oblasť dosiahnu menej ako 60 % limitnej hodnoty ukazovateľa kvality pitnej vody.
(7)
Ukazovatele kvality pitnej vody možno z rozsahu ukazovateľov kvality pitnej vody v programe monitorovania systému zásobovania pitnou vodou vypustiť, ak získané výsledky analýz ukazovateľa vo všetkých vzorkách, ktoré sú odobraté v pravidelných intervaloch počas najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov z miest odberu vzoriek reprezentatívnych pre zásobovanú oblasť, dosiahnu menej ako 30 % limitnej hodnoty ukazovateľa kvality pitnej vody.
§ 6
Mimoriadna kontrola kvality pitnej vody
(1)
Mimoriadna kontrola kvality pitnej vody sa vykoná
a)
pred začatím využívania nového vodovodu, nového úseku vodovodu alebo nového zdroja na zásobovanie pitnou vodou,
b)
z nových domových rozvodných systémov pitnej vody pred kolaudáciou stavby alebo pred zmenou v užívaní stavby,
c)
pred začatím sezónneho využívania vodovodu, úseku vodovodu alebo zdroja na zásobovanie pitnou vodou,
d)
pri podozrení na znečistenie pitnej vody alebo pri vzniku situácie, pri ktorej sa očakáva nepriaznivý vplyv na kvalitu pitnej vody, ako je havária, prerušenie zásobovania pitnou vodou alebo oprava vodovodu.
(2)
Pri mimoriadnej kontrole kvality pitnej vody podľa odseku 1 písm. a) až c) sa vykonáva minimálna analýza uvedená v prílohe č. 2, ktorá sa doplní o látky a mikroorganizmy vyplývajúce z miestnych podmienok; pri mimoriadnej kontrole kvality pitnej vody podľa odseku 1 písm. d) sa zisťujú organizmy alebo látky, ktorých prítomnosť možno predpokladať.
(3)
Pri mimoriadnej kontrole podľa odseku 1 písm. a), ktorá sa vykonáva pred začatím využívania nového zdroja pitnej vody na zásobovanie pitnou vodou najmenej 50 obyvateľov alebo ak ide o zásobovanie s priemernou dennou produkciou najmenej 10 m3 pitnej vody vypočítanou ako priemer za kalendárny rok, sa vykoná úplná analýza pitnej vody uvedená v prílohe č. 2. Ak sa zdroj pitnej vody využíva v rámci podnikateľskej činnosti alebo vo verejnom záujme, úplná analýza sa vykonáva aj pri nižšom počte zásobovaných obyvateľov a nižšej priemernej dennej produkcii pitnej vody. Analýza pitnej vody nemôže byť staršia ako šesť mesiacov.
§ 7
Manažment rizík domových rozvodných systémov
(1)
Manažment rizík domových rozvodných systémov sa vypracuje ako dokument podľa § 5 ods. 4 písm. z) a § 17d ods. 1 zákona. V manažmente rizík domových rozvodných systémov sa analyzujú, posudzujú a vyhodnocujú riziká domového rozvodného systému, najmä v prioritných priestoroch a na základe výsledku manažmentu rizík domových rozvodných systémov sa navrhujú opatrenia na zmiernenie alebo odstránenie neprijateľných rizík.
(2)
Prioritným priestorom z hľadiska rizika prítomnosti olova v pitnej vode podľa § 5 ods. 4 písm. z) zákona a podľa odseku 1 je
a)
zariadenie pre deti a mládež podľa § 24 zákona,
b)
zariadenie spoločného stravovania podľa § 26 zákona,
c)
zariadenie sociálnych služieb poskytujúce sociálnu službu pobytovou formou,7)
d)
zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti.8)
(3)
Prioritným priestorom z hľadiska rizika prítomnosti baktérií rodu Legionella v pitnej vode podľa § 5 ods. 4 písm. z) zákona a podľa odseku 1 je
a)
zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti,8)
b)
zdravotnícke zariadenie pre zubno-lekársku starostlivosť,
c)
zariadenie sociálnych služieb poskytujúce sociálnu službu pobytovou formou,7)
d)
ubytovacie zariadenie podľa § 21 zákona,
e)
umelé kúpalisko.
(4)
Na základe manažmentu rizík domových rozvodných systémov podľa odseku 1 môžu byť k prioritným priestorom zaradené aj ďalšie prioritné priestory, v ktorých sa zistí možné riziko ohrozenia zdravia.
(5)
Monitorovanie ukazovateľov kvality pitnej vody v domových rozvodných systémoch prioritných priestorov, ktoré určí všeobecná analýza rizík domových rozvodných systémov, sa vykonáva na základe manažmentu rizík domových rozvodných systémov vrátane rizík z použitých materiálov a výrobkov určených na styk s pitnou vodou podľa § 18 zákona v prioritných priestoroch podľa § 17d ods. 2 písm. b) zákona.
(6)
Rozsah ukazovateľov a početnosť odberov vzoriek na kontrolu kvality pitnej vody v domových rozvodných systémoch sa určuje v programe monitorovania domového rozvodného systému prioritného priestoru. Do programu monitorovania domových rozvodných systémov sa zahŕňajú tieto ukazovatele:
a)
ukazovatele domových rozvodných systémov uvedené v prílohe č. 1 časti C,
b)
látky alebo mikroorganizmy zistené ako významné počas všeobecnej analýzy domových rozvodných systémov podľa § 5 ods. 4 písm. z) zákona.
(7)
Priebežne vykonávaným opatrením na zmiernenie rizík alebo odstránenie neprijateľných rizík spojených s domovým rozvodným systémom podľa § 17d ods. 2 písm. f) zákona, môže byť
a)
vydanie pokynov na manažment rizika domového rozvodného systému vlastníkom priestorov podľa § 17d ods. 2 zákona,
b)
informovanie obyvateľov a vlastníkov priestorov o opatreniach na zmiernenie rizík alebo odstránenie neprijateľných rizík z dôvodu nedodržania požiadaviek na kvalitu pitnej vody z domového rozvodného systému,
c)
poskytovanie poradenstva o podmienkach spotreby a používania pitnej vody a o opatreniach, ktorých cieľom je predísť opätovnému vzniku rizika,
d)
podpora odbornej prípravy inštalatérov a iných odborníkov, ktorí pracujú v oblasti domových rozvodných systémov,
e)
inštalácia materiálov a výrobkov určených na styk s pitnou vodou,
f)
zavedenie účinných kontrolných opatrení a riadiacich opatrení na predchádzanie a znižovanie ochorení, ktoré súvisia s prítomnosťou baktérií rodu Legionella,
g)
vykonanie ekonomicky prijateľných a technicky uskutočniteľných opatrení na výmenu súčastí vyrobených z olova v existujúcich domových rozvodných systémoch za také, ktoré zodpovedajú § 18 zákona.
§ 8
Odber vzoriek
(1)
Vzorky pitnej vody sa odoberajú tak, že sú v zásobovanej oblasti rovnomerne rozložené a reprezentujú kvalitu pitnej vody počas celého roka.
(2)
Vzorky pitnej vody pre vybrané ukazovatele kvality pitnej vody možno odobrať z rozvodnej vodovodnej siete9) alebo na odtoku z úpravne vody,5) ak je preukázané, že nedôjde k ich nežiaducej zmene.
(3)
Odber vzoriek v mieste odberu podľa § 2 ods. 3
a)
na analýzu mikrobiologických ukazovateľov kvality pitnej vody sa vykonáva a so vzorkami sa zaobchádza v súlade s účelom odberu podľa tabuľky č. 1 písm. b) technickej normy10) alebo podľa inej európskej technickej normy; ak neexistujú vhodné technické normy podľa iného vhodného technického predpisu, zahraničného technického predpisu alebo podľa iného vhodného obdobného dokumentu,
b)
pre vybrané chemické ukazovatele kvality pitnej vody, najmä pre meď, olovo a nikel, sa vykoná z vodovodných kohútikov používaných spotrebiteľmi, bez predchádzajúceho odpúšťania; odoberie sa náhodná denná vzorka v objeme jeden liter alebo sa použijú metódy pevne určeného času stagnácie, ak tieto lepšie zohľadňujú miestne podmienky a neposkytujú vyšší počet vyhovujúcich výsledkov.
(4)
Odber vzoriek na odtoku z úpravne vody alebo z rozvodnej vodovodnej siete okrem odberu vzoriek z miest odberu na priame použitie podľa § 2 ods. 3 písm. a)
a)
sa vykoná podľa technickej normy11) alebo podľa inej európskej technickej normy; ak neexistujú vhodné technické normy podľa iného vhodného technického predpisu, zahraničného technického predpisu alebo podľa iného vhodného obdobného dokumentu,
b)
na analýzu mikrobiologických ukazovateľov kvality pitnej vody sa vykoná a so vzorkami sa zaobchádza v súlade s účelom odberu podľa tabuľky č. 1 písm. a) technickej normy10) alebo podľa inej európskej technickej normy; ak neexistujú vhodné technické normy podľa iného vhodného technického predpisu, zahraničného technického predpisu alebo podľa iného vhodného obdobného dokumentu.
(5)
Vzorky na určenie baktérií rodu Legionella v domových rozvodných systémoch sa odoberajú v miestach rizika šírenia baktérií, v miestach reprezentatívnych pre systémové vystavenie tejto baktérii alebo v obidvoch miestach. Metódy odberu vzoriek vody na určenie baktérií rodu Legionella sa zverejňujú podľa § 5 ods. 4 písm. ao) prvého bodu zákona.
(6)
Postup na odber vzoriek pitnej vody a metódy analýz pitnej vody spolu s minimálnymi výkonnostnými charakteristikami analytických metód sú uvedené v prílohe č. 5.
(7)
Dokladovanie súladu použitých mikrobiologických, biologických, fyzikálnych a chemických metód pri analýze pitnej vody sa vykoná podľa prílohy č. 6.
§ 9
Rozsah a spôsob poskytovania informácií o pitnej vode
(1)
Na webovom sídle dodávateľa pitnej vody podľa § 17c ods. 4 písm. p) prvého bodu zákona sa sprístupňujú verejnosti tieto informácie o pitnej vode:
a)
identifikácia dodávateľa pitnej vody, zásobovanej oblasti a počtu zásobovaných obyvateľov,
b)
údaje o spôsobe výroby vody a informácie o používaných technologických postupoch úpravy vody vrátane dezinfekcie,
c)
najaktuálnejšie výsledky monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody vrátane početnosti monitorovania a limitných hodnôt ukazovateľov; výsledky monitorovania nemôžu byť staršie ako jeden rok okrem výsledkov tých ukazovateľov, pre ktoré je povolená nižšia početnosť podľa § 13 ods. 4 písm. o) zákona,
d)
informácie o možnom riziku pre ľudské zdravie a o odporúčaniach pre zdravie, ak sú pri prekročení požiadaviek na zdravotnú bezpečnosť pitnej vody určené podľa § 5 ods. 4 písm. ao) druhého bodu zákona alebo odkaz na takéto informácie,
e)
primerané informácie o manažmente rizík systému zásobovania pitnou vodou,
f)
poradenstvo, ktoré sa týka optimalizácie spotreby pitnej vody, jej zodpovedného používania podľa miestnych podmienok,
g)
poradenstvo súvisiace s predchádzaním rizík zo stagnujúcej pitnej vody.
(2)
Informácie o údajoch podľa odseku 1 písm. c) a d) za posledných desať rokov poskytne dodávateľ pitnej vody zásobovaným obyvateľom na základe ich odôvodnenej žiadosti.
(3)
Na webovom sídle dodávateľa pitnej vody, ktorý v zásobovanej oblasti dodáva viac ako 10 000 m3 pitnej vody denne alebo zásobuje viac ako 50 000 obyvateľov za deň, sa sprístupňujú okrem informácií uvedených v odseku 1 aj informácie o
a)
celkovej výkonnosti verejného vodovodu z hľadiska účinnosti a miere strát bezodkladne ako ich má k dispozícii,
b)
vlastníckej štruktúre dodávateľov pitnej vody pri zásobovaní pitnou vodou,
c)
štruktúre sadzby za meter kubický vody vrátane fixných nákladov a variabilných nákladov a nákladov súvisiacich s prijatými opatreniami na zabezpečenie prístupu k pitnej vode, ak náklady uhrádzajú prostredníctvom systému sadzieb,
d)
opodstatnených sťažnostiach, ktoré súvisia s povinnosťami pri zásobovaní pitnou vodou a ich štatistiku.
(4)
Informácie poskytované zásobovaným obyvateľom bez toho, aby o ne žiadali, sú:
a)
informácia o kvalite pitnej vody zahŕňajúca hodnotenie podľa všetkých typov limitných hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody,
b)
cena dodávanej pitnej vody za liter a meter kubický,
c)
informácie o spotrebe domácnosti, ročných trendoch spotreby pitnej vody domácnosti a porovnanie ročnej spotreby vody domácnosti s priemernou spotrebou domácností, a to najmenej raz za rok alebo raz za zúčtovacie obdobie; informácie sa poskytujú, ak je to technicky možné a sú k dispozícii,
d)
odkaz na webové sídlo s informáciami podľa odsekov 1 a 3.
(5)
Informácie podľa odsekov 1 až 4 sa poskytujú zásobovaným obyvateľom jasným, presným a zrozumiteľným spôsobom a ľahko prístupnou formou.
§ 10
Ukazovatele kvality teplej vody a ich limitné hodnoty
(1)
Ukazovatele kvality teplej vody a ich limitné hodnoty sú uvedené v prílohe č. 7.
(2)
Limitné hodnoty ukazovateľov kvality teplej vody, ktorými sa preukazuje zdravotná bezpečnosť teplej vody podľa § 17e zákona, sa majú splniť na všetkých miestach, kde teplá voda vyteká z vodovodného kohútika alebo zo sprchy a je k dispozícií na používanie.
(3)
Teplá voda nemôže mať agresívne vlastnosti.
(4)
Ukazovatele kvality teplej vody, okrem ukazovateľov vyšetrovaných pri odbere, ako je najmä teplota, voľný chlór a oxid chloričitý, sa stanovujú po ochladení vzorky teplej vody na laboratórnu teplotu.
(5)
Ukazovateľ fosforečnany v teplej vode sa zisťuje, ak sa na úpravu teplej vody pridáva chemický prípravok na báze fosforu.
(6)
Obsah voľného chlóru alebo oxidu chloričitého v teplej vode sa zisťuje, ak sa použije dezinfekčný prostriedok na báze chlóru alebo oxidu chloričitého.
(7)
Zo zoznamu ukazovateľov uvedených v prílohe č. 7 sa zisťuje ukazovateľ celkový organický uhlík alebo ukazovateľ chemická spotreba kyslíka manganistanom.
§ 11
Transpozičné ustanovenie
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 8.
§ 12
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z.
§ 13
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2023.
v z. Michal Palkovič v. r.
Príloha č. 5
k vyhláške č. 91/2023 Z. z.
Príloha č. 8
k vyhláške č. 91/2023 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 435, 23. 12. 2020).
1)
Čl. 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2022 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. EÚ L 31, 1. 2. 2002, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) v platnom znení.
2)
Napríklad STN 75 7151 Kvalita vody. Požiadavky na kvalitu vody dopravovanej potrubím.
3)
§ 2 písm. aw) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 517/2022 Z. z.
4)
§ 12 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 517/2022 Z. z.
5)
§ 12 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.
6)
§ 7a ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.
7)
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
8)
§ 7 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
§ 2 ods. 2 písm. p) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.
10)
Napríklad STN EN ISO 19458 Kvalita vody. Odber vzoriek na mikrobiologickú analýzu (ISO 19458: 2006).
11)
Napríklad STN ISO 5667-5 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 5: Pokyny na odber vzoriek pitnej vody z úpravní vôd a z distribučnej siete.