87/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

87
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy Slovenskej republiky
zo 17. marca 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory
zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky podľa § 21 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení vyhlášky č. 341/2015 Z. z., vyhlášky č. 283/2017 Z. z., vyhlášky č. 361/2018 Z. z., vyhlášky č. 129/2019 Z. z., vyhlášky č. 348/2019 Z. z., vyhlášky č. 374/2020 Z. z., vyhlášky č. 238/2021 Z. z. a vyhlášky č. 25/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 4 sa slová „vo výške 1 %“ nahrádzajú slovami „vypočítanou podľa § 2a“.
2.
V § 2 ods. 5 písm. a) sa suma „70 000 eur“ nahrádza sumou „75 000 eur“.
3.
V § 2 ods. 6 sa suma „105 eur“ nahrádza sumou „125 eur“.
4.
V § 2 ods. 7 sa suma „160 eur“ nahrádza sumou „175 eur“.
5.
V § 2 ods. 8 sa suma „95 eur“ nahrádza sumou „110 eur“.
6.
V § 2 ods. 9 sa suma „105 eur“ nahrádza sumou „125 eur“.
7.
V § 2 ods. 10 písm. a) sa suma „180 eur“ nahrádza sumou „190 eur“.
8.
V § 2 odseky 16 až 18 znejú:
„(16)
Na obstaranie zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona možno poskytnúť úver vo výške 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 1 200 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytných miestností, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 7 zákona, najdlhšie na 40 rokov s ročnou úrokovou sadzbou
a)
vo výške 0,5 %, ak ide o žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) a f) zákona,
b)
vypočítanou podľa § 2a, ak ide o žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona.
(17)
Na zateplenie zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) prvého bodu zákona možno poskytnúť úver vo výške 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 200 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytných miestností, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 7 zákona, najdlhšie na 25 rokov s ročnou úrokovou sadzbou
a)
vo výške 0,5 %, ak ide o žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) a f) zákona,
b)
vypočítanou podľa § 2a, ak ide o žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona.
(18)
Na modernizáciu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) druhého bodu zákona možno poskytnúť úver vo výške 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 800 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytných miestností, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 7 zákona, najdlhšie na 25 rokov s ročnou úrokovou sadzbou
a)
vo výške 0,5 %, ak ide o žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) a f) zákona,
b)
vypočítanou podľa § 2a, ak ide o žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona.“.
9.
V § 2 ods. 19 úvodná veta znie:
„Na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona možno poskytnúť úver najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 % žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) a f) zákona a s ročnou úrokovou sadzbou vypočítanou podľa § 2a žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona na“.
10.
V § 2 ods. 21 úvodná veta znie:
„Na kúpu pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g) zákona možno poskytnúť úver najdlhšie na 20 rokov vo výške 100 % obstarávacieho nákladu s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 % žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) a f) zákona a s ročnou úrokovou sadzbou vypočítanou podľa § 2a žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona, najviac“.
11.
V § 2 odsek 23 znie:
„(23)
Na obstaranie ubytovacieho domu podľa § 6 ods. 1 písm. h) zákona možno poskytnúť úver vo výške 95 % obstarávacieho nákladu, najviac 1 200 eur na 1 m2 podlahovej plochy ubytovacej bunky, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou
a)
vo výške 1 %, ak ide o žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) a f) zákona,
b)
vypočítanou podľa § 2a, ak ide o žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona.“.
12.
Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠2a
Podrobnosti o výške ročnej úrokovej sadzby
(1)
Výška ročnej úrokovej sadzby sa vypočíta ako súčet základnej sadzby pre výpočet referenčnej a diskontnej sadzby1c) platnej ku dňu poskytnutia podpory a rizikovej prirážky vo výške 0,7 %.
(2)
Ak pri dodržaní limitu minimálnej pomoci podľa osobitného predpisu1d) možno poskytnúť úver s nižšou ročnou úrokovou sadzbou. ako je ročná úroková sadzba podľa odseku 1, výška ročnej úrokovej sadzby vypočítaná podľa odseku 1 sa zníži na takú minimálnu hodnotu, pri ktorej výška minimálnej pomoci pri úvere, ktorý možno poskytnúť so zníženou ročnou úrokovou sadzbou, nepresiahne limit minimálnej pomoci podľa osobitného predpisu.1d)
(3)
Výška ročnej úrokovej sadzby vypočítaná podľa odseku 1 alebo odseku 2 nesmie byť nižšia ako 1 %.

(4)
Výška ročnej úrokovej sadzby vypočítaná podľa odseku 2 sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nahor.
(5)
Údaje o výške ročnej úrokovej sadzby podľa odseku 1 sa zverejňujú na webovom sídle fondu k prvému dňu kalendárneho mesiaca.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1c a 1d znejú:
1c) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013) v platnom znení.
1d) § 4 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).“.
13.
V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
súhlas žiadateľa s overením údajov uvedených v žiadosti podľa odseku 1 písm. a) až c) a písm. e).“.
14.
Za § 8a sa vkladá § 8b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2023
Žiadosti predložené od 15. januára 2023, o ktorých nebolo rozhodnuté do 1. apríla 2023, sa posudzujú podľa tejto vyhlášky v znení účinnom od 1. apríla 2023.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2023.
Andrej Doležal v. r.