85/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

85
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 10. marca 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 68/2017 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 199 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 2/2017 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 68/2017 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 sa písmeno a) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
pri uložení donucovacieho opatrenia.“.
2.
V § 5 písm. b) sa za tretí bod vkladá nový štvrtý bod, ktorý znie:
„4.
vydanie osvedčenia o neplnení nepeňažnej povinnosti,“.
Doterajší štvrtý bod sa označuje ako piaty bod.
3.
§ 10 a 11 vrátane nadpisov znejú:
㤠10
Odmena za vykonanie exekúcie vyprataním a vykázaním
(1)
Za vykonanie exekúcie vyprataním a vykázaním patrí exekútorovi
a)
paušálna odmena 200 eur za každú vypratanú nehnuteľnosť alebo jej časť vrátane príslušenstva nehnuteľnosti alebo jej časti a
b)
odmena vo výške 10 % nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania určených podľa § 21 ods. 3.
(2)
Odmena exekútora za vykonanie exekúcie vyprataním a vykázaním je najviac 5 000 eur.
(3)
Na účel určenia paušálnej odmeny podľa odseku 1 písm. a) sa nehnuteľnosti na jednom liste vlastníctva evidovanom v katastri nehnuteľností považujú za jednu nehnuteľnosť.
§ 11
Odmena za vykonanie exekúcie odobratím veci
(1)
Za vykonanie exekúcie odobratím veci patrí exekútorovi
a)
paušálna odmena 50 eur za každú odobratú vec na základe jedného exekučného titulu a
b)
odmena vo výške 10 % nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania určených podľa § 21 ods. 3.
(2)
Odmena exekútora podľa odseku 1 písm. a) za vykonanie exekúcie odobratím veci, ktorá nie je evidovaná v osobitnom registri, nesmie presiahnuť 2 000 eur za všetky odobraté veci na základe jedného exekučného titulu.
(3)
Odmena exekútora podľa odsekov 1 a 2 je najviac 5 000 eur.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 platia rovnako aj v prípade exekúcie odobratím cenných papierov.“.
4.
§ 12 sa vypúšťa.
5.
§ 13 až 15 vrátane nadpisov znejú:
㤠13
Odmena za vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej veci inak než speňažením
Za vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej veci inak ako speňažením patrí exekútorovi odmena 200 eur za každú rozdelenú vec.
§ 14
Odmena za vykonanie exekúcie odstránením stavby a uskutočnením inej činnosti
(1)
Za vykonanie exekúcie odstránením stavby a uskutočnením inej činnosti patrí exekútorovi
a)
paušálna odmena 200 eur a
b)
odmena vo výške 10 % z hodnoty nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania určených podľa § 21 ods. 3.
(2)
Odmena exekútora za vykonanie exekúcie odstránením stavby a uskutočnením inej činnosti je najviac 5 000 eur.
(3)
Ak sú s exekúciou na odstránenie stavby a uskutočnenie inej činnosti spojené aj úkony vypratania a vykázania, patrí exekútorovi odmena aj podľa § 10 ods. 1 písm. b).
§ 15
Odmena za vykonanie exekúcie na splnenie negatórnej a inej povinnosti
Za vykonanie exekúcie na splnenie negatórnej a inej povinnosti patrí exekútorovi
a)
paušálna odmena 200 eur a
b)
odmena vo výške 10 % z hodnoty nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania určených podľa § 21 ods. 3.“.
6.
Doterajší text § 16 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak sa exekúcia na nepeňažné plnenie vymáha niektorým zo spôsobov na uspokojenia práva na peňažné plnenie, exekútorovi patrí len odmena podľa prvého oddielu.“.
7.
Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19a
Odmena za vydanie osvedčenia o neplnení nepeňažnej povinnosti
Za vydanie osvedčenia o neplnení nepeňažnej povinnosti patrí exekútorovi odmena 200 eur a účelne vynaložené hotové výdavky.“.
8.
V piatej časti sa druhá hlava dopĺňa štvrtým oddielom, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Štvrtý oddiel
Odmena za uloženie donucovacieho opatrenia
§ 20a
(1)
Za uloženie donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 1 písm. a) zákona patrí exekútorovi odmena 50 eur; za vykonanie donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 1 písm. a) zákona patrí exekútorovi odmena podľa prvého oddielu.
(2)
Za uloženie donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 1 písm. b) alebo písm. d) zákona vrátane jeho vykonania patrí exekútorovi odmena 50 eur.
(3)
Za uloženie donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 1 písm. c) zákona vrátane jeho vykonania patrí exekútorovi odmena 100 eur.
(4)
Za opakované uloženie rovnakého donucovacieho opatrenia patrí exekútorovi odmena vo výške 50 % z odmeny podľa odsekov 1 až 3.“.
9.
§ 28 znie:
㤠28
(1)
Pri exekúcii na nepeňažné plnenie je exekútor oprávnený požadovať zloženie preddavku na nevyhnutné výdavky spojené s vedením konania vo výške 50 % predpokladaných výdavkov podľa § 21 ods. 3 a paušálnej odmeny podľa § 10 až 16. Ak sa exekúcia na nepeňažné plnenie vymáha niektorým zo spôsobov na uspokojenia práva na peňažné plnenie, preddavok na paušálnu odmenu podľa prvej vety sa započítava voči odmene podľa § 16 ods. 2.
(2)
Pri exekúcii predajom hnuteľných vecí a predajom nehnuteľnosti alebo predajom podniku je exekútor oprávnený požadovať zloženie preddavku na nevyhnutné výdavky spojené s vedením konania vo výške 50 % predpokladaných výdavkov podľa § 21 ods. 3.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2023.
Viliam Karas v. r.