83/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

83
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. marca 2023 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o darovaní vojenského materiálu.

Dohoda nadobudla platnosť 17. marca 2023 v súlade s článkom 5.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.