80/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.03.2023 do 31.08.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

80
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 13. marca 2023,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách
na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení vyhlášky č. 196/2014 Z. z., vyhlášky č. 346/2014 Z. z., vyhlášky č. 71/2016 Z. z., vyhlášky č. 329/2016 Z. z., vyhlášky č. 317/2017 Z. z., vyhlášky č. 199/2018 Z. z., vyhlášky č. 104/2019 Z. z., vyhlášky č. 203/2019 Z. z., vyhlášky č. 88/2020 Z. z., vyhlášky č. 232/2020 Z. z., vyhlášky č. 391/2021 Z. z. a vyhlášky č. 193/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Príloha sa dopĺňa bodmi 78 a 79, ktoré znejú:
„78.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/1631 z 12. mája 2022, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku z používania olova v supravodivých kábloch a drôtoch obsahujúcich zlúčeniny oxidov bizmutu, stroncia, vápnika a medi a výnimku z používania olova v ich elektrických spojoch (Ú. v. EÚ L 245, 22. 9. 2022).
79.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/1632 z 12. mája 2022, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku týkajúcu sa používania olova v určitých prístrojoch na snímanie pomocou magnetickej rezonancie (Ú. v. EÚ L 245, 22. 9. 2022).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2023.
Ján Budaj v. r.