74/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

74
ZÁKON
zo 17. februára 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 409/2014 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 303/2016 Z. z., zákona č. 277/2017 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 305/2018 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 516/2021 Z. z., zákona č. 253/2022 Z. z. a zákona č. 517/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa písmenami ay) a az), ktoré znejú:
„ay)
revitalizáciou vodného toku (ďalej len „revitalizácia“) je súbor prírode blízkych opatrení vykonávaných za účelom úplného alebo čiastočného odstránenia nežiadúcich dôsledkov úpravy vodného toku,
az)
prírode blízke opatrenia sú všetky opatrenia, ktoré sa realizujú na upravených vodných tokoch s cieľom dosiahnutia ich dobrého ekologického stavu.“.
2.
V § 23 odsek 2 znie:
„(2)
Povolenie podľa odseku 1 písm. a), b) a c) nie je potrebné, ak tieto činnosti zabezpečuje správca vodného toku v súvislosti so správou vodného toku alebo v súvislosti s revitalizáciou podľa § 46; správca vodného toku pri zabezpečovaní týchto činností prihliada na povinnosti podľa § 48 ods. 7.“.
3.
V § 26 ods. 1 prvej vete sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
4.
§ 26 sa dopĺňa odsekmi 11 až 15, ktoré znejú:
„(11)
Na odstránenie alebo zmenu vodnej stavby, ktorá už neplní svoju funkciu, na účely úpravy, zmeny alebo zriadenia koryta vodného toku, ktorý nie je sledovanou vodnou cestou alebo výhľadovo sledovanou vodnou cestou, s cieľom obnovy prirodzeného koryta vodného toku postačuje ohlásenie vlastníka vodnej stavby orgánu štátnej vodnej správy. Na ohlásenie odstránenia alebo zmeny vodnej stavby sa primerane použijú ustanovenia osobitných predpisov;37aaa) prílohou ohlásenia je súhlasné záväzné stanovisko správcu vodného toku.
(12)
Vodná stavba neplní svoju funkciu, najmä ak
a)
vodná stavba naďalej neplní žiaden z účelov, na ktorý bola zriadená alebo na ktorý bolo vydané povolenie na osobitné užívanie vôd, a neplní ani funkciu súvisiacu s ochranou pred povodňami alebo
b)
zaniklo povolenie na osobitné užívanie vôd.
(13)
Odstránením alebo zmenou vodnej stavby na základe ohlásenia podľa odseku 11 nesmie nastať významné zhoršenie ekologických funkcií vodného toku, výrazné zhoršenie ekologického stavu vodného toku podľa § 4a ods. 4, ani zhoršenie ochrany pred povodňami.
(14)
Ak subjekt, v prospech ktorého bolo vydané povolenie zanikol a vodná stavba neprešla na ďalšieho nadobúdateľa (§ 22 ods. 1), návrh na odstránenie alebo zmenu vodnej stavby, ktorá už neplní svoju funkciu, môže predložiť správca vodného toku orgánu štátnej vodnej správy ohlásením.
(15)
Ak ohlásenie vlastníka vodnej stavby na odstránenie alebo zmenu vodnej stavby nespĺňa podmienky podľa odsekov 11 až 14 alebo neobsahuje požadované podklady ani po uplynutí lehoty stanovenej orgánom štátnej vodnej správy na ich doplnenie alebo odstránenie, orgán štátnej vodnej správy určí, že ohlásenú stavebnú úpravu možno uskutočniť len na základe povolenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37aaa znie:
37aaa) § 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 5 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Príloha č. 8, tabuľka č. 10 prvý až siedmy bod zákona č. 24/2006 Z. z.“.
5.
Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý znie:
㤠26a
Ohlásenie uskutočnenia revitalizácie
(1)
Ak sa revitalizáciou nezriaďuje nová vodná stavba, postačuje na uskutočnenie revitalizácie (§ 46) ohlásenie orgánu štátnej vodnej správy.
(2)
Ohlásenie uskutočnenia revitalizácie obsahuje
a)
meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka (investora),
b)
údaj o vodnom toku, na ktorom sa má revitalizácia uskutočniť,
c)
účel, rozsah a riečny kilometer revitalizácie a ich jednoduchý technický opis,
d)
druh pozemku37aab) a parcelné číslo pozemku,
e)
zabezpečovanie činnosti odborne spôsobilou právnickou osobou,
f)
vyjadrenie vlastníkov dotknutých pozemkov a nehnuteľností.
(3)
Prílohou ohlásenia je
a)
doklad preukazujúci majetkovoprávne usporiadanie dotknutých pozemkov,
b)
situačný výkres v troch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie jednotlivých úsekov vodného toku s riečnymi kilometrami a rozsah navrhovanej činnosti na vodnom toku a dotknutých pozemkov,

c)
projektová dokumentácia obsahujúca technický opis navrhovanej činnosti revitalizácie a dokumentácia navrhovanej činnosti v troch vyhotoveniach vypracovaných odborne spôsobilou osobou,
d)
súhlasné záväzné stanovisko správcu vodného toku, ak revitalizáciu neuskutočňuje správca toku,37aac)
e)
súhlasné záväzné stanovisko organizácie ochrany prírody a krajiny a poverenej osoby,
f)
súhlasné záväzné stanovisko ministerstva dopravy, ak sa revitalizácia uskutočňuje na vodnom toku, ktorý je sledovanou vodnou cestou alebo výhľadovo sledovanou vodnou cestou.
(4)
Ak ohlásenie uskutočnenia revitalizácie nespĺňa podmienky podľa odsekov 2 a 3 ani po uplynutí lehoty stanovenej orgánom štátnej vodnej správy na jeho doplnenie alebo odstránenie nedostatkov, orgán štátnej vodnej správy určí, že revitalizáciu ohlásenú stavebnú úpravu možno uskutočniť len na základe povolenia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 37aab a 37aac znejú:
37aab) § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
37aac) Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6.
§ 32 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Ochranné pásma sa premietnu do riešenia priestorového usporiadania územia a funkčného využívania územia.46aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46aa znie:
46aa) § 2 a 8 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 43 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Upraveným korytom je koryto pôvodne prirodzeného vodného toku, ktorého trasa, pozdĺžny profil alebo priečny profil boli cielenou ľudskou činnosťou pozmenené.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.
8.
V § 45 ods. 1 prvá a druhá veta znejú:
„Ak sa pôsobením vôd alebo iným prírodným vplyvom zmení prirodzené koryto neupraveného vodného toku, správca vodného toku ponechá vodný tok v novom koryte, ak je nové koryto umiestnené na pozemkoch vo vlastníctve štátu a súčasne vymedzí hranice nového koryta. Ak je nové koryto umiestnené na pozemkoch v inom ako štátnom vlastníctve, správca vodného toku je povinný vrátiť vodný tok do pôvodného koryta, ak o to vlastník pozemku požiada v lehote do troch rokov od zmeny koryta a orgán štátnej vodnej správy o tom rozhodne, v opačnom prípade môže požiadať orgán štátnej vodnej správy, aby rozhodol o jeho ponechaní v novom koryte.“.
9.
Za § 45 sa vkladá § 46, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠46
Revitalizácia
(1)
Cieľom revitalizácie je zlepšenie ekologického stavu vodných tokov prostredníctvom podpory prirodzených procesov, ktoré vedú k obnove a zachovaniu biodiverzity riečneho ekosystému alebo k adaptácii na zmenu klímy.
(2)
Revitalizácia sa uskutočňuje na základe projektovej dokumentácie, ktorá je vypracovaná na základe štúdie revitalizácie. Za uskutočnenie revitalizácie je zodpovedný správca príslušného toku. Ak sa revitalizáciou zriaďuje nová vodná stavba, je na jej uskutočnenie potrebné stavebné povolenie.
(3)
Vykonávanie činností podľa odsekov 1 a 2 je vo verejnom záujme.
(4)
Ak o tom rozhodne vláda, revitalizácia môže byť významnou investíciou podľa osobitného predpisu.56b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56b znie:
56b) § 3 zákona č. 371/2021 Z. z. o významných investíciách v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 48 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „s cieľom zachovať alebo zlepšovať stav vôd“.
11.
V § 48 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Na územiach, ktoré sú potrebné na zabezpečenie úloh obrany štátu,11c) vykonáva správu vodných tokov právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.
12.
V § 48 ods. 5 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
zabezpečovať revitalizácie vrátane údržby po realizovaných revitalizáciách,“.
Doterajšie písmená h) až v) sa označujú ako písmená i) až w).
13.
V § 48 ods. 6 úvodnej vete sa slová „v odseku 3“ nahrádzajú slovami „v odseku 4“.
14.
V § 48 ods. 7 sa slová „podľa odseku 4“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 5“.
15.
§ 52 ods. 1 sa dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
stavby na účely realizácie revitalizácií.“.
16.
V § 53a ods. 5 sa slová „4 až 7“ nahrádzajú slovami „5 až 8“.
17.
V § 61 písm. a) sa slová „§ 43 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 43 ods. 8“.
18.
V § 73 ods. 1 sa slová „§ 48 ods. 4 písm. t) až v)“ nahrádzajú slovami „§ 48 ods. 5 písm. u) až w)“.
19.
V § 73 ods. 21 sa vypúšťa druhá veta.
20.
Za § 80g sa vkladá § 80h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠80h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2023
(1)
Právnická osoba, ktorá podľa § 48 ods. 3 v znení účinnom od 1. mája 2023 nadobudla správu vodných tokov, a ich doterajší správca sú povinní najneskôr do 31. mája 2023 vyhotoviť protokol o prechode správy vodných tokov a bezodkladne ho zaslať Ministerstvu obrany Slovenskej republiky a ministerstvu.
(2)
Rozhodnutie ministerstva o prevode správy drobných vodných tokov a ich úsekov vydané podľa právnej úpravy účinnej do 30. apríla 2023 zostáva v platnosti v časti, ktorá sa týka správy vodných tokov a ich úsekov na iných územiach, ako sú územia potrebné na zabezpečenie úloh obrany štátu,11c) až do zrušenia rozhodnutia ministerstvom.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.