70/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.03.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

70
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 22. februára 2023 uložené kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2023 uzatvorená 26. januára 2023 medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku na rok 2023 uzatvorená 9. februára 2023 medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
3.
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2022 – 2025 z 26. apríla 2022 uzatvorený 26. januára 2023 medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.
4.
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2020 – 2022 z 12. decembra 2019 uzatvorený 7. februára 2023 medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.