66/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

66
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 17. februára 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Aktualizačnej odbornej prípravy sa súčasne môže zúčastniť najviac 45 účastníkov.“.
2.
V § 4 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo vrátane elektronického záznamu dennej účasti účastníka na teoretickej časti výchovnej a vzdelávacej aktivity, ak sa záznamová kniha vedie v elektronickej podobe“.
3.
V prílohe č. 2 sa vypúšťa slovo „autorizovaný“ a vypúšťajú sa slová „a autorizovaných bezpečnostných technikov“.
4.
V prílohe č. 2 bode 01.2 sa slová „doklad „Osvedčenie bezpečnostného technika““ nahrádzajú slovami „doklad o absolvovaní odbornej prípravy bezpečnostného technika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“.
5.
V prílohe č. 3 bode 02.1 II. časti prvom bode a druhom bode sa slovo „ôsmich“ nahrádza slovom „šiestich“ a v treťom bode sa slovo „štyroch“ nahrádza slovom „troch“.
6.
V prílohe č. 3 bode 02.1 písm. B písm. b) bode bc. sa slová „dvoch hodín“ nahrádzajú slovami „jednej hodiny“.
7.
V prílohe č. 3 bodoch 02.2 a 02.3 sa slová „12 hodín“ nahrádzajú slovami „desiatich hodín“.
8.
V prílohe č. 4 bode 03.1 sa slová „40 hodín“ nahrádzajú slovami „36 hodín“, slová „36 hodín“ sa nahrádzajú slovami „32 hodín“, slová „20 hodín“ sa nahrádzajú slovami „18 hodín“, slová „16 hodín“ sa nahrádzajú slovami „12 hodín“ a slová „12 hodín“ sa nahrádzajú slovami „10 hodín“.
9.
V prílohe č. 4 bode 03.1 písm. I úvodnej vete sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a horské dráhy s prevýšením viac ako 3 m“.
10.
V prílohe č. 4 bode 03.1 sa za písmeno T vkladajú písmená U až X, ktoré znejú:
„U.
Zdvíhacie čelá určené na zdvíhanie osôb pri nastupovaní a vystupovaní z vozidla
a)
všeobecné požiadavky podľa I. časti,
b)
osobitné požiadavky podľa II. časti týkajúce sa tohto druhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu najmenej ôsmich hodín.
V.
Regálové zakladače bez stanovišťa obsluhy a ich presuvne okrem zariadení, ktoré sú súčasťou automatizovaných systémov na manipuláciu a skladovanie
a)
všeobecné požiadavky podľa I. časti,
b)
osobitné požiadavky podľa II. časti týkajúce sa tohto druhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu najmenej ôsmich hodín.
W.
Javiskové zariadenia s ľudským pohonom
a)
všeobecné požiadavky podľa I. časti,
b)
osobitné požiadavky podľa II. časti týkajúce sa tohto druhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu najmenej ôsmich hodín.
X.
Schodiskové výťahy a zvislé zdvíhacie plošiny určené na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu
a)
všeobecné požiadavky podľa I. časti,
b)
osobitné požiadavky podľa II. časti týkajúce sa tohto druhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu najmenej ôsmich hodín.“.
11.
V prílohe č. 4 bode 03.2 sa slová „12 hodín“ nahrádzajú slovami „desiatich hodín“ a slová „šiestich hodín“ sa nahrádzajú slovami „štyroch hodín“.
12.
V prílohe č. 4 bode 03.3 sa slová „16 hodín“ nahrádzajú slovami „12 hodín“.
13.
V prílohe č. 4 bode 03.4 sa slová „20 hodín“ nahrádzajú slovami „18 hodín“, slová „desiatich hodín“ sa nahrádzajú slovami „šiestich hodín“ a slová „ôsmich hodín“ sa nahrádzajú slovami „šiestich hodín“.
14.
V prílohe č. 5 bode 04.1 II. časti prvom bode a druhom bode sa slová „ôsmich hodín“ nahrádzajú slovami „šiestich hodín“ a v treťom bode sa slová „štyroch hodín“ nahrádzajú slovami „dvoch hodín“.
15.
V prílohe č. 5 bode 04.1 písm. G písm. b) bode ba. sa slová „dvoch hodín“ nahrádzajú slovami „jednej hodiny“.
16.
V prílohe č. 5 bode 04.2 sa slová „16 hodín“ nahrádzajú slovami „12 hodín“ a slová „šiestich hodín“ sa nahrádzajú slovami „štyroch hodín“.
17.
V prílohe č. 5 bode 04.3 sa slová „16 hodín“ nahrádzajú slovami „12 hodín“.
18.
V prílohe č. 6 bode 05.1 sa slová „elektrických zariadení podľa napätia“ nahrádzajú slovami „vyhradených technických zariadení elektrických podľa skupiny vyhradených technických zariadení elektrických“.
19.
V prílohe č. 6 bod 05.2 znie:
„05.2
Výchova a vzdelávanie revíznych technikov
Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických obsahuje najmä
I.
časť: Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1 týkajúce sa výkonu činnosti revíznych technikov v rozsahu najmenej štyroch hodín.
II.
časť: Osobitné požiadavky
1.
so zameraním na
a)
technickú dokumentáciu, názvoslovie, značky a výkresy v elektrotechnike, bezpečnostné tabuľky a nápisy,
b)
základné rozdelenie a pripájanie elektrických zariadení, dimenzovanie a istenie vodičov, menovité napätia a menovité prúdy, spôsoby označovania a kryty,
c)
ochranu pred úrazom elektrickým prúdom a ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny a uzemňovanie,
d)
posudzovanie rizík (postup analyzovania rizík a hodnotenia rizík),
e)
druhy prostredia, vonkajšie vplyvy a protokol o určení vonkajších vplyvov,
f)
bezpečnostné požiadavky pri práci na elektrických zariadeniach a prvú pomoc pri úrazoch elektrickým prúdom,
g)
kladenie elektrických vedení,
h)
elektrické zariadenia v osobitných podmienkach, elektrické stanice a ochranu pracovných strojov,
i)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických,
j)
metódy meraní,
k)
vypracovanie cvičnej správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške,
2.
so zameraním na špecifické podmienky pri práci na elektrických zariadeniach.
Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických podľa skupiny vyhradených technických zariadení elektrických a triedy objektu obsahuje najmä:
A.
Elektrické zariadenia do 1 000 V vrátane bleskozvodu, trieda objektu A – bez nebezpečenstva výbuchu
a)
všeobecné požiadavky podľa I. časti,
b)
osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu v rozsahu najmenej 28 hodín.
B.
Elektrické zariadenia nad 1 000 V vrátane bleskozvodu, trieda objektu A – bez nebezpečenstva výbuchu
a)
všeobecné požiadavky podľa I. časti,
b)
osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu v rozsahu najmenej 28 hodín,
c)
osobitné požiadavky podľa II. časti druhého bodu v rozsahu najmenej 4 hodín.
C.
Elektrický stroj, prístroj, rozvádzač, trieda objektu A – bez nebezpečenstva výbuchu
a)
všeobecné požiadavky podľa I. časti,
b)
osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu v rozsahu najmenej 16 hodín,
c)
osobitné požiadavky podľa II. časti druhého bodu v rozsahu najmenej 2 hodín.
D.
Elektrické prípojky nízkeho napätia, trieda objektu A – bez nebezpečenstva výbuchu
a)
všeobecné požiadavky podľa I. časti,
b)
osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu v rozsahu najmenej 16 hodín,
c)
osobitné požiadavky podľa II. časti druhého bodu v rozsahu najmenej 2 hodín.
E.
Elektrické zariadenia, trieda objektu B a B1 – s nebezpečenstvom výbuchu
a)
všeobecné požiadavky a osobitné požiadavky podľa skupiny vyhradených technických zariadení elektrických uvedených v písm. A až D,
b)
osobitné požiadavky podľa II. časti druhého bodu v rozsahu najmenej 4 hodín.
Forma skončenia výchovy a vzdelávania: písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na vyhradených technických zariadeniach elektrických podľa skupiny vyhradeného technického zariadenia elektrického a triedy objektu.
Odborný zástupca: revízny technik vyhradených technických zariadení elektrických s príslušným rozsahom osvedčenia.
Aktualizačná odborná príprava revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu najmenej ôsmich hodín obsahuje najmä
1.
zmeny v požiadavkách uvedených v I. časti,
2.
zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci týkajúce sa elektrických zariadení,
3.
aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou elektrických zariadení.
Forma skončenia: uvedenie dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v písomnom doklade „Osvedčenie“.
Odborný zástupca: revízny technik vyhradených technických zariadení elektrických s príslušným rozsahom osvedčenia.“.
20.
V prílohe č. 7 bode 06.1 písm. B písm. c) sa slová „ôsmich hodín“ nahrádzajú slovami „šiestich hodín“.
21.
V prílohe č. 7 bode 06.1 písm. C. 1 písm. c) sa slová „šiestich hodín“ nahrádzajú slovami „piatich hodín“.
22.
V prílohe č. 7 bode 06.1 písm. C. 2 písm. c) sa slová „15 hodín“ nahrádzajú slovami „12 hodín“.
23.
V prílohe č. 7 bode 06.1 písm. D písm. c) a písm. E písm. c) sa slová „desiatich hodín“ nahrádzajú slovami „ôsmich hodín“.
24.
V prílohe č. 7 bode 06.1 písm. F. 1 písm. c), písm. G písm. c) a písm. H písm. c) sa slová „16 hodín“ nahrádzajú slovami „12 hodín“.
25.
V prílohe č. 7 bode 06.1 písm. F. 2 písm. c) sa slová „24 hodín“ nahrádzajú slovami „22 hodín“.
26.
V prílohe č. 7 bode 06.1 sa slová „inštruktor motorových vozíkov podľa triedy, druhu a spôsobu riadenia motorového vozíka“ nahrádzajú slovami „bezpečnostný technik“.
27.
V prílohe č. 8 bode 07.1 sa slová „inštruktor na prácu vo výške so špeciálnou technikou“ nahrádzajú slovami „bezpečnostný technik v stavebníctve“.
28.
V prílohe č. 8 bode 07.2 sa slová „inštruktor lešenárskej techniky podľa druhu lešenia“ nahrádzajú slovami „bezpečnostný technik v stavebníctve“.
29.
V prílohe č. 9 sa slová „autorizovaný bezpečnostný technik“ nahrádzajú slovami „bezpečnostný technik v stavebníctve“.
30.
V prílohe č. 10 sa slová „autorizovaný bezpečnostný technik“ nahrádzajú slovami „bezpečnostný technik v poľnohospodárstve“.
31.
V prílohe č. 11 sa slová „autorizovaný bezpečnostný technik“ nahrádzajú slovami „bezpečnostný technik v lesníctve“.
32.
V prílohe č. 11 bode 10.2 II. časti prvom bode úvodnej vete sa slová „23 hodín“ nahrádzajú slovami „20 hodín“ a v druhom bode úvodnej vete sa slová „40 hodín“ nahrádzajú slovami „36 hodín“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2023.
Milan Krajniak v. r.