61/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

61
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. februára 2023,
ktorým sa ustanovujú kritické zahraničné investície
Vláda Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 1 zákona č. 497/2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Za kritickú zahraničnú investíciu podľa § 3 zákona sa ustanovuje zahraničná investícia v cieľovej osobe, ktorá
a)
je výrobcom určeného výrobku,1)
b)
je výrobcom výrobku obranného priemyslu2) alebo vykonáva výskum, vývoj alebo inovácie výrobku obranného priemyslu,
c)
vyrába položky s dvojakým použitím3) alebo vykonáva výskum, vývoj alebo inovácie položiek s dvojakým použitím,
d)
vykonáva výrobu, výskum, vývoj alebo inovácie v odvetví biotechnológie4) v sektore zdravotníctvo,
e)
je prevádzkovateľom prvku kritickej infraštruktúry,5)
f)
je prevádzkovateľom základnej služby,6)
g)
je poskytovateľom digitálnej služby7) v oblasti cloud computingu,
h)
vykonáva výrobu, výskum, vývoj alebo inovácie národných prostriedkov šifrovej ochrany informácií,8) alebo komponentov nevyhnutných pre ich bezpečnostnú funkciu, ak týmto výrobkom udeľuje Národný bezpečnostný úrad certifikáciu,9) alebo je držiteľom takýchto výrobkov,
i)
je držiteľom oprávnenia podľa osobitného predpisu,10) ak oprávnenie nebolo udelené na lokálne vysielanie programovej služby11) alebo na vysielanie alebo poskytovanie komunitného média,12)
j)
je poskytovateľom platformy na zdieľanie obsahu,13) ktorého ročný obrat je v sume vyššej ako dva milióny eur,
k)
je vydavateľom periodickej publikácie,14) ktorá nie je komunitným periodikom,15) ak sprostredkúva širokej verejnosti komunikáty novinárskej povahy,
l)
je prevádzkovateľom spravodajského webového portálu,16) ktorý nie je komunitným periodikom, alebo
m)
je tlačovou agentúrou.17)
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2023.
Eduard Heger v. r.
1)
Čl. 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 258/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa vykonáva článok 10 Protokolu Organizácie Spojených národov proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom doplňujúceho Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu (protokol OSN o strelných zbraniach) a ktorým sa ustanovujú vývozné povolenia a opatrenia týkajúce sa dovozu a tranzitu strelných zbraní, ich súčastí a častí a streliva (Ú. v. EÚ L 94, 30. 3. 2012).
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
2)
§ 4 zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
Čl. 2 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 134, 29. 5. 2009) v platnom znení.
Zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
4)
Čl. 2 Dohovoru o biologickej diverzite (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 34/1996 Z. z.).
5)
§ 2 písm. l) zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre.
6)
§ 3 písm. m) zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 287/2021 Z. z.
7)
§ 3 písm. o) zákona č. 69/2018 Z. z. v znení zákona č. 287/2021 Z. z.
8)
§ 2 písm. p) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
§ 67 zákona č. 215/2004 Z. z.
Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 340/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií v znení vyhlášky č. 136/2016 Z. z.
10)
§ 157 až 189 zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách).
14)
§ 2 ods. 14 zákona č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách).