55/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

55
ZÁKON
z 2. februára 2023,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona
č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona
č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 6 ods. 2 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ak nemožno vykonať odbornú skúšku prezenčne podľa druhej vety, možno ju vykonať aj s využitím technického prostriedku na prenos obrazu a zvuku.“.
Čl. II
Zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z. a zákona č. 291/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 38 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Prihlasovateľ sa pri podaní prihlášky môže písomne vzdať práva požiadať o odklad zverejnenia prihlášky.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.