534/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

534
ZÁKON
z 21. decembra 2023
o štátnom rozpočte na rok 2024
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2024 sa rozpočtujú sumou 22 701 961 400 eur. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2024 sa určujú sumou 30 317 892 299 eur.
(2)
Schodok štátneho rozpočtu na rok 2024 sa určuje sumou 7 615 930 899 eur.
(3)
Celkový prehľad príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2024 je uvedený v prílohe č. 1.
(4)
Rozdelenie príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2024 je uvedené v prílohách č. 2 a 3. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) sú uvedené v prílohe č. 4.
(5)
Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2024 poskytujú do rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 5.
(6)
Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2024 sú uvedené v prílohe č. 6.
§ 2
(1)
Vláda alebo na základe splnomocnenia vlády minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2024 uvedené v prílohách č. 2 až 6, pričom ustanovenia osobitného predpisu o vykonávaní rozpočtových opatrení1) týmto nie sú dotknuté. Vláda alebo na základe splnomocnenia vlády minister financií Slovenskej republiky vykonáva v roku 2024 úpravy v systemizácii podľa osobitných predpisov.2)
(2)
Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2024 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 1 %. Úpravami podľa odseku 1 sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2024 podľa § 1 ods. 2.
(3)
Odsek 2 sa nevzťahuje na prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, prostriedky Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie vrátené do štátneho rozpočtu, určené na ďalšie použitie.
§ 3
(1)
Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu3) na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzavretej pred 1. januárom 2018 sa na rok 2024 určuje vo výške 0 % ročne.
(2)
Štátny príspevok pre mladých poskytovaný mladému poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu3) na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzavretej pred 1. januárom 2018 sa na rok 2024 určuje vo výške 2 % ročne.
(3)
Štátny príspevok pre mladomanželov poskytovaný mladomanželom z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu4) sa na rok 2024 určuje vo výške 3 % ročne.
§ 4
(1)
Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2024 je 12 604 299 332 eur.5)
(2)
Vláda je oprávnená v roku 2024 prevziať úvery od Rozvojovej banky Rady Európy do výšky 300 000 000 eur na účely financovania výdavkov rozpočtovaných v štátnom rozpočte v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu.
(3)
Vláda je oprávnená v roku 2024 prevziať úvery od Európskej investičnej banky do výšky 700 000 000 eur na účely financovania výdavkov rozpočtovaných v štátnom rozpočte v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu.
(4)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky je po súhlase vlády oprávnené v roku 2024 uhradiť záväzok voči skupine Európskej investičnej banky na operácie v rámci Fondu Európskej únie pre Ukrajinu do výšky 5 000 000 eur.
§ 5
(1)
Platové tarify6) sa v roku 2024 zvýšia o 0 % od 1. januára 2024, ak sa v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa7) na rok 2024 nedohodne inak.
(2)
Stupnice platových taríf8) sa v roku 2024 zvýšia o 0 % od 1. januára 2024, ak sa v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa9) na rok 2024 nedohodne inak.
(3)
Stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby10) sa v roku 2024 zvýši o 0 % od 1. januára 2024.
(4)
Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Národného bezpečnostného úradu a príslušníkov finančnej správy11) sa v roku 2024 zvýšia o 0 % od 1. januára 2024.
(5)
Hodnostné platy profesionálnych vojakov12) sa v roku 2024 zvýšia o 0 % od 1. januára 2024.
(6)
Ak sa podľa odseku 1 v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2024 dohodne iné percento zvýšenia platových taríf alebo iný spôsob zvýšenia platov a iný termín účinnosti, rovnaké percento zvýšenia alebo rovnaký spôsob zvýšenia platov a rovnaký termín účinnosti sa v roku 2024 uplatní pri zvýšení platov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby, policajtov, príslušníkov finančnej správy a profesionálnych vojakov.13)
§ 6
(1)
Vodohospodárska výstavba, š. p. odvedie v roku 2024 do štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po zdanení14) (ďalej len „osobitný odvod“) za rok 2023 v sume 80 000 000 eur. Osobitný odvod podľa prvej vety sa odvedie na príjmový rozpočtový účet kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky do 15. decembra 2024.
(2)
Zúčtovanie osobitného odvodu so štátnym rozpočtom vykoná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v termíne do 30. júna 2025.
(3)
Ak na osobitný odvod nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, zníži Vodohospodárska výstavba, š. p. prídely do svojich fondov podľa osobitného predpisu;15) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitného predpisu15) zostávajú nedotknuté.
§ 7
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2024.
Zuzana Čaputová v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.
1)
§ 15 až 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 212/2003 Z. z.
§ 15 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
§ 11 ods. 5 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 74 ods. 3 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 122ya ods. 12 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z.
4)
§ 88a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 4 ods. 3 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 159 ods. 3 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
§ 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.
8)
§ 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z.
9)
§ 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
10)
§ 131 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 157 ods. 5 zákona č. 281/2015 Z. z. v znení zákona č. 377/2019 Z. z.
13)
14)
§ 8 ods. 3 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
15)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 175/1993 Z. z. o finančnom hospodárení štátnych podnikov.