53/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

53
ZÁKON
z 2. februára 2023
o akreditácii orgánov posudzovania zhody
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a)
pôsobnosť Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v oblasti akreditácie1) orgánov posudzovania zhody,2)
b)
postavenie, pôsobnosť, orgány, hospodárenie a financovanie Slovenskej národnej akreditačnej služby,
c)
rezervný fond a fond investícií a rozvoja,
d)
kontrolu dodržiavania tohto zákona,
e)
akreditáciu orgánov posudzovania zhody a poskytovanie služieb Slovenskou národnou akreditačnou službou,
f)
práva a povinnosti akreditovanej osoby,
g)
správne delikty.
§ 2
Úrad
(1)
Úrad ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť akreditácie orgánov posudzovania zhody
a)
vykonáva kontrolu dodržiavania tohto zákona a kontrolu podľa osobitného predpisu,3)
b)
ukladá pokuty za správne delikty podľa § 37,
c)
vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Slovenskej národnej akreditačnej služby (ďalej len „riaditeľ“) podľa § 7.
(2)
Predseda úradu
a)
vymenúva a odvoláva riaditeľa,
b)
schvaľuje odmenu riaditeľovi na základe návrhu dozornej rady Slovenskej národnej akreditačnej služby (ďalej len „dozorná rada“) podľa § 6 ods. 13,
c)
poveruje osobu na zastupovanie riaditeľa podľa § 6 ods. 15,
d)
vymenúva a odvoláva členov dozornej rady.
Slovenská národná akreditačná služba
§ 3
Postavenie a pôsobnosť Slovenskej národnej akreditačnej služby
(1)
Slovenská národná akreditačná služba je verejnoprávna inštitúcia.
(2)
Slovenská národná akreditačná služba je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
(3)
Slovenská národná akreditačná služba je vnútroštátny akreditačný orgán.4) Inej osobe ako Slovenskej národnej akreditačnej službe je zakázané vystupovať ako vnútroštátny akreditačný orgán Slovenskej republiky v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody.
(4)
Slovenská národná akreditačná služba je oprávnená používať skrátené označenie „SNAS“ pre účely zastupovania Slovenskej republiky v európskej organizácii alebo medzinárodnej organizácii združujúcej akreditačné orgány.
(5)
Slovenská národná akreditačná služba používa pri výkone svojej činnosti úradnú pečiatku, ktorej vzor je vyobrazený v prílohe č. 1 a ktorá obsahuje
a)
označenie „Slovenská národná akreditačná služba“,
b)
skrátené označenie „SNAS“,
c)
štátny znak Slovenskej republiky.
(6)
Slovenská národná akreditačná služba používa pri výkone svojej činnosti
a)
logo Slovenskej národnej akreditačnej služby, ktorého vzor je vyobrazený v prílohe č. 2,
b)
kombinovanú značku, ktorá sa skladá z loga Slovenskej národnej akreditačnej služby a značky príslušnej európskej organizácie alebo medzinárodnej organizácie združujúcej akreditačné orgány, ktorá udelila Slovenskej národnej akreditačnej službe povolenie používať jej značku; vzor kombinovanej značky je vyobrazený v dokumentoch podľa odseku 7 písm. n).
(7)
Slovenská národná akreditačná služba
a)
poskytuje akreditačné služby, ktorými sú akreditácia, reakreditácia, zmena akreditácie, pozastavenie akreditácie a zrušenie akreditácie,
b)
poskytuje iné služby, ktorými sú predbežné posudzovanie, mimoriadne posudzovanie a dohľad,
c)
plní požiadavky podľa osobitného predpisu,5)
d)
určuje kritériá na výber, vymenovanie, školenie a monitorovanie členov posudzovacej skupiny, hodnotiacej komisie a odvolacej komisie,
e)
určuje výšku úhrady za ňou poskytované služby, spôsob jej výpočtu a tieto informácie zverejňuje na svojom webovom sídle,
f)
poskytuje informácie a odborné stanoviská v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody na základe žiadosti,
g)
organizuje kurzy, školenia a vzdelávanie pre zamestnancov, interných a externých expertov, orgány posudzovania zhody, ktoré podali žiadosť o predbežné posudzovanie alebo o akreditáciu, a akreditované osoby,
h)
zabezpečuje výmenu skúseností medzi akreditovanými osobami,
i)
vykonáva prieskum spokojnosti akreditovaných osôb s poskytovaním akreditačných služieb Slovenskou národnou akreditačnou službou,
j)
vykonáva činnosti akreditujúcej osoby podľa chemického zákona,
k)
zverejňuje na svojom webovom sídle vzory žiadostí a informácie o vydaných rozhodnutiach o akreditácii, rozhodnutiach o pozastavení akreditácie a rozhodnutiach o zrušení akreditácie,
l)
zastupuje Slovenskú republiku v európskych organizáciách a medzinárodných organizáciách združujúcich akreditačné orgány v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody, ktorých je členom, a zabezpečuje úlohy, ktoré vyplývajú Slovenskej republike z tohto členstva,
m)
vykonáva činnosti podľa osobitných predpisov,6)
n)
vydáva politiky, metodické smernice a rozhodnutia riaditeľa, ktoré upravujú jej činnosť pri predbežnom posudzovaní, akreditácii, reakreditácii, zmene akreditácie, pozastavení akreditácie, zrušení akreditácie, mimoriadnom posudzovaní a dohľade a uplatňovaní akreditačných požiadaviek, ktoré zverejňuje na svojom webovom sídle, a iné vnútorné predpisy Slovenskej národnej akreditačnej služby,
o)
vytvára a prevádzkuje informačný systém, ktorý slúži na komunikáciu medzi Slovenskou národnou akreditačnou službou a subjektom, ktorý sa zaregistruje do informačného systému, a akreditovanou osobou a obsahuje údaje o orgáne posudzovania zhody, ktorý sa zaregistruje do informačného systému, akreditovanej osobe, členoch hodnotiacej komisie, členoch posudzovacej skupiny, expertoch a ďalších osobách zapojených do akreditačného procesu a informácie o akreditačných službách; údaje je možné použiť na štatistické účely a plánovanie činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby,
p)
zasiela úradu súhrnnú správu z posudzovania plnenia akreditačných požiadaviek podľa § 22 a rozhodnutie o akreditácii, pozastavení akreditácie alebo o zrušení akreditácie, ak bolo vydané, po vykonaní posudzovania v akreditovanej osobe, ktorá je akreditovaná na účely autorizácie podľa osobitných predpisov,7) a to do piatich pracovných dní od vydania súhrnnej správy alebo od vydania rozhodnutia o akreditácii, pozastavení akreditácie alebo zrušení akreditácie, ak bolo vydané,
q)
pripravuje plán činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby, politiku kvality a ciele kvality, ktoré sa týkajú činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby, v súlade s koncepciou štátnej politiky v oblasti akreditácie,8) ktorú vypracúva úrad.
(8)
Slovenská národná akreditačná služba sa podrobuje vzájomnému hodnoteniu9) podľa osobitného predpisu,10) v rámci ktorého preukazuje plnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu11) a príslušnej harmonizovanej technickej normy,12) ktorá je zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie. Predmetom posúdenia počas vzájomného hodnotenia sú aj dokumenty podľa odseku 7 písm. n), ktorými sa preukazuje plnenie požiadaviek podľa prvej vety.
§ 4
Orgány Slovenskej národnej akreditačnej služby
Orgánmi Slovenskej národnej akreditačnej služby sú:
a)
riaditeľ,
b)
dozorná rada,
c)
akreditačná rada.
§ 5
Riaditeľ
(1)
Riaditeľ je štatutárnym orgánom Slovenskej národnej akreditačnej služby, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene.
(2)
Riaditeľ
a)
zodpovedá za plnenie úloh Slovenskej národnej akreditačnej služby ustanovených podľa § 3 a osobitnými predpismi,13)
b)
zastupuje Slovenskú republiku v príslušných európskych organizáciách a medzinárodných organizáciách združujúcich akreditačné orgány v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody, ktorých je Slovenská národná akreditačná služba členom,
c)
zabezpečuje zostavenie rozpočtu nákladov a výnosov, plánu investícií a plánu verejného obstarávania14) Slovenskej národnej akreditačnej služby,
d)
predkladá dozornej rade na schválenie
1.
rozpočet nákladov a výnosov, plán investícií a plán verejného obstarávania Slovenskej národnej akreditačnej služby každoročne do 30. novembra na nasledujúci kalendárny rok, na ktorý sa rozpočet zostavuje,
2.
výročnú správu o hospodárení Slovenskej národnej akreditačnej služby za predchádzajúci kalendárny rok každoročne do 30. apríla,
3.
riadnu účtovnú závierku overenú audítorom a mimoriadnu účtovnú závierku,
4.
návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnej veci alebo hnuteľnej veci alebo na prevod iného majetkového práva podľa osobitného predpisu15) a návrh na nájom nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden kalendárny rok,
5.
návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku,
6.
návrh použitia prostriedkov rezervného fondu podľa § 15,
7.
návrh použitia prostriedkov fondu investícií a rozvoja podľa § 16,
e)
predkladá dozornej rade na prerokovanie
1.
zásady určenia výšky úhrady za služby poskytované Slovenskou národnou akreditačnou službou a cenník služieb Slovenskej národnej akreditačnej služby (ďalej len „cenník“) podľa § 12 ods. 2,
2.
výročnú správu o činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby za predchádzajúci kalendárny rok každoročne do 30. apríla,
3.
plán činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby, politiku kvality a ciele kvality, ktoré sa týkajú činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby,
f)
schvaľuje
1.
zásady určenia výšky úhrady za služby poskytované Slovenskou národnou akreditačnou službou a cenník podľa § 12 ods. 2 po prerokovaní dozornou radou a písomnom vysporiadaní sa s pripomienkami dozornej rady,
2.
výročnú správu o činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby za predchádzajúci kalendárny rok po prerokovaní dozornou radou,
3.
štatút, organizačný poriadok, rokovací poriadok, pracovný poriadok, politiky, metodické smernice, rozhodnutia riaditeľa a iné vnútorné predpisy Slovenskej národnej akreditačnej služby,
4.
plán činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby, politiku kvality a ciele kvality, ktoré sa týkajú činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby po prerokovaní dozornou radou každoročne do 31. marca,
g)
zodpovedá za
1.
uloženie riadnej účtovnej závierky a správy audítora vo verejnej časti registra účtovných závierok16) do 30 dní po ich schválení dozornou radou,
2.
uloženie výročnej správy o hospodárení Slovenskej národnej akreditačnej služby schválenej dozornou radou do verejnej časti registra účtovných závierok,
3.
zverejnenie výročnej správy o činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby na webovom sídle Slovenskej národnej akreditačnej služby,
h)
predkladá predsedovi úradu na informáciu
1.
plán činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby, politiku kvality a ciele kvality, ktoré sa týkajú činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby,
2.
schválené zásady určenia výšky úhrady za služby poskytované Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa § 12 ods. 2,
3.
výročnú správu o hospodárení Slovenskej národnej akreditačnej služby za predchádzajúci kalendárny rok do 30 dní po jej schválení dozornou radou,
4.
výročnú správu o činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby za predchádzajúci kalendárny rok do 30 dní po jej schválení riaditeľom,
5.
vymenovanie a odvolanie člena akreditačnej rady,
i)
vykonáva opatrenia uložené dozornou radou na základe kontrolných zistení,
j)
vymenúva a odvoláva členov akreditačnej rady,
k)
rozhoduje o ďalších veciach, ak nie sú zverené podľa § 8 ods. 2 do pôsobnosti dozornej rady.
§ 6
(1)
Riaditeľa vymenúva predseda úradu na základe výsledkov výberového konania podľa § 7 do 60 dní odo dňa ich zverejnenia.
(2)
Funkčné obdobie riaditeľa je päťročné; začína plynúť dňom vymenovania do funkcie.
(3)
Za riaditeľa môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý
a)
spĺňa predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu,17)
b)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
c)
má najmenej päťročnú prax v oblasti riadenia a v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody.
(4)
Funkcia riaditeľa je nezlučiteľná s
a)
funkciou v inom orgáne verejnej moci,
b)
funkciou člena dozornej rady,
c)
podnikateľskou činnosťou alebo s inou zárobkovou činnosťou v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody okrem vedeckej činnosti, pedagogickej činnosti, lektorskej činnosti, prednášateľskej činnosti, publikačnej činnosti a činností obdobného charakteru,
d)
členstvom v riadiacom orgáne, kontrolnom orgáne alebo dozornom orgáne právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody,
e)
činnosťou orgánu posudzovania zhody, ktorý podal žiadosť o predbežné posudzovanie alebo o akreditáciu, alebo činnosťou akreditovanej osoby,
f)
členstvom v riadiacom orgáne, kontrolnom orgáne alebo dozornom orgáne orgánu posudzovania zhody, ktorý podal žiadosť o predbežné posudzovanie alebo o akreditáciu, alebo členstvom v riadiacom orgáne, kontrolnom orgáne alebo dozornom orgáne akreditovanej osoby,
g)
majetkovou účasťou alebo hlasovacími právami v orgáne posudzovania zhody, ktorý podal žiadosť o predbežné posudzovanie alebo o akreditáciu, alebo majetkovou účasťou alebo hlasovacími právami v akreditovanej osobe,
h)
pracovnoprávnym vzťahom alebo obdobným pracovným vzťahom k orgánu posudzovania zhody, ktorý podal žiadosť o predbežné posudzovanie alebo o akreditáciu, alebo pracovnoprávnym vzťahom alebo obdobným pracovným vzťahom k akreditovanej osobe.
(5)
Riaditeľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť predsedovi úradu, že jeho blízka osoba
a)
vykonáva funkciu člena dozornej rady,
b)
vykonáva podnikateľskú činnosť v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody okrem vedeckej činnosti, pedagogickej činnosti, lektorskej činnosti, prednášateľskej činnosti, publikačnej činnosti a činností obdobného charakteru,
c)
je členom riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody,
d)
je členom riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu orgánu posudzovania zhody, ktorý podal žiadosť o predbežné posudzovanie alebo o akreditáciu, alebo členom v riadiacom orgáne, kontrolnom orgáne alebo dozornom orgáne akreditovanej osoby,
e)
má majetkovú účasť alebo hlasovacie práva v orgáne posudzovania zhody, ktorý podal žiadosť o predbežné posudzovanie alebo o akreditáciu, alebo majetkovú účasť alebo hlasovacie práva v akreditovanej osobe,
f)
má pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah k orgánu posudzovania zhody, ktorý podal žiadosť o predbežné posudzovanie alebo o akreditáciu, alebo pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah k akreditovanej osobe.
(6)
Riaditeľ je vylúčený z prejednávania a rozhodovania vo veci podľa § 18 až 35, ak sa preukážu skutočnosti podľa odseku 5 písm. b) až f).
(7)
Ak riaditeľ v čase vymenovania do funkcie vykonáva funkciu, činnosť alebo zamestnanie alebo má majetkovú účasť alebo hlasovacie práva podľa odseku 4, je povinný bez zbytočného odkladu skončiť výkon takejto funkcie, činnosti alebo zamestnania, takúto majetkovú účasť a disponovanie takýmito hlasovacími právami.
(8)
Riaditeľ je povinný do 15 pracovných dní po svojom vymenovaní doručiť predsedovi úradu písomné čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie, že spĺňa podmienky na výkon funkcie podľa odseku 4 a odseku 9 písm. b).
(9)
Riaditeľ nesmie
a)
vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzatvárať alebo sprostredkúvať obchody, ktoré súvisia s činnosťou Slovenskej národnej akreditačnej služby,
b)
vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech,
c)
poskytovať orgánu posudzovania zhody, ktorý požiada o predbežné posudzovanie alebo o akreditáciu alebo akreditovanej osobe priamu alebo sprostredkovanú poradenskú alebo odbornú službu alebo pomoc bezodplatne, za odplatu alebo inú protihodnotu.
(10)
Riaditeľ má povinnosť zachovávať mlčanlivosť o informáciách a skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone jeho funkcie dozvie, a to aj po skončení jej výkonu.
(11)
Riaditeľovi patrí plat vo výške trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok zaokrúhlený nahor na celé euro. Úprava platu riaditeľa sa vykoná jedenkrát za kalendárny rok s účinnosťou od 1. apríla na základe zmeny priemernej nominálnej mesačnej mzdy podľa prvej vety.
(12)
Pri skončení výkonu funkcie riaditeľa patrí riaditeľovi odstupné v sume trojnásobku jeho priemerného mesačného platu. Odstupné mu nepatrí, ak je do funkcie riaditeľa opätovne zvolený alebo ak je odvolaný z funkcie riaditeľa podľa odseku 16 alebo odseku 17.
(13)
Predseda úradu môže jedenkrát za kalendárny rok na základe návrhu dozornej rady schváliť riaditeľovi odmenu najviac do výšky štvornásobku platu riaditeľa podľa odseku 11. Pri schvaľovaní odmeny sa zohľadňuje plnenie úloh Slovenskej národnej akreditačnej služby a hospodárenie Slovenskej národnej akreditačnej služby. Predseda úradu nesmie schváliť vyššiu odmenu, ako je odmena navrhnutá dozornou radou.
(14)
Na pracovnoprávne vzťahy riaditeľa sa vzťahuje všeobecný predpis o výkone práce vo verejnom záujme,18) ak tento zákon neustanovuje inak.
(15)
Riaditeľ pre prípad svojej neprítomnosti písomne poverí svojho zástupcu zo zamestnancov Slovenskej národnej akreditačnej služby, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností; zástupca zastupuje riaditeľa pri jeho nepretržitej neprítomnosti najdlhšie po dobu dvoch kalendárnych mesiacov. Ak riaditeľ nevykonáva svoju funkciu nepretržite viac ako dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace alebo ak je odvolaný podľa odseku 16 alebo odseku 17, predseda úradu poverí výkonom funkcie riaditeľa v rozsahu jeho práv a povinností zamestnanca Slovenskej národnej akreditačnej služby, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 3 písm. a) a b) a odsekov 4 a 5. Zamestnanec poverený podľa druhej vety vykonáva funkciu riaditeľa do času, keď riaditeľ opätovne začne vykonávať svoju funkciu alebo do vymenovania nového riaditeľa, najviac však po dobu šiestich kalendárnych mesiacov.
(16)
Predseda úradu odvolá riaditeľa z jeho funkcie, ak
a)
riaditeľ nespĺňa predpoklady na výkon funkcie podľa odseku 3 písm. a),
b)
riaditeľ začne vykonávať funkciu, činnosť alebo zamestnanie alebo nadobudne majetkovú účasť alebo hlasovacie práva podľa odseku 4,
c)
riaditeľ poruší povinnosť podľa odseku 8,
d)
riaditeľ nevykonáva svoju funkciu viac ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
e)
riaditeľ poruší povinnosť podľa § 5 ods. 2 písm. d) tretieho bodu alebo štvrtého bodu,
f)
riaditeľ poruší obmedzenie podľa odseku 9 alebo povinnosť podľa odseku 10,
g)
Slovenská národná akreditačná služba minimálne v jednej oblasti nevyhovie vo vzájomnom hodnotení.9)
(17)
Predseda úradu môže odvolať riaditeľa z jeho funkcie, ak
a)
riaditeľ poruší povinnosti podľa odseku 5,
b)
príslušný orgán potvrdí odôvodnenú pochybnosť dozornej rady podľa § 8 ods. 2 písm. d),
c)
riaditeľ neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uznesení dozornej rady,
d)
úrad zistí pri kontrole podľa § 17 závažné porušenie tohto zákona alebo osobitných predpisov.19)
(18)
Výkon funkcie riaditeľa zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia podľa odseku 2,
b)
uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo doručené písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie predsedovi úradu, ak v oznámení nie je uvedený neskorší dátum vzdania sa funkcie,
c)
dňom odvolania predsedom úradu,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
§ 7
(1)
Výberové konanie na funkciu riaditeľa vyhlasuje úrad v tlači a na webovom sídle úradu s uvedením údajov, ktorými sú:
a)
názov a sídlo Slovenskej národnej akreditačnej služby,
b)
požadované predpoklady na vykonávanie funkcie riaditeľa,
c)
zoznam požadovaných dokladov,
d)
dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.
(2)
Výberové konanie podľa odseku 1 vyhlási úrad najneskôr 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia riaditeľa, a ak sa výkon funkcie riaditeľa skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, vyhlási úrad výberové konanie podľa odseku 1 do 30 dní od skončenia výkonu funkcie riaditeľa.
(3)
Na výberové konanie sa vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o výkone práce vo verejnom záujme, ktoré upravujú výberové konanie,20) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 8
Dozorná rada
(1)
Dozorná rada je dozorným a kontrolným orgánom Slovenskej národnej akreditačnej služby.
(2)
Dozorná rada
a)
schvaľuje
1.
rozpočet nákladov a výnosov, plán investícií a plán verejného obstarávania Slovenskej národnej akreditačnej služby do 31. marca príslušného kalendárneho roka,
2.
výročnú správu o hospodárení Slovenskej národnej akreditačnej služby za predchádzajúci kalendárny rok,
3.
výber audítora na overenie účtovnej závierky,
4.
riadnu účtovnú závierku overenú audítorom a mimoriadnu účtovnú závierku,
5.
návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnej veci alebo hnuteľnej veci alebo na prevod iného majetkového práva podľa osobitného predpisu15) a návrh na nájom nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden kalendárny rok,
6.
návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku,
7.
návrh použitia prostriedkov rezervného fondu podľa § 15,
8.
návrh použitia prostriedkov fondu investícií a rozvoja podľa § 16,
9.
štatút dozornej rady a rokovací poriadok dozornej rady,
b)
prerokúva
1.
zásady určenia výšky úhrady za služby poskytované Slovenskou národnou akreditačnou službou a cenník podľa § 12 ods. 2, ku ktorým vypracuje písomné stanovisko pre riaditeľa,
2.
výročnú správu o činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby za predchádzajúci kalendárny rok,
3.
plán činnosti Slovenskej akreditačnej služby, politiku kvality a ciele kvality, ktoré sa týkajú činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby,
c)
kontroluje
1.
hospodárenie Slovenskej národnej akreditačnej služby, nakladanie s majetkom a využívanie finančných prostriedkov v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi,21)
2.
údaje v účtovných knihách a ďalších dokladoch,
3.
plat riaditeľa podľa § 6 ods. 11 na príslušný kalendárny rok a odstupné podľa § 6 ods. 12,
d)
informuje bez zbytočného odkladu riaditeľa, predsedu úradu a orgány podľa osobitných predpisov,22) ak má odôvodnenú pochybnosť o dodržiavaní
1.
tohto zákona alebo osobitných predpisov21) zistenú pri kontrole podľa písm. c) prvého bodu alebo druhého bodu,
2.
všeobecne záväzných právnych predpisov pri výkone činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby,
e)
ukladá riaditeľovi povinnosť
1.
prijať opatrenie na základe kontrolných zistení,
2.
upraviť zásady určenia výšky úhrady za služby poskytované Slovenskou národnou akreditačnou službou a cenník podľa § 12 ods. 2 na základe výsledkov hospodárenia Slovenskej národnej akreditačnej služby,
f)
navrhuje predsedovi úradu jedenkrát za kalendárny rok odmenu pre riaditeľa podľa § 6 ods. 13,
g)
volí a odvoláva predsedu dozornej rady a podpredsedu dozornej rady zo svojich členov.
§ 9
(1)
Dozorná rada má piatich členov.
(2)
Jedného člena dozornej rady nominuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky, dvoch členov dozornej rady nominuje úrad a dvoch členov dozornej rady nominuje Slovenská národná akreditačná služba zo svojich zamestnancov.
(3)
Predseda úradu vymenúva a odvoláva členov dozornej rady na návrh orgánu, ktorý ich nominoval. Predseda úradu písomne informuje Slovenskú národnú akreditačnú službu o vymenovaní a odvolaní členov dozornej rady.
(4)
Funkčné obdobie člena dozornej rady je päťročné; začína plynúť dňom vymenovania do funkcie.
(5)
Za člena dozornej rady môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá
a)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
je bezúhonná podľa odsekov 19 a 20,
c)
má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, vysokoškolské ekonomické vzdelanie druhého stupňa alebo desaťročnú prax v ekonomickej oblasti,
d)
spĺňa podmienku výkonu funkcie člena dozornej rady podľa odseku 7.
(6)
Funkcia člena dozornej rady je nezlučiteľná s
a)
funkciou riaditeľa a zástupcu riaditeľa,
b)
podnikateľskou činnosťou alebo s inou zárobkovou činnosťou v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody okrem vedeckej činnosti, pedagogickej činnosti, lektorskej činnosti, prednášateľskej činnosti, publikačnej činnosti a činností obdobného charakteru,
c)
členstvom v riadiacom orgáne, kontrolnom orgáne alebo dozornom orgáne právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody,
d)
činnosťou orgánu posudzovania zhody, ktorý podal žiadosť o predbežné posudzovanie alebo o akreditáciu, alebo činnosťou akreditovanej osoby,
e)
členstvom v riadiacom orgáne, kontrolnom orgáne alebo dozornom orgáne orgánu posudzovania zhody, ktorý podal žiadosť o predbežné posudzovanie alebo o akreditáciu, alebo členstvom v riadiacom orgáne, kontrolnom orgáne alebo dozornom orgáne akreditovanej osoby,
f)
majetkovou účasťou alebo hlasovacími právami v orgáne posudzovania zhody, ktorý podal žiadosť o predbežné posudzovanie alebo o akreditáciu, alebo majetkovou účasťou alebo hlasovacími právami v akreditovanej osobe.
(7)
Funkciu člena dozornej rady nemôže vykonávať osoba, ktorej blízka osoba vykonáva funkciu riaditeľa.
(8)
Člen dozornej rady je povinný bezodkladne písomne oznámiť predsedovi úradu, že jeho blízka osoba
a)
vykonáva podnikateľskú činnosť v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody okrem vedeckej činnosti, pedagogickej činnosti, lektorskej činnosti, prednášateľskej činnosti, publikačnej činnosti a činností obdobného charakteru,
b)
je členom riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody,
c)
je členom riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu akreditovanej osoby,
d)
má majetkovú účasť alebo hlasovacie práva v akreditovanej osobe,
e)
má pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah k akreditovanej osobe.
(9)
Člen dozornej rady je povinný bezodkladne písomne oznámiť predsedovi úradu, že nespĺňa podmienku výkonu funkcie člena dozornej rady podľa odseku 7.
(10)
Ak člen dozornej rady v čase jeho vymenovania do funkcie vykonáva funkciu, činnosť alebo zamestnanie alebo má majetkovú účasť alebo hlasovacie práva podľa odseku 6, je povinný bez zbytočného odkladu skončiť výkon takejto funkcie, činnosti alebo zamestnania, takúto majetkovú účasť a disponovanie takýmito hlasovacími právami.
(11)
Člen dozornej rady je povinný do 15 pracovných dní od vymenovania do funkcie doručiť predsedovi úradu písomné čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie, že spĺňa podmienky podľa odseku 6.
(12)
Člen dozornej rady nesmie
a)
vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzatvárať alebo sprostredkúvať obchody, ktoré súvisia s činnosťou Slovenskej národnej akreditačnej služby,
b)
poskytovať orgánu posudzovania zhody, ktorý požiada o predbežné posudzovanie alebo o akreditáciu alebo akreditovanej osobe priamu alebo sprostredkovanú poradenskú alebo odbornú službu alebo pomoc bezodplatne, za odplatu alebo inú protihodnotu.
(13)
Člen dozornej rady má povinnosť zachovávať mlčanlivosť o informáciách a skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone jeho funkcie dozvie, a to aj po skončení jej výkonu. Člen dozornej rady nemá povinnosť podľa prvej vety voči orgánu, ktorý navrhol jeho vymenovanie za člena dozornej rady.
(14)
Predseda úradu odvolá člena dozornej rady z jeho funkcie, ak
a)
člen dozornej rady nespĺňa predpoklady na výkon funkcie podľa odseku 5,
b)
člen dozornej rady začne vykonávať funkciu, činnosť alebo zamestnanie alebo nadobudne majetkovú účasť alebo hlasovacie práva podľa odseku 6,
c)
blízka osoba člena dozornej rady vykonáva funkciu riaditeľa,
d)
člen dozornej rady poruší povinnosti podľa odseku 9, 10 alebo odseku 11,
e)
to navrhne subjekt, ktorý ho do dozornej rade nominoval,
f)
sa člen dozornej rady nezúčastní bez náležitého ospravedlnenia viac ako jedného zasadnutia dozornej rady,
g)
člen dozornej rady poruší obmedzenie podľa odseku 12 alebo povinnosť podľa odseku 13.
(15)
Predseda úradu môže odvolať člena dozornej rady z jeho funkcie, ak poruší povinnosti podľa odseku 8.
(16)
Výkon funkcie člena dozornej rady zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia podľa odseku 4,
b)
dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi úradu, ak v oznámení nie je uvedený neskorší dátum vzdania sa funkcie,
c)
dňom odvolania predsedom úradu alebo dňom uvedeným v návrhu podľa odseku 14 písm. e),
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(17)
Výkon funkcie člena dozornej rady sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(18)
Člen dozornej rady
a)
vykonáva svoju funkciu s odbornou starostlivosťou, nestranne a zdrží sa konania, ktorým by uprednostnil osobný záujem pred verejným záujmom,
b)
je pri výkone svojej funkcie nezastupiteľný,
c)
má pri plnení úloh spojených s výkonom tejto funkcie nárok na preukázané cestovné náhrady,23)
d)
je pri svojej činnosti oprávnený
1.
nahliadať do všetkých dokumentov súvisiacich s hospodárením Slovenskej národnej akreditačnej služby, nakladaním s majetkom Slovenskej národnej akreditačnej služby a využívaním finančných prostriedkov v súlade s týmto zákonom,
2.
požadovať potrebné informácie od riaditeľa a od zamestnancov Slovenskej národnej akreditačnej služby; na požiadanie dozornej rady riaditeľ vypracuje podklady požadované dozornou radou pre výkon jej činnosti.
(19)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na tento účel je fyzická osoba povinná poskytnúť úradu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.24) Údaje podľa tretej vety úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(20)
Stratu bezúhonnosti je člen dozornej rady povinný bezodkladne písomne oznámiť úradu.
§ 10
(1)
Zasadnutia dozornej rady zvoláva jej predseda alebo podpredseda podľa potreby, najmenej však raz za kalendárny polrok. Predseda dozornej rady je povinný zvolať zasadnutie dozornej rady na základe písomného návrhu člena dozornej rady alebo riaditeľa. Zasadnutie dozornej rady riadi jej predseda alebo podpredseda.
(2)
Zasadnutie dozornej rady je neverejné. Na zasadnutí dozornej rady sa môže so súhlasom dozornej rady zúčastniť riaditeľ alebo iné fyzické osoby. Na požiadanie dozornej rady je riaditeľ povinný zúčastniť sa jej zasadnutia.
(3)
Dozorná rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov dozornej rady. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov dozornej rady.
(4)
Podrobnosti o forme a spôsobe rokovania dozornej rady upravuje štatút dozornej rady a rokovací poriadok dozornej rady. Štatút dozornej rady a rokovací poriadok dozornej rady sú zverejnené na webovom sídle Slovenskej národnej akreditačnej služby.
§ 11
Akreditačná rada
(1)
Akreditačná rada je poradný orgán riaditeľa.
(2)
Akreditačná rada má najviac 19 členov, ktorých vymenúva a odvoláva riaditeľ. Členmi akreditačnej rady sú nominovaní zástupcovia orgánov štátnej správy, nezávislí odborníci v oblasti akreditácie, zástupcovia akreditovaných osôb nominovaní združeniami zamestnávateľov a zástupcovia zákazníkov akreditovaných osôb nominovaní združeniami zamestnávateľov. Zastúpenie jednotlivých zainteresovaných strán v akreditačnej rade musí byť vyvážené.
(3)
Zloženie, úlohy, organizačné zabezpečenie a spôsob rokovania akreditačnej rady upraví štatút a rokovací poriadok, ktorý vydá Slovenská národná akreditačná služba.
(4)
Funkcia člena akreditačnej rady je čestná funkcia.
§ 12
Odplatnosť poskytovaných služieb
(1)
Slovenská národná akreditačná služba vykonáva svoju činnosť odplatne v súlade s osobitným predpisom.25)
(2)
V cenníku sú uvedené zásady určenia výšky
a)
úhrady za podanie žiadosti podľa § 18 alebo § 20,
b)
úhrady za úkony pri predbežnom posudzovaní, akreditácii, reakreditácii, zmene akreditácie, pozastavení akreditácie, zrušení akreditácie, mimoriadnom posudzovaní alebo pri dohľade,
c)
ročnej úhrady za udržiavanie akreditácie; výška ročnej úhrady za udržiavanie akreditácie sa nemôže zvýšiť počas platnosti rozhodnutia o akreditácii podľa § 26 a 28,
d)
úhrady za iné reálne vynaložené náklady Slovenskej národnej akreditačnej služby, ak také vzniknú pri poskytovaní služieb Slovenskej národnej akreditačnej služby.
(3)
Výška úhrady podľa odseku 2 je vypočítaná verejne prístupným spôsobom uvedeným v cenníku a zohľadňuje veľkosť rozsahu udelenej akreditácie.
(4)
Cenník je zverejnený na webovom sídle Slovenskej národnej akreditačnej služby.
(5)
Žiadateľ o predbežné posudzovanie, žiadateľ o akreditáciu alebo akreditovaná osoba je povinná uhradiť riadne a včas úhradu podľa odseku 2.
(6)
Úhrada podľa odseku 2 je uhrádzaná za podmienok určených Slovenskou národnou akreditačnou službou. Ak žiadateľ o predbežné posudzovanie, žiadateľ o akreditáciu alebo akreditovaná osoba neuhradí úhradu za podmienok určených Slovenskou národnou akreditačnou službou riadne a včas, je povinný zaplatiť Slovenskej národnej akreditačnej službe úrok z omeškania.26)
§ 13
Financovanie Slovenskej národnej akreditačnej služby
(1)
Finančné prostriedky Slovenskej národnej akreditačnej služby sa vedú na účtoch v Štátnej pokladnici.
(2)
Slovenská národná akreditačná služba je povinná používať finančné prostriedky v súlade s týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.27)
(3)
Príjmami Slovenskej národnej akreditačnej služby sú najmä
a)
úhrady za podanie žiadosti podľa § 18 alebo § 20,
b)
úhrady za úkony pri predbežnom posudzovaní, akreditácii, reakreditácii, zmene akreditácie, pozastavení akreditácie, zrušení akreditácie, mimoriadnom posudzovaní alebo pri dohľade,
c)
ročné úhrady za udržiavanie akreditácie,
d)
úhrady za iné reálne vynaložené náklady Slovenskej národnej akreditačnej služby, ak také vzniknú pri poskytovaní služieb Slovenskej národnej akreditačnej služby,
e)
iné príjmy prijaté v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(4)
Príjmom Slovenskej národnej akreditačnej služby môže byť aj príspevok zo štátneho rozpočtu na
a)
úhradu členstva a účasti Slovenskej republiky v európskych organizáciách a medzinárodných organizáciách združujúcich akreditačné orgány v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody,
b)
zabezpečenie akreditácie v nových oblastiach alebo iných nesamofinancovateľných činnostiach, ktorých výkon vyplýva z osobitného predpisu.13)
(5)
Výdavkami Slovenskej národnej akreditačnej služby sú najmä výdavky na
a)
mzdy, odmeny a vzdelávanie zamestnancov a expertov Slovenskej národnej akreditačnej služby,
b)
výkon jednotlivých úkonov pri predbežnom posudzovaní, akreditácii, reakreditácii, zmene akreditácie, pozastavení akreditácie, zrušení akreditácie, mimoriadnom posudzovaní, alebo pri dohľade vrátane cestovných náhrad,
c)
informačný systém,
d)
materiál, nájom, energie a služby súvisiace s činnosťou Slovenskej národnej akreditačnej služby,
e)
cestovné náhrady členov dozornej rady podľa § 9 ods. 18 písm. c) podľa osobitného predpisu,23)
f)
príspevky spojené s členstvom v európskych organizáciách a medzinárodných organizáciách združujúcich akreditačné orgány.
§ 14
Hospodárenie Slovenskej národnej akreditačnej služby
(1)
Slovenská národná akreditačná služba hospodári so svojím majetkom na neziskovom základe.25) Pri hospodárení s týmto majetkom je povinná zachovávať hospodárnosť a efektívnosť jeho použitia. Slovenská národná akreditačná služba je povinná svoj majetok užívať na plnenie povinností ustanovených týmto zákonom, udržiavať majetok v riadnom stave, využívať právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate alebo zneužitiu.
(2)
Na nakladanie s majetkom Slovenskej národnej akreditačnej služby sa vzťahuje všeobecný predpis o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií.28)
(3)
Slovenská národná akreditačná služba nesmie
a)
poskytovať úvery alebo pôžičky,
b)
uzatvárať zmluvy o tichom spoločenstve,
c)
vystavovať, akceptovať alebo prijímať zmenky,
d)
vstupovať do úverových, pôžičkových alebo iných vzťahov ako ručiteľ,
e)
prenajať nehnuteľnú vec na neurčitý čas,
f)
zabezpečovať svoje záväzky zriadením záložného práva.
(4)
Slovenská národná akreditačná služba sa riadi schváleným plánom rozpočtu nákladov a výnosov na príslušný kalendárny rok.
(5)
Slovenská národná akreditačná služba vytvára rezervný fond podľa § 15 a fond investícií a rozvoja podľa § 16.
§ 15
Rezervný fond
(1)
Slovenská národná akreditačná služba vytvára rezervný fond. Výška rezervného fondu je maximálne 50 % ročných nákladov Slovenskej národnej akreditačnej služby. Ročné náklady sú náklady za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
(2)
Slovenská národná akreditačná služba je povinná doplniť do 30. apríla kalendárneho roka výšku rezervného fondu podľa odseku 1, ak výsledok hospodárenia vykázaného v riadnej účtovnej závierke schválenej dozornou radou a overenej audítorom za predchádzajúci kalendárny rok je kladný.
(3)
Zostatok z kladného výsledku hospodárenia vykázaného v riadnej účtovnej závierke schválenej dozornou radou a overenej audítorom za kalendárny rok, v ktorom sa dosiahne kladný výsledok hospodárenia, ktorý ostane po doplnení rezervného fondu podľa odseku 2 sa vloží do fondu investícií a rozvoja podľa § 16.
(4)
Rezervný fond sa používa na úhradu
a)
straty z činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby, ak rezervný fond dosahuje výšku 50 % ročných nákladov Slovenskej národnej akreditačnej služby podľa odseku 1; iné čerpanie sa môže vykonať len počas krízovej situácie,29)
b)
krytia nákladov na likvidáciu, odmenu likvidátora a likvidačný zostatok pri zrušení Slovenskej národnej akreditačnej služby s likvidáciou.
§ 16
Fond investícií a rozvoja
(1)
Slovenská národná akreditačná služba vytvára fond investícií a rozvoja zo zostatku kladného výsledku hospodárenia podľa § 15 ods. 3.
(2)
Fond investícií a rozvoja sa používa na
a)
obstaranie hmotného a nehmotného majetku potrebného na výkon činností Slovenskej národnej akreditačnej služby,
b)
obstaranie informačného systému potrebného na výkon činností Slovenskej národnej akreditačnej služby,
c)
ďalšie aktivity zamerané na investície a rozvoj Slovenskej národnej akreditačnej služby.
§ 17
Výkon kontroly
(1)
Úrad vykonáva kontrolu nad dodržiavaním tohto zákona a pravidelne monitoruje plnenie povinností Slovenskej národnej akreditačnej služby ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi.19)
(2)
Osoby poverené predsedom úradu na výkon kontroly sú oprávnené vyžadovať od zamestnancov Slovenskej národnej akreditačnej služby súčinnosť a informácie, ktoré súvisia s poskytovaním služieb Slovenskej národnej akreditačnej služby.
(3)
Na účely výkonu kontroly je Slovenská národná akreditačná služba povinná umožniť osobám povereným predsedom úradu na výkon kontroly v nevyhnutnom rozsahu vstup do priestorov, na požiadanie predložiť úplnú dokumentáciu, záznamy, doklady, písomnosti a iné podklady súvisiace s jej činnosťou, umožniť v nevyhnutnej miere prístup do svojho informačného systému a poskytnúť informácie a potrebnú súčinnosť.
(4)
Osoby poverené predsedom úradu na výkon kontroly sú povinné zachovávať mlčanlivosť o informáciách a skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone kontroly. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení ich pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu s úradom. Osoby poverené predsedom úradu na výkon kontroly nemajú povinnosť mlčanlivosti voči predsedovi úradu.
(5)
Úrad pri výkone kontroly nesmie zasahovať do posudzovacej a rozhodovacej činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby vo veciach akreditácie orgánov posudzovania zhody.
§ 18
Predbežné posudzovanie
(1)
Žiadateľom o predbežné posudzovanie je orgán posudzovania zhody, ktorý požiada Slovenskú národnú akreditačnú službu o predbežné posudzovanie. Slovenská národná akreditačná služba na základe žiadosti o predbežné posudzovanie rámcovo posúdi plnenie akreditačných požiadaviek podľa dokumentov podľa § 3 ods. 8 a preverí stav pripravenosti žiadateľa o predbežné posudzovanie na akreditáciu.
(2)
Predbežné posudzovanie nie je podmienkou pre udelenie akreditácie.
(3)
Na žiadosť o predbežné posudzovanie sa primerane vzťahuje § 20.
(4)
Slovenská národná akreditačná služba vykonáva posudzovanie plnenia akreditačných požiadaviek podľa § 22 ods. 1 až 8.
(5)
Slovenská národná akreditačná služba o výsledku predbežného posudzovania vyhotoví záznam z predbežného posudzovania, v ktorom uvedie zistené nedostatky v plnení akreditačných požiadaviek.
(6)
Záznam podľa odseku 5 nie je pri rozhodovaní o akreditácii záväzný pre Slovenskú národnú akreditačnú službu a žiadateľa o predbežné posudzovanie.
(7)
Slovenská národná akreditačná služba nesmie počas predbežného posudzovania poskytovať konzultáciu a poradenstvo, ako má žiadateľ o predbežné posudzovanie preukázať plnenie akreditačných požiadaviek.
Akreditácia
§ 19
(1)
Slovenská národná akreditačná služba na základe žiadosti orgánu posudzovania zhody o akreditáciu po posúdení plnenia akreditačných požiadaviek a potvrdení plnenia akreditačných požiadaviek vydá rozhodnutie o akreditácii a osvedčenie o akreditácii.
(2)
Orgán posudzovania zhody, ktorému je na základe preukázania plnenia akreditačných požiadaviek vydané rozhodnutie o akreditácii a osvedčenie o akreditácii, sa stáva akreditovanou osobou.
(3)
Vystupovať ako akreditovaná osoba a uplatňovať práva podľa § 36 ods. 1 bez právoplatného rozhodnutia o akreditácii alebo uplatňovať práva podľa § 36 ods. 1 v oblasti alebo rozsahu, ktoré nie sú predmetom právoplatného rozhodnutia o akreditácii, sa zakazuje.
§ 20
Žiadosť
(1)
Slovenská národná akreditačná služba rozhoduje o akreditácii, reakreditácii, zmene akreditácie, pozastavení akreditácie alebo o zrušení akreditácie na základe žiadosti, ak v § 29 ods. 3 alebo ods. 4, § 30 alebo § 31 nie je ustanovené inak. Žiadateľom o akreditačnú službu je orgán posudzovania zhody, ktorý nie je akreditovanou osobou v príslušnej oblasti akreditácie a požiada o akreditáciu, alebo akreditovaná osoba, ktorá požiada o reakreditáciu, zmenu akreditácie, pozastavenie akreditácie alebo o zrušenie akreditácie.
(2)
Žiadateľ o akreditačnú službu podáva žiadosť prostredníctvom informačného systému podľa § 3 ods. 7 písm. o) v štátnom jazyku alebo v jazyku, ktorý určí Slovenská národná akreditačná služba v informačnom systéme.
(3)
Žiadosť obsahuje
a)
obchodné meno a miesto podnikania žiadateľa o akreditačnú službu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo obchodné meno a sídlo žiadateľa o akreditačnú službu, ak ide o právnickú osobu,
b)
identifikačné číslo organizácie,
c)
určenie organizačnej zložky, ktorá má vykonávať činnosť akreditovanej osoby,
d)
miesto výkonu činnosti, ktorá je predmetom žiadosti,
e)
určenie príslušnej akreditačnej služby,
f)
určenie oblasti akreditácie a rozsahu akreditácie, ktorá je predmetom žiadosti,
g)
záväzok plniť akreditačné požiadavky a ďalšie požiadavky podľa tohto zákona počas platnosti rozhodnutia o akreditácii,
h)
meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby,
i)
podpis oprávnenej osoby a dátum.
(4)
Prílohou k žiadosti sú písomné dokumenty, ktoré sú potrebné na overenie a pravidelné sledovanie plnenia príslušných akreditačných požiadaviek.
(5)
Ak Slovenská národná akreditačná služba zistí, že žiadosť nemá predpísané náležitosti, vyzve žiadateľa o akreditačnú službu do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti, aby odstránil nedostatky v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní. Ak sú na to závažné dôvody, Slovenská národná akreditačná služba môže na návrh žiadateľa lehotu predĺžiť. Slovenská národná akreditačná služba môže postupovať podľa prvej a druhej vety aj opakovane.
§ 21
Akreditačné požiadavky
Akreditačné požiadavky sú súbor požiadaviek vyplývajúcich z
a)
harmonizovanej technickej normy,30) ktorá je zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie,31)
b)
technickej normy,32)
c)
technického predpisu z oblasti posudzovania zhody33) alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu,34)
d)
iného normatívneho dokumentu určujúceho podmienky činnosti orgánu posudzovania zhody.
§ 22
Posudzovanie plnenia akreditačných požiadaviek
(1)
Posudzovanie plnenia akreditačných požiadaviek vykonáva Slovenská národná akreditačná služba pri akreditácii, reakreditácii, zmene akreditácie, pozastavení akreditácie, zrušení akreditácie okrem pozastavenia akreditácie podľa § 30 ods. 1 písm. d) a zrušenia akreditácie podľa § 31 písm. d).
(2)
Slovenská národná akreditačná služba je povinná vymenovať posudzovaciu skupinu, ktorá je zložená zo zamestnancov Slovenskej národnej akreditačnej služby alebo z expertov. Zásady činnosti posudzovacej skupiny sú zverejnené na webovom sídle Slovenskej národnej akreditačnej služby v dokumentoch podľa § 3 ods. 8.
(3)
Slovenská národná akreditačná služba môže použiť techniky posudzovania, ktorými sú najmä:
a)
posudzovanie na mieste,
b)
vzdialené posudzovanie,
c)
kombinované posudzovanie,
d)
svedecké posudzovanie podľa odseku 5,
e)
preskúmanie dokumentov podľa § 20 ods. 3 písm. f),
f)
preskúmanie zložiek, ktoré obsahujú informácie, dokumentáciu a vysvetlenia, ktoré sa týkajú vykonaných činností spojených s udelenou akreditáciou,
g)
merací audit a validačný audit,
h)
preskúmanie výkonnosti v skúškach spôsobilosti a iných medzilaboratórnych porovnávaniach,
i)
neohlásená návšteva, ak má dôvodné podozrenie na porušenia akreditačnej požiadavky alebo má dôvodné podozrenie na porušenia povinnosti akreditovanej osoby podľa § 36 ods. 2,
j)
pohovor so zamestnancom alebo zmluvným partnerom žiadateľa o akreditačnú službu alebo so zamestnancom alebo zmluvným partnerom akreditovanej osoby, počas ktorého sú preverené jeho odborné znalosti a skúsenosti v oblasti akreditácie a rozsahu akreditácie, ktorá je predmetom žiadosti alebo činnosti akreditovanej osoby.
(4)
Podrobnosti o technikách posudzovania podľa odseku 3 určí Slovenská národná akreditačná služba v dokumentoch podľa § 3 ods. 8.
(5)
Pri posudzovaní akreditačných požiadaviek Slovenská národná akreditačná služba vykoná aj svedecké posudzovanie, ktorým sa posudzuje súlad vykonávanej činnosti s dokumentovaným postupom a hodnotí sa správnosť dosahovaných výsledkov akreditovanej osoby. Žiadateľ o akreditačnú službu alebo akreditovaná osoba zabezpečí, aby bolo možné vykonať svedecké posudzovanie, a ak je to potrebné vstup do priestorov, kde sa výrobok navrhuje, výrobných priestorov, priestorov na výkon posudzovania zhody, priestorov na výkon skúšok a skladovacích priestorov výrobcu.
(6)
Posudzovanie plnenia akreditačných požiadaviek sa vykonáva podľa dokumentov podľa § 3 ods. 8.
(7)
Žiadateľ o akreditačnú službu a akreditovaná osoba majú právo
a)
vyjadrovať sa k nestrannosti a nezaujatosti členov posudzovacej skupiny,
b)
získať bezplatne informácie o dokumentoch Slovenskej národnej akreditačnej služby podľa § 3 ods. 8 a európskych organizácií a medzinárodných organizácií združujúcich akreditačné orgány v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody, podľa ktorých sa vykonáva posudzovanie plnenia akreditačných požiadaviek.
(8)
Posudzovanie plnenia akreditačných požiadaviek vykonáva posudzovacia skupina. Posudzovacia skupina je pri výkone posudzovania plnenia akreditačných požiadaviek oprávnená
a)
vstupovať v súčinnosti so žiadateľom o akreditačnú službu alebo s akreditovanou osobou na nevyhnutný čas do objektov, zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov žiadateľa o akreditačnú službu alebo akreditovanej osoby, ak bezprostredne súvisia s predmetom posudzovania plnenia akreditačných požiadaviek,
b)
vyžadovať od žiadateľa o akreditačnú službu alebo od akreditovanej osoby a ich zamestnancov, aby jej v určenej lehote poskytli dokumenty, iné písomnosti, vyjadrenia, informácie vrátane technických nosičov údajov potrebných na výkon posudzovania plnenia akreditačných požiadaviek a inú súčinnosť.
(9)
Ak posudzovacia skupina zistí nezhodu v plnení akreditačných požiadaviek, Slovenská národná akreditačná služba vyzve žiadateľa o akreditačnú službu alebo akreditovanú osobu, aby odstránila nezhodu v plnení akreditačných požiadaviek v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní. Ak je na to závažný dôvod, môže Slovenská národná akreditačná služba na návrh žiadateľa o akreditačnú službu alebo akreditovanej osoby lehotu predĺžiť.
(10)
Žiadateľ o akreditačnú službu alebo akreditovaná osoba je povinná na výzvu Slovenskej národnej akreditačnej služby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní, predložiť dokumenty, ktoré sú potrebné na posúdenie plnenia akreditačných požiadaviek. Slovenská národná akreditačná služba môže na návrh žiadateľa o akreditačnú službu alebo akreditovanej osoby lehotu predĺžiť.
§ 23
Prerušenie konania
(1)
Slovenská národná akreditačná služba môže prerušiť konanie, ak
a)
vyzvala žiadateľa o akreditáciu, žiadateľa o reakreditáciu alebo žiadateľa o zmenu akreditácie na odstránenie nezhody v plnení akreditačných požiadaviek podľa § 22 ods. 9,
b)
vyzvala žiadateľa o akreditačnú službu alebo akreditovanú osobu na predloženie dokumentov podľa § 22 ods. 10,
c)
nie je možné pre krízovú situáciu29) uskutočniť posudzovanie plnenia akreditačných požiadaviek.
(2)
Slovenská národná akreditačná služba môže tiež konanie prerušiť, ak to zo závažných dôvodov navrhne účastník konania, a to najviac na 90 dní.
(3)
Slovenská národná akreditačná služba pokračuje v konaní, len čo pominuli dôvody, pre ktoré bolo konanie prerušené. Ak bolo konanie o zmene akreditácie, pozastavení akreditácie alebo o zrušení akreditácie, ktoré bolo začaté z vlastného podnetu Slovenskej národnej akreditačnej služby, prerušené podľa odseku 1 písm. b) a akreditovaná osoba nepredložila dokumenty podľa § 22 ods. 10, Slovenská národná akreditačná služba pokračuje v konaní dňom nasledujúcim po dni uplynutia určenej lehoty.
§ 24
Zastavenie konania
Slovenská národná akreditačná služba zastaví konanie v celom rozsahu žiadosti alebo v jej časti, ak
a)
žiadateľ o akreditačnú službu neodstráni v lehote určenej výzvou podľa § 20 ods. 5 nedostatky žiadosti a bol o možnosti zastavenia konania poučený,
b)
žiadateľ o akreditáciu, žiadateľ o reakreditáciu alebo žiadateľ o zmenu akreditácie neodstráni v lehote určenej výzvou podľa § 22 ods. 9 nezhodu v plnení akreditačných požiadaviek a bol o možnosti zastavenia konania poučený,
c)
žiadateľ o akreditáciu, žiadateľ o reakreditáciu alebo žiadateľ o zmenu akreditácie nepredloží v lehote určenej výzvou podľa § 22 ods. 10 Slovenskej národnej akreditačnej službe požadované dokumenty a bol o možnosti zastavenia konania poučený,
d)
žiadateľ o akreditáciu, žiadateľ o reakreditáciu alebo žiadateľ o zmenu akreditácie nezabezpečil možnosť vykonania svedeckého posudzovania.
§ 25
Rozhodovanie Slovenskej národnej akreditačnej služby
(1)
Slovenská národná akreditačná služba rozhodne do
a)
štyroch mesiacov o akreditácii, reakreditácii a zmene akreditácie podľa § 29 ods. 1 písm. a),
b)
30 pracovných dní o zmene akreditácie podľa § 29 ods. 1 písm. b) alebo písm. c), pozastavení akreditácie podľa § 30 ods. 1 písm. d) a zrušení akreditácie podľa § 31 písm. d),
c)
30 pracovných dní o zmene akreditácie podľa § 29 ods. 3 alebo ods. 4, pozastavení akreditácie podľa § 30 ods. 1 písm. a) až c) a zrušení akreditácie podľa § 31 písm. a) až c).
(2)
Lehota podľa odseku 1 písm. a) a b) začína plynúť od doručenia žiadosti o akreditáciu, žiadosti o reakreditáciu, žiadosti o zmenu akreditácie, žiadosti o pozastavenie akreditácie alebo žiadosti o zrušenie akreditácie, ktorá spĺňa náležitosti podľa § 20 ods. 2 až 4 alebo od odstránenia všetkých nedostatkov žiadosti podľa § 20 ods. 5. Lehota podľa odseku 1 písm. c) začína plynúť odkedy sa Slovenská národná akreditačná služba dozvie o skutočnosti, ktorá je dôvodom na zmenu akreditácie, pozastavenie akreditácie alebo na zrušenie akreditácie.
(3)
Lehota podľa odseku 1 neplynie po dobu prerušenia konania.
(4)
Slovenská národná akreditačná služba rozhoduje o akreditácii, reakreditácii, zmene akreditácie, pozastavení akreditácie a o zrušení akreditácie na základe odporúčania hodnotiacej komisie, ktorá je zložená zo zamestnancov Slovenskej národnej akreditačnej služby alebo z iných expertov, ktorí pôsobia v oblasti, ktorá je predmetom hodnotenia.
(5)
Postavenie, pôsobnosť a zásady činnosti hodnotiacej komisie upraví štatút a rokovací poriadok Slovenskej národnej akreditačnej služby, ktorý je zverejnený na webovom sídle Slovenskej národnej akreditačnej služby.
(6)
Odporúčanie hodnotiacej komisie vychádza z výsledkov predložených posudzovacou skupinou. Členovia posudzovacej skupiny nie sú v tej istej veci členmi hodnotiacej komisie.
§ 26
Rozhodnutie o akreditácii
(1)
Žiadateľom o akreditáciu je orgán posudzovania zhody, ktorý nie je akreditovanou osobou v príslušnej oblasti akreditácie a požiada o akreditáciu. Ak žiadateľ o akreditáciu spĺňa akreditačné požiadavky, Slovenská národná akreditačná služba vydá rozhodnutie o akreditácii.
(2)
Ak žiadateľ o akreditáciu nespĺňa akreditačné požiadavky, Slovenská národná akreditačná služba vydá rozhodnutie o neudelení akreditácie, pričom je žiadateľ o akreditáciu povinný uhradiť náklady posudzovania plnenia akreditačných požiadaviek, ak bolo vykonané. Žiadateľ o akreditáciu môže podať novú žiadosť o akreditáciu najskôr po uplynutí dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania alebo po uplynutí dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o neudelení akreditácie.
(3)
Rozhodnutie o akreditácii obsahuje najmä
a)
označenie a sídlo Slovenskej národnej akreditačnej služby,
b)
obchodné meno a miesto podnikania akreditovanej osoby, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo obchodné meno a sídlo akreditovanej osoby, ak ide o právnickú osobu,
c)
identifikačné číslo organizácie,
d)
organizačnú zložku, ktorá má vykonávať činnosť akreditovanej osoby,
e)
miesto výkonu činnosti akreditovanej osoby,
f)
identifikačné číslo akreditovanej osoby, ktoré pridelí Slovenská národná akreditačná služba,
g)
oblasť akreditácie a konštatovanie zhody činnosti akreditovanej osoby s dokumentom, ktorý určuje akreditačné požiadavky podľa § 21, v súvislosti s ktorým je vykonané posudzovanie plnenia akreditačných požiadaviek podľa § 22,
h)
krátky opis rozsahu akreditácie,
i)
čas platnosti rozhodnutia o akreditácii,
j)
číslo rozhodnutia o akreditácii a dátum vydania rozhodnutia o akreditácii.
(4)
Rozsah akreditácie je uvedený v prílohe rozhodnutia o akreditácii; príloha sa považuje za súčasť výroku rozhodnutia o akreditácii.
(5)
Rozhodnutie o akreditácii je platné päť rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o akreditácii. V rozhodnutí o akreditácii môže byť uvedený kratší čas platnosti, ak je to uvedené v dokumente, ktorý určuje akreditačné požiadavky podľa § 21 alebo pravidlách európskych organizácií a medzinárodných organizácií združujúcich akreditačné orgány v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody.
(6)
Slovenská národná akreditačná služba na základe právoplatného rozhodnutia o akreditácii vydá akreditovanej osobe osvedčenie o akreditácii.
§ 27
Osvedčenie o akreditácii
(1)
Osvedčenie o akreditácii je verejná listina, ktorá osvedčuje udelenie akreditácie v určenej oblasti a v určenom rozsahu.
(2)
Osvedčenie o akreditácii obsahuje najmä
a)
označenie a sídlo Slovenskej národnej akreditačnej služby,
b)
obchodné meno a miesto podnikania akreditovanej osoby, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo obchodné meno a sídlo akreditovanej osoby, ak ide o právnickú osobu,
c)
identifikačné číslo organizácie,
d)
organizačnú zložku, ktorá má vykonávať činnosť akreditovanej osoby,
e)
miesto výkonu činnosti akreditovanej osoby,
f)
identifikačné číslo akreditovanej osoby, ktoré pridelí Slovenská národná akreditačná služba,
g)
oblasť akreditácie a konštatovanie zhody činnosti akreditovanej osoby s dokumentom, ktorý určuje akreditačné požiadavky podľa § 21, v súvislosti s ktorým je vykonané posudzovanie plnenia akreditačných požiadaviek podľa § 22,
h)
krátky opis rozsahu akreditácie,
i)
čas platnosti rozhodnutia o akreditácii,
j)
číslo a dátum vydania rozhodnutia o akreditácii,
k)
odtlačok pečiatky Slovenskej národnej akreditačnej služby a podpis osoby oprávnenej konať v mene Slovenskej národnej akreditačnej služby s uvedením jej mena, priezviska a funkcie,
l)
číslo osvedčenia o akreditácii a dátum vydania osvedčenia o akreditácii.
(3)
Rozsah akreditácie je uvedený v prílohe osvedčenia o akreditácii.
(4)
Platnosť osvedčenia o akreditácii zaniká zrušením príslušného rozhodnutia o akreditácii alebo zánikom akreditácie podľa § 32.
§ 28
Reakreditácia
(1)
Akreditovaná osoba môže požiadať o reakreditáciu na základe žiadosti podanej najneskôr štyri mesiace pred skončením platnosti akreditácie.
(2)
Slovenská národná akreditačná služba na základe žiadosti o reakreditáciu vydá rozhodnutie o akreditácii, ak akreditovaná osoba preukáže plnenie akreditačných požiadaviek. Ak žiadateľ o reakreditáciu nespĺňa akreditačné požiadavky, Slovenská národná akreditačná služba vydá rozhodnutie o neudelení akreditácie, pričom je žiadateľ o reakreditáciu povinný uhradiť náklady posudzovania plnenia akreditačných požiadaviek, ak bolo vykonané. Rozhodnutie podľa prvej vety nahrádza a zrušuje rozhodnutie o akreditácii podľa § 26 v plnom rozsahu.
§ 29
Zmena akreditácie
(1)
Slovenská národná akreditačná služba vydá rozhodnutie o akreditácii, ktorým zmení akreditáciu udelenú rozhodnutím podľa § 26 a zruší toto rozhodnutie o akreditácii, ak akreditovaná osoba požiada Slovenskú národnú akreditačnú službu o
a)
rozšírenie oblasti akreditácie alebo rozsahu akreditácie,
b)
zúženie oblasti akreditácie alebo rozsahu akreditácie,
c)
zmenu údajov podľa § 26 ods. 3 písm. b) až e).
(2)
Slovenská národná akreditačná služba rozhodne podľa odseku 1 písm. a) tak, že preverí plnenie akreditačných požiadaviek len v rozsahu požadovanej zmeny akreditácie. Pôvodný rozsah akreditácie udelený rozhodnutím o akreditácii podľa § 26, § 28 a 30 ostáva nezmenený a považuje sa za posúdený okrem časti, ktorá sa rozhodnutím podľa odseku 1 mení. Čas platnosti akreditácie podľa pôvodného rozhodnutia o akreditácii sa rozhodnutím podľa odseku 1 nepredlžuje.
(3)
Slovenská národná akreditačná služba aj bez návrhu vydá rozhodnutie o akreditácii podľa odseku 1, ktorým zúži udelenú akreditáciu, ak zistí, že je dôvod na zrušenie akreditácie podľa § 31, ktorý sa týka len časti určenej oblasti akreditácie alebo časti rozsahu akreditácie podľa § 20 ods. 3 písm. c), a akreditovaná osoba je spôsobilá vykonávať činnosť akreditovanej osoby na základe takto zmeneného rozhodnutia.
(4)
Slovenská národná akreditačná služba vydá rozhodnutie o akreditácii, v ktorom zohľadní zmeny podľa odseku 1 písm. c), ak akreditovaná osoba oznámi tieto zmeny Slovenskej národnej akreditačnej službe alebo sa o nich Slovenská národná akreditačná služba dozvie na základe vlastného zistenia, a akreditovaná osoba spĺňa akreditačné požiadavky. Ak sa preukáže, že zmeny podľa odseku 1 písm. c) majú vplyv na plnenie akreditačných požiadaviek, Slovenská národná akreditačná služba môže vykonať mimoriadne posudzovanie.
§ 30
Rozhodnutie o pozastavení akreditácie
(1)
Slovenská národná akreditačná služba rozhodne o pozastavení akreditácie v rozsahu udelenej akreditácie alebo jej časti, a to najviac na 180 dní, pričom lehota nesmie presiahnuť čas platnosti rozhodnutia o akreditácii, ak akreditovaná osoba
a)
neodstráni v určenej lehote nezhodu v plnení akreditačných požiadaviek podľa § 22 ods. 9,
b)
neplní povinnosť akreditovanej osoby podľa § 36 ods. 2 písm. b), c), e) alebo písm. g),
c)
nemôže vykonávať činnosť, ktorá je predmetom akreditácie alebo
d)
o to požiada.
(2)
Slovenská národná akreditačná služba v rozhodnutí podľa odseku 1 uloží akreditovanej osobe povinnosť odstrániť zistené nedostatky v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní a dlhšia ako 120 dní. Slovenská národná akreditačná služba môže vykonať mimoriadne posudzovanie, aby overila, či sú zistené nedostatky odstránené.
(3)
V čase platnosti rozhodnutia o pozastavení akreditácie má akreditovaná osoba zakázané
a)
vystupovať ako akreditovaná osoba a uplatňovať práva podľa § 36 ods. 1 v oblasti akreditácie alebo v rozsahu akreditácie určenom v rozhodnutí o pozastavení akreditácie,
b)
prijímať nové žiadosti na výkon činnosti ako akreditovaná osoba v oblasti akreditácie alebo v rozsahu akreditácie určenom v rozhodnutí o pozastavení akreditácie.
(4)
Slovenská národná akreditačná služba zruší rozhodnutie o pozastavení akreditácie bezodkladne po tom, ako pominul dôvod na jeho vydanie.
§ 31
Rozhodnutie o zrušení akreditácie
Slovenská národná akreditačná služba rozhodne o zrušení akreditácie, ak
a)
akreditovaná osoba neodstráni zistené nedostatky podľa § 30 ods. 2,
b)
akreditovaná osoba opakovane počas platnosti rozhodnutia o akreditácii poruší povinnosť podľa § 36 ods. 2 písm. b) alebo písm. c),
c)
Slovenskej národnej akreditačnej službe je preukázané podvodné správanie akreditovanej osoby, alebo ak akreditovaná osoba zámerne poskytne nepravdivé informácie alebo neposkytne všetky informácie, ktoré majú vplyv na plnenie akreditačnej požiadavky alebo
d)
o to požiada akreditovaná osoba.
§ 32
Zánik akreditácie
Akreditácia zaniká
a)
zánikom akreditovanej osoby bez právneho nástupcu,
b)
zrušením akreditácie podľa § 31,
c)
uplynutím platnosti rozhodnutia o akreditácii alebo
d)
vstupom akreditovanej osoby do likvidácie.
§ 33
Odvolanie voči rozhodnutiu Slovenskej národnej akreditačnej služby
(1)
O odvolaní voči rozhodnutiu Slovenskej národnej akreditačnej služby rozhoduje riaditeľ na základe návrhu odvolacej komisie.
(2)
Členov odvolacej komisie vymenúva a odvoláva riaditeľ. Členom odvolacej komisie nemôže byť ten, kto bol v tej istej veci členom hodnotiacej komisie alebo posudzovacej skupiny, a ten, u koho možno mať pochybnosť o jeho nestrannosti a nezaujatosti so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom.
(3)
Odvolanie proti rozhodnutiu o akreditácii podľa § 29 ods. 3, odvolanie proti rozhodnutiu o pozastavení akreditácie podľa § 30 ods. 1 a odvolanie proti rozhodnutiu o zrušení akreditácie podľa § 31 nemajú odkladný účinok.
(4)
Proti rozhodnutiu o zrušení pozastavenia akreditácie podľa § 30 ods. 4 nie je možné podať odvolanie.
§ 34
Mimoriadne posudzovanie
(1)
Slovenská národná akreditačná služba môže vykonať mimoriadne posudzovanie na základe
a)
žiadosti akreditovanej osoby podľa § 20,
b)
sťažnosti alebo iného podania na akreditovanú osobu,
c)
potreby posúdenia, či je nezhoda v plnení akreditačných požiadaviek podľa § 22 ods. 9 odstránená,
d)
potreby posúdenia, či je nedostatok podľa § 30 ods. 2 odstránený,
e)
potreby posúdenia prechodu akreditovanej osoby na nový alebo zmenený dokument podľa § 21,
f)
skutočnosti zistenej v procese rozhodovania o akreditácii, reakreditácii, zmene akreditácie, pozastavení akreditácie alebo o zrušení akreditácie,
g)
zistenia iných skutočností, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť akreditovanej osoby plniť akreditačné požiadavky alebo
h)
vyhlásenia konkurzu na majetok akreditovanej osoby.
(2)
Pri výkone mimoriadneho posudzovania sa postupuje podľa § 22.
(3)
Mimoriadne posudzovanie sa vykonáva podľa dokumentov podľa § 3 ods. 8.
(4)
Náklady za mimoriadne posudzovanie podľa odseku 1 písm. b), ktoré vzniknú Slovenskej národnej akreditačnej službe pri preverovaní sťažnosti alebo iného podania na akreditovanú osobu znáša ten, kto sťažnosť alebo iné podanie na akreditovanú osobu podal, ak sa preukáže, že sťažnosť alebo iné podanie na akreditovanú osobu bolo neopodstatnené.
§ 35
Dohľad
(1)
Slovenská národná akreditačná služba vykonáva dohľad priebežného plnenia akreditačných požiadaviek akreditovanou osobou počas platnosti rozhodnutia o akreditácii. Dohľad sa vykonáva najmenej dvakrát počas platnosti rozhodnutia o akreditácii, ak akreditačné požiadavky neustanovujú inak. Posudzovanie plnenia akreditačných požiadaviek sa rozdelí počas dohľadov tak, aby počas platnosti rozhodnutia o akreditácii boli posúdené všetky akreditačné požiadavky.
(2)
Pri výkone dohľadu sa postupuje podľa § 22.
(3)
Dohľad sa vykonáva podľa dokumentov podľa § 3 ods. 8.
§ 36
Práva a povinnosti akreditovanej osoby
(1)
Akreditovaná osoba má právo
a)
používať odkazy na udelenú akreditáciu,
b)
používať akreditačnú značku Slovenskej národnej akreditačnej služby, ktorej vzor je vyobrazený v prílohe č. 3, ak akreditačná požiadavka neustanovuje inak,
c)
mať pridelené identifikačné číslo akreditovanej osoby, ktoré pridelí Slovenská národná akreditačná služba,
d)
zúčastňovať sa na aktivitách organizovaných Slovenskou národnou akreditačnou službou.
(2)
Akreditovaná osoba je povinná
a)
spĺňať akreditačné požiadavky v súlade s rozhodnutím o akreditácii a požiadavky ustanovené týmto zákonom,
b)
poskytnúť súčinnosť pri posudzovaní akreditačných požiadaviek, najmä poskytnúť potrebné dokumenty, informácie a vysvetlenia,
c)
umožniť osobám povereným Slovenskou národnou akreditačnou službou vstup do priestorov, prístup k technickým zariadeniam a náhľad do dokumentácie,
d)
uplatňovať práva vyplývajúce z akreditácie len v oblasti a v rozsahu právoplatného rozhodnutia o akreditácii,
e)
dodržiavať zásady nestrannosti, nezávislosti, spoľahlivosti a bezúhonnosti,
f)
bezodkladne informovať Slovenskú národnú akreditačnú službu o každej zmene
1.
údaja podľa § 26 ods. 3 písm. b) a c), ak akreditovaná osoba nie je právnickou osobou, ktorej údaje sa zapisujú do Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,35)
2.
údaja podľa § 26 ods. 3 písm. d) a e),
3.
organizácie, riadenia a odbornosti zamestnancov,
4.
základnej politiky,
5.
oblasti akreditácie a rozsahu akreditácie,
6.
ostatných skutočností, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť akreditovanej osoby plniť akreditačné požiadavky,
g)
umožniť Slovenskej národnej akreditačnej službe vykonanie dohľadu,
h)
používať odkazy na udelenú akreditáciu, ak akreditačné požiadavky neustanovujú inak,
i)
používať akreditačnú značku Slovenskej národnej akreditačnej služby, ktorej vzor je vyobrazený v prílohe č. 3, ak akreditačná požiadavka neustanovuje inak.
§ 37
Správne delikty
(1)
Úrad uloží pokutu od 1 000 eur do 100 000 eur tomu, kto poruší
a)
zákaz podľa § 3 ods. 3 druhej vety,
b)
(2)
Úrad uloží pokutu od 1 000 eur do 50 000 eur tomu, kto poruší zákaz podľa § 19 ods. 3 alebo § 30 ods. 3.
(3)
Úrad uloží pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur tomu, kto poruší obmedzenie podľa § 6 ods. 9 písm. b), písm. c) alebo § 9 ods. 12 písm. b).
(4)
Úrad uloží pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur tomu, kto poruší povinnosť podľa § 6 ods. 10, § 9 ods. 13 alebo § 17 ods. 4.
(5)
Úrad uloží tomu, kto marí, ruší alebo inak sťažuje výkon kontroly, výkon posudzovania alebo výkon dohľadu, pokutu od 100 eur do 1 500 eur.
(6)
Úrad uloží pokutu od 100 eur do 1 000 eur tomu, kto opakovane poruší povinnosť podľa § 36 ods. 2 písm. f).
(7)
Ak do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opakovanému porušeniu povinnosti, porušeniu obmedzenia alebo porušeniu zákazu podľa tohto zákona, úrad uloží pokutu do výšky dvojnásobku sumy ustanovenej v odsekoch 1 až 6.
(8)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa úrad dozvedel o porušení povinnosti, porušení obmedzenia alebo o porušení zákazu, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.
(9)
Pokutu možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti, porušeniu obmedzenia alebo porušeniu zákazu podľa tohto zákona.
(10)
Pri určení výšky pokuty sa prihliadne na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(11)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 38
Spoločné ustanovenie
Správny poriadok sa nevzťahuje na postup podľa § 17, § 18, § 22, § 34 a 35.
§ 39
Prechodné ustanovenia
(1)
Slovenská národná akreditačná služba podľa zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa tohto zákona.
(2)
Riaditeľ vymenovaný do funkcie podľa zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je riaditeľom podľa tohto zákona; týmto nie je dotknuté plynutie jeho funkčného obdobia.
(3)
Člen dozornej rady vymenovaný do funkcie podľa zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je členom dozornej rady podľa tohto zákona; týmto nie je dotknuté plynutie jeho funkčného obdobia.
(4)
Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom Slovenskej národnej akreditačnej služby zostávajú zachované.
(5)
Na konanie začaté a právoplatne neskončené do 31. marca 2023 sa vzťahuje zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri ukladaní pokuty za porušenie zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa použije tento zákon, ak je to pre osobu zodpovednú zo spáchania správneho deliktu priaznivejšie.
(6)
Rozhodnutie o akreditácii, rozhodnutie o pozastavení akreditácie a rozhodnutie o zrušení akreditácie vydané podľa zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je rozhodnutím o akreditácii, rozhodnutím o pozastavení akreditácie a rozhodnutím o zrušení akreditácie podľa tohto zákona, pričom tieto rozhodnutia zostávajú v platnosti najneskôr do uplynutia ich platnosti.
(7)
Osvedčenie o akreditácii vydané podľa zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je osvedčením o akreditácii podľa tohto zákona.
(8)
Ak výška rezervného fondu k 30. aprílu 2023 presahuje 50 % ročných nákladov Slovenskej národnej akreditačnej služby za účtovné obdobie k 31. decembru 2022, zostatok nad 50 % ročných nákladov Slovenskej národnej akreditačnej služby za účtovné obdobie k 31. decembru 2022 sa presunie do fondu investícií a rozvoja a ďalej sa postupuje podľa § 15 ods. 3. Ak výška rezervného fondu k 30. aprílu 2023 nepresahuje 50 % ročných nákladov Slovenskej národnej akreditačnej služby za účtovné obdobie k 31. decembru 2022, postupuje sa podľa § 15 ods. 2 a 3.
§ 40
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 307/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 365/2019 Z. z.
§ 41
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 53/2023 Z. z.
Vzor odtlačku úradnej pečiatky Slovenskej národnej akreditačnej služby:
img.jpg
Príloha č. 2 k zákonu č. 53/2023 Z. z.
Vyobrazenie loga Slovenskej národnej akreditačnej služby:
Farebná verzia:
img.jpg
Monochromatická verzia:
img.jpg
Vysvetlivky:
1.
Logo Slovenskej národnej akreditačnej služby sa môže použiť vo farebnej verzii alebo v monochromatickej verzii. Pri použití monochromatickej verzie sa odporúča použiť čiernobiele vyhotovenie.
2.
Definovanie povolených farieb:
CMYK RGB PANT
biela 0-0-0-0 255-255-255 trans. white
červená 0-100-100-0 208-25-16 1795 C
modrá 100-80-0-0 0-49-131 288 C
čierna 100-100-100-100 0-0-0 black C
3.
Povolené je použiť embosované, reliéfne a pečiatkové vyhotovenie loga Slovenskej národnej akreditačnej služby.
4.
Veľkosť loga Slovenskej národnej akreditačnej služby musí byť taká, aby bola zachovaná jeho čitateľnosť a presnosť jeho reprodukcie.
5.
Logo Slovenskej národnej akreditačnej služby je nedeliteľné. Je potrebné ho reprodukovať celé a výhradne v takej podobe a v takých proporciách, ako je uvedené v tejto prílohe.
6.
Na všetkých dokumentoch musí byť logo Slovenskej národnej akreditačnej služby umiestnené vo vodorovnej polohe.
7.
Použitý podklad alebo okolie loga Slovenskej národnej akreditačnej služby nesmú znižovať jeho čitateľnosť. Použité pozadie musí byť jasne kontrastné.
8.
Minimálna voľná ochranná zóna okolo loga Slovenskej národnej akreditačnej služby je 5 mm.
Príloha č. 3 k zákonu č. 53/2023 Z. z.
Vzor akreditačnej značky Slovenskej národnej akreditačnej služby:
Farebná verzia:
img.jpg
Monochromatická verzia:
img.jpg
Vysvetlivky:
1.
Akreditačná značka Slovenskej národnej akreditačnej služby pozostáva z loga, registračného čísla „Reg. No. xxx/x-xxx“, kde prvé trojčíslie xxx je členské číslo registrovaného člena Slovenskej národnej akreditačnej služby a druhé číslo x-xxx je číslo osvedčenia o akreditácii a modrého rámčeka okolo loga Slovenskej národnej akreditačnej služby a registračného čísla.
2.
Akreditačná značka Slovenskej národnej akreditačnej služby sa môže použiť vo farebnej verzii alebo v monochromatickej verzii. Pri použití monochromatickej verzie sa odporúča použiť čiernobiele vyhotovenie.
3.
Definovanie povolených farieb:
CMYK RGB PANT
biela 0-0-0-0 255-255-255 trans. white
červená 0-100-100-0 208-25-16 1795 C
modrá 100-80-0-0 0-49-131 288 C
čierna 100-100-100-100 0-0-0 black C
4.
Pri reprodukcii akreditačnej značky Slovenskej národnej akreditačnej služby musí byť zabezpečené, aby vnútorné pozadie značky ohraničenej modrým rámčekom bolo bielej farby.
5.
So súhlasom Slovenskej národnej akreditačnej služby sa môže použiť embosované a reliéfne vyhotovenie akreditačnej značky Slovenskej národnej akreditačnej služby.
6.
Veľkosť akreditačnej značky Slovenskej národnej akreditačnej služby musí byť taká, aby bola zachovaná jej čitateľnosť a presnosť jej reprodukcie.
7.
Akreditačná značka Slovenskej národnej akreditačnej služby je nedeliteľná. Je potrebné ju reprodukovať celú a výhradne v takej podobe a v takých proporciách, ako je uvedené v tejto prílohe, čo nevylučuje použitie akreditačnej značky Slovenskej národnej akreditačnej služby podľa § 3 ods. 6 písm. b).
8.
Na všetkých dokumentoch musí byť akreditačná značka Slovenskej národnej akreditačnej služby umiestnená vo vodorovnej polohe.
9.
Použitý podklad alebo okolie akreditačnej značky Slovenskej národnej akreditačnej služby nesmú znižovať jej čitateľnosť. Použité pozadie musí byť jasne kontrastné.
10.
Minimálna voľná ochranná zóna okolo akreditačnej značky Slovenskej národnej akreditačnej služby je 5 mm.
1)
Čl. 2 ods. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008) v platnom znení.
2)
Čl. 2 ods. 13 nariadenia (ES) č. 765/2008 v platnom znení.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
4)
Čl. 2 ods. 11 nariadenia (ES) č. 765/2008 v platnom znení.
5)
Čl. 3 až 12 nariadenia (ES) č. 765/2008 v platnom znení.
6)
§ 20 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
§ 3 zákona č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 24 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 259/2021 Z. z., § 31 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 30 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 505/2009 Z. z.
9)
Čl. 2 ods. 16 nariadenia (ES) č.765/2008 v platnom znení.
10)
Čl. 10 nariadenia (ES) č.765/2008 v platnom znení.
11)
Čl. 11 nariadenia (ES) č. 765/2008 v platnom znení.
12)
STN EN ISO/IEC 17011 Posudzovanie zhody. Požiadavky na akreditačné orgány akreditujúce orgány posudzovania zhody (ISO/IEC 17011) (01 5210).
13)
Napríklad nariadenie (ES) č. 765/2008 v platnom znení, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/515 z 19. marca 2019 o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte a o zrušení nariadenia (ES) č. 764/2008 (Ú. v. EÚ L 91, 29. 3. 2019).
14)
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
§ 13 zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
17)
§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
Čl. 9 ods. 1 až 3 nariadenia (ES) č. 765/2008 v platnom znení.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
§ 5 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
Napríklad Trestný poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 176/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
§ 54a Trestného poriadku.
Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
24)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
25)
Čl. 4 ods. 7 nariadenia (ES) č. 765/2008 v platnom znení.
27)
Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
Zákon č. 176/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29)
§ 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
30)
Čl. 2 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení.
31)
Napríklad vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1835 z 3. decembra 2020 o harmonizovaných normách akreditácie a posudzovania zhody (Ú. v. EÚ L 408, 4. 12. 2020).
32)
§ 3 ods. 2 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii.
34)
Napríklad zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 351/2012 Z. z., zákon č. 414/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
35)
Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.