515/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

515
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. decembra 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 435/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 435/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. a) druhom bode a § 3 ods. 1 sa slová „až 4“ nahrádzajú slovami „až 5“.
2.
V § 2 písmeno g) znie:
„g)
agrolesníckym systémom
1.
orná pôda s drevinami zahrnutými do zoznamu podľa osobitného predpisu6a) vo forme stromoradia s najmenšou vzdialenosťou radov drevín 12 metrov a s najmenšou vzdialenosťou medzi drevinami 3 metre, na ktorej sa nepestujú rýchlorastúce dreviny, ak poľnohospodársku činnosť možno vykonávať rovnako ako na pozemkoch bez drevín, a počet drevín, z ktorých sa nezberajú plody, je 80 až 120 drevín na hektár,
2.
plocha s trvalými plodinami, ak počet lesných drevín zahrnutých do zoznamu podľa osobitného predpisu,6a) z ktorých sa nezberajú plody a nevykonáva ošetrovanie výsadby, je 80 až 120 drevín na hektár; pestovanie rýchlorastúcich drevín nemožno kombinovať s pestovaním drevín, ktoré opakovane poskytujú plody,
3.
trvalý trávny porast udržiavaný spásaním hospodárskymi zvieratami evidovanými v centrálnom registri hospodárskych zvierat7) s priemerným zaťažením v období od 1. júna do 30. septembra najmenej 0,3 dobytčej jednotky8) na hektár, ak trávy a iné bylinné krmoviny tvoria väčšinu rastlín a počet drevín, z ktorých sa nezberajú plody, je 80 až 120 drevín na hektár, s drevinami zahrnutými do zoznamu podľa osobitného predpisu6a) alebo s rýchlorastúcimi drevinami vo forme
3a.
stromoradia s najmenšou vzdialenosťou radov drevín 12 metrov a najmenšou vzdialenosťou medzi drevinami 3 metre,
3b.
roztrúsených drevín s najmenšou vzdialenosťou medzi drevinami 8 metrov alebo
3c.
skupín drevín, ktoré nepresiahnu 400 m2 úhrnnej plochy na hektár, pričom na každom započítanom hektári môže byť len jedna skupina drevín; dreviny v skupine drevín sa nezapočítajú do celkového počtu drevín,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a a 8 znejú:
6a) § 43 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 407/2023 Z. z.
8) Príloha č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 407/2023 Z. z.“.
3.
§ 2 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
húževnatou burinou rozpínavá rastlina, ktorá vytláča pestované plodiny, nie je vhodná na spásanie zvieratami a znižuje využiteľnosť poľnohospodárskej plochy.“.
4.
V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak ide o ornú pôdu, poľnohospodár udržiava poľnohospodársku plochu najmä obhospodarovaním v súlade s agrotechnickou praxou a s výrobným zameraním poľnohospodára, zabránením rozširovaniu náletov drevín a odstraňovaním inváznych druhov rastlín10a) a húževnatých burín.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
10a) § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
5.
V § 4 ods. 1 sa slová „odseku 5 alebo odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 5, odseku 6 alebo odseku 8“.
6.
V § 4 ods. 2 písm. a) sa za slovo „roku“ vkladá bodkočiarka a slová „do príjmu z nepoľnohospodárskej činnosti v predchádzajúcom kalendárnom roku sa nezapočítava príjem z lesníckej činnosti12a) a príjem súvisiaci s činnosťou na ochranu prírody a krajiny12b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12a a 12b znejú:
12a) § 2 písm. h), m) a o) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
12b) § 2 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 4 ods. 3 a 7 sa za slová „rozhodnutie o priamych platbách za predchádzajúci kalendárny rok“ vkladajú slová „do podania žiadosti o priame platby v roku podania žiadosti o podporu“.
8.
V § 4 ods. 5 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „jej“ a v písm. a) sa slová „predmetom podnikania, predmetom činnosti alebo druhom činnosti zapísanej v obchodnom registri alebo v inej obdobnej evidencii“ nahrádzajú slovami „jej predmetom podnikania alebo predmetom činnosti, ktorý je zapísaný v zákonom ustanovenej evidencii“.
9.
V § 4 odsek 6 znie:
„(6)
Za aktívneho poľnohospodára sa považuje aj osoba, ktorá nespĺňa požiadavky podľa odseku 2 alebo odseku 5, ak
a)
celková suma priamych platieb za predchádzajúci kalendárny rok, ktorých je prijímateľom, nepresiahla sumu 5 000 eur,
b)
v predchádzajúcom kalendárnom roku od 1. júna do 30. septembra dosiahla priemerné zaťaženie 0,25 dobytčej jednotky na hektár poľnohospodárskej plochy podniku,
c)
za predchádzajúci kalendárny rok je prijímateľom iba viazaných priamych platieb na živočíšnu výrobu,12c)
d)
za predchádzajúci kalendárny rok je prijímateľom viazaných priamych platieb na plochu,12d) a to na výmeru najmenej 10 % z celkovej výmery poľnohospodárskej plochy podniku, alebo
e)
hodnota jej vlastnej produkcie rastlinnej výroby za predchádzajúci kalendárny rok je najmenej vo výške priamych platieb, ktorých je za predchádzajúci kalendárny rok prijímateľom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12c a 12d znejú:
12c) § 1 písm. g) a h) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
12d) § 1 písm. f), i) až l) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.“.
10.
V § 4 ods. 7 sa za slová „odseku 6“ vkladajú slová „písm. a)“.
11.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Za aktívneho poľnohospodára sa považuje aj stredná odborná škola s poľnohospodárskym zameraním12e) alebo vysoká škola s poľnohospodárskym zameraním12f).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12e a 12f znejú:
12e) Príloha č. 3 písmená C a H vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 287/2022 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania.
12f) Príloha č. 2 písm. d) vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky v znení vyhlášky č. 26/2023 Z. z.“.
12.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 435/2022 Z. z.
Zoznam druhov rýchlorastúcich drevín a ich krížencov s uvedením maximálneho
cyklu zberu
Názov rýchlorastúcej dreviny Maximálny cyklus zberu
(v rokoch)
Slovenský Latinský
Breza previsnutá Betula pendula 8
Čerešňa vtáčia Prunus avium 8
Gaštan jedlý Castanea sativa 8
Hrab obyčajný Carpinus betulus 8
Jaseň štíhly Fraxinus excelsior 8
Jaseň úzkolistý Fraxinus angustifolia 8
Jelša lepkavá Alnus glutinosa Gaertn. 8
Jelša sivá Alnus incana 8
Jelša zelená Alnus viridis 8
Topoľ biely Populus alba 8
Topoľ čierny Populus nigra 10
Topoľ osikový Populus tremula 8
Topoľ sivý Populus x canescens 8
Vŕba biela Salix alba 8
Vŕba košikárska Salix viminalis 5
Vŕba lykovcovitá Salix daphnoides 5
Vŕba rakytová Salix caprea 8
“.
13.
V prílohe č. 2 časti A riadku DPEP 6 stĺpec „Podmienky“ znie:
„Na poľnohospodárskej ploche orná pôda a plocha s trvalými plodinami v období od 1. júna do 31. októbra zabezpečiť najmenej 80 %-né vegetačné pokrytie ornej pôdy a najmenej 50 %-né vegetačné pokrytie medziradia a manipulačných plôch na ploche s trvalými plodinami; toto obdobie sa nepoužije v prípade zabezpečenia následnej plodiny do dvoch týždňov od odstránenia vegetačného pokrytia.
Spôsoby vegetačného pokrytia na poľnohospodárskej ploche v období od 1. júna do 31. októbra:
- založenie porastu ozimných plodín,
- ponechanie strniska po zbere plodiny,
- úprava pôdy podmietkou strniska a jeho ponechaním bez orby, ak na poľnohospodárskej ploche nezostane nepokrytá pôda,
- podrývanie pôdy so zachovaním rastlinných zvyškov na povrchu pôdy,
- osiatie medziplodiny po zbere hlavnej plodiny,
- využitie pestovaných plodín,
- ponechanie pôdy úhorom s porastom.
Na poľnohospodárskej ploche orná pôda so sklonom nad 7° v období od 1. novembra do 1. marca zabezpečiť najmenej 80 %-né vegetačné pokrytie; toto obdobie sa nepoužije v prípade zabezpečenia následnej plodiny do dvoch týždňov od odstránenia vegetačného pokrytia.
Na zabezpečenie minimálneho vegetačného pokrytia na poľnohospodárskej ploche orná pôda v období od 1. novembra do 1. marca so sklonom nad 7° vykonať najmenej jedno z pôdoochranných opatrení:
- využitie pestovaných plodín, ozimných plodín alebo viacročných krmovín; medziplodinové systémy využívajú pôdoochranný účinok ozimných medziplodín, strniskových medziplodín a jednoročných podsevov v porastoch širokoriadkových plodín, pričom niektoré strniskové medziplodiny a podsevové kultúry sú zaraďované aj do skupiny medziplodín na zelené hnojenie alebo mulčovacích medziplodín,
- využitie zvyškov poľnohospodárskych plodín ponechaných na ploche až do založenia porastu jarnej plodiny (pozberové zvyšky),
- využitie strniska po zbere plodiny alebo podmietnutého strniska, ak na poľnohospodárskej ploche nezostane nepokrytá pôda,
- rastlinný mulč,
- podrývanie pôdy so zachovaním rastlinných zvyškov na povrchu pôdy,
- využitie pôdy ležiacej úhorom, ktorá musí byť pokrytá strniskom alebo zeleným porastom (zelený úhor).“.
14.
V prílohe č. 2 časti A riadku DPEP 7 stĺpci „Podmienky“ sa slová „zákaz pestovania tej istej plodiny na tej istej ploche počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov; táto“ nahrádzajú slovami „povinnosť striedania tej istej plodiny na tej istej ploche počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov. V prípade zaradenia medziplodiny v období najneskôr od 1. októbra do výsevu jarných plodín v nasledujúcom roku alebo do výsevu následnej plodiny, možno pestovať tú istú plodinu na tej istej poľnohospodárskej ploche aj druhý rok. V prípade plodín jesenného zberu možno výsev vykonať aj po zbere týchto plodín po 1. októbri, ak vzhľadom na nepriaznivé klimatické podmienky nemožno vykonať výsev v určenom termíne, poľnohospodár vykoná výsev bezodkladne potom, čo pominuli nepriaznivé klimatické podmienky; povinnosť podľa prvej vety sa uplatní v treťom roku. Táto“.
15.
V prílohe č. 2 časti A riadku DPEP 8 stĺpci „Podmienky“ písm. a) sa na konci prvého bodu vypúšťa slovo „alebo“ a za prvý bod sa vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
„2.
v prípade vyčlenenia najmenej 7 % výmery ornej pôdy na neproduktívne plochy alebo prvky vrátane pôdy ležiacej úhorom v rámci posilnenej eko-schémy, najviac 3 percentuálne body z takto vyčleneného podielu výmery ornej pôdy na neproduktívne plochy alebo prvky na dodržanie normy DPEP 8, alebo“.
Doterajší druhý bod sa označuje ako tretí bod.
16.
V prílohe č. 2 časti A riadku DPEP 8 stĺpci „Podmienky“ písm. b) a časti B treťom bode sa slovo „krajinných“ nahrádza slovom „chránených“.
17.
V prílohe č. 2 časti B štvrtom bode sa vypúšťa posledná veta.
18.
V prílohe č. 2 časti B tabuľka č. 2 znie:

„Tabuľka č. 2
Zoznam plodín, ktorých zmesi možno použiť na účel medziplodín alebo zelenej pokrývky
Názov plodiny
Slovenský Latinský
Bôb obyčajný Faba bona Medik.
Cirok dvojfarebný Sorghum bicolor (L.) Moench
Ďatelina egyptská Trifolium alexandrinum L.
Ďatelina lúčna Trifolium pratense L.
Ďatelina mechúrikatá Trifolium vesiculosum Savi
Ďatelina obrátená Trifolium resupinatum L.
Ďatelina plazivá Trifolium repens L.
Ďatelina purpurová Trifolium incarnatum L.
Facélia kalifornská Phacelia congesta Hook.
Facélia vratičolistá Phacelia tanacetifolia Benth.
Horčica biela Sinapis alba L.
Hrach siaty Pisum sativum L.
Hrachor siaty Lathyrus sativus L.
Koriander siaty Coriandrum sativum L.
Kostrava červená výbežkatá Festuca rubra subsp. rubra
Kostrava červená trstnatá Festuca rubra subsp. commutata
Kostrava ovčia Festuca ovina L.
Lucerna siata Medicago sativa L.
Lupina biela Lupinus albus L.
Lupina úzkolistá Lupinus angustifolius L.
Lupina žltá Lupinus luteus L.
Ľadenec rožkatý Lotus corniculatus L.
Ľan olejný Linum usitatissimum L.
Ľaničník siaty Camelina sativa (L.) Crantz
Mätonoh mnohokvetý Lolium multiflorum Lam.
Mätonoh trváci Lolium perenne L.
Mrkva obyčajná Daucus carota L.
Ovos hrebienkatý Avena strigosa Schreb.
Pohánka jedlá Fagopyrum esculentum Moench
Požlt farbiarsky Carthamus tinctorius L.
Proso siate Panicum miliaceum L.
Ramtila abesínska Guizotia
Ranostajovec pestrý Securigera varia (L.) Lassen
Raž siata Secale cereale L.
Raž siata ozimná Secale cereale L.
Raž siata ozimná hybridná Secale cereale L.
Reďkev melioračná Raphanus
Reďkev siata Raphanus sativus L.
Repka olejná Brassica napus L.
Skorocel kopijovitý Plantago lanceolata L.
Slez nebadaný Malva neglecta Wallr.
Slez praslenatý Malva verticillata L.
Sója fazuľová Glycine max (L.) Merr.
Stoklas obilný Bromus secalinus L.
Sudánska tráva Sorghum drummondii
Tritikale – na senáž alebo na zeleno Triticosecale
Vičenec vikolistý Onobrychis viciifolia Scop.
Vika huňatá Vicia villosa Roth
Vika panónska Vicia pannonica Crantz
Vika siata jarná Vicia sativa L.
Žerucha siata Lepidium sativum L.
“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2024.
Robert Fico v. r.