498/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

498
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 13. decembra 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 1 písm. a) až e) a h) až l) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 odsek 4 znie:
„(4)
Skutočná výška ekonomicky oprávnených nákladov sa zníži pri predaji hmotného majetku, ktorého odpisy boli uplatňované v cene, o kladný rozdiel predajnej ceny a zostatkovej ceny hmotného majetku podľa odseku 1 písm. e) až g). Výška ekonomicky oprávnených nákladov sa zníži o polovicu tržieb za výkony a služby súvisiace s regulovanou činnosťou, ktoré nie sú považované za regulovanú činnosť podľa § 2 písm. c) šiesteho bodu a siedmeho bodu zákona, ak regulovaný subjekt nepreukáže, že náklady na tieto výkony a služby nie sú ani z časti zahrnuté do nákladov na výkon regulovanej činnosti.“.
2.
V § 8 ods. 3 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „pričom táto hodnota zohľadňuje rozdiel za viaceré roky, počas ktorých nedošlo k zmene ceny; zároveň ak je hodnota ROVt-1 záporná, pre potreby výpočtu sa ROVt-1 = 0,“.
3.
V § 8 ods. 4 písm. b) prvom bode sa slová „podľa odseku 4“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 5“.
4.
V § 8 ods. 4 písm. b) piatom bode sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sú do OPNVt-1 zahrnuté náklady podľa odseku 10, tieto sa nenavyšujú o hodnotu jadrovej inflácie JPIt.“.
5.
V § 8 ods. 5 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „v rozvodnej vodovodnej sieti22a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
22a) § 2 písm. p) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.“.
6.
V § 8 ods. 6 písm. b) druhom bode sa slová „je kumulatívna od 1. januára 2022 po rok t-1“ nahrádzajú slovami „je kumulatívna od začiatku regulačného obdobia do roku t-1“.
7.
V § 8 ods. 7 sa slová „je oproti aktuálne platnej cene zvýšená“ nahrádzajú slovami „je oproti cene platnej k 1. januáru roku t zvýšená“.
8.
V § 8 odsek 10 znie:
„(10)
Ak počas regulačného obdobia dôjde k výraznému nárastu ekonomicky oprávnených nákladov z dôvodu plnenia nových povinností podľa osobitných predpisov,5) z dôvodu plnenia nových povinností vyplývajúcich z rozhodnutí správnych orgánov alebo z dôvodu odvrátenia a odstránenia škôd počas mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vyhlásených podľa osobitných predpisov,22b) môžu byť tieto náklady zahrnuté do výpočtu ceny v konaní o cenovej regulácii. Ak počas regulačného obdobia dôjde k výraznému nárastu ekonomicky oprávnených nákladov, ktorých nárast je preukázateľný zmluvou medzi regulovaným subjektom a druhou zmluvnou stranou, pričom ide o náklady, ktoré neboli regulovaným subjektom ovplyvniteľné ani vopred predvídateľné, môžu byť tieto náklady zahrnuté do výpočtu ceny v konaní o cenovej regulácii od doby nadobudnutia platnosti zmluvy podľa rozhodnutia úradu v rozsahu, v akom tieto náklady nie sú uplatnené v schválenej alebo určenej cene.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22b znie:
22b) Napríklad čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 9 ods. 3 písm. a) sa za slová „pričom ak (JPIt-X) < 0“ vkladajú slová „alebo ak sa na výpočet použijú plánované údaje na rok t podľa odseku 8,“.
10.
V § 9 odsek 9 znie:
„(9)
Ak počas regulačného obdobia dôjde k výraznému nárastu ekonomicky oprávnených nákladov z dôvodu plnenia nových povinností podľa osobitných predpisov,5) z dôvodu plnenia nových povinností vyplývajúcich z rozhodnutí správnych orgánov alebo z dôvodu odvrátenia a odstránenia škôd počas mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vyhlásených podľa osobitných predpisov,22b) môžu byť tieto náklady zahrnuté do výpočtu ceny v konaní o cenovej regulácii. Ak počas regulačného obdobia dôjde k výraznému nárastu ekonomicky oprávnených nákladov, ktorých nárast je preukázateľný zmluvou medzi regulovaným subjektom a druhou zmluvnou stranou, pričom ide o náklady, ktoré neboli regulovaným subjektom ovplyvniteľné ani vopred predvídateľné, môžu byť tieto náklady zahrnuté do výpočtu ceny v konaní o cenovej regulácii od doby nadobudnutia právoplatnosti zmluvy podľa rozhodnutia úradu v rozsahu, v akom tieto náklady nie sú uplatnené v schválenej alebo určenej cene.“.
11.
V § 10 ods. 3 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová:
„pričom táto hodnota zohľadňuje rozdiel za viaceré roky, počas ktorých nedošlo k zmene ceny; zároveň ak je hodnota ROSt-1 záporná, pre potreby výpočtu sa ROSt-1 = 0,“.
12.
V § 10 odseku 4 písm. b) piatom bode sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová„ ak sú do OPNSt-1 zahrnuté náklady podľa odseku 10, tieto sa nenavyšujú o hodnotu jadrovej inflácie JPIt.“.
13.
V § 10 ods. 5 písm. b) druhom bode sa slová „je kumulatívna od 1. januára 2022 po rok
t-1“ nahrádzajú slovami „je kumulatívna od začiatku regulačného obdobia do roku t-1“.
14.
V § 10 ods. 6 sa slová „je oproti aktuálne platnej cene zvýšená“ nahrádzajú slovami „je oproti cene platnej k 1. januáru roku t zvýšená“.
15.
V § 10 odsek 10 znie:
„(10)
Ak počas regulačného obdobia dôjde k výraznému nárastu ekonomicky oprávnených nákladov z dôvodu plnenia nových povinností podľa osobitných predpisov,5) z dôvodu plnenia nových povinností vyplývajúcich z rozhodnutí správnych orgánov alebo z dôvodu odvrátenia a odstránenia škôd počas mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vyhlásených podľa osobitných predpisov,22b) môžu byť tieto náklady zahrnuté do výpočtu ceny v konaní o cenovej regulácii. Ak počas regulačného obdobia dôjde k výraznému nárastu ekonomicky oprávnených nákladov, ktorých nárast je preukázateľný zmluvou medzi regulovaným subjektom a druhou zmluvnou stranou, pričom ide o náklady, ktoré neboli regulovaným subjektom ovplyvniteľné ani vopred predvídateľné, môžu byť tieto náklady zahrnuté do výpočtu ceny v konaní o cenovej regulácii od doby nadobudnutia právoplatnosti zmluvy podľa rozhodnutia úradu v rozsahu, v akom tieto náklady nie sú uplatnené v schválenej alebo určenej cene.“.
16.
V § 11 ods. 3 písm. a) sa za slová „pričom ak (JPIt-X) < 0“ vkladajú slová „alebo ak sa na výpočet použijú plánované údaje na rok t podľa odseku 9,“.
17.
V § 11 odsek 10 znie:
„(10)
Ak počas regulačného obdobia dôjde k výraznému nárastu ekonomicky oprávnených nákladov z dôvodu plnenia nových povinností podľa osobitných predpisov,5) z dôvodu plnenia nových povinností vyplývajúcich z rozhodnutí správnych orgánov alebo z dôvodu odvrátenia a odstránenia škôd počas mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vyhlásených podľa osobitných predpisov,22b) môžu byť tieto náklady zahrnuté do výpočtu ceny v konaní o cenovej regulácii. Ak počas regulačného obdobia dôjde k výraznému nárastu ekonomicky oprávnených nákladov, ktorých nárast je preukázateľný zmluvou medzi regulovaným subjektom a druhou zmluvnou stranou, pričom ide o náklady, ktoré neboli regulovaným subjektom ovplyvniteľné ani vopred predvídateľné, môžu byť tieto náklady zahrnuté do výpočtu ceny v konaní o cenovej regulácii od doby nadobudnutia právoplatnosti zmluvy podľa rozhodnutia úradu v rozsahu, v akom tieto náklady nie sú uplatnené v schválenej alebo určenej cene.“.
18.
V § 15 ods. 1 úvodná veta znie: „Po skončení kalendárneho roka sa do 31. mája predkladajú skutočné údaje za predchádzajúci kalendárny rok osobitne za každú regulovanú činnosť a za každú lokalitu so schválenou alebo určenou cenou, a to“.
19.
V § 15 odsek 3 znie:
„(3)
Skutočné údaje sa predkladajú v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe elektronickým podaním do elektronickej schránky.22) Vyplnené tabuľky podľa príloh č. 2 až 18 sa predkladajú v elektronickej podobe vo formáte, ktorý zachováva úplnú funkčnosť tabuľkového editora.“.
20.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1 k vyhláške č. 323/2022 Z. z.
Technická doba životnosti majetku
Názov položky Životnosť ( v rokoch)
Aerátory a prevzdušňovacie zariadenia 15
Analyzátory 6
Armatúry 30
Armatúry regulačné 12
Bleskozvody 30
Brány a rampy 15
Brány a rampy mechanické 10
Budovy administratívne 60
Budovy montované a unimobunky 25
Budovy sklady a garáže 40
Budovy technologické 40
Cesty a spevnené plochy 50
Cisterny kovové 20
Cisterny, zásobníky technologické 15
Čerpadlá a technologické vybavenie ČS kaly 6
Čerpadlá a technologické vybavenie ČS odpadová voda 12
Čerpadlá a vybavenie ČS pitná voda 15
Čerpadlá dávkovacie 6
Dopravníky 12
Dráhy koľajové a iné 30
Dúchadlá a turbodúchadlá 12
Elektrocentrály 8
Elektroinštalácia 25
Elektromobily 5
Filtre a filtračné zariadenia 15
Filtre a filtračné zariadenia stavebná časť 50
Generátory 8
Horáky plynové a iné 15
Hospodárstvo chemické ÚV a ČOV 15
Hrablice strojne stierané a technologické zariadenia na predčistenie vôd 10
Hydranty, kalníky a vzdušníky 30
Kanalizácia betónová 60
Kanalizácia kameninová a liatinová 80
Kanalizácia plastová 50
Kanalizácia sklolaminátová 60
Komory a šachty armatúrne betónové 50
Komory a šachty armatúrne plastové 30
Kompresory a ventilátory 12
Kontajnery 12
Kotly a technologické vybavenie kotolní 12
Lapače piesku technologická časť 12
Lávky 20
Linka na čistenie odpadových vôd – strojne technologická časť 20
Linka na úpravu vôd – strojne technologická časť 25
Lisy 8
Merače, prietokomery a datalogery 6
Miešadlá 8
Mosty a nadjazdy 30
Motory elektrické 12
Nábytok 12
Nádrže stavebné objekty 40
Nástroje a prístroje 6
Objekty na odber vôd 40
Objekty rozdeľovacie – technologická časť
25
Odberáky vzoriek 8
Odlučovače tukov a kvapalín 15
Odstredivky a iné zariadenia na odvodnenie kalov 10
Oplotenia 25
Osvetlenie 30
Pásy navrtávacie, odbočenie z VV 40
Pece a horáky 15
Plynojemy – stavebná časť
40
Plynojemy – technologická časť
20
Plynovody, rozvod plynu areálový 40
Počítače a ich príslušenstvo 5
Podchody 50
Potrubia VV, plastové PE, PP 50
Potrubia VV, oceľové 50
Potrubia VV, plastové PVC 50
Potrubia VV, tvárna liatina a nerez 80
Potrubia VV, sklolaminát 60
Pramene a záchyty vôd 50
Prípojky VV a VK 40
Prístroje meracie, laboratórne a iné 6
Prístroje regulačné 8
Programové vybavenie 5
Rozvodňa NN 20
Rozvodňa VN 25
Rozvody NN 30
Rozvody VN 30
Skládky 50
Stožiare 30
Systém vsakovací 40
Technika kancelárska 6
Tlakové nádoby 15
Transformátory 25
Vodojemy stavebná časť 50
Vodojemy technologická časť 25
Vozidlá nákladné a špeciálne 10
Vozidlá osobné okrem elektromobilov 8
Výmenníky tepla 15
Vzduchotechnika, ventilácia a odvlhčovače 8
Zábradlia a plošiny 25
Zariadenia elektrotechnologické 15
Zhybky 50
Žeriavy a zdvíhacie zariadenia 12
Žiariče, UV a IČ 8
Žumpy 40
Vysvetlivky:
ČS – čerpacia stanica
ÚV – úpravňa vody
ČOV – čistiareň odpadových vôd
VV – verejný vodovod
PE – polyetylén
PP – polypropylén
PVC – polyvinylchlorid
VK – verejná kanalizácia
NN – nízke napätie
VN – vysoké napätie
UV – ultrafialové
IČ – infračervené“.
21.
Nadpis prílohy č. 7 znie:
Rozpis režijných nákladov podľa § 4 ods. 3 v tisícoch eur“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2024.
Jozef Holjenčík v. r.