493/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

493
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
zo 7. decembra 2023,
ktorou sa ustanovujú niektoré podrobnosti v oblasti tokov jalového elektrického výkonu a jeho kompenzácie
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 95 ods. 2 písm. l) druhého bodu a tretieho bodu zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 256/2022 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje v oblasti tokov jalového elektrického výkonu a jeho kompenzácie
a)
referenčné hodnoty pretoku jalového elektrického výkonu vzťahujúce sa na časť vymedzeného územia,
b)
objem kompenzačných prostriedkov alebo nefrekvenčných podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľov distribučných sústav,
c)
požiadavky na súčinnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľov distribučných sústav na celé regulačné obdobie, spôsob a lehoty odovzdávania informácií o tokoch jalovej zložky elektriny a ich vyhodnocovania.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
referenčnou hodnotou pretoku jalového elektrického výkonu hodnota sumárneho pretoku jalového elektrického výkonu z distribučnej sústavy do prenosovej sústavy vzťahujúca sa na časť vymedzeného územia pre príslušné časové obdobie, určená na základe spoločnej technickej analýzy prevádzkovateľa prenosovej sústavy a všetkých prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav,
b)
kompenzačným prostriedkom zariadenie určené výhradne na výrobu alebo na spotrebu jalového elektrického výkonu,
c)
regulačným obdobím 6. regulačné obdobie od 1. januára 2023,
d)
jednotkou jalového elektrického výkonu MVAr,
e)
obchodnou štvrťhodinou časový úsek v trvaní 15 minút tvoriaci časť obchodnej hodiny,
f)
štvrťhodinovým rozlíšením obchodnej hodiny postupnosť štyroch po sebe idúcich časových úsekov s trvaním 15 minút,
g)
prevádzkovateľom sústavy prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy.
§ 3
Referenčné hodnoty pretoku jalového elektrického výkonu vzťahujúce sa na časť vymedzeného územia
(1)
Referenčné hodnoty pretoku jalového elektrického výkonu slúžia výlučne na určenie objemu kompenzačných prostriedkov alebo nefrekvenčných podporných služieb pre jednotlivých prevádzkovateľov sústav.
(2)
Referenčné hodnoty pretoku jalového elektrického výkonu z distribučnej sústavy do prenosovej sústavy, kumulovane pre všetky miesta pripojenia príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy do prenosovej sústavy, sú pre prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav pripojených do prenosovej sústavy na rok 2025 ustanovené takto:
a)
pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy s počtom odberných miest koncových odberateľov elektriny nad 1 000 000 na hodnotu 466 MVAr,
b)
pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy s počtom odberných miest koncových odberateľov elektriny od 700 000 do 1 000 000 vrátane na hodnotu 205 MVAr,
c)
pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy s počtom odberných miest koncových odberateľov elektriny do 700 000 na hodnotu 172 MVAr.
(3)
Referenčné hodnoty pretoku jalového elektrického výkonu z distribučnej sústavy do prenosovej sústavy, kumulovane pre všetky miesta pripojenia príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy do prenosovej sústavy, sú pre prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav pripojených do prenosovej sústavy na rok 2025 ustanovené na hodnotu 0 MVAr.
§ 4
Objem kompenzačných prostriedkov alebo nefrekvenčných podporných služieb pre jednotlivých prevádzkovateľov sústav
(1)
S cieľom zabezpečenia bezpečnej prevádzky sústav a dodržania pretokov jalového elektrického výkonu pre prevádzkovateľov distribučných sústav uvedených v § 3 ods. 2 sa zabezpečia dostatočné objemy kompenzačných prostriedkov alebo nefrekvenčných podporných služieb uvedených v odsekoch 2 a 3, ktoré boli určené na základe spoločnej technickej analýzy prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľov všetkých regionálnych distribučných sústav.
(2)
Objem kompenzačných prostriedkov alebo nefrekvenčných podporných služieb sa zabezpečí najmenej v tomto rozsahu:
a)
pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy s počtom odberných miest koncových odberateľov elektriny nad 1 000 000 v hodnote 80 MVAr do konca roka 2026,
b)
pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy s počtom odberných miest koncových odberateľov elektriny od 700 000 do 1 000 000 vrátane v hodnote 40 MVAr do konca roka 2027,
c)
pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy s počtom odberných miest koncových odberateľov elektriny do 700 000 v hodnote 8 MVAr do konca roka 2026.
(3)
V prenosovej sústave sa objem kompenzačných prostriedkov vybuduje do konca roka 2026 minimálne v rozsahu 575 MVAr nad rámec existujúceho objemu kompenzačných prostriedkov v rozsahu 1185 MVAr stanoveného v spoločnej technickej analýze prevádzkovateľa prenosovej sústavy a všetkých prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav.
(4)
V prenosovej sústave a distribučnej sústave sa zabezpečuje náhrada a obnova existujúcich kompenzačných prostriedkov tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a prevádzkyschopnosť prenosovej sústavy a distribučnej sústavy.
§ 5
Požiadavky na súčinnosť prevádzkovateľov sústav
(1)
V prenosovej sústave sa namerané hodnoty jalovej zložky elektriny v štvrťhodinovom rozlíšení obchodnej hodiny vyhodnocujú mesačne samostatne pre každú obchodnú štvrťhodinu, a to kumulovane pre všetky miesta pripojenia na vymedzenom území príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy do prenosovej sústavy a poskytujú sa prevádzkovateľom distribučných sústav pripojených do prenosovej sústavy do desiateho kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac.
(2)
Informácie o
a)
vybudovaní kompenzačného prostriedku, jeho elektrických parametroch a lokalite umiestnenia v sústave sa predkladajú úradu v písomnej forme do piatich pracovných dní odo dňa uvedenia príslušného kompenzačného prostriedku do prevádzky,
b)
obstaraní nefrekvenčnej podpornej služby v sústave, lokalite, objeme a dobe trvania poskytovania nefrekvenčnej podpornej služby sa predkladajú úradu v písomnej forme do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytovaní nefrekvenčnej podpornej služby.
(3)
Ak kompenzačný prostriedok v distribučnej sústave nemožno prevádzkovať, informácie o nemožnosti prevádzky kompenzačného prostriedku sa v písomnej forme predkladajú úradu s uvedením možnosti riešenia náhrady nefunkčného kompenzačného prostriedku do desiatich pracovných dní odo dňa zistenia nemožnosti prevádzky kompenzačného prostriedku.
(4)
Ak zmluva o poskytovaní nefrekvenčnej podpornej služby zanikla, informácie o jej zániku sa v písomnej forme predkladajú úradu s uvedením možnosti riešenia náhrady za nefrekvenčnú podpornú službu, ktorá bola poskytovaná na základe zmluvy o poskytovaní nefrekvenčnej podpornej služby, do desiatich pracovných dní odo dňa ukončenia zmluvy o poskytovaní nefrekvenčnej podpornej služby.
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2024.
Jozef Holjenčík v. r.