492/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

492
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 13. decembra 2023,
ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 4 písm. m), q), ad), ah) a an) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy sa mení takto:
1.
V § 11 odsek 5 znie:
„(5)
Závislý odberateľ elektriny v domácnosti môže svojmu dodávateľovi elektriny alebo priamo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené, oznámiť a preukázať, že jeho životné funkcie sú závislé od odberu elektriny alebo že je ťažko zdravotne postihnutý a elektrinu využíva na vykurovanie, aj počas trvania už uzavretej zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny spôsobom podľa odseku 2. Ak závislý odberateľ elektriny v domácnosti tieto skutočnosti oznámi ktorémukoľvek z účastníkov trhu s elektrinou uvedenému v prvej vete, táto informácia sa poskytne do piatich dní druhému účastníkovi trhu s elektrinou uvedenému v prvej vete. Ak závislý odberateľ elektriny v domácnosti prestal spĺňať podmienky uvedené v odseku 1, oznámi sa táto skutočnosť dodávateľovi elektriny alebo priamo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa, keď tieto podmienky prestal spĺňať; táto informácia sa poskytne do piatich dní druhému účastníkovi trhu s elektrinou uvedenému v prvej vete.“.
2.
V § 61 ods. 3, 4 a 5 sa číslo „2024“ nahrádza číslom „2025“.
3.
V prílohe č. 3 ods. 1 písm. a) sa slová „predchádzajúci kalendárny mesiac m – 1“ nahrádzajú slovami „kalendárny mesiac m – 2, ktorý predchádza poslednému ucelenému kalendárnemu mesiacu,“.
4.
V prílohe č. 3 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Úradu sa zasielajú informácie v tejto štruktúre objemu a spôsobu obstarania elektriny na veľkoobchodnom trhu alebo prostredníctvom výroby v zariadení na výrobu elektriny, ktorého prevádzkovateľom je príslušný dodávateľ:
a)
disponibilný objem elektriny obstaraný na veľkoobchodnom trhu s elektrinou, pričom obdobie medzi obstaraním daného objemu a začiatkom fyzickej dodávky obstaraného objemu koncovým odberateľom elektriny je rovné alebo dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov alebo 365 dní,
b)
disponibilný objem elektriny obstaraný na veľkoobchodnom trhu s elektrinou, pričom obdobie medzi obstaraním daného objemu a začiatkom fyzickej dodávky obstaraného objemu koncovým odberateľom elektriny je kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov alebo 365 dní,
c)
disponibilný objem elektriny zabezpečený vlastnou výrobou, pričom za vlastnú výrobu sa považuje objem elektriny vyrobený v zariadení na výrobu elektriny, ktoré je prevádzkované príslušným dodávateľom elektriny na základe úradom vydaného povolenia na podnikanie v energetike; prevádzkovateľ zariadenia na výrobu elektriny a dodávateľ elektriny, ktorý zasiela úradu údaje o zabezpečenom množstve elektriny, je tá istá osoba,
d)
disponibilný objem elektriny obstaraný alebo zabezpečený iným spôsobom ako sú uvedené v písmenách písmenách a) až c), pričom sa špecifikuje, o aký možný spôsob obstarania alebo zabezpečenia objemu elektriny ide,
e)
špecificky pre kalendárny mesiac m – 2 aj objem nákupu elektriny na organizovanom dennom trhu s elektrinou na vymedzenom území.
(4)
Úradu sa zasielajú informácie o sume celkových nákladov na obstaranie elektriny na veľkoobchodnom trhu s elektrinou, ktorá slúži na zabezpečenie disponibilného objemu elektriny.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2024.
Jozef Holjenčík v. r.