491/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

491
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 13. decembra 2023,
ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 208/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 4 písm. ah) a an) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 256/2022 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 208/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete sa mení takto:
1.
V § 41 odsek 5 znie:
„(5)
Závislý odberateľ plynu v domácnosti môže svojmu dodávateľovi plynu alebo priamo prevádzkovateľovi distribučnej siete, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené, oznámiť a preukázať, že je ťažko zdravotne postihnutý a využíva plyn na kúrenie, aj v priebehu trvania už uzavretej zmluvy o združenej dodávke plynu spôsobom podľa odseku 2. Ak závislý odberateľ plynu v domácnosti tieto skutočnosti oznámi ktorémukoľvek z účastníkov trhu s plynom uvedenému v prvej vete, táto informácia sa poskytne do piatich dní druhému účastníkovi trhu s plynom uvedenému v prvej vete. Ak závislý odberateľ plynu v domácnosti prestal spĺňať podmienky uvedené v odseku 1, oznámi sa táto skutočnosť dodávateľovi plynu alebo priamo prevádzkovateľovi distribučnej siete najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa, keď tieto podmienky prestal spĺňať, pričom pre vzájomné informovanie sa uvedených subjektov platí druhá veta rovnako.“.
2.
V § 45 odseku 2 sa slová „31. decembra 2023“ nahrádzajú slovami „30. júna 2024“.
3.
V prílohe č. 5 ods. 1 písm. a) sa slová „predchádzajúci kalendárny mesiac m – 1“ nahrádzajú slovami „kalendárny mesiac m – 2, ktorý predchádza poslednému ucelenému kalendárnemu mesiacu“.
4.
V prílohe č. 5 odsek 3 znie:
„(3)
Úradu sa zasielajú informácie v tejto štruktúre objemu a spôsobu obstarania plynu na veľkoobchodnom trhu:
a)
disponibilný objem plynu obstaraný na veľkoobchodnom trhu s plynom, pričom obdobie medzi obstaraním daného objemu a začiatkom fyzickej dodávky obstaraného objemu koncovým odberateľom plynu je rovné alebo dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov alebo 365 dní,
b)
disponibilný objem plynu obstaraný na veľkoobchodnom trhu s plynom, pričom obdobie medzi obstaraním daného objemu a začiatkom fyzickej dodávky obstaraného objemu koncovým odberateľom plynu je kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov alebo 365 dní,
c)
disponibilný objem plynu obstaraný iným spôsobom ako podľa písmena a) alebo písmena b), pričom sa špecifikuje, o aký možný spôsob obstarania alebo zabezpečenia objemu plynu ide.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. decembra 2023.
Jozef Holjenčík v. r.