487/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

487
OPATRENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2023,
ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Objektivizované platové koeficienty na rok 2024 sú uvedené v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 508/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2024.
Juraj Blanár v. r.
Príloha k opatreniu č. 487/2023 Z. z.